BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2458
Odluka o pripajanju dionickog drustva

1. Odluka iz člana 280. tačka a) ovog zakona obavezno sadrži odredbe o:
1. povećanju osnovnog kapitala društva sljednika;
2. broju i klasi dionica ili udjela koje društvo sljednik emituje u zamjenu za dionice ili udjele pripojenih i spojenih društava;
3. datumu početka korištenja prava sadržanih u dionicama ili udjelima društva sljednika;
4. vremenu i načinu emisije dionica ili udjela društva sljednika;
5. doplati za dionice ili udjele društva sljednika ili isplatama dioničarima ili članovima pripojenih i spojenih društava od društva sljednika;
6. datumu pripreme bilansa stanja i bilansa uspjeha na osnovu kojih se vrši pripajanje ili spajanje;
7. datumu podnošenja Komisiji zahtjeva za odobrenje pripajanja ili spajanja.
2. Povećanje osnovnog kapitala društva sljednika može se vršiti samo emisijom novih dionica ili udjela.
3. Doplate iz stava (1) tačka e) ovog člana ne mogu biti veće od 10% nominalne vrijednosti dionica potrebnih za realizaciju spajanja.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja