BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#3394
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 43 0 I 157742 19 Spp
Sarajevo, 10.07.2019. godineVrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Zenici za rješavanje spornog pravnog pitanja od 06.06.2019. godine, na osnovu odredbe člana 61. c) stav (1) Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15, u daljem tekstu ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 10.07.2019. godine donio jeO D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Zenici za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj 43 0 I 157742 18 I koje glasi:

''Da li sud u toku izvršnog postupka, može dozvoliti trećem licu EOS MATRIX, stupanje u izvršni postupak u svojstvu umješača na strani tražitelja izvršenja na osnovu odredbe člana 369. Zakona o parničnom postupku u vezi sa članom 21. Zakona o izvršnom postupku.''O b r a z l o ž e n j e

Dopisom od 23.05.2019. godine, koji je zaprimljen u ovom sudu dana 06.06.2019. godine, Općinski sud u Zenici, dostavio je ovom sudu Zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja u smislu odredbe člana 61 a) ZPP. Uz zahtjev nije dostavljen spis jer se isti nalazi po žalbi na Kantonalnom sudu u Zenici (uz zahtjev je dostavljena dokumentacija naslovljena kao ''fotokopija spisa'' broj 43 0 I 157742 18 I).

U zahtjevu prvostepenog suda se navodi, da je u izvršnom predmetu broj 43 0 I 157742 18 I tražitelj izvršenja Mikrokreditna fondacija „PRIZMA“ Sarajevo - u stečaju, Bistrik Medresa 43, Sarajevo, protiv izvršenika Čebić Zlatana, Prve zeničke brigade 3A, Zenica, radi izvršenja, v.sp. 3.843,22 KM, podnijela prijedlog za izvršenje na temelju vjerodostojne isprave, protestirane mjenice broj AF 2191542, pljenidbom plate izvršenika, a koje izvršenje je prvostepeni sud svojim rješenjem od 03.04.2018. godine i dozvolio. Dana 20.08.2018.godine EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge Sarajevo, je podnio sudu zahtjev da sud dozvoli stupanje istom pravnom licu u izvršni postupak na mjesto tražitelja izvršenja „PRIZMA“ d.o.o. u stečaju, jer je između istih lica zaključen Ugovor o prodaji i ustupanju potraživanja, da je navedeni prenos izvršen u okviru stečajnog postupka broj 65 0 St 479149 14 St, pošto je nad tražiocem izvršenja „PRIZMA“ d.o.o. otvoren stečaj. Općinski sud u Zenici je Rješenjem broj 43 0 I 157742 18 I od 15.03.2019.godine odbio zahtjev navedenog pravnog lica za stupanje u izvršni postupak u svojstvu tražioca izvršenja. Dana 26.03.2019. godine ovo pravno lice obraća se sudu sa zahtjevom za stupanje u izvršni postupak u svojstvu umješača na strani tražitelja izvršenja u skladu sa odredbom člana 369. Zakona o parničnom postupku. Općinski sud u Zenici je Rješenjem broj 43 0 I 157742 18 I od 16.04.2019. godine odbacio ovaj zahtjev kao nedopušten. Po žalbi EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge Sarajevo, Općinski sud je dana 25.04.2019. godine dostavio spis na nadležno rješavanje Kantonalnom sudu u Zenici. Prvostepeni sud dalje navodi da je dana 13.05.2019. godine Kantonalni sud u Zenici je obavijestio prvostepeni sud, da je na svojoj sjednici razmatrao sudjelovanje umješača u izvršnom postupku, da nije zauzet stav po tom pitanju, a u sudskoj praksi i pravnoj teoriji su podijeljena mišljenja o mogućnosti sudjelovanja umješača, te je zaključeno da bi bilo uputno da Općinski sud u Zenici u smislu odredbi članova od 61a. do 61f. Zakona o parničnom postupku kod Vrhovnog suda F BiH pokrene postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Prvostepeni sud definiše sporno pravno pitanje na način kako je to navedeno u izreci ove odluke. Pored navedenog prvostepeni sud daje i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, i navodi da se radi o većem broju predmeta (minimalno 20 predmeta) u kojima je postavljen ovakav zahtjev za stupanje u izvršni postupak u svojstvu umješača.

Članom 61.a) stav 1. Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – dalje ZPP) propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba za zauzimanje stava o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Dakle, temeljem citirane zakonske odredbe, da bi Vrhovni sud Federacije BiH zauzeo stav o spornom pravnom pitanju, potrebno je da se ispune određene procesne pretpostavke i to: da se to pitanje pojavilo u toku postupka pred prvostepenim sudom, da to pitanje predstavlja pitanje koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudom, te da se to pitanje pojavilo u većem broju predmeta pred prvostepenim sudom.

U konkretnom slučaju nisu ispunjene sve naprijed navedene procesne pretpostavke za rješavanje spornog pravog pitanja. Kako je, dakle, prijedlog stavljen nakon što je okončan prvostepeni postupak i prvostepeni sud donio odluku u kojoj je zauzeo svoj stav povodom spornog pravnog pitanja čije se rješenje traži, to se više ne radi o potrebi zauzimanja stava o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudom. Time u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uslovi koje propisuje odredaba člana 61. a) ZPP za meritorno rješavanje spornog pravnog pitanja.

Nije ispunjen ni uslov koje propisuje odredba člana 61.b) stav 3. ZPP, jer prvostepeni sud uz zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja nije dostavio predmet ovom sudu.

Iz ovih razloga Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH je primjenom odredbe člana 61c. ZPP odbacilo zahtjev Općinskog suda u Zenici.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo – Jevtić,s.r.

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]