BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Zenicko-dobojskog kantona
#3306
ODLUKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA TAKSIPRIJEVOZA PUTNIKA NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 10/2019 - prečišćen tekst)DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet Odluke)

Ovom odlukom bliže se uređuje organizacija i način obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton) i to:

a) način organiziranja taksiprijevoza na području Kantona;

b) broj i razmještaj taksistajališta, način njihovog korištenja, uređenja i održavanja i broj taksivozila na pojedinim taksistajalištima;

c) način utvrđivanja i naplate cijene taksiprijevoza, ako se prevozi više putnika;

d) način izdavanja dopunskih taksioznaka za vozila, njihova veličina, broj i izgled;

e) prava i dužnosti vozača koji obavlja taksiprijevoz i putnika koji se prevoze taksivozilom;

f) osnovni i dopunski uvjeti koje mora ispunjavati taksivozač i taksivozilo.

DIO DRUGI - NAČIN ORGANIZIRANJA TAKSIPRIJEVOZA NA PODRUČJU KANTONA

Član 2

(Definicija taksiprijevoza)

Taksiprijevoz je javni prijevoz putnika u vanlinijskom cestovnom prijevozu za koji je cijena prijevoza za pređeni put unaprijed određena i utvrđuje se taksimetrom po cjenovniku usluga.

Član 3

(Organizacija taksiprijevoza)

Taksiprijevoz putnika organizira se ovisno o potrebama putnika tako što se putnik može primiti na prijevoz na taksistajalištu, van taksistajališta ukoliko se time ne ugrožava sigurnost prometa, kao i na poziv putem radiostanice.

Član 4

(Vozilo za obavljanje taksiprijevoza)

(1) Taksiprijevoz se može obavljati samo putničkim vozilom sa pet sjedišta (1+4), koje ima četvera vrata, a oblik karoserije je limuzina ili karavan (u daljnjem tekstu: taksivozilo).

(2) Taksivozilo iz stava (1) ovog člana ne može imati priključno vozilo.

Član 5

(Lica koja mogu obavljati taksiprijevoz)

(1) Taksiprijevoz putnika na području Kantona mogu obavljati pravna i fizička lica (u daljnjem tekstu: taksiprijevoznik).

(2) Pravno lice može obavljati taksiprijevoz ako je upisano u sudski registar za obavljanje tog prijevoza i ako mu je to osnovna djelatnost i ispunjava propisane uvjete iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) i propisa donesenih u sprovođenju tog zakona.

(3) Fizičko lice može obavljati taksiprijevoz, pod uvjetom da mu je to osnovna djelatnost, ako ima rješenje za obavljanje tog prijevoza izdato od nadležne općinske službe za poslove cestovnog prometa (u daljnjem tekstu: nadležna općinska služba) na čijem prostoru fizičko lice ima sjedište, odnosno prebivalište u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/09) i ispunjava propisane uvjete iz Zakona i propisa donesenih u sprovođenju tih zakona.

Član 6

(Uvjet za otpočinjanje obavljanja taksiprijevoza)

Taksiprijevoznik može otpočeti obavljati taksiprijevoz putnika nakon dobijanja licence prijevoznika za taksiprijevoz.

Član 7

(Mjesto obavljanja taksiprijevoza)

(1) Taksiprijevoznik koji posjeduje licencu prijevoznika za taksiprijevoz može obavljati taksiprijevoz putnika samo na prostoru općine Kantona u kojoj ima sjedište, odnosno prebivalište.

(2) Taksiprijevoznik može samo, u cilju završetka započete vožnje, ispuštati putnike mimo matične općine.

DIO TREĆI - BROJ I RAZMJEŠTAJ TAKSISTAJALIŠTA, NAČIN NJIHOVOG KORIŠTENJA, UREĐENJA I ODRŽAVANJA I BROJ TAKSIVOZILA NA POJEDINIM TAKSISTAJALIŠTIMA

Član 8

(Pojam taksistajališta)

Taksistajalište je propisno uređena i označena površina gdje se zadržavaju taksivozila i to po redu dolaska u cilju prijema narudžbi i prijevoza putnika prema redoslijedu.

Član 9

(Broj i razmještaj taksistajališta i broj taksivozila)

(1) Broj i razmještaj taksistajališta, broj stajališnih mjesta za taksivozila na taksistajalištima koja se nalaze na javnim površinama, kategoriju taksistajališta i ukupan broj taksivozila, odnosno ukupan broj dopunskih taksioznaka utvrđuje svojim aktom nadležna općinska služba vodeći računa o broju stanovnika, organizovanosti javnog prijevoza putnika, broju i razmještaju javnih institucija i objekata, općem stanju saobraćaja, dnevnoj migraciji stanovništva, konfiguraciji tla i drugim uvjetima, kao i o iskazanim potrebama korisnika prijevoza i dostavljenom mišljenju taksiprijevoznika i gradskog/općinskog udruženja taksiprijevoznika.

(2) Ukupan broj taksivozila iz stava (1) ovog člana utvrdit će nadležna općinska služba koristeći propisani zakonski omjer jedno taksivozilo na 500 - 1.000 stanovnika.

(3) Za broj stanovnika za utvrđivanje omjera iz stava (2) ovog člana koristiće se zvanični statistički podaci do objavljivanja zvaničnih podataka prema popisu stanovništva iz oktobra mjeseca 2013. godine.

(4) Akt iz stava (1) ovog člana nadležna općinska služba dužna je dostaviti Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) najkasnije 15 dana nakon stupanja na snagu istog.

Član 10

(Način korištenja, red i rad na taksistajalištima)

(1) Način korištenja, red i rad na taksistajalištima, te raspored taksivozila na taksistajalištima i kriterije za raspored taksivozila na taksistajalištima uređuje i donosi nadležna općinska služba aktom na koji saglasnost daje Ministarstvo.

(2) Nadležna općinska služba obavezna je u septembru tekuće godine raspisati javni poziv za raspored taksivozila na slobodna taksistajališta za narednu godinu i sačiniti raspored taksivozila na taksistajalištima na osnovu jasno utvrđenih i transparentnih kriterija iz stava (1) ovog člana.

(3) Javni poziv iz stava (2) ovog člana objavljuje se u službenim novinama općine, na službenoj web stranici i u dnevnom listu.

(4) Nadležna općinska služba dužna je Raspored taksivozila na taksistajalištima dostaviti Ministarstvu do 15. januara tekuće godine.

(5) Taksistajalište na području jedne općine mogu koristiti samo taksiprijevoznici sa te općine.

Član 11

(Uređenje i održavanje taksistajališta)

(1) Uređenje i održavanje taksistajališta vrši nadležna općinska služba na čijem se području ista nalaze.

(2) Pod uređenjem i održavanjem taksistajališta podrazumijeva se uređenje javne površine, postavljanje i obnavljanje vertikalnih i horizontalnih oznaka na stajalištu.

(3) Taksistajalište mora se obilježiti propisanom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom i to:

a) tablom plave boje sa ispisanim nazivom, brojem i kategorijom taksistajališta, brojem stajališnih mjesta i radnim vremenom, te saobraćajnim znakom "zabranjeno zaustavljanje i parkiranje" sa dopunskom tablom "osim taksivozila";

b) na saobraćajnoj površini određenoj za taksista-jališta potrebno je propisno označiti stajališna mjesta.

Član 12

(Raspored taksivozila)

Na jedno stajališno mjesto taksistajališta mogu se rasporediti najviše 2 (dva) taksivozila s tim što istovremeno na taksistajalištu ne može biti parkirano više taksivozila nego što ima obilježenih stajališnih mjesta.

DIO ČETVRTI - NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATE CIJENE TAKSIPRIJEVOZA, AKO SE PREVOZI VIŠE PUTNIKA

Član 13

(Način utvrđivanja cijene)

(1) U toku prijevoza putnika taksivozilom mora biti uključen taksimetar, koji je ispravan, baždaren prema propisanim metrološkim uvjetima za taksimetre, plombiran i ugrađen na vidnom mjestu u vozilu.

(2) Cijena taksiprijevoza utvrđena taksimetrom ne može se uvećavati bez obzira na broj putnika koji se prevoze.

(3) Ukoliko se istim taksivozilom prevozi više putnika cijena prijevoza se dijeli podjednako na sve korisnike taksiusluge.

(4) Pri obavljanju taksiprijevoza bez saglasnosti putnika koji je prvi započeo koristiti taj prijevoz, ne mogu se primati na prijevoz drugi putnici.

Član 14

(Cjenovnik usluga)

(1) Cjenovnik usluga mora biti ovjeren od Ministarstva i istaknut na vidnom mjestu u taksivozilu.

(2) Ministarstvo na zahtjev taksiprijevoznika ovjerava cjenovnik usluga.

(3) Cjenovnik usluga se ovjerava uz naknadu.

(4) Cjenovnikom usluga se određuje cijena:

a) početka vožnje (start);

b) vožnje po pređenom kilometru;

c) čekanja;

d) noćne vožnje, vožnje nedjeljom i praznikom;

e) prijevoza prtljaga.

(5) Cijena taksiprijevoza se utvrđuje taksimetrom po cjenovniku usluga.

(6) Cijena taksiprijevoza na relacijama dužim od 25 km može se ugovoriti i bez uključenja taksimetra, s tim da cijena ne može biti veća od one koja bi se utvrdila taksimetrom.

(7) Prije početka prijevoza iz stava (6) ovog člana taksiprijevoznik je dužan izdati kartu za prijevoz putniku koji se prevozi na utvrđenoj relaciji.

(8) Karta za prijevoz treba da sadrži:

a) registarski broj vozila;

b) putnu relaciju;

c) naplaćenu, odnosno ugovorenu cijenu;

d) datum prijevoza;

e) potpis i otisak pečata taksiprijevoznika.

DIO PETI - NAČIN IZDAVANJA DOPUNSKIH TAKSIOZNAKA ZA VOZILA, NJIHOVA VELIČINA, BROJ I IZGLED

Član 15

(Način izdavanja dopunskih taksioznaka)

(1) Nadležna općinska služba na zahtjev taksiprijevoznika izdaje dopunske taksioznake.

(2) Dopunska taksioznaka izdat će se samo za ono vozilo za koje taksiprijevoznik posjeduje dokaz da je raspoređen na taksistajalište, potvrdu o registraciji za vozilo koje ima registarske tablice koje počinju slovnom oznakom "TA" i važeće rješenje o ispunjavanju propisanih tehničko-eksploatacionih uvjeta za vozilo.

(3) Dopunska taksioznaka se dodjeljuje po načelu jedna oznaka za jedno vozilo i važi do kraja godine u kojoj je izdata.

(4) Taksiprijevoznik je dužan najkasnije mjesec dana prije isteka tekuće godine podnijeti zahtjev za obnavljanje dopunske taksioznake nadležnoj općinskoj službi i priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stava (2) ovog člana.

(5) Dopunska taksioznaka se izdaje uz naknadu.

(6) Određivanje visine naknade za oznaku po jednom vozilu iz stava (5) ovog člana i naplatu iste vrši nadležna općinska služba.

(7) O izdatim dopunskim taksioznakama nadležna općinska služba vodi evidenciju.

(8) Na osnovu evidencije iz stava (7) ovog člana nadležna općinska služba dužna je Ministarstvu do 15. januara tekuće godine dostaviti Spisak izdatih dopunskih taksioznaka.

(9) Za postupke koji se vode u Ministarstvu nadležna općinska služba dužna je izdati na zahtjev taksiprijevoznika uvjerenje da ispunjava uslove za dodjelu dopunske taksioznake i uvjerenje da mu je izdata dopunska taksioznaka.

Član 16

(Izgled, broj i veličina dopunske taksioznake)

(1) Vozilo kojim se obavlja taksiprijevoz putnika mora imati dopunsku taksioznaku na kojoj se nalazi naziv kantona, naziv i grb općine, naziv službe koja je izdaje, registarska oznaka i evidencijski broj vozila, te godina važenja.

(2) Oznaka iz stava (1) ovog člana na taksivozilu ispisuje se na naljepnici, elipsastog oblika prečnika najmanje 12 x 7 cm, koja se postavlja u donjem desnom dijelu prednjeg vjetrobranskog stakla u vozilu.

(3) Oznaka u taksivozilu ispisuje se štampanim slovima najmanje visine 8 mm i širine 1 mm.

(4) Evidencijski broj vozila na dopunskoj taksioznaci treba da sadrži broj taksistajališta, broj stajališnog mjesta i eventualno dodatni broj ukoliko su na jedno stajališno mjesto raspoređena najviše 2 (dva) taksivozila.

(5) Osnovna boja dopunske taksioznake je žuta, a boja simbola crna.

Član 17

(Vraćanje dopunskih taksioznaka)

(1) Taksiprijevoznik je dužan dopunsku taksioznaku vratiti nadležnoj općinskoj službi:

a) danom podnošenja zahtjeva za stalnu ili privremenu odjavu djelatnosti taksiprijevoza;

b) u slučaju brisanja sa Rasporeda taksivozila na taksistajalištima;

c) u slučaju zabrane obavljanja djelatnosti taksiprijevoza;

d) u slučaju prestanka važenja licence prijevoznika.

(2) Uz dopunsku taksioznaku iz stava (1) ovog člana taksiprijevoznik je dužan dostaviti dokaz o odjavi registarskih tablica koje počinju slovnom oznakom "TA" za vozilo.

(3) Taksiprijevoznik je obavezan podnijeti zahtjev za izdavanje nove dopunske taksioznake nadležnoj općinskoj službi ukoliko se radi o najavi rada po privremenoj odjavi ili prestanku zabrane obavljanja djelatnosti taksiprijevoza.

(4) Nadležna općinska služba je dužna voditi urednu evidenciju vraćenih dopunskih taksioznaka.

(5) Evidencije iz stava (4) ovog člana potrebno je kontinuirano dostavljati Ministarstvu.

(6) Nadležna općinska služba dužna je jedan primjerak rješenja, u slučaju stalne ili privremene odjave djelatnosti taksiprijevoza, dostaviti Ministarstvu i nadležnim organima koji vrše nadzor nad obavljanjem djelatnosti taksiprijevoza.

DIO ŠESTI - PRAVA I DUŽNOSTI VOZAČA KOJI OBAVLJA TAKSIPRIJEVOZ I PUTNIKA KOJI SE PREVOZE TAKSIVOZILOM

Član 18

(Dokumentacija u vozilu)

(1) Za vrijeme obavljanja taksiprijevoza, vozač koji je zaposlen kod taksiprijevoznika - pravnog lica, odnosno ako samostalno obavlja djelatnost taksiprijevoza kao fizičko lice (u daljnjem tekstu: taksivozač), mora u vozilu imati:

a) važeću licencu vozila;

b) važeće rješenje o ispunjavanju propisanih tehničko-eksploatacionih uvjeta za vozilo;

c) dopunsku taksioznaku za vozilo;

d) potvrdu o obavljenom periodičnom pregledu vozila;

e) iskaznicu za vozača;

f) ovjeren cjenovnik usluga;

g) plan grada, odnosno općine;

h) druge dokumente propisane Zakonom i propisima iz oblasti prijevoza i sigurnosti prometa.

(2) Taksiprijevoznik - pravno lice je obavezan donijeti Pravilnik kojim se reguliraju prava i obaveze taksivozača u obavljanju taksiprijevoza u skladu sa članom 15. Zakona.

Član 19

(Prava i dužnosti taksivozača)

(1) Taksivozač je dužan u potpunosti izvršiti uslugu prema putnicima koji su ga unaprijed i za određeno vrijeme angažirali.

(2) Ukoliko nije u mogućnosti naručenu vožnju započeti ili započetu vožnju završiti taksivozač je obavezan za najkraće vrijeme putnicima koji su naručili prijevoz osigurati drugo vozilo i taksivozača.

(3) Taksivozač je dužan pružiti uslugu svakom putniku koji prijevoz naruči neposredno ili telefonom, bez obzira na dužinu vožnje, osim:

a) ako naručitelj svojim ponašanjem ugrožava život ili imovinu taksiprijevoznika;

b) ako je naručitelj pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava;

c) ako su naručitelj i njegov prtljag toliko prljavi da bi mogli uprljati unutrašnjost vozila ili druge putnike koji se prevoze;

d) ako uvjeti na putu ne omogućavaju normalnu i sigurnu vožnju.

(4) Taksivozač ne smije prevoziti bez pratnje djecu mlađu od 7 godina.

(5) Taksivozač je dužan primiti prtljag putnika kojeg prevozi i smjestiti u prostor za prtljag ako njegova masa ne prelazi 30 kg.

(6) Za vrijeme dok je taksivozilo parkirano na taksistajalištu, zbog efikasnijeg pružanja usluga, taksivozač je dužan biti u taksivozilu ili pored taksivozila.

(7) Taksivozač je dužan isključiti radioaparat na zahtjev putnika koji se prevozi.

Član 20

(Prijem i prijevoz putnika)

(1) Taksivozač prima putnike na prijevoz na taksistajalištu na koje je raspoređen po redoslijedu pristizanja na isto.

(2) Putnici se mogu primati na prijevoz i van taksistajališta ako se tom radnjom ne ugrožava normalno i sigurno odvijanje prometa i to samo ako je taksivozač zaustavljen od strane putnika i ako nije u blizini 100 metara od taksistajališta.

(3) Izuzetno, ukoliko putnik ima posebne zahtjeve, u pogledu urednosti i komfora vozila ili uljudnosti vozača, može zatražiti uslugu i od taksivozača čije vozilo nije na prvom mjestu taksistajališta.

(4) Ako putnik naruči prijevoz telefonskim pozivom preko radio-taksicentra prima se na prijevoz na mjestu koje odredi.

(5) Naknada za prijevoz iz stava (4) ovog člana računa se od mjesta prijema putnika.

(6) Odredište vožnje određuje putnik.

(7) Taksivozač je dužan prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem kojeg mu odredi putnik ako uvjeti puta omogućavaju normalnu i sigurnu vožnju.

(8) Za vrijeme vožnje, putnici koji se prevoze ne smiju ometati u vožnji taksivozača niti praviti štetu na taksivozilu.

Član 21

(Naknada za prijevoz)

(1) Po završetku vožnje, putnik koji se prevozi je obavezan platiti ugovorenu ili taksimetrom utvrđenu cijenu prijevoza.

(2) Ukoliko taksivozač ne uključi taksimetar, a cijena prijevoza nije ugovorena, putnik koji se prevozi nije obavezan platiti naknadu za izvršeni prijevoz, osim cijene starta utvrđene cjenovnikom usluga.

Član 22

(Zabrana pušenja)

(1) U vrijeme obavljanja prijevoza putnika u taksivozilu je zabranjeno pušenje.

(2) Taksivozač je obavezan istaći u taksivozilu na vidnom mjestu natpis o zabrani pušenja.

Član 23

(Vraćanje nađenih stvari)

Po završetku vožnje taksivozač je dužan pregledati vozilo, a nađene stvari najkasnije u roku od 24 sata prijaviti najbližoj Policijskoj upravi.

DIO SEDMI - OSNOVNI I DOPUNSKI UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI TAKSIVOZAČ I TAKSIVOZILO

Član 24

(Osnovni i dopunski uvjeti za taksivozača)

Taksivozač, koji upravlja motornim vozilom kojim se obavlja taksiprijevoz, pored uvjeta utvrđenih propisima o sigurnosti prometa na cestama, uvjeta iz člana 9. Zakona i propisa donesenih na osnovu Zakona, mora imati vozačku dozvolu najmanje dvije godine i položen poseban ispit za taksivozača.

Član 25

(Ispit za taksivozača)

(1) Ispitom iz člana 24. ove odluke provjerava se poznavanje historijskih, privrednih, kulturnih, turističkih i drugih znamenitosti Kantona, te poznavanje prava i dužnosti taksiprijevoznika.

(2) Bliže odredbe u vezi sa programom, načinom polaganja posebnog ispita za taksivozača, sastav ispitne komisije, način izdavanja uvjerenja i način vođenja evidencije o izdatim uvjerenjima propisuju se posebnim pravilnikom koji donosi ministar Ministarstva.

Član 26

(Izgled taksivozača)

Za vrijeme obavljanja taksiprijevoza taksivozač mora biti uredno i pristojno odjeven i uljudno se odnositi prema putnicima, odnosno ne smije biti odjeven u kratke hlače, majicu bez rukava i papuče.

Član 27

(Osnovni i dopunski uvjeti za taksivozilo)

(1) (1)Taksivozilo, pored uvjeta utvrđenih propisima o sigurnosti prometa na cestama, uvjeta iz Zakona i propisa donesenih na osnovu Zakona, mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

a) da ima oznaku na krovu vozila sa natpisom "TAXI ili TAKSI" dimenzija 260 x 120 mm, koja noću mora biti osvijetljena kada je vozilo slobodno za vožnju;

b) da ukoliko se u vozilu nalazi ugrađena mobilna radiostanica umjesto oznake iz stava (1) tačka a) ovog člana treba da ima oznaku na krovu vozila (sa obostranim natpisom) "RADIO TAXI ili RADIO TAKSI" dimenzija 500 x 120 mm i evidencijski broj taksivozila.

(2) Oznake simbola na tablama su crne boje na žutoj podlozi.

DIO OSMI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28

(Pribavljanje saglasnosti)

Nadležna općinska služba je dužna na akt iz člana 10. stav (1) ove odluke pribaviti saglasnost u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 29

(Rok za uređenje taksistajališta)

Uređenje taksistajališta propisano članom 11. ove odluke općine su dužne izvršiti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 30

(Ovjera cjenovnika usluga)

Taksiprijevoznik je dužan podnijeti zahtjev za ovjeru cjenovnika usluga iz člana 14. stav (2) ove odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 31

(Obaveza polaganja ispita)

(1) Taksivozač koji nema položen poseban ispit iz člana 24. ove odluke obavezan je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke položiti poseban ispit.

(2) Taksivozaču koji ne položi poseban ispit u roku iz stava (1) ovog člana oduzeti će se licenca prijevoznika za taksiprijevoz.

Član 32

(Posebni uvjeti za taksiprijevoz)

(1) Fizičko lice koje podnosi zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti taksiprijevoza nadležnoj općinskoj službi obavezno je uz zahtjev dostaviti vozačku dozvolu i dokaz o položenom posebnom ispitu za taksivozača.

(2) Pravno lice koje podnosi zahtjev za izdavanje licence prijevoznika za taksiprijevoz Ministarstvu obavezno je uz zahtjev dostaviti dokaz o položenom posebnom ispitu za taksivozača za svakog uposlenog taksivozača.

Član 33

(Donošenje pravilnika)

Ministar Ministarstva donijet će pravilnik iz člana 25. stav (2) ove odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 34

(Rok za donošenje akata)

(1) Nadležna općinska služba je dužna akt iz člana 9. stav (1) odluke donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

(2) Do donošenja akta iz stava (1) ovog člana i davanja saglasnosti na akt iz člana 10. stav (1) odluke primjenjivat će se akti koji su bili na snazi do donošenja ove odluke.

Član 35

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]