BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#817
Određivanje pritvora

Ovdje možete preuzeti ogledni primjer rješenja kojim se protiv osumljičenog za kojeg postoji osnovana sumnja da je učinio krivično djelo ubistva određuje pritvor.

Primjer ne predstavlja vjerni prikaz originalne sudske odluke, već prilagodbu iste koji se kao takav može koristiti kao model prilikom pisanja stvarne presude.

Primjer pripremio: sudija Redžib Begić, Vrhovni sud Republike Srpske.
Recenzija: sudija Obren Buženin, Vrhovni sud Republike Srpske.
Primjer verifikovala: Stalna komisija za Centar za sudsku dokumentaciju.

OKRUŽNI SUD U _____
BROJ: _______________
Dana: __________ godine


Okružni sud u _______ , po sudiji L.Ž., kao sudiji za prethodni postupak, uz sudjelovanje zapisničara M.M., u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog T.S., protiv koga Okružno tužilaštvo ________ vodi istragu zbog krivičnog djela ubistva iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, odlučujući o prijedlogu Okružnog tužioca _______ broj _______ od ______ godine, za određivanje pritvora, nakon ispitivanja osumnjičenog na okolnosti razloga zbog kojih se pritvor predlaže, dana _______ godine donio je slijedećeR J E Š E N J E

Protiv osumnjičenog T.S., za koga postoji osnovana sumnja da je učinio krivično djelo ubistva iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske

ODREĐUJE SE PRITVOR

iz razloga predviđenih članom 189. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku u trajanju od najduže mjesec dana, računajući od _______ godine od ________ časova.

O b r a z l o ž e n j e

Sudiji za prethodni postupak ovog suda priveden je osumnjičeni T.S., uz prijedlog Okružnog tužioca _______ br. _______ od ________ godine za određivanje pritvora protiv istog, iz razloga predviđenih članom 189. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku (u daljem tekstu: ZKP), zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistva iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske (u daljem tekstu: KZ RS).

Prije donošenja ovog rješenja, saslušan je osumnjičeni na okolnosti razloga zbog kojih se pritvor predlaže, sadržanim u prijedlogu Okružnog tužioca za određivanje pritvora prema istom, a u smislu člana 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 118/04).

Izjašnjavajući se o prijedlogu za određivanje pritvora, osumnjičeni je izjavio da smatra da ne postoje razlozi da mu se odredi pritvor.

Ispitujući osnovanost prijedloga za određivanje pritvora, a nakon uvida i analize naredbe za sprovođenje istrage, te dokaza koje je tužilaštvo priložilo uz prijedlog, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja iz slijedećih razloga:

Osnovana sumnja da je osumnjičeni T.S. počinio krivično djelo ubistva iz člana 148. stav 1. KZ RS, proizilazi iz: izvještaja CJB _____ broj ______ od ______ godine o otkrivanju učinioca ovog krivičnog djela, te iz zapisnika o uviđaju CJB ______ od _______ godine iz kojeg je vidljivo da su na licu mjesta pronađeni i fiksirani tragovi, kao i sredstvo kojim je izvršeno ovo krivično djelo - nož. Osumnjičeni, saslušan od ovlaštenih službenih lica i tužilaštva, priznaje okolnosti i način izvršenja ovog krivičnog djela, gdje ističe da je bio pijan, da mu je nastradali T. G. rođeni brat, da mu je u sukobu zadao udarac nožem, tj. ubodnu ranu, a da je poslije zvao hitnu pomoć, ali je isti preminuo. To su u svojim izjavama datim ovlaštenim službenim licima CJB ____ potvrdili i T.Ž., koji je brat osumnjičenog i nastradalog i koji je potvrdio u svom iskazu da je osumnjičeni jednom nožem ubo G. u predio leđa, a što potvrđuju i svjedoci J.G. i G.B. Iz potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, vidljivo je da su od osumnjičenog oduzeti crna muška jakna i siva jakna, te nož crne boje drške dužine oštrice 20 cm, a širine 2,5 cm, a u cilju vještačenja tragova. Iz navedenog nedvojbeno proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni učino krivično djelo ubistva iz člana 148. stav 1. KZ RS lišavanjem života svoga brata T.G.

Što se tiče posebnih uslova, opravdan je prijedlog Okružnog tužioca za određivanje pritvora prema osumnjičenom iz pritvorskih razloga predviđenih članom 189. stav 1. tačka b) i g) ZKP radi slijedećeg:

Iz naredbe o sprovođenju istrage proizilazi da Okružno tužilaštvo treba izvršiti saslušanje svjedoka – očevidaca ovog događaja čija su imena gore navedena. Radi se o bliskom srodniku i komšijama osumnjičenog, pa bez obzira na činjenicu što je osumnjičeni priznao izvršenje ovog krivičnog djela, ipak postoje naročite okolnosti koje ukazuju da će, ukoliko bi se nalazio na slobodi, osumnjičeni uticati na ove svjedoke i ometati istragu. Taj uticaj bi se mogao odnositi na objašnjavanje okolnosti pod kojima je krivično djelo izvršeno i prilagođavanju odbrani osumnjičenog koja bi imala za cilj izbjegavanje krivične odgovornosti ili njegovo eventualno blaže kažnjavanje.

Za predmetno krivično djelo, za koje se protiv osumnjičenog vodi istraga, može se izreći kazna zatvora preko deset godina. Način i okolnosti kako je osumnjičeni nožem lišio živita svoga brata, dakle posljedica djela, nesumnjivo ukazuju na da bi boravkom na slobodi istog bila dovedena u pitanje sigurnost građana, a posebno u Budžaku, kao mjestu stanovanja osumnjičenog. Ovo posebno iz razloga što je vidljivo da je osumnjičeni sklon alkoholu i da je u stanju alkoholisanosti počinio ovo krivično djelo. Iz tih razloga proizilazi da je opravdan prijedlog tužilaštva za određivanje pritvora prema osumnjičenom i po osnovu iz člana 189. sav 1. tačka g) ZKP.

Kod određivanja pritvora imale su se u vidu i odredbe člana 188. stav 2. ZKP, te člana 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koje propisuju restriktivnost pritvora i svođenja istog na najmanju moguću mjeru,a pri tome nalazeći da je određivanje pritvora u konkretnom slučaju neophodno, jer se svrha zbog koje se pritvor određuje ne može obezbijediti nekom drugom mjerom.

Zapisničar Sudija za prethodni postupak
M.M. L.Ž.


POUKA: Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba vijeću ovog suda, u roku od 24 sata po prijemu istog. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]