BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4583
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 070-0-Su-21-000 183
Sarajevo, 18.02.2021. godineNa osnovu člana 31. Zakona o sudovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13), člana 10. Pravilnika o vremenskim okvirima za postupanje u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 05/13, 101/13 i 61/14), uz prethodno pribavljeno mišljenje Kolegija predsjednika suda, predsjednica Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, dana 18.02.2021. godine donijela je sljedećuODLUKU O UTVRĐIVANJU PREDVIDIVIH ROKOVA ZA RJEŠAVANJE POJEDINIH VRSTA PREDMETA U 2021. GODINI.Član 1.Odlukom se utvrđuju predvidivi rokovi za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Vrhovni sud FBiH) u 2021. godini u skladu sa Uputstvom o Primjeni pravilnika o vremenskim okvirima za postupanje po predmetima u sudovima i tužilaštvima u BiH (u daljem tekstu: Uputstvo), utvrđuju obaveze i sadržaje statističkih izvještaja suda u okviru CMS (izvještaji o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova), načinu obavještavanja stranaka i javnosti o optimalnim i predvidivim rokovima za rješavanje pojedinih predmeta u sudu i poštivanje rokova, kao i druga pitanja u vezi sa ostvarenjem predvidivih rokova za rješavanje predmeta u Vrhovnom sudu FBiH.Član 2.Svrha utvrđivanja optimalnih i predvidivih rokova je osiguranje primjerene dužine trajanja postupka koja omogućava efikasno i profesionalno postupanje u predmetima u sudu zasnovano na načelu objektivnosti, nepristrasnosti, transparentnosti i jednakosti, pa su optimalni i predvidivi rokovi za rješavanje pojedinih predmeta utvrđeni i kreirani u bazi CMS sistema na osnovu Aneksa Pravilnika o vremenskim okvirima za postupanje po predmetima u sudovima i tužilaštvima BiH.

Optimalni rok je standardni vremenski rok za zakonito i efikasno rješavanje predmeta.

Predvidivi rok je realni vremenski okvir u kojem se može očekivati okončanje postupka u konkretnom predmetu, računajući od trenutka prijema inicijalnog akta u sudu.

U slučajevima kada je predvidivi rok duži od optimalnog potrebno je preduzimati kontinuirane aktivnosti usmjerene ka njegovom skraćenju.

Predvidivi rokovi utvrđuju se jedanput godišnje, na početku kalendarske godine, a na osnovu broja neriješenih predmeta na određenom referatu i raspoloživih resursa na dan 31.12. prethodne godine.

U slučaju da se tokom godine dese vanredne okolnosti (npr. značajni priliv predmeta ili smanjenje resursa) može se pristupiti izmjeni utvrđenih predvidivih rokova.

Predvidivi rokovi za rješavanje pojedinih vrsta predmeta, računaju se za pojedinačne predmete od trenutka predaje inicijalnog akta sudu.

U slučaju izmjene orijentacionih mjerila za rad sudija, predsjednik suda je dužan, bez odlaganja donijeti odluku u skladu sa novim orijentacionim mjerilima.
Član 3. Formula za izračunavanje predvidivih rokova je:vrijeme potrebno za rješavanje broj neriješenih predmeta određene vrste
=
zaostalih predmeta broj sudija x godišnja norma

odnosno,x 365broj neriješenih predmeta određene vrste predvidivi rok = optimalni rok +
broj sudija x godišnja normax 365tako da je Odluka o predvidivim rokovima za Vrhovni sud FBiH u 2021. godini, po vrstama predmeta sljedeća:

Vrsta predmeta Broj neriješenih predmeta Optimalni rok Broj sudija/str saradnika Orjentaciona norma Vrijeme za zaostale predmete Predvidivi rok
II Predmeti upravnog spora
Upravni sporovi 1070 135 3,5 165 676 811
Zahtjev za zaštitu sloboda i prava pojedinaca 0 135 0 242 0 135
XIV Redovni pravni lijekovi
Postupak po žalbi u vanparničnom postupku (I, O, V, V1, V2) 0 136 0,02 132 30 166
Postupak po žalbi na presudu u krivičnom postupku 95 158 4,5 88 88 246
XV Vanredni pravni lijekovi
Revizija 951 151 14,5 132 181 332
Postupak po zahtjevu za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu 2217 116 8,5 143 666 782
Broj sudija 31,52

Kod izrade ove Odluke, kod predvidivog roka za Vrhovni sud FBiH uzete su u obzir odredbe člana 15. stav 3. i 5. Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u BiH – prečišćen tekst („Službeni glasnik BiH“ broj 2/14).Član 4.Predsjednica suda je dužna pratiti i vršiti analizu poštivanja utvrđenih rokova, a u slučaju značajnog odstupanja od utvrđenih optimalnih (predvidivih rokova), bez odlaganja preduzeće mjere iz svoje nadležnosti radi osiguranja poštovanja optimalnih (predvidivih) rokova.

Član 5.U sistemu za upravljanje predmetima u sudu (CMS) vodiće se svi podaci potrebni za praćenje poštivanja optimalnih i predvidivih rokova po vrstama predmeta koji su navedeni u članu 3. ove Odluke u skladu sa Aneksom Pravilnikom o vremenskim okvirima za postupanje po predmetima u sudovima i tužilaštvima u BiH.

Vrhovni sud FBiH dostavljat će Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH polugodišnji statistički izvještaj do 31.07. tekuće godine i godišnji statistički izvještaj najkasnije do 31.01. naredne kalendarske godine. Izvještaj iz prethodnog stava analizirat će se na stručnom kolegiju sudija u cilju pronalaženje rješenja za izbjegavanje i skraćivanje „perioda neaktivnosti“ u predmetima, te će sadržavati analizu potrebnih resursa i prijedlog mjera kako bi se utvrđeni predvidivi rokovi za rješavanje pojedine vrste predmeta skraćivali i približavali optimalnim rokovima.

Član 6.Statistički izvještaj iz člana 5. ove Odluke objavit će se na internet stranici suda sa sadržinom iz člana 7. i 8. Uputstva.Član 7.U okviru CMS-a vode se posebni podaci koji omogućavaju svakom sudiji da kontinuirano usklađuje i prati svoje postupanje sa ovom Odlukom.Član 8.Na zahtjev stranke sud će izdati pismeno obavještenje o predvidivom roku za rješavanje pojedinih vrsta predmeta, na propisanom obrascu.

Član 9.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici Vrhovnog suda FBiH.


Predsjednica Vrhovnog suda Federacije Bosne i HercegovineVesna Stanković Ćosović
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]