BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3545
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 65 0 I 743835 19 Spp
Sarajevo, 09.10.2019. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 05.09.2019. godine, na osnovu odredbe člana 61c. Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“ broj: 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15-dalje ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 09.10.2019. godine donio je:

O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja broj: 65 0 I 743835 19 Spp od 05.09.2019.godine koje glasi:

Da li punomoćnik tražitelja izvršenja (advokat ili advokatsko društvo po osnovu izdate punomoći, može u izvršnom postupku naplatiti novčano potraživanje tražitelja izvršenja i troškove postupka putem svog računa, ukoliko su računi tražitelja izvršenja blokirani zbog neizmirenih obaveza po osnovu drugih sudskih rješenja o izvršenju, naloga za prinudnu naplatu carina, poreza, doprinosa, i drugim osnovama za prinudnu naplatu iz čl.23. Zakona o unutrašnjem platnom prometu?

O b r a z l o ž e n j e

U pravnoj stvari tražitelja izvršenja Duraković Kemala, koga zastupaju punomoćnici Pehar Vesna i Lesko Zoran, advokati iz Bugojna, protiv izvršenika Addiko Bank dd Sarajevo koje zastupaju punomoćnici AD Marić & Co doo Sarajevo, Općinski sud u Sarajevu dostavio je ovome sudu cijeli spis broj 65 0 I 743835 18 I uz dopis od 05. 09.2019. godine radi odlučivanja po zahtjevu izvršenika za rješavanje spornog pravnog pitanja u smislu člana 61. a) ZPP.

Sporno pravno pitanje izvršenik je definisao kao u izreci ove odluke.

Članom 61a. stav (1) ZPP propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba za zauzimanje stava o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke, zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH, radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Članom 61b. stav (1) ZPP propisano je da zahtjev treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja u konkretnoj pravnoj stvari, razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja, kao i obavezu suda da uz zahtjev priloži i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, a zahtjev se ne dostavlja strankama na izjašnjenje.

Odredbom člana 61c. ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije odbaciti kao nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, a prema stavu (2) iste odredbe, zahtjev iz stava (1) ovog člana je nedozvoljen ako je o takvom zahtjevu Vrhovni sud Federacije već donio odluku.

Prvostepeni sud je uz dopis i cijeli spis ovom sudu dostavio samo zahtjev izvršenika za rješavanje spornog pravnog pitanja, a da pri tome nije postupio u skladu sa odredbom člana 61a. stav (1) ZPP - nije naveo podatak da li u postupku pred Općinskim sudom u Sarajevu postoji veći broj predmeta po istom pravnom osnovu, niti je postupio u skladu sa članom 61b. stav (1) ZPP - nije dao sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, što je zakonska obaveza suda i uslov za postupak rješavanja spornog pravnog pitanja pred ovim sudom.

Iz naprijed navedenih razloga Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH, primjenom odredbe člana 61c. stav (1) ZPP, a u vezi sa članom 61a. i 61b. stav (1) ZPP, zahtjev Općinskog suda u Sarajevu, za rješavanje spornog pravnog pitanja, iz procesnih razloga, odbacio je kao nepotpun.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić s.r.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]