BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3357
ODREĐIVANjE PRITVORA LICU KOJE JE SKLONO BJEKSTVU
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 197 stav 1 tačka a)

Prema optuženom koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio u bjekstvu sa izdržavanja kazne zatvora i koji se poslije izvršenog djela ponovo dao u bjekstvo, opravdano se određuje pritvor jer se ovakvo ponašanje cijeni kao bjekstvo i na osnovu svih tih okolnosti izvodi zaključak da ta opasnost i dalje postoji.

Obrazloženje:

"Prvostepeni sud opravdano prihvata da postoji osnovana sumnja, koju žalbe i ne osporavaju, da su optuženi počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret, koja je utvrđena potvrđivanjem optužnice, a koja proizilazi iz dokaza koji su uz nju priloženi.

Što se tiče razloga za produženje pritvora prema optuženom M.H. pobijano rješenje pravilno cijeni okolnosti da je optuženi u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio u bjekstvu sa izdržavanja kazne zatvora u KPZ Z. i da se poslije izvršenog djela ponovo dao u bjekstvo, da bi tek nakon opsežne potjere uz korišćenje helikoptera MUP RS, narednog dana bio lišen slobode. Opravdano se ovakvo ponašanje cijeni kao bjekstvo i na osnovu svih tih okolnosti izvodi zaključak kako ta opasnost i dalje postoji, zbog čega je neosnovan prijedlog odbrane da se umjesto određivanja pritvora on uputi na izdržavanje preostale kazne.

S obzirom da se radi o specijalnom povratniku koji je počinio veći broj krivičnih djela, među kojima i istovrsnih i to protiv imovine i radi sticanja protivpravne imovinske koristi, a koji je lošeg imovnog stanja, to prvostepeni sud osnovano utvrđuje da su to naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će on na slobodi ponoviti krivično djelo.

Što se tiče postojanja stvarne prijetnje od narušavanja javnog reda u slučaju puštanja optuženih na slobodu ta prijetnja i po nalaženju ovog suda postoji. Naime, okolnosti samog izvršenja krivičnog djela su takve da mu daju posebnu težinu i kod građana izazivaju strah i uznemirenost. Ovdje se pravilno cijeni njihova upornost u izvršenju krivičnog djela koju prati upotreba vatrenog oružja od strane optuženog H. i fizičke sile od strane optuženog Ć. prema policajcima koji su ih pokušali lišiti slobode, zatim H. bjekstvo i skrivanje gdje se za potrebe njegovog pronalaženja i lišavanja slobode koristi helikopter, što se odigrava pred očima građana i medijski osnovano prenosi, tako da sve to kod njih izaziva strah i uznemirenost, a koja nije prestala jer su napadnuti policajci koji imaju sredstva prinude uključujući i vatreno oružje. Zato bi njihovo puštanje na slobodu rezultiralo narušavanjem javnog reda, a ta opasnost nije otklonjena protekom vremena i korektnim odnosom prema organima gonjenja, stavom prema krivičnom djelu i bitno smanjenom uračunljivošću optuženog Ć. na koje ukazuje njegov branilac.

Sve ove činjenice prvostepeni sud je pravilno i potpuno utvrdio, a da nije povrijedio ustavna i konvencijska prava optuženog B.Ć., na koja žalbom ukazuje njegov branilac, o svemu dajući jasno i sadržajno obrazloženje tako da u postupku donošenja pobijanog rješenja nije počinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka kao što to obije žalbe tvrde. Ovim su ispunjeni uslovi za produženje pritvora protiv optuženog M.H. iz razloga propisanih u članu 197. stav 1. tačke a), v) i g) ZKP RS, a protiv optuženog B.Ć. iz razloga propisanih u tački g) citiranog zakona.

S obzirom da nije počinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, a činjenično stanje je pravilno utvrđeno, valjalo je primjenom člana 337. stav 3. ZKP RS žalbe branilaca odbiti kao neosnovane."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 K 022389 18 Kž 2 od 18.6.2018. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]