BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#3978
ODLUKA O TARIFI NAKNADA ZA BANKE

("Sl. novine FBiH", br. 46/2018 i 69/2019)

Član 1

Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje banka plaća za superviziju njenog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad banke, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2

Naknade za poslove iz člana 1. ove odluke (u daljem tekstu: naknade), banka, odnosno drugo pravno ili fizičko lice uplaćuju na račun Agencije.

Član 3

Organi upravljanja i rukovođenja banke, odnosno drugo pravno ili fizičko lice su odgovorni za uredno plaćanje naknade iz člana 1. ove odluke.

Član 4

(1) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi:

a) Naknade koje je banka dužna da plaća za superviziju svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata:

1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sve banke u iznosu od 20.000,00 KM, koji se uplaćuje u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje i

2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,15 ‰ (promila) iznosa ukupne aktive bilansa stanja banke na zadnji dan prethodnog tromjesečja, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove tačke.

b) Naknade za obradu zatjeva za izdavanje dozvole za rad banke i druge saglasnosti naplaćuju se kako slijedi:

1) za osnivanje i rad banke u iznosu od 30.000,00 KM;

2) za izdavanje saglasnosti za statusnu promjenu banke u iznosu od 20.000,00 KM;

3) za izdavanje saglasnosti za sticanje kvalificiranog učešća u vlasništvu banke u iznosu od 10.000,00 KM;

4) za izdavanje dozvole za otvaranje predstavništva strane banke u iznosu od 5.000,00 KM;

5) za izdavanje saglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog odbora ili uprave banke, u iznosu od 1.500,00 KM;

6) za izdavanje odobrenja za izbor nezavisnog vanjskog revizora u iznosu od 1.000,00 KM;

7) za izdavanje drugih saglasnosti i odobrenja iz nadležnosti Agencije, koje nisu zasebno navedeni u ovoj odluci u iznosu od 200,00 do 3.000,00 KM.

c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje:

1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;

2) naknadu za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, koja se može utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM.

(2) Plaćanje naknade iz stava (1) tačka b) i tačka c) alineja 2) ovog člana, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti Agencije o obradi zahtjeva i zaključka o plaćanju, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, Agencija može na zahtjev savjetnika i eksternog upravnika u postupku poduzimanja mjera rane intervencije, te na zahtjev posebnog upravnika i likvidatora banke, banku osloboditi obaveze plaćanja naknada iz stava (1) tačke a) ovog člana, a u kojoj su poduzete mjere rane intervencije, postupak restrukturiranja i postupak likvidacije radi značajnog pogoršanja finansijske situacije.

(4) Odluku iz stava (3) ovog člana na prijedlog direktora, donosi Upravni odbor Agencije.

Član 5

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju tarife naknada Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/12).

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]