BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#4725
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/21
Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 38. Radnoj sjednici održanoj dana 17.06.2021. godine, donijela je


ODLUKU O USLOVIMA I NAČINU PREDINVESTIRANJA U POTICAJNU STANOGRADNJU SARAJEVO

Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom regulišu se uslovi, način i sredstva predinvestiranja u poticajnu stanogradnju, radi pokretanja nove stambene izgradnje u cilju rješavanja stambenog pitanja, a posebno kupovine stana mladih po cijeni nižoj od tržišne cijene i određuje postupak i organi za provođenje ove odluke.

Član 2.
(Ciljevi)

Ciljevi odluke su: pokretanje i dinamiziranje izgradnje stambenih jedinica, poboljšanje kvaliteta stanovanja prevashodno mladih uz mogućnost kupovine stana po cijeni nižoj od tržišne cijene, unaprijeđenje i racionalno korištenje prostora u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, izmijenjen odnos ponude i potražnje na tržištu, uticaj na vrijednost kvadratnog metra stambenog prostora i razvoj projekta na cijeloj teritoriji Kantona Sarajevo.

Član 3.
(Značenje pojedinih termina)

Termini upotrijebljeni u ovoj odluci imaju slijedeća značenja:

a) "Poticajna stanogradnja" je stanogradnja uz novčanu pomoć - podršku sredstvima obezbjeđenim u Budžetu Kantona Sarajevo;

b) "Nova stambena izgradnja" je izgradnja novih stambenih jedinica na području Kantona Sarajevo;

c) "Prostorno-planska dokumentacija" je javni dokument kojim se određuje svrsishodno organiziranje, korištenje i namjena zemljišta, te mjere i smjernice za zaštitu prostora,

d) "Kupovina stana po cijeni nižoj od tržišne cijene" je obezbjeđenje uslova sticanja vlasništva stana po nižoj cijeni od tržišne,

e) "Investiranje (predinvestiranje)" je finansijsko ulaganje za stvaranje uslova u cilju realizacije investicije (izgradnje),

f) "Investitor" je pravno lice u čije ime i za čiji račun se gradi građevina i vrše drugi zahvati u prostoru.

Član 4.
(Uslovi i način rješavanja stambenog pitanja putem poticajne stanogradnje)

(1) Vlada Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada), svake godine donosi Odluku o uslovima, kriterijima i postupku utvrđivanja reda prvenstva mladih za kupovinu stana po osnovu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju.

(2) Rješavanje stambenog pitanja mladih putem poticajne stanogradnje vrši se na način utvrđen Odlukom iz stava (1) ovog člana.

Član 5.
(Način obezbjeđenja stambenih jedinica)

(1) Vlada, odnosno Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kroz obezbjeđenje sredstava za predinvestiranje u poticajnu stanogradnju pruža pomoć mladima u rješavanju stambenog pitanja.

(2) Predinvestiranjem u poticajnu stanogradnju Ministarstvo učestvuje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, izgradnji stanova i komunalne infrastrukture na lokaciji koja je Ministarstvu ponuđena od strane Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo ili Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za porodice šehida, poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe ili općina, a po projektima usvojenim od strane Vlade Kantona Sarajevo.

(3) Obezbjeđenje stambenih jedinica predinvestiranjem u poticajnu stanogradnju, Ministarstvo vrši i putem raspisivanja javnog poziva zainteresovanim pravnim licima (investitorima), da ponude stambene jedinice po cijeni nižoj od tržišne cijene.

Član 6.
(Sredstva za predinvestiranje u poticajnu stanogradnju)

(1) Sredstva za predinvestiranje u poticajnu stanogradnju u skladu sa ovom odlukom, obezbjeđuju se iz sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo, za svaku budžetsku godinu.

(2) Realizacija sredstava iz stava (1) ovog člana vrši se na osnovu sporazuma, koji Ministarstvo, uz saglasnost Vlade, zaključi sa investitorom iz člana 5. ove odluke.

(3) Sporazumom iz stava (2) ovog člana se definišu prava i obaveze učesnika u realizaciji, a posebno obaveze investitora po osnovu primljenih sredstava za predinvestiranje u poticajnu stanogradnju, broj stanova, veličina stana i cijena po m2 stana, koje je investitor obavezan prodati licu koje ostvari pravo kupovine stana po osnovu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju.

(4) Ministarstvo kroz potpisivanje sporazuma sa investitorom vrši nadzor nad realizacijom sporazuma.

Član 7.
(Javni poziv investitorima )

(1) Ministarstvo raspisuje javni poziv za prijavljivanje investitora koji su zainteresovani da uz obezbjeđenje sredstava za predinvestiranje u poticajnu stanogradnju, planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo, ponude određen broj stambenih jedinica po cijeni nižoj od tržišne, koje je investitor obavezan prodati licu koje ostvari pravo kupovine stana po osnovu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju.

(2) Javni poziv iz stava (1) ovog člana se objavljuje u jednim od dnevnih novina, na oglasnoj ploči Kantona Sarajevo i web stranici Ministarstva. https://advokat-prnjavorac.com

(3) Investitor koji se prijavljuje na javni poziv dužan je uz prijavu obavezno dostaviti:

a) izvod iz sudskog registra;

b) potvrdu o izmirenim direktnim i indirektnim porezima, odnosno potvrdu da nije PDV obveznik;

c) lokaciju objekta, adresu i općinu;

d) dokaz o vlasništvu stana za izgrađeni stan;

e) za stanove u izgradnji, odobrenje za građenje, projektnu dokumentaciju (tlocrt) sa jasno označenim stanom;

f) za sve ponuđene stanove navesti poziciju u zgradi, korisnu površinu stana i cijenu po m2 stana;

(4) Izabrani investitor je dužan Ministarstvu dostaviti bankovnu garanciju na iznos doznačen od strane Ministarstva, nakon potpisivanja sporazuma iz člana 6. stav (2) ove odluke, a prije uplate sredstava.

Član 8.
(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija u ovoj odluci podrazumijeva uključivanje oba spola.

Član 9.
(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu pokretanja nove stambene izgradnje u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/08 i 14/10).

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-25510/21
17. juna 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]