BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4667
Međunarodni ugovori, broj 4/21

ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA CENTRALNOEVROPSKOG SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI BR. 1/2019 O USPOSTAVLJANJU POSTUPKA VALIDACIJE UZAJAMNOG PRIZNAVANJA DRŽAVNIH PROGRAMA OVLAŠTENIH PRIVREDNIH SUBJEKATA CEFTA STRANA U POGLEDU SIGURNOSTI I ZAŠTITE (AEOS) DONESENA 18. DECEMBRA 2019. GODINE


Zajednički odbor Preambula


Član 1.
Područje primjene

1.1. Ova odluka se primjenjuje na postupak validacije uzajamnog priznavanja državnih programa ovlaštenih privrednih subjekata CEFTA Strana u pogledu sigurnosti i zaštite (AEOS).

1.2. U primjeni ove odluke primjenjuju se definicije iz člana 1. DP 5.

1.3. CEFTA Strane nastoje, u skladu s Okvirom standarda WCO SAFE i relevantnim odredbama EU, osigurati pogodnosti za ovlaštene privredne subjekte u pogledu sigurnosti i zaštite kao što je predviđeno u članovima od 9. do 11. Aneksa III DP 5.

1.4. U pogledu zaštite poslovne tajne i ličnih podataka, primjenjuju se odredbe člana 27. DP 5.

1.5. CEFTA Sekretarijat će osigurati svu neophodnu podršku u pogledu logistike i organizacije potrebnu za postupak validacije u skladu s ovom odlukom.

Član 2.
Uvjeti za pokretanje postupka validacije uzajamnog priznavanja

2.1. Kako bi ispunila uvjete za pokretanje postupka validacije uzajamnog priznavanja (u daljem tekstu: "postupak validacije"), CEFTA Strana mora imati:

a) ratificiran DP 5,

b) donesene, u skladu s članom 3.(3) i Aneksom III DP 5, zakonske odredbe i uspostavljen operativni program za ovlaštene privredne subjekte (AEO) u pogledu sigurnosti i zaštite, uključujući odgovarajući upitnik za samoprocjenu (SAQ), odgovarajuće validacijske kontrole podnositelja zahtjeva za odobrenje statusa ovlaštenog privrednog subjekta u pogledu sigurnosti i zaštite (AEOS), pogodnosti propisane članom 1. stav 1.3. ove odluke za nositelje odobrenja statusa ovlaštenog privrednog subjekta u pogledu sigurnosti i zaštite, te IT sistem za pohranjivanje i prijenos AEOS podataka,

c) obučene službenike koji mogu objasniti domaće zakonske odredbe i način njihove praktične primjene na AEOS i odgovarajući IT sistem, na engleskom jeziku,

d) imenovanog službenika i njegovog zamjenika koji će djelovati u svojstvu kontakt tačke za AEOS. Ovi službenici moraju posjedovati potrebno znanje iz oblasti prava, procedura i IT-a,

e) eksperte imenovane u CEFTA Sekretarijatu za validacijske misije u drugim CEFTA Stranama, u skladu sa stavom 2.2. ovog člana.

2.2 Svaka CEFTA Strana će imenovati i poslati CEFTA Sekretarijatu, u roku od 60 dana od dana njenog donošenja, spisak sa sljedećim brojem eksperata kao kandidata za validacijske misije (u daljem tekstu: "validatori") u drugim CEFTA Stranama, sa sljedećim profilima, u mjeri u kojoj su takvi eksperti dostupni:

a) dva službenika koji posjeduju potrebno znanje iz oblasti prava i procedura,

b) dva službenika iz oblasti upravljanja rizikom,

c) dva carinska inspektora (koji posjeduju potrebno znanje iz oblasti IT-a), i

d) dva službenika koji posjeduju potrebno znanje iz oblasti sigurnosti i zaštite lanca snabdijevanja.

2.3 Imenovanjem validatora, odnosna CEFTA Strana se obavezuje da će odobriti da svaki validator koji je odabran za CEFTA validacijsku misiju predstavlja CEFTA Sekretarijat, a ne upravu te CEFTA Strane.

2.4 Prije svake validacijske misije, izabrani validatori će potpisati izjavu da će postupati na nepristrasan način, da će poštivati zahtijevanu obavezu u pogledu povjerljivosti te da ne postoji sukob interesa. Izjava se čuva u CEFTA Sekretarijatu.

2.5 Službenici navedeni u tačkama od a) do d) stava 2.2. ovog člana moraju posjedovati znanja i vještine za pripremu izvještaja o validacijskoj misiji na engleskom jeziku. Da bi bili uvršteni na spisak validatora (u daljem tekstu: "spisak"), moraju potpisati izjavu da će prihvatiti svojstvo vođe tima i/ili pripremiti izvještaj o validacijskoj misiji, ako to od njih zatraži CEFTA Sekretarijat. Uz ovaj spisak se prilažu biografije (CV) imenovanih validatora.

2.6 U cilju ažuriranja navedenog spiska, CEFTA Strane će redovno dostavljati ažurirane podatke CEFTA Sekretarijatu, zajedno s dokumentima navedenim u stavu 2.2. i stavu 2.5. ovog člana.

Član 3.
Zahtjev za pokretanje postupka validacije

3.1 Zahtjev se dostavlja CEFTA Sekretarijatu i uz njega se prilaže sljedeće:

a) sve odgovarajuće zakonske odredbe, uputstva i smjernice na engleskom jeziku, te korelacijske tabele između domaćih carinskih propisa i pravne stečevine EU koji su relevantni za AEO programe,

b) organizacijsku strukturu za izdavanje, praćenje, privremeno ukidanje i ukidanje AEOS odobrenja,

c) tekst obrasca zahtjeva/odobrenja i upitnika za samoprocjenu (SAQ) na engleskom jeziku,

d) opis IT sistema za pohranjivanje i prijenos podataka o AEOS, uključujući i mehanizme za sigurnost i zaštitu podataka, na engleskom jeziku,

e) ime i prezime i poziciju kontakt tačke za AEOS i njenog zamjenika, kao što je navedeno u članu 2. stav 2.1., tačka d) ove odluke, kao i ime i prezime i poziciju službenika koji će biti na raspolaganju za postupak validacije u svojoj carinskoj upravi, kao što je navedeno u članu 2. stav 2.1., tačka c) ove odluke,

f) obavezujuću izjavu, u pisanoj formi, da će s drugim CEFTA Stranama i CEFTA Sekretarijatom razmjenjivati informacije u vezi sa sigurnošću lanca snabdijevanja i informacije u vezi sa upravljanjem rizikom,

g) pravila za razgovor s privrednim subjektima i njihovo informiranje, uključujući izvještaje ili druge dokumente u vezi s takvim sastancima održanim u posljednje tri godine,

h) spisak AEOS kompanija, od kojih će validacijski tim izabrati najmanje tri, od kojih će CEFTA Strana koja podnosi zahtjev, osigurati saglasnost u pisanoj formi, da ih validatori, posmatrači i službenici CEFTA Strane koja podnosi zahtjev, mogu posjetiti u njihovim prostorijama.

3.2 Prije pokretanja postupka validacije, CEFTA Sekretarijat ili CEFTA Strane putem CEFTA Sekretarijata, mogu tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja.

3.3 Informacije navedene u stavu 3.1. i stavu 3.2. ovog člana će se razmjenjivati samo između osoba koje učestvuju u validacijskoj misiji navedenoj u članu 5. ove odluke.

Član 4.
Pokretanje postupka validacije

4.1 Kada CEFTA Sekretarijat dobije sve potrebne informacije neophodne za pokretanje postupka validacije, on postupa na sljedeći način:

a) sa spiska svake CEFTA Strane bira najmanje jednog od njenih eksperata, vodeći računa o tome da u validacionom timu treba biti najmanje po jedan ekspert za svaki od profila navedenih u članu 2. stav 2.2., od tačke a) do tačke d) ove odluke,

b) imenuje ili poziva jednog ili više posmatrača koji posjeduju potrebno znanje i iskustvo i koji će pratiti validatore. Ovi posmatrači će imati pristup svim informacijama prikupljenim za vrijeme postupka validacije. Posmatrači moraju biti eksperti za pitanja iz oblasti AEO ili predstavnici iz CEFTA Sekretarijata. Eksperti za pitanja iz oblasti AEO ne smiju biti iz CEFTA Strana.

4.2 Tim imenovanih validatora prostom većinom odlučuje o osobi koja će imati ulogu vođe tima i validatora koji sačinjava izvještaj o validaciji. Tim može prostom većinom odlučiti da izvještaj sačini neki drugi član tima, a ne vođa tima.

4.3 CEFTA Strana koja podnosi zahtjev sama imenuje službenike koji će prisustvovati validacijskoj misiji. Ovi službenici nemaju ulogu validatora nego imaju pravo da prisustvuju i daju svoj doprinos raspravi validatora i posmatrača. Ovi službenici moraju ispunjavati uvjete navedene u članu 2. stav 2.1., tačka c) ove odluke.

4.4 Validatori, posmatrači i službenici koje je imenovala CEFTA Strana koja podnosi zahtjev imaju profesionalnu obavezu zaštite povjerljivih informacija, posebno u pogledu poslovnih tajni i informacija o riziku, prikupljenih tokom validacijske misije. Pored validatora, i posmatrači i službenici koje je imenovala CEFTA Strana koja podnosi zahtjev također potpisuju izjavu navedenu u članu 2. stav 2.4. ove odluke.

Član 5.
Validacijska misija i naknadno prikupljanje informacija

5.1 Validatori će, tokom svoje misije i po potrebi naknadno, utvrditi sve relevantne činjenice, uključujući i provjeru da li se pravila koja su dostavljena CEFTA Sekretarijatu primjenjuju, te dostaviti izvještaj o misiji u kojem će preporučiti ili ne uzajamno priznavanje AEOS programa. Takvu preporuku mora podržati prosta većina validatora.

5.2 Posmatrači će sačiniti mišljenje o procesu validacije.

5.3 Nakon validacijske misije, te nakon što se ispune eventualni dodatni zahtjevi za informacijama, u slučaju da ne postoji neslaganje između izvještaja o validaciji kojim se preporučuje uzajamno priznavanje AEOS programa i mišljenja posmatrača, CEFTA Sekretarijat će nacrt izvještaja o validacijskoj misiji dostaviti CEFTA Odboru za olakšavanje trgovine.

5.4 U slučaju neslaganja između izvještaja i mišljenja, primjenjuje se rok za konsultacije od 14 kalendarskih dana. Nakon isteka roka za konsultacije, CEFTA Sekretarijat će, eventualno izmijenjen, nacrt izvještaja o validacijskoj misiji i, eventualno izmijenjeno mišljenje posmatrača, kojim se preporučuje uzajamno priznavanje AEOS programa, dostaviti CEFTA Odboru za olakšavanje trgovine.

5.5 U slučaju da i nakon roka navedenog u stavu 5.4. ovog člana i dalje ostanu značajne razlike, i ako je mišljenje posmatrača pozitivno, mišljenje će se dostaviti CEFTA Odboru za olakšavanje trgovine.

5.6 U slučaju da su izvještaj o validaciji i mišljenje posmatrača negativni, ili u slučaju negativnog mišljenja posmatrača, CEFTA Strana koja je podnijela zahtjev može podnijeti novi zahtjev najranije godinu dana nakon validacijske misije.

5.7 CEFTA Sekretarijat snosi troškove vezane za validacijsku misiju.

Član 6.
Priznavanje AEOS programa

6.1 U slučaju da su izvještaj o validaciji i mišljenje posmatrača pozitivni, ili ako je mišljenje posmatrača pozitivno, CEFTA Odbor za olakšavanje trgovine će preporučiti Zajedničkom odboru usvajanje odluke o uzajamnom priznavanju AEOS programa.

6.2 Nakon što Zajednički odbor usvoji Odluku, svaka CEFTA Strana će postupiti u skladu s članom 8. stav 8.1. ove odluke, od 30-og dana nakon obavještavanja CEFTA Sekretarijata o spisku relevantnih AEOS.

Član 7.
Postupak nakon priznavanja AEOS programa CEFTA Strane

7.1 Nakon što se potvrdi da CEFTA Strana ispunjava uvjete za uzajamno priznavanje njenog AEOS programa, ona CEFTA Sekretarijatu dostavlja podatke navedene u članu 26. DP 5 za svakog nositelja AEOS odobrenja.

7.2 CEFTA Sekretarijat će učiniti dostupnim informacije iz stava 7.1. ovog člana na svojoj internetskoj stranici, ako se privredni subjekat, na koji se to odnosi, složi sa ovakvim objavljivanjem.

7.3 CEFTA Strane će osigurati, putem zajedničkog formata, da njihovi sistemi uvoznog i izvoznog carinjenja mogu prepoznati AEOS iz drugih CEFTA Strana, kako bi dobio iste pogodnosti.

7.4 Svaki put kada dođe do promjene u informacijama dostavljenim u skladu sa stavom 7.1. ovog člana ili kada novi podnositelji zahtjeva dobiju odobrenje, ažurirana informacija o tome se odmah elektronskim putem dostavlja CEFTA Sekretarijatu, koji je odmah čini dostupnom na svojoj internetskoj stranici, te CEFTA Stranama na koje se to odnosi.

Član 8.
Uzajamno priznavanje i izuzeća

8.1 AEOS iz CEFTA Strane čiji je AEOS program priznat dobija iste pogodnosti kao i AEOS koji su dobili odobrenje u CEFTA Strani u kojoj se vrši carinjenje. Ako CEFTA Strana još nije usvojila svoj vlastiti AEOS program, ona će odobriti barem pogodnosti koje su navedene u članovima od 9. do 11. Aneksa III DP 5.

8.2 CEFTA Strane će na svojoj internetskoj stranici na engleskom jeziku učiniti dostupnim informacije o pogodnostima koje se odobravaju AEOS iz drugih CEFTA Strana koje su priznate. Ove pogodnosti će biti jednake onim koje se odobravaju AEOS na njihovoj carinskoj teritoriji.

8.3 U slučaju da CEFTA Strana utvrdi da je AEOS iz druge CEFTA Strane čiji je AEOS program priznat prekršio carinske propise, ona će odmah o tome, sa relevantnim činjenicama, obavijestiti CEFTA Stranu koja je izdala AEOS odobrenje i CEFTA Sekretarijat, kako bi CEFTA Strana koja je izdala odobrenje mogla privremeno ukinuti ili ukinuti to odobrenje. CEFTA Sekretarijat će o tome obavijestiti ostale CEFTA Strane.

8.4 CEFTA Strana koja je otkrila prekršaj, kao i druge CEFTA Strane, imaju pravo da ne primjenjuju AEOS pogodnosti na predmetnog privrednog subjekta, sve dok nadležna CEFTA Strana privremeno ne ukine ili ukine AEOS odobrenje, ili dok ne odluči da se AEOS odobrenje i dalje može koristiti.

Član 9.
Koordinacija i obuka

9.1 CEFTA Sekretarijat će organizirati redovne sastanke AEOS kontakt tački i njihovih zamjenika, eksperata za procedure, kontrolu, rizik i IT s ciljem:

a) promoviranja i unapređivanja AEOS programa CEFTA Strana, uključujući i izradu materijala za podizanje svijesti,

b) koordinacije i standardizacije procesa i obrazaca zahtjeva/odobrenja AEOS,

c) usaglašavanja formata podataka i IT zahtjeva za pohranjivanje i prenošenje informacija koje se odnose na AEO, uključujući procese smetnji u radu (rezervna rješenja) i testiranja,

d) promoviranja zajedničkog okvira za upravljanje rizikom koji će se primjenjivati na AEOS,

e) izrade, unapređenja i poboljšanja zajedničkih AEOS smjernica, te upitnika za samoprocjenu,

f) utvrđivanja funkcionalnih i tehničkih specifikacija CEFTA AEO baze podataka i njenog interfejsa,

g) utvrđivanja funkcionalnih i tehničkih specifikacija za pohranjivanje i razmjenu informacija u vezi sa sigurnošću lanca snabdijevanja i informacija u vezi sa upravljanjem rizikom,

h) rješavanja sukoba između CEFTA Strana u vezi s AEOS programima i njihovom primjenom,

i) uspostavljanja pravila postupanja i svih drugih tehničkih pojedinosti koje se odnose na validacijske misije.

9.2 CEFTA Sekretarijat će organizirati obuke za službenike koji se bave AEOS programima, kao i javne događaje s ciljem promoviranja AEOS koncepta u CEFTA Stranama.

9.3 CEFTA Sekretarijat će snositi troškove navedene u stavu 9.1. i stavu 9.2. ovog člana, pod uvjetom da za to budu na raspolaganju dovoljna finansijska sredstva.

Član 10.
Preispitivanje i ažuriranje

Ova odluka će biti preispitana dvije godine nakon njenog donošenja i može biti izmijenjena od strane CEFTA Zajedničkog odbora.

Član 11.
Stupanje na snagu

Ova odluka stupa na snagu na dan njenog donošenja i primjenjuje se od 1. aprila 2020. godine.

Donesena u Tirani dana 18. decembra 2019. godine u prisustvu predstavnika svih CEFTA Strana.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]