BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#4010
ODLUKA O FORMIRANjU SAVJETA ZA SUZBIJANjE NASILjA U PORODICI I PORODIČNOJ ZAJEDNICI

("Sl. glasnik RS", br. 7/2013)

I

Ovom odlukom Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), radi unapređenja koordinisanog i efikasnog djelovanja u oblasti nasilja u porodici, te praćenja i procjene sprovođenja politika i mjera za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici, osniva Savjet za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici (u daljem tekstu: Savjet), kao savjetodavno tijelo Vlade.

II

Savjet ima devet članova.

Vlada donosi rješenje o imenovanju članova Savjeta na prijedlog Ministarstva porodice, omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Savjet bira predsjednika iz reda svojih članova. Mandat članova Savjeta traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja na još jedan mandat u istom trajanju.

Postupak izbora i imenovanja članova Savjeta, zbog zamjene ili ostavke dotadašnjih članova, istovjetan je postupku i načinu izbora i imenovanja članova koji se zamjenjuju.

III

Članovi Savjeta su predstavnici nadležnih ministarstava i drugih republičkih organa, javnih ustanova i stručnih službi.

Savjet može u svoj rad uključivati, po potrebi, predstavnike institucija, kao i nevladinih organizacija, te stručna lica iz akademske i istraživačke zajednice iz oblasti koje su od značaja za unapređenje politika u oblasti nasilja u porodici.

IV

Savjet u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

- prati sprovođenje i procjenjuje politike i mjere za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici, te u tom smislu daje preporuke i mišljenja,

- daje preporuke i mišljenja Ministarstvu u postupku predlaganja i donošenja zakonskih propisa u vezi sa nasiljem u porodici,

- kreira i učestvuje u realizovanju naučnih, stručnih, istraživačkih i drugih projekata iz oblasti nasilja u porodici,

- učestvuje u aktivnostima društvenih partnera u radu na sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici i

- razmatra druga pitanja od značaja za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici.

V

Administrativno-tehničke poslove za Savjet obavlja Ministarstvo.

VI

Savjet jednom godišnje podnosi Vladi izvještaj o radu.

VII

Rad i funkcionisanje Savjeta reguliše se Poslovnikom o radu Savjeta.

Poslovnik o radu Savjeta donosi se natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

VIII

Rad članova Savjeta je dobrovoljan i ne plaća se.

IX

Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o formiranju Savjeta za borbu protiv nasilja u porodici Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 26/11).

X

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]