BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5492
ODLUKU KOJOM SE UTVRĐUJU ORIJENTACIONI KRITERIJI ZA RASPORED SUDIJA NA APELACIONO ODJELJENJE SUDA BIH


I


Radi ostvarivanja objektivnog i transparentnog procesa, te obezbjeđenja efikasnog, djelotvornog i blagovremenog rada Suda Bosne i Hercegovine kao cjeline, kada se utvrdi potreba za raspoređivanjem sudija na Apelaciono odjeljenje Suda, predsjednik Suda će se voditi objektivnim kriterijima kao što su:

- Stručnost, radni staž i iskustvo sudije u radu na predmetima iz oblasti referata za koji postoji potreba za rasporedom;

- Nacionalna i spolna struktura sudija unutar Suda;

- Prethodni rezultati rada sudija izraženi kroz postupak ocjenjivanja;

- Raspoloživost i motiviranost sudije za rad u žalbenom postupku u predmetima iz nadležnosti Apelacionog odjeljenja.

II


Prije donošenja odluke o rasporedu sudije, u cilju osiguranja postizanja efikasnog rada svih odjeljenja Suda, predsjednik Suda će obaviti konsultacije s predsjednicima Apelacionog, Krivičnog i Upravnog odjeljenja kao i registrarom Suda za Odjele I i II Krivičnog i Apelacionog odjeljenja.

III


Nakon što je sudija jednom raspoređen Odlukom o stalnom rasporedu na Apelaciono odjeljenje Suda BiH, Odlukom predsjednika Suda više neće biti raspoređivan na Odjele I, II i III Krivičnog odjeljenja niti na Upravno odjeljenje.

IV


U slučaju ukazane potrebe za privremenim rasporedom sudija na predmete Apelacionog odjeljenja, isti će se vršiti u skladu s kriterijima za presignaciju predmeta iz odluka broj Su-10-312/17 od 5.7.2017. godine, Su-10-312-2/17 od 22.1.2019. godine i Su-10-41/22 od 1.2.2022. godine.

V


Mogućnost uključenja ove Odluke, tako da ista čini sastavni dio Poslovnika o radu Suda Bosne i Hercegovine, bit će razmotrena na Općoj/Opštoj sjednici koja će biti zakazana u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

VI


Odluka će biti javno objavljena u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu danom objave.

Broj Su-10-253/22
26. jula 2022. godine
Sarajevo


Po ovlaštenju Predsjednika Suda
Sudija
Minka Kreho, s. r.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]