BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1005
Odluka o produženju roka za legalizaciju u Kantonu Sarajevo

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LEGALIZACIJI GRAĐEVINA IZGRAĐENIH BEZ ODOBRENJA ZA GRAĐENJE I GRAĐEVINA PRIVREMENOG KARAKTERA

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 51/15

www.epravo.ba
Član 1.
U Odluci o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 6/06, 18/07, 18/08 i 35/12), član 4. mijenja se i glasi:"Član 4.
Građevine čija je izgradnja započeta do 31.12.2015. godine na koje se ne mogu primijeniti odredbe člana 3. ove Odluke rješavat će se po odredbama Zakona, uz obavezu plaćanja posebne naknade.

Za započete radove plaća se posebna naknada na način utvrđen u članu 20. ove Odluke."Član 2.
U članu 7. stav 1. mijenja se i glasi:

"Po ovoj Odluci vrši se legalizacija građevina iz čl. 3., 5. i 6. Odluke koje su izgrađene do 31.12.2015. godine."Član 3.

Član 10. mijenja se i glasi:"Član 10.
Zahtjev za donošenje rješenja o naknadnoj urbanističkoj saglasnosti prema odredbama ove odluke iz čl. 3., 5. i 6. ove Odluke može se podnijeti do 31.01.2016. godine."Član 4.
U članu 18. u stavu 3. alineja 3. mijenja se i glasi: "- izradu planova prostornog uređenja"

Član 5.
Iza člana 18. dodaje se novi član 18.a koji glasi:"Član 18.a
Plaćanje posebne naknade vrši se na osnovu rješenja kojim se utvrđuje iznos naknade i način njenog plaćanja.
Plaćanje posebne naknade može se vršiti u cjelokupnom iznosu ili najviše u 24 jednake mjesečne rate. Izuzetno od odredbi člana 18. stav 4. ove Odluke investitor, kome je utvrđeno plaćanje naknade u
mjesečnim ratama, dužan je dokaz o plaćenom cjelokupnom iznosu posebne naknade dostaviti
najkasnije uz zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole".Član 6.
Član 24. Odluke mijenja se i glasi:"Član 24.

Postupak inspekcijskog nadzora i rušenja bespravne građevine sprovest će se u skladu sa važećim propisima.

Izuzetno od odredbi stava 1. ovog člana nadležna služba za inspekcijske poslove donijet će zaključak o dozvoli izvršenja rješenja o rušenju bespravno izgrađene građevine ukoliko:

1. ovlašćeno lice ne podnese zahtjev za donošenje naknadnog rješenja u roku do 31.01.2016. godine.

2. zahtjev bude odbijen ili odbačen, a protiv njega nije uložena žalba ili pokrenut upravni spor odnosno kada po istom budu iskorištena sva redovna pravna sredstva.

Za bespravno sagrađene građevine za koje se utvrdi da su izgrađene na javnim površinama, trgovima, u zaštitnim infrastrukturnim pojasevima duž infrastrukturnih trasa i građevina i sl., nadležna služba za inspekcijske poslove provest će postupak inspekcijskog nadzora u cijelosti u skladu sa važećim propisima (uključujući donošenje rješenja o rušenju - uklanjanju kao i zaključka o rušenju - uklanjanju bespravno izgrađene građevine), neovisno da li je za takvu građevinu podnesen zahtjev za donošenje naknadnog rješenja.Član 7.
Član 26. a. mijenja se i glasi:"Član 26.a.
Blagovremenim se smatraju svi zahtjevi podneseni od dana stupanja na snagu Odluke ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 6/06, 18/07, 18/08 i 35/12) do 31.01.2016. godine."Član 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-32673/15 21. decembra 2015. godine Sarajevo Predsjedateljica Skupštine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babić, s. r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]