BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#5349
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 2/22
Općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, putem Službe kabineta općinskog načelnika, na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06 i 51/09), člana 35. stav (2) alineja 2) i člana 69. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), donosi


ODLUKU O ORGANIZACIJI I DJELOKRUGU RADA SLUŽBI OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO


Član 1.


Ovom Odlukom osnivaju se službe za upravu i uređuje organizacija Jedinstvenog organa uprave Općine Stari Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Općina), kao i organizacija posebnih stručnih službi i drugih organizacionih cjelina, te utvrđuje njihov djelokrug rada i način rukovođenja.

Član 2.


Službe za upravu obavljaju upravne, stručne i druge poslove, koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, kao i upravne poslove koji su Federalnim i Kantonalnim zakonom preneseni na Općinu.

Član 3.


Utvrđuje se organizacija službi za upravu, stručne službe i drugih organizacionih cjelina Jedinstvenog organa uprave Općine Stari Grad Sarajevo, kako slijedi:

- Ured Sekretara organa državne službe;

- Općinske službe za upravu;

- Posebna stručna služba;

- Posebne organizacione jedinice.

Član 4.


Općinske službe za upravu su:

1. Služba kabineta Općinskog načelnika;

2. Služba za urbanizam, prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove;

3. Služba za investicije, komunalne poslove i lokalni razvoj;

4. Služba za privredu;

5. Služba za finansije;

6. Služba za civilnu zaštitu i poslove mjesnih zajednica;

7. Služba za opću upravu, obrazovanje, kulturu i sport;

8. Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu;

9. Služba za informacioni sistem i obezbjeđenje;

10. Služba za odnose s javnošću i tehničke poslove.

Posebna stručna služba je:

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća;

Posebne organizacione jedinice su:

­ Inspektorat;

­ Ured interne revizije.

Član 5.


Ured Sekretara organa državne službe vrši sljedeće poslove:

­ obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad organa državne službe i u skladu sa propisanom unutrašnjom organizacijom Službi Općine Stari Grad Sarajevo, koordinira radom svih Službi i drugih organizacionih cjelina;

­ obavlja najsloženije studijsko-analitičke poslove iz nadležnosti općinskog organa uprave;

­ usmjerava rad Službi s ciljem realizacije poslova iz propisane nadležnosti službi, programa rada, te vrši potrebnu komunikaciju sa rukovodiocima Službi, Uredom interne revizije i sa Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo;

­ prati rad svih Službi i organizacionih jedinica, te analizira redovne izvještaje, koje iste redovno, svaka tri mjeseca, dostavljaju Uredu sekretara organa državne službe;

­ prati privatne i službene izlaze svih državnih službenika i namještenika;

­ izdaje i odobrava putne naloge;

­ prati rad rukovodilaca Službi, Glavnog inspektora i Glavnog internog revizora, kontroliše njihov odnos prema realizaciji zadataka iz propisane nadležnosti, odnos prema strankama, državnim službenicima i namještenicima, sredstvima rada, radnom vremenu i u skladu s tim da je prijedlog radnih ocjena za iste;

­ osigurava izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti općinskog organa uprave koje odredi Općinski načelnik;

­ uspostavlja i ostvaruje saradnju sa organima i drugim tijelima državne službe, kantonalnim, gradskim, općinskim organima uprave te drugim organima i institucijama na svim nivoima vlasti;

­ ostvaruje saradnju sa drugim pravim licima, privrednim subjektima i građanskim udruženjima;

­ obavlja poslove obrade zahtjeva stranaka, upućenih Općinskom načelniku, koordinira i nadzire aktivnosti nadležnih Službi po zahtjevima stranaka upućenih Općinskom načelniku;

­ preduzima aktivnosti koje se odnose na rad jedinstvenog općinskog organa uprave i nadzire realizaciju projekata od općeg interesa;

­ izvještava Općinskog načelnika o stanju i poteškoćama u vršenju poslova iz nadležnosti općinskog organa uprave i predlaže poduzimanje potrebnih mjera;

­ koordinira i nadzire izradu općih i pojedinačnih akata u postupcima javnih nabavki, koje su u nadležnosti Općinskog načelnika;

­ izrađuje prijedlog godišnjeg plana javnih nabavki, prati dinamiku realizacije, te po ukazanim potrebama podnosi zahtjev za izmjene i dopune istog;

­ koordinira i nadzire realizaciju zaključenih ugovora o javnim nabavkama, te poduzima potrebne radnje u cilju urednog izvršavanja istih;

­ planira korištenje finansijskih, materijalnih sredstava i ljudskih potencijala koji su mu povjereni;

­ izrađuje nacrte pojedinačnih akata, distribuciju (odluke, ugovori) iz oblasti javnih nabavki u postupcima male vrijednosti (direktni sporazum) i vodi evidenciju istih u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;

­ vodi evidenciju svih pokrenutih javnih nabavki po svim vrstama postupaka;

­ vrši izradu kompletne tenderske dokumentacije za postupke koje pokrenu nadležne službe u saradnji sa službama;

­ sačinjava izvještaje o provedenim postupcima javnih nabavki prema propisima iz oblasti javnih nabavki i brine se o blagovremenoj dostavi nadležnim institucijama;

­ vrši propisanu komunikaciju sa Agencijom za javne nabavke (glavni operater za javne nabavke);

­ u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama vrši objavu svih pokrenutih postupaka od strane nadležnih službi putem stranice ejn.gov.ba u roku koji je propisan Zakonom o javnim nabavkama. Brine se o blagovremenoj objavi svih akata o nabavci na zvaničnoj web stranici Općine;

­ vrši blagovremenu distribuciju ugovora, prati rokove sa povratnica, te učestvuje u izradi tenderske dokumentacije za sve vrste postupaka, a u skladu sa modelima tenderske dokumentacije propisane zakonom i podzakonskim aktima;

­ vodi evidenciju o sjednicama Komisije za javne nabavke, dostavlja pozive za sjednice Komisije, izrađuje termin plan Komisije za javne nabavke i brine se o blagovremenoj distribuciji prema svim članovima Komisije;

­ vrši nadzor nad službenim e-mailom Općine Stari Grad (info@ starigrad.ba) i vodi distribuciju upita nadležnim službama preko ove adrese, te evidenciju njihovih odgovora građanima;

­ vrši kabinetske protokolarne, operativno-tehničke i druge poslove za potrebe Općinskog načelnika;

­ obezbjeđuje najpovoljnije uslove nabavke/korištenja roba i usluga za protokolarne potrebe;

­ vrši izradu protokolarnih lista za slanje čestitki, pozivnica i drugih pisama u povodu raznih događaja, praznika i značajnih datuma u ime Općinskog načelnika;

­ vrši prepisku sa diplomatskim korom, međunarodnim organizacijama i institucijama, te općinama sa kojima je Općina Stari Grad potpisala sporazume o saradnji/bratimljenju;

­ obavlja neophodne poslove na pripremi i organizaciji Sporazuma o saradnji/bratimljenju.

Član 6.


Služba kabineta Općinskog načelnika vrši sljedeće poslove:

­ provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;

­ normativno-pravne, studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove u pripremi nacrta i prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti Općinskog načelnika za koje nisu nadležne službe za upravu;

neposredno sarađuje sa Uredom sekretara organa državne službe, drugim općinskim službama za upravu, Inspektoratom i Uredom interne revizije, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;

­ ostvaruje saradnju sa svim općinskim službama, Pravobranilaštvom i Inspektoratom u cilju blagovremene izrade pojedinačnih i općih akata;

­ vodi i rješava prvostepene postupke u skladu sa zakonom i propisima, te u granicama ovlaštenja, koji se odnose na prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika, te izabranih i imenovanih zvaničnika Općine;

­ sačinjava izjašnjenja Odboru državne službe za žalbe Federacije BiH;

izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe;

­ vrši poslove prijave, odjave, promjene stanja državnih službenika, namještanika, lica na stručnom osposobljavanju i imenovanih dužnosnika kod nadležne poreske uprave i Zavoda zdravstvenog osiguranja, te druge poslove u skladu sa zakonskim propisima;

­ priprema i donosi rješenja u postupcima u kojima je utvrđena nadležnost Općinskog načelnika;

­ obavlja poslove izrade stručnih analiza i priprema izvještaja i informacija za potrebe Općinskog načelnika, Ureda sekretara organa državne službe i Općinskog vijeća; provodi sve aktivnosti vezane za ljudske resurse, oglasne i konkursne postupke; provodi postupak disciplinske odgovornosti za državne službenike i namještenike za lakše i teže povrede dužnosti;

­ obavlja stručne poslove za potrebe disciplinske komsije koje formira Općinski načelnik;

­ evidentira i čuva dokumentaciju o radu Općinskog načelnika;

­ trajno čuva personalne dosijee, knjigu uposlenika i ostale registre;

­ vodi evidenciju i čuva originale propisa i općih akata koje donosi Općinski načelnik;

­ izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe;

­ obavlja poslove iz utvrđene nadležnosti po zahtjevima osoba kojima je prestao radni odnos u Općini Stari Grad Sarajevo;

­ stara se o provođenju Pravilnika o evidentiranju prisustva na poslu i ostalih internih pravilnika i propisa;

­ analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;

­ ažuriranje internog servisa INTRANAT, u dijelu koji se odnosi na objavu normativnih akata;

­ dostavlja redovne izvještaje, svaka 3 (tri) mjeseca, o radu Službe Uredu sekretara organa državne službe;

­ priprema prijedloge općinskih propisa za Općinskog načelnika iz oblasti za koju je osnovana;

­ inicira organizovanje obuke za zaštitu na radu i zaštitu od požara za uposlenike Općine Stari Grad Sarajevo

­ obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Član 7.


Služba za urbanizam, prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove vrši sljedeće poslove:

­ provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;

­ priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti urbanizma za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;

­ priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, geodetskih poslova, katastra i stambene oblasti za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;

­ neposredno sarađuje sa drugim relevantnim institucijama iz oblasti urbanizma i prostornog uređenja (Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijsko i prirodnog naslijeđa Sarajeva, Federalno ministarstvo prostornog uređenja itd.)

­ vrši stručne poslove iz oblasti provedbeno-planske dokumentacije;

­ vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti urbanizma;

­ vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izrađuje odgovarajuća uvjerenja (uvjerenje o etažiranju, uvjerenja u svrhu priključenja bespravno izgrađnog objekta na elektrodistributivnu mrežu i sl.)

­ pruža stručnu pomoć strankama kod uvida u plansku dokumentaciju;

­ vrši poslove formiranja stručnih komisija za tehnički prijem građevina;

­ izvršava poslove propisane Zakonom o prostornom uređenju prenesene na općinske organe uprave;

­ provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana;

­ vrši stručne poslove u pripremi i provođenju planskih akata, te izdaje izvode iz planskih dokumenata;

­ priprema i donosi rješenja u prvostepenom upravnom postupku rješavanja, kao što su rješenja o izdavanju urbanističke saglasnosti, rješenja o izdavanju odobrenja za građenje, rješenja o utvrđivanju naknade za sklonište, rješenja o formiranju komisije za tehnički prijem, odobrenje za upotrebu objekata, te rješenja u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata, kao i druga rješenja u skladu sa zakonom. Donosi i priprema vanupravne akte, kao što su lokacijska informacija;

­ vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovana;

­ prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;

­ provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina, kao i postupak uknjiženja nekretnina državne svojine;

­ vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građansko-pravne i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu;

­ provodi proceduru identifikacije, registracije i uknjižbe Općinske imovine (u saradnji sa Općinskim pravobranilaštvom) na Općinu Stari Grad Sarajevo;

­ vodi evidencije prava na nekretninama, razmatra pitanja prava preče kupnje nepokretnosti i prava zakupa nepokretnosti u državnoj svojini;

­ obavlja poslove provođenja promjena na zemljištu i kompjutersku obradu podataka sa provođenjem promjena na katastarskim planovima i operatu;

­ vodi politiku upravljanja prirodnim i javnim dobrima na području Općine;

­ vrši izradu ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa i prati realizaciju istih;

­ obnavlja biljege uništenih geodetskih tačaka;

­ vrši snimanje novosagrađenih zgrada i drugih objekata, izrađuje prijavne listove za zemljišta, zgrade i druge objekte;

­ izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe;

­ daje izjašnjenja kao osnov za izjavljivanje pravnih lijekova protiv odluka drugostepenih organa radi zaštite imovinsko-pravnih interesa Općine;

­ vrši normativno-pravne, studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove iz nadležnosti službe;

­ izdaje uvjerenja i izvode, kopije podataka premjera i katastra nekretnina, te drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima;

­ daje stručne nalaze i mišljenja u predmetima za potrebe iz imovinsko-pravne oblasti; daje stručne nalaze i mišljenja i vrši druge poslove u okviru katastra nekretnina u postupcima iz oblasti urbanizma i građenja;

­ uspostavlja i ažurira općinski registar stanova;

­ vrši stručne i administrativne poslove za Komisiju za dodjelu stanova kojima raspolaže Općina;

­ vrši kontrolu korištenja stanova kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo (općinski i stanovi privatiziranih preduzeća);

­ obavlja stručno-administrativne poslove vezano za otkupi zakup općinskih stanova i stanova drugih pravnih lica iz procesa privatizacije;

­ obavlja, shodno zakonu, poslove promjene kulture nekretnina;

­ učestvuje u realizaciji projekata s ciljem stambene izgradnje i zbrinjavanja određenih kategorija stanovnišva;

­ ostvaruje saradnju sa upraviteljima stambenih zgrada radi provođenja Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom i realizacije hitnih intervencija, a sve u saradnji sa nadležnom općinskom službom za investicije.

­ priprema dokumentaciju potrebnu za obnovu i sanaciju stambenog fonda;

­ dostavlja redovne izvještaje, svaka 3 (tri) mjeseca, o radu Službe Uredu sekretara organa državne službe;

­ obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana;

Član 8.


Služba za investicije, komunalne poslove i lokalni razvoj vrši sljedeće poslove:

­ provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa, te vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa u oblasti za koju je osnovana;

­ priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti investicija i komunalnih poslova za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;

­ izvršava propise u oblasti ekologije i zaštite okoliša iz nadležnosti Općine;

­ neposredno sarađuje sa Uredom Sekretara organa državne službe, drugim općinskim službama za upravu, stručnom službom, Inspektoratom i Uredom interne revizije, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;

­ donosi rješenja u prvostepenom upravnom postupku i ostale potrebne odluke;

­ inicira i učestvuje u izradi planova, programa, analiza i projekata od interesa za Općinu, kao i oblasti komunalne infrastrukture;

­ obezbjeđuje koordinaciju sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i drugim institucijama u svrhu realizacije kapitalnih projekata;

­ priprema investicionu i tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Općine;

­ podnosi konačan izvještaj i obračun po završenim projektima i investicijama;

­ vrši stručne analize i priprema izvještaje i informacije za potrebe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća;

­ izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe; vrši stručnu obradu inicijativa mjesnih zajednica koje se odnose na poslove iz nadležnosti službe;

­ vrši poslove održavanja lokalnih cesta od interesa za Općinu i nekategorisanih puteva; izrađuje godišnje planove i programe održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta (ljetno i zimsko održavanje);

­ vodi evidenciju i priprema prijedlog projekata sanacije zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja u saradnji sa upraviteljima;

­ vrši poslove obilježavanja ulica, trgova i zgrada na područiju Općine kao i poslove dodjele i prenumeracije kućnih brojeva;

­ vodi upravni postupak za privremeno zauzimanje javnih površina, u skladu sa Zakonom;

­ vrši poslove praćenja sanacije prokopa javnih površina;

­ priprema i vrši koordinaciju aktivnosti na realizaciji projekata sanacije klizišta i izgradnje javne rasvjete;

­ vrši stručno-tehnički nadzor na izgradnji objekata gdje je investitor Općina;

­ vrši prenesene poslove u skladu sa odredbama Zakona o cestama u Federaciji BiH i u skladu sa propisanim nadležnostima;

­ obezbjeđuje koordinaciju sa javnim komunalnim preduzećima Kantona Sarajevo i drugim institucijama;

­ prati stanje održavanja zelenih javnih površina na područiju Općine, parkova i stanje dječijih i sportskih igrališta, te u saradnji sa nadležnim javnim kantonalnim preduzećima i ministarstvima predlaže potrebne mjere za unapređenje stanja istih; vrši fizičke poslove čišćenja Aleje ambasadora, cestovnih pojasa (ceste u nadležnosti Općine) i drugih zelenih površina od značaja za Općinu od otpadnih materijala, korova, lišća, snijega i drugih suvišnih materijala;

­ prati eventualna oštećenja nastala na pločama ambasadora u Aleji ambasadora kao i na saobraćajnoj signalizaciji unutar cestovnog pojasa na području Općine; priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti lokalnog razvoja za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine, te kreira i provodi akcione planove i programe rada;

­ predlaže i provodi politiku razvoja i upravljanja prirodnim i turističkim resursima; vrši stručne analize i priprema izvještaje i informacije za potrebe Općinskog načelnika;

­ obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira izradu projektnih prijedloga;

­ razvija projektni pristup i izrađuje programe kojima Općina aplicira prema domaćim i stranim donatorskim sredstvima;

­ razvija projektni pristup realizacije razvojnih prioriteta na nivou Općine;

­ provodi i unapređuje proceduru saradnje sa nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva;

­ obezbjeđuje izradu aplikacija po standardnim procedurama za finansiranje projektnih prijedloga Općine;

­ obezbjeđuje prezentacije i promocije projekata Općine;

­ prati zakone i druge propise iz oblasti lokalnog razvoja;

­ ostvaruje saradnju sa ustanovama, organizacijama, udruženjima i tijelima koja se bave pitanjima iz domena lokalnog razvoja;

­ posjećuje radne seminare, okrugle stolove i radionice posvećene pitanjima iz oblasti za koje je nadležna, te učestvuje u zajedničkim projektima;

­ priprema prezentacije i vrši promociju projekata Općine, potencijalnim investitorima i drugim zainteresovanim subjektima;

­ analizira ekološku opravdanost investicionih projekata, te predlaže mjere za očuvanje i unapređenje zaštite okoliša;

­ provodi i unapređuje proceduru saradnje sa nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva;

­ prati javne pozive iz domena lokalnog ekonomskog razvoja, te podnosi aplikacije za dodjelu sredstava;

­ planira i provodi projekte sa domaćim i inostranim partnerima i organizacijama iz domena lokalnog ekonomskog razvoja u interesu razvoja lokalne zajednice;

­ vrši kreiranje, održavanje i upravljanje bazom podataka o projektima, realizaciji projekata, investitorima i sl. kako bi se osigurale pravovremene i pouzdane informacije za sve zainteresirane subjekte u domenu lokalnog razvoja;

­ pokreće procedure za realizaciju sredstava utvrđenih budžetom Općine za projekte iz oblasti lokalnog razvoja;

­ prati promjene zakonske regulative iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i predlaže mjere za unapređenje regulatomog okvira u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja;

­ dostavlja redovne izvještaje, svaka 3 (tri) mjeseca, o radu Službe Uredu sekretara organa državne službe;

­ obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Član 9.


Služba za privredu vrši sljedeće poslove:

­ provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;

­ priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti privrede, poslovnih prostora i drugih oblasti iz svoje nadležnosti za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;

­ neposredno sarađuje sa Uredom sekretara, drugim općinskim službama za upravu, stručnom službom, Inspektoratom i Uredom interne revizije, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva Općine kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;

­ vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku;

­ vrši izradu ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje obligaciono i dužničko- povjerilačkih odnosa u oblasti davanja u zakup poslovnih prostora;

­ vrši poslove praćenja privrednih kretanja u oblasti za koje je osnovana, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja;

­ vrši dodjelu plastenika, sadnog materijala i drugih sredstava u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje na području Općine;

­ vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Općine i razvoju programa o unapređenju stanja u ovoj oblasti;

­ izrađuje analize, izvještaje i informacije iz oblasti šumarstva i hortikulture;

­ predlaže i provodi politiku razvoja i upravljanja prirodnim i turističkim resursima i raspodjelu sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja;

­ predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti organizovanja i upravljanja poslovnih prostora, kao i kontrolu racionalnog korištenja prostora koji su vlasništvo Općine;

­ vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije za poslovne prostore;

­ vodi službenu evidenciju o poslovnim prostorima u vlasništvu Općine i organizuje analitičko praćenje zakupaca poslovnih prostora, te po potrebi inicira pokretanje odgovarajućih postupaka;

­ vrši poslove vezano za kupovinu i prodaju poslovnih prostora u zakonskim okvirima;

­ prati stanje i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja poslovne djelatnosti;

­ dostavlja redovne izvještaje, svaka 3 (tri) mjeseca, o radu Službe Uredu sekretara organa državne službe;

­ obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Član 10.


Služba za finansije vrši sljedeće poslove:

­ provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;

­ priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti finansija za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;

­ neposredno sarađuje sa Uredom sekretara organa državne službe, drugim općinskim službama za upravu, stručnom službom, Inspektoratom i Uredom interne revizije, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;

­ izrađuje nacrt i prijedlog budžeta, a po ukazanim potrebama i prijedlog izmjena i dopuna budžeta i odluke o privremenom finansiranju Općine;

­ organizuje aktivnosti na provođenju javne rasprave o nacrtu budžeta;

­ izrađuje prijedlog Dokumenta okvirnog budžeta;

­ vrši sve poslove vezane za izvršenje budžeta Općine, a posebno se stara o naplati prihoda i o namjenskom trošenju sredstava budžeta;

­ izrađuje prijedlog završnog računa, periodične (mjesečne i kvartalne) izvještaje i informacije o izvršenju budžeta i druge potrebne analitičko-informativne materijale u skladu sa Zakonom i drugim propisima;

­ vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove;

­ vodi općinski trezor i sve poslove vezane za trezorsko poslovanje Općine;

­ vrši obračun i isplatu plaća za sve korisnike općinskog budžeta;

­ vrši obračun i isplate svih naknada za općinske vijećnike, državne službenike i namještenike;

­ prati izvršavanje svih kapitalnih projekata koje vodi Općina u skladu sa zakonom i drugim propisima;

­ organizuje i vodi aktivnosti provođenja eksterne revizije finansijskih izvještaja Općine;

­ vrši prodaju administrativnih taksi;

­ prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima i tijelima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;

­ dostavlja redovne izvještaje, svaka 3 (tri) mjeseca, o radu Službe Uredu sekretara organa državne službe;

­ obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Član 11.


Služba za civilnu zaštitu i poslove mjesnih zajednica vrši sljedeće poslove:

­ provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana, te vodi propisane evidencije;

­ priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti civilne zaštite za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;

­ neposredno sarađuje sa Uredom sekretara organa državne službe, drugim općinskim službama za upravu, stručnom službom, Inspektoratom i Uredom interne revizije, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;

­ organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području Općine;

­ izrađuje procjenu ugroženosti lica, objekata i zemljiša na području Općine;

­ priprema programe i predlaže plan zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u Općini;

­ prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite;

­ vrši popunu štabova civilne zaštite ljudstvom i određuje povjerenike civilne zaštite, te osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira i izvodi realizaciju njihove obuke;

­ organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;

­ ostvaruje saradnju sa Kantonalnom upravom civilne zaštite u oblasti vatrogastva;

­ izrađuje prijedlog Plana zaštite od požara Općine i osigurava njegovu realizaciju u saradnji sa resornim službama;

­ pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama radi efikasnijeg obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva;

­ ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo;

­ vrši poslove srodne vatrogasnoj djelatnosti kao što su dostavljanje pitke vode građanima, ispumpavanje bunara, prirodne akumulacije i dr.

­ sarađuje sa hidrometeorološkim, poljoprivrednim i veterinarskim institucijama, domovima zdravlja, policijskom upravom, crvenim krstom i drugim ustanovamau provođenju mjera civilne zaštite;

­ provodi aktivnosti preventivnih i operativnih mjera zaštite i spašavanja kao i mjera za ublažavanje i otklanjanje posljedica na ugroženim područijima, prije, u vrijeme i poslije nastanka prirodne i druge nesreće;

­ priprema prijedloge propisa iz oblasti zaštite i spašavanja, te zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Općine;

­ prati javne pozive koji se odnose na zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, te drugih oblasti vezanih za rad službe u cilju apliciranja na iste;

­ stara se o rasporedu namjenskih sredstava civilne zaštite u skladu sa zakonom i predlaže godišnji plan potrošnje istih;

­ vrši stručne, administrativne i druge poslove obezbjeđenja neposrednog učešća građana u odlučivanju o lokalnim poslovima iz djelokruga organa mjesnih zajednica;

­ vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe građana, savjeta mjesnih zajednica, komisija i drugih stručnih tijela mjesnih zajednica;

­ vodi evidencije o bitnim pokazateljima stanja u mjesnim zajednicama i aktivnostima koje se poduzimaju;

­ prati stanje na terenu i vodi evidenciju socijalno ugroženih kategorija, te predlaže mjere poboljšanja statusa i pomoći tim kategorijama, a sve u saradnji sa nadležnom općinskom službom za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu;

­ prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera;

­ dostavlja redovne izvještaje, svaka 3 (tri) mjeseca, o radu Službe Uredu sekretara organa državne službe;

­ obavlja i druge poslove iz oblasti za koje je osnovana.

Član 12.


Služba za opću upravu, obrazovanje, kulturu i sport vrši sljedeće poslove:

­ provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;

­ priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti opće uprave za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;

­ neposredno sarađuje sa Uredom sekretara organa državne službe, drugim općinskim službama za upravu, stručnom službom, Inspektoratom i Uredom interne revizije, te vrši potrebnu komunikaciju sa Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Pravobranilaštva Općine kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;

­ vrši poslove pisarnice za potrebe jedinstvenog općinskog organa, a koji se odnose na prijem pošte, zavođenje akata u odgovarajuće evidencije, združivanje akata, dostavljanje akata u rad, otpremanje pošte primjenom softvera elektronske pisarnice, te arhiviranje predmeta i akata;

­ vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti građanskih stanja;

­ obavlja poslove matičnog ureda koji obuhvataju vođenje matičnih knjiga/rođenih, vjenčanih, umrlih i knjiga državljana;

­ vrši upis promjena, ispravki i dopuna podataka u matičnim knjigama;

­ vrši upis u matične knjige rođenih uz konstataciju državljanstva za lica koja su stekla državljanstvo BiH;

­ vrši poslove izdavanja izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga;

­ vrši provođenje postupka sklapanja braka;

­ vrši poslove Centra za birački spisak, shodno zakonu;

­ vrši poslove pružanja besplatne pravne pomoći građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja, sastavljanja podnesaka i drugih poslova pravne pomoći iz nadležnosti uprave, u skladu sa zakonom;

­ vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku u granicama ovlaštenja datih od strane rukovodioca, po zahtjevima za slobodu pristupa javnim informacijama, temeljem Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH;

­ izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe;

­ vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku u upravnim

­ sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti opće uprave u skladu sa zakonskim propisima, Odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;

­ rješava u upravnim stvarima iz oblasti za koju je osnovana;

­ obavlja opće i pravne poslove, poslove pisarnice i arhive;

­ vrši poslove građanskih stanja, ovjere prepisa, legalizacije potpisa, poslove u vezi s biračkim spiskovima građana;

­ vrši poslove pružanja upravne pomoći;

­ priprema prijedloge odluka, zaključaka, informacija i izvještaja; obavlja poslove pružanja informacija korisnicima usluga - Info-pult;

­ priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;

­ provodi utvrđenu politiku i stvara uslove za razvoj djelatnosti iz oblasti brige za djecu, osnovnog obrazovanja i odgoja, kulture i sporta;

­ ostvaruje saradnju sa ustanovama, organizacijama, udruženjima i tijelima koja se bave pitanjima obrazovanja, kulture i sporta;

­ učestvuje u pripremi i realizaciji obilježavanja Dana Općine;

­ prati javne pozive iz domena obrazovanja, kulture i sporta, te podnosi aplikacije za dodjelu sredstava;

­ planira i provodi projekte sa domaćim i inostranim partnerima i organizacijama iz domena obrazovanja, kulture i sporta u interesu razvoja lokalne zajednice;

­ pokreće procedure za realizaciju sredstava utvrđenih budžetom Općine za projekte iz nadležnosti službe;

­ prati promjene zakonske regulative iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta, te predlaže mjere za unapređenje regulatornog okvira u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja;

­ prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;

­ dostavlja redovne izvještaje, svaka 3 (tri) mjeseca, o radu Službe Uredu sekretara organa državne službe;

- obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Član 13.


Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu vrši sljedeće poslove:

­ provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;

­ priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;

­ neposredno sarađuje sa Uredom sekretara organa državne službe, drugim općinskim službama za upravu, stručnom službom, Inspektoratom i Uredom interne revizije, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;

­ vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku u oblasti boračko-invalidske zaštite u skladu sa zakonom i drugim propisima;

­ u saradnji sa drugim nivoima vlasti vrši poslove na obezbjeđenju i raspodjeli pomoći nosiocima prava iz osnova boračko-invalidske zaštite;

­ vrši aktivnosti na realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja spomen obilježja na području Općine;

­ planira i provodi aktivnosti obilježavanja značajnih datuma i ličnosti na teritoriji Općine,

­ pruža stručnu i pravnu pomoć korisnicima boračko-invalidske i socijalne zaštite u cilju ostvarivanja njihovih prava;

­ vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku u oblasti zaštite porodice sa djecom, zaštite civilnih žrtava rata, te ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu;

­ prati javne pozive iz domena boračke populacije, socijalne zaštite, te drugih oblasti vezanih za rad službe, u cilju apliciranja na iste;

­ izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnosena rad službe;

­ vodi knjigovodstvo i odgovarajuće evidencije iz oblasti za koju je osnovana;

­ vrši obračun i priprema isplatu za korisnike iz oblasti za koju je osnovana;

­ vrši stručne administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog načelnika i Općinskog vijeća;

­ pruža potrebne informacije u vezi prava i obaveza izbjeglica, njihovog povratka i pružanja pravne pomoći u rješavanju spornih pitanja;

­ prati i učestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o svim raseljenim licima uz saradnju sa drugim službama;

­ dostavlja redovne izvještaje, svaka 3 (tri) mjeseca, o radu Službe Uredu sekretara organa državne službe;

­ prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;

­ obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Član 14.


Služba za informacioni sistem i obezbjeđenje vrši sljedeće poslove:

­ provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;

­ priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti informacionog sistema, i obezbjeđenja za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;

­ neposredno sarađuje sa Uredom sekretara organa državne službe, drugim općinskim službama za upravu, stručnom službom, Inspektoratom i Uredom interne revizije, te vrši potrebnu komunikaciju sa Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Pravobranilaštva Općine kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;

­ pruža uslugu glavnog informacionog sistema općine kao osnovu za bilo koji poslovni proces unutar općine i predstavlja polaznu osnovu za svaki poslovni proces;

­ administrira informacionim sistemom (produkcioni serveri, radne stanice, LAN mreža) za njegovo nesmetano funkcionisanje, i podizanje kvalitete usluga prema kranjim korisnicima (uposlenim i građanima) kroz stalno poboljšanje istog;

­ izrađuje planove i programe za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenijeg informacionog sistema, kao i efikasno korištenje resursa sistema i njegovo skaliranje kako bi se zadovoljile potrebe krajnjih korisnika;

­ vrši održavanje Document Management Systema kao osnove za informacioni system lokalne samouprave;

­ radi na licenciranju aplikativnog i sistemskog softvera;

­ pruža neposrednu stručnu pomoć korisnicima računarskog sistema;

­ pruža uslugu glavnog informacionog sistema općine kao osnovu za bilo koji poslovni proces unutar općine i predstavlja polaznu osnovu za svaki poslovni proces;

­ izrađuje planove i programe za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenijeg informacionog sistema kao i efikasno korištenje resursa sistema i njegovo skaliranje kako bi se zadovoljile potrebe krajnjih korisnika; https://www.anwalt-derbeste.de ­ radi na optimizaciji resursa printanja, kroz stalno održavanje postojećeg "klik" sistema printanja;

­ izrađuje projekte i programe informacionog sistema za složenije poslove automatske obrade podataka i vršenje tih poslova, te smjernice i standard zaštite informacionog sistema Općine;

­ planira, predlaže i vrši obuke korisnika informacionog sistema Općine;

­ vrši poslove održavanja web stranice www starigrad.ba, Facebook stranice, Instagram profila i you tube kanala Općine Stari Grad, kao i internog servisa INTRANET;

­ vrši kontrolu sistema protuprovale;

­ vrši kontrolu sistema vatrodojave;

­ vrši kontrolu sistema video nadzora;

­ stvara uslove za razne vrste usluga koje se tiču održavanja objekata i sigurnosti istih;

­ vrši pripremu tenderske dokumentacije za nabavke robe i usluga;

­ Uredu sekretara organa državne službe predlaže nabavku kompjuterskog potrošnog materijala;

­ vrši opsluživanje telefonske centrale; vrši zamjenu telefonskih uređaja; vrši kontrolu troškova telefona;

­ vrši priključenje novih i izmještanje ili isključivanje postojećih telefonskih linija uz saglasnost Ureda sekretara organa državne službe;

­ vrši promjene klase telefonskih priključaka;

­ vrši vođenje evidencije o mjesečnoj potrošnji telefona;

­ vrši izradu i pohranu rezervne kopije centrale;

­ vrši vođenje evidencije stranaka koje dolaze u Općinu;

­ vrši vođenje evidencije privatnih i službenih izlaza;

­ vrši dostavljanje informacija o kašnjenjima i izlazima nadležnim službama;

­ vrši dostavljanje zbirnog izvještaja kašnjenja Stručnoj službi Općine;

­ dostavlja informaciju rukovodiocima općinskih službi o poštivanju i provođenju pravilnika o ponašanju i odjevanju uposlenika Općine;

­ vrši nadzor nad poštivanjem kodeksa ponašanja i oblačenja državnih službenika i namještenika zaposlenih u organima uprave FBiH;

­ brine o primjeni važećeg ISO standarda;

­ dostavlja informaciju Uredu sekretara organa državne službe i Stručnoj službi za poslove kabineta Općinskog načelnika i poslove Općinskog vijeća u slučaju kršenja odredaba pravilnika, kodeksa i odluka od strane državnih službenika i namještenika Općine Stari Grad Sarajevo;

­ vrši fizičku zaštitu općinske imovine i uposlenika;

­ vrši tehničku zaštitu općinske imovine i uposlenika;

­ održava i rukuje audio,video i opremom za projekciju;

­ vrši fizičku i tehničku zaštitu sjednica općinskog vijeća;

­ vrši audio i video snimanje sjednica općinskog vijeća, po potrebi i drugih događaja;

­ vrši dostavu audio i video zapisa Stručnoj službi Općine;

­ održava i rukuje mobilnom audio opremom;

­ vrši snimanje potrebnih video zapisa i njihovo čuvanje;

­ stara se o poštivanju procedura prilikom predaje video zapisa;

­ sarađuje sa nadležnom Policijskom upravom po pitanju sigurnosti;

­ arhivira i čuva evidenciju ulazaka stranaka;

­ vodi evidenciju kašnjenja uposlenika Općine;

­ sačinjava mjesečni izvještaj o izostancima;

­ vrši konstantnu kontrolu i popunjava službene i privatne pisane izlaznice;

­ vrši sortiranje i povrat službenih i privatnih izlaznica na dnevnoj bazi;

­ vodi evidenciju godišnjih odmora svih uposlenika kao i ostalih odsustva u svrhu unosa u sistem za kontrolu radnog vremena;

­ vrši aktivaciju alarmnog sistema nakon završetka radnog vremena;

­ više puta tokom noćne smjene vrši obilazak svih objekata Općine, uz elektronsku prijavu na određenim tačkama;

­ vrši prijem i podjelu dnevnih novina, i to: Općinskom načelniku, Uredu sekretara organa državne službe i predsjedavajućem Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo;

­ vodi evidenciju i raspored o izdavanju općinskih sala;

­ fizičko obezbjeđenje Općine i svih općinskih objekata kao i pripadajućeg platoa, Info Centra i Javne garaže a po potrebi obezbjeđuje godišnjice, manifestacije i obilježavanja te pruža asistenciju drugim Službama po nalogu nadređenih.Vrši fizički obilazak svih prostora unutar Općine kao i redovan obilazak definisanih kontrolnih tačaka uz obavezu korištenja uređaja za registraciju;

­ vrši doček i ispraćaj delegacija i gostiju koji posjećuju Općinu kao i njihovo fizičko obezbjeđenje;

­ kontroliše sistem video-nadzora na objektu Općine i svih općinskih prostorija i površina kao i objektima Info Centar, Saburina kuće, Pasivna kuća i Javna garaža;

­ vrši konstantan nadzor putem instaliranih monitora;

­ stara se o ispravnosti opreme, redovnom servisiranju, prijavama i otklanjanju kvarova,

­ uz saglasnost Ureda sekretara organa državne službe i Stručne službe vrši snimanje video zapisa Općonskog vijeća Stari Grad Sarajevo na čvrsti medij, pri tome pazeći na zakonom propisane procedure;

­ opslužuje i kontroliše rad protiv požarnog sistema na objektu Općine i svih općinskih objekata i prostorija, Info Centar, Saburina kuća, Pasivna kuća i Javna garaža;

­ stara se o redovnom servisiranju opreme, prijavama kvarova i redovnom obilasku sistema za gašenje požara;

­ opslužuje i kontroliše sisteme protuprovale na objektima Općine i svih općinskih objekata i prostorija, Info Centra, Saburine kuće, Pasivne kuće, Kuće zanata i Javne garaže;

­ stara se o ispravnosti i redovnom servisiranju opreme i prijave kvarova, vrši aktivaciju i deaktivaciju alarmnih sistema i vrši kontrolu nad istim uz redovne mjesečne izvještaje dojavnog centra;

­ opslužuje i kontroliše sistem za evidenciju radnog vremena, vodi računa o ispravnosti sistema i opreme, redovnom servisiranju, ažuriranju spiskova uposlenika, izradi izvještaja o kašnjenjima uposlenika kao i službenim i privatnim izlazima, vrši programiranje i podjelu RFID tokena i kontroliše njihovo korištenje;

­ opslužuje sistem kontrole prolaza, stara se o redovnom servisiranju i ispravnosti svih tačaka na kojima je ugrađen, vrši programiranje RFID tokena uz saglasnost Sekretara organa državne službe kao i njihove brisanje;

­ opslužuje sistem kontrole svih ulaza u užu staro gradsku jezgru gdje postoje instalirani potopni stubići. Stara se o pravilnoj upotrebi dozvola za ulazak, vremenskom ograničenju ulaza, po pisanoj saglasnosti produžava RFID kartice za ulaz određeni vremenski period ili iste deaktivira u slučajevima kada nije podnesen zahtjev za produženje usluge;

­ kontaktira nadležnu Policijsku upravu kod blokada ulaza te vrši 24-satni video nadzor nad ulaznim tačkama;

­ dostavlja redovne izvještaje, svaka 3 (tri) mjeseca, o radu Službe Uredu sekretara organa državne službe;

­ obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Član 15.


Služba za odnose s javnošću i tehničke poslove, vrši sljedeće poslove:

- obavlja stručne poslove koji se odnose na izvještavanje javnosti o radu Općinskog načelnika putem pripremanja saopćenja za javnost i drugih informativnih materijala;

- vrši poslove ažuriranja web stranice www starigrad.ba, Facebook stranice, Instagram profila i you tube kanala Općine Stari Grad, kao i internog servisa INTRANET;

- organizuje konferencije za štampu, svečana potpisivanja ugovora, sporazuma i slično, zvanična (svečana) predstavljanja projekata, polugodišnje i godišnje pres konferencije uz video-prezentacije realizovanih projekata;

- održava kontinuiranu komunikaciju sa građanima i komunikaciju sa medijima koji prate rad Općine Stari Grad Sarajevo;

- komunicira sa medijima i osigurava njihovo prisustvo na press konferencijama, kao i objave snimljenog/pisanog materijala, te vrši arhiviranje tog materijala;

- vrši poslove pripreme, uređivanja i izdavanja informativnog biltena "Starogradski haberi" i drugih publikacija i informativnih materijala;

- prati rad službi u svrhu blagovremenog izvještavanja javnosti;

- pravi mjesečni plan objava kontinuirano, uz konsultacije sa Uredom Sekretara organa državne službe;

- arhivira izvode iz štampe u kojima se tretiraju teme o Općini Stari Grad i Općinskom nečelniku, te pitanja iz nadležnosti Jedinstvenog organa uprave Općine Stari Grad Sarajevo;

- vrši oglašavanje u javnim glasilima za potrebe Općine (objave, konkursi, javni pozivi i sl.);

- zadužena je za realizaciju ugovora o isporuci starogradskog suvenira "Sarajevska kocka" i vodi sve evidencije u vezi s tim;

- učestvuje u pripremi, izradi i PR-u Programa obilježavanja Dana Općine, uključujući i Svečanu sjednicu Općinskog vijeća;

- organizuje, provodi i koordinira protokol prijema stranih i domaćih delegacija, predstavnika privrednih društava, građana i nevladinih organizacija koje prima Općinski načelnik, a sve u saradnji sa Uredom Sekretara organa državne službe;

­ obavlja ceremonijalne, stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo i Općinskog načelnika. Učestvuje u pripremi i provođenju skupova, svečanosti, godišnjica i svih drugih protokolarnih događaja od značaja za Općinu Stari Grad u kojim učestvuje Općinski načelnik bilo u Općini, Kantonu Sarajevo ili na drugim lokacijama u BiH, u saradnji sa Uredom Sekretara organa državne službe;

­ obavlja poslove protokola u vezi održavanja manifestacija kulturnog, sportskog, privrednog, humanitarnog karaktera i drugih manifestacija po nalogu Općinskog načelnika i Sekretara organa državne službe;

­ obavlja neophodne poslove na pripremi i organizaciji potpisivanja Sporazuma o saradnji/bratimljenju u saradnji sa Uredom sekretara organa državne službe;

­ izrađuje program i vrši organizaciju boravka domaćih i inostranih gostiju Općine Stari Grad i Općinskog načelnika, u saradnji sa Uredom Sekretara organa državne službe;

­ prati realizaciju svih kapitalnih projekata, te prije objave informacije o istima organizuje obilazak predmetnog lokalaliteta rukovodioca službe, koja je inicirala projekat;

­ Prije izvještavanja o kapitalnim projektima, rukovodilac Službe je obavezan obići lokalitete sa rukovodiocem službe koja je inicirala projekat;

­ vrši održavanje higijene općinskih prostorija i objekata;

­ vrši održavanje higijene prostorija svih Mjesnih zajednica;

­ vrši održavanje higijene dijelova objekta Javna garaža;

­ vrši održavanje higijene objekta Saburina kuća za potrebe prijema, manifestacija i dr. stara se za redovnu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Općine i općinskih objekata kao i svih zgrada i objekata kojima raspolaže Općina;

­ Uredu sekretara organa državne službe predlaže nabavku kancelarijske opreme i potrošnog materijala;

­ Uredu sekretara organa državne službe predlaže nabavku opreme i robe za kafe kuhinju Uredu sekretara organa državne službe predlaže nabavku sredstava za održavanje higijene svih objekata koje opslužuje;

­ Uredu sekretara organa državne službe predlaženabavku raznih obrazaca, pisanih izlaznica, radnih knjiga, rokovnika, kalendara, protokolarnih poklona, vijenaca i cvijeća te drugih potrepština potrebnih za rad Općine;

­ vrši održavanje općinskog voznog parka;

­ zaprima zahtjeve za vozila od Službi;

­ organizuje svakodnevni raspored vožnji prema prioritetima;

­ vrši usluge vožnje po prethodno upućenom zahtjevu od strane Službi;

­ vrši redovna servisiranja vozila;

­ Uredu sekretara organa državne službe predlaže nabavku novih vozila;

­ vrši pravovremeno registrovanje vozila;

­ vrši redovnu izmjenu pneumatika;

­ stara se o održavanje čistoće automobila;

­ vodi mjesečne evidencije o utrošku goriva (dizel i benzin);

­ vodi mjesečnu evidenciju pređenih kilometara svih vozila;

­ priprema i dostavlja na odobravanje i potpis putnih naloga Uredu sekretara organa državne službe;

­ vrši kontrolu redovnog upisivanja kilometraže u putne naloge;

­ vrši redovni pregled fizičkog stanja vozila, po uočenom oštećenju prijavljuje i poduzima potrebne mjere;

- vrši blagovremenu pripremu svih vozila za ljetnu ili zimsku sezonu;

- vrši održavanje općinske kotlovnice i dimnjaka na općinskoj kotlovnici i općinskim objektima;

- vrši pripremu kotlovnice za zimsku sezonu;

- vrši kontrolu i dobijanje godišnjeg atesta opreme za grijanje;

- vrši redovno čišćenje instalacije za grijanje;

- vrši redovan servis centralne i individualnih klima uređaja;

- vrši redovno održavanje grijanja i klima uređaja na svim objektima;

- vrši održavanje struje i strujnih tijela;

- vrši redovno održavanje i servisiranje agregata;

- vrši održavanje i zamjenu rasvjete u radnim prostorijama Općine;

- vrši održavanje i zamjenu rasvjete ispred svih objekata;

- vrši vođenje općinske kafe kuhinje;

- vrši vođenje evidencije i predavanje dnevnih pazara kafe kuhinje na blagajnu Općine;

- vodi potrebnu evidenciju ulaza i izlaza roba;

- vodi knjigu skladišta i pomoćnu knjigu trezora;

- Uredu sekretara organa državne službe predlaže nabavku potrebnih zastava;

- vrši zamjenu dotrajalih zastava na svim lokacijama za koje je zadužen;

- vodi knjigu skladišta kao pomoćnu knjigu glavne knjige trezora;

- organizuje smjene uposlenika Odjeljenja i raspored čišćenja objekta;

- zaprima elektronske zahtjeve trebovanja Službi;

- vodi evidenciju i raspored o izdavanju općinskih sala;

- dostavlja redovne izvještaje, svaka 3 (tri) mjeseca, o radu Službe Uredu sekretara organa državne službe;

­ obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Član 16.


U okviru službi mogu se formirati odsjeci kao osnovne organizacione jedinice u kojima se obavljaju naročito složeni poslovi u većem obimu.

Član 17.


Jedinstvenim organom uprave rukovodi Općinski načelnik u skladu sa ustavom, zakonom, Statutom Općine i ovom Odlukom.

Sekretar organa državne službe pomaže Općinskom načelniku u rukovođenju organom državne službe i rukovodi Uredom Sekretara organa državne službe.

Pomoćnik Općinskog načelnika rukovodi općinskom službom za upravu, a odsjekom rukovodi šef odsjeka.

Član 18.


Za obavljanje stručnih i drugih poslova osniva se Stručna služba za poslove Općinskog vijeća koja vrši sljedeće poslove:

­ provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;

­ neposredno sarađuje sa Uredom sekretara organa državne službe, drugim općinskim službama za upravu, Inspektoratom i Uredom interne revizije, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;

­ prati i obezbjeđuje realizaciju odluka i zaključaka Općinskog vijeća, vijećničkih pitanja i inicijativa;

­ ostvaruje saradnju sa svim općinskim službama, Pravobranilaštvom i Inspektoratom u cilju blagovremene izrade pojedinačnih i općih akata;

­ priprema program rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i vrši praćenje njihovog izvršavanja;

­ vrši poslove pripremanja i održavanja sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;

­ vodi evidencije i čuva originale propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće, radna tijela Općinskog vijeća i stara se o njihovoj blagovremenoj distribuciji i objavi;

­ vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;

­ obavlja stručne, administrativno-tehničke poslove i poslove pomoćnih djelatnosti za potrebe Općinskog načelnika, Općinskog vijeća, vijećnika i klubova vijećnika u Općinskom vijeću, a naročito poslove koji se odnose na stručne i administrativne poslove u pripremi nacrta i prijedloga propisa, pravilnika, poslovnika, odluka, rješenja, zaključaka idrugih akata za Općinskog načelnika koji su vezani za rad Općinskog vijeća i radna tijela Općinskog vijeća;

­ prima poštu, incijative i prijedloge upućene Općinskom vijeću;

­ vrši prijem, evidenciju i obradu vijećničkih pitanja, incijativa i prijedloga upućenih Općinskom vijeću i njihovo proslijeđivanje na dalju obradu nadležnim organima i Općinskim službama;

­ izrađuje zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća i zapisnike sa sjednica radnih tijela Općinskog vijeća;

­ vrši stručne analize, priprema izvještaje i informacije za potrebe Općinskog vijeća;

­ pruža stručnu i drugu pomoć klubovima vijećnika i vijećnicima u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti;

­ dostavlja redovne izvještaje, svaka 3 (tri) mjeseca, o radu Službe Uredu sekretara organa državne službe;

­ priprema prijedloge općinskih propisa za Općinsko vijeće iz oblasti za koju je osnovana;

­ obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Član 19.


Stručnom službom za poslove Općinskog vijeća rukovodi rukovodilac Službe za poslove Općinskog vijeća, koji u pogledu prava i obaveza ima status pomoćnika Općinskog načelnika.

Član 20.


Za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Općine, kao posebna organizaciona cjelina, koja ima status posebne organizacione jedinice, osniva se Inspektorat koji vrši sljedeće poslove:

­ provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koju je Inspektorat osnovan;

­ priprema prijedloge općinskih propisa iz inspekcijske oblasti za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;

­ neposredno sarađuje sa Uredom sekretara organa državne službe, drugim općinskim službama za upravu, posebnom Stručnom službom i Uredom interne revizije, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;

­ preduzima inspekcijske radnje na utvrđivanju stanja u izvršavanju propisa kod pravnih i drugih lica i građana, koji su u obavljanju svoje djelatnosti i radu dužni postupati prema tim propisima;

­ određuju upravne mjere radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju tih propisa;

­ vrši inspekcijski nadzor iz urbanističko-građevinske oblasti, komunalne oblasti i oblasti cestovnog prometa, a sve u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;

­ djeluje i preventivno radi podsticanja društvene discipline u izvršavanju propisima određenih obaveza;

­ izdaje prekršajne naloge i podnosi nadležnim organima zahtjeve za pokretanje prekršajnog i krivičnog postupka;

­ donosi rješenja u prvostepenom upravnom postupku i ostale potrebne odluke u oblasti inspekcijskog nadzora;

­ vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovan;

­ preduzima inspekcijske radnje na utvrđivanju stanja u izvršavanju propisa kod pravnih i drugih lica i građana koji su u obavljanju svoje djelatnosti i radu dužni postupati prema tim propisima;

­ određuje upravne mjere radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju tih propisa;

­ prati stanje u oblasti za koju je osnovan, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;

­ preduzima i druge upravne mjere i radnje određene zakonom i podzakonskim propisima;

­ dostavlja redovne izvještaje, svaka 3 (tri) mjeseca, o radu Inspektorata, Uredu sekretara organa državne službe;

­ obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovan.

Član 21.


Inspektoratom rukovodi Glavni inspektor, koji u pogledu prava i obaveza ima status pomoćnika Općinskog načelnika.

Osim poslova rukovođenja Inspektoratom, Glavni inspektor vrši poslove neposrednog inspekcijskog nadzora na terenu i druge prateće poslove za svoj rad odgovara Općinskom načelniku i sekretaru organa državne službe.

Član 22.


Za obavljanje poslova interne revizije, kao posebna organizaciona cjelina, koja ima status posebne organizacione jedinice, osniva se Ured za internu reviziju, koji obavlja sljedeće poslove:

­ obavlja poslove u u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH, Metodologijom rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH, Priručnikom za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH, Poveljom interne revizije, Standardima interne revizije i Etičkim kodeksom internih revizora;

­ neposredno sarađuje sa Uredom sekretara organa državne službe, drugim općinskim službama za upravu, posebnom Stručnom službom i Inspektoratom, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo;

­ priprema Povelju o internoj reviziji koju usvaja Općinski načelnik;

­ priprema Strateški plan interne revizije za period od tri godine, koji usvaja Općinski načelnik;

­ priprema Godišnji plan interne revizije, koji usvaja Općinski načelnik;

­ obavlja efikasne, učinkovite i transparetne pojedinačne interne revizije u skladu sa Godišnjim planom interne revizije;

­ dostavlja konačne Izvještaje provedene interne revizije Općinskom načelniku na usvajanje;

­ nadzire implementaciju revizorskih preporuka iz pojedinačnih revizorskih izvještaja i dostavlja Općinskom načelniku Izvještaj o implementaciji revizorskih preporuka na usvajanje;

­ priprema godišnji Izvještaj o radu interne revizije;

­ kontinuirano usklađuje rad interne revizije sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama iz oblasti interne revizije;

­ dostavlja popunjeni godišnji GI-IR obrazac Centralnoj Harmonizacijskoj Jedinici (CHJ) i informiše CHJ o eventualnim razlikama u mišljenjima između Ureda za internu reviziju i rukovodioca organa uprave;

­ priprema mišljenje na Izjavu o fiskalnoj odgovomosti-dio koji se odnosi na internu reviziju;

­ osigurava obuku internih revizora u skladu sa Planom obuke;

­ redovno i kontinuirano obavještava Općinskog načelnika i Sekretara organa državne službe o svim pitanjima u vezi interne revizije i inicira posebne zadatke konsultantske prirode koje se odnosi na internu reviziju, a koji nisu obuhvaćeni godišnjim planom interne revizije u okviru organizacije;

­ sarađuje sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, CHJ i drugim

­ institucijama iz oblasti interne revizije;

­ dostavlja redovne izvještaje, svaka 3 (tri) mjeseca o radu Ureda, Uredu sekretara organa državne službe;

- evidentira sve aktivnosti revizije i čuva dokumentaciju vezanu za internu reviziju.

Član 23.


Uredom interne revizije rukovodi Glavni interni revizor, koji u pogledu prava i obaveza ima status pomoćnika Općinskog načelnika.

Član 24.


U skladu sa zakonom, drugim propisima i ovom Odlukom Općinski načelnik će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi Općine Stari Grad Sarajevo i utvrditi sistematizaciju radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Uredu Sekretara organa državne službe, službama za upravu, stručnoj službi i Inspektoratu Općine.

Član 25.


Postojeće općinske službe i druge organizacione cjeline nastavit će obavljati poslove iz okvira svoje nadležnosti do donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi Općine Stari Grad Sarajevo.

Član 26.


Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o organizaciji službi Općine Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/21 i 17/21).

Član 27.


Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-4-28/22
06. januara 2022. godine
Sarajevo


Općinski načelnik
Mr. Ibrahim Hadžibajrić, s. r.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]