BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5614
Službeni glasnik BiH, broj 66/23
ODLUKA VISOKOG PREDSTAVNIKA Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja pomenutog Sporazuma o civilnoj provedbi navedenog Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II.1(d) prethodno navedenog Sporazuma, prema kojem visoki predstavnik "pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom provedbom"; Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Vijeća za provedbu mira koje se sastalo u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, "donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim," u vezi sa određenim pitanjima, uključujući (u skladu sa tačkom (c) ovog stava) i "mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta"; Pozivajući se takođe na stav 4 Rezolucije 1174 (1998) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 15. juna 1998. godine, prema kojem Vijeće sigurnosti, u skladu s poglavljem VII Povelje Ujedinjenih naroda "…ponavlja da je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje Aneksa 10 o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora i da u slučaju spora može davati svoja tumačenja i preporuke, te donositi obavezujuće odluke, kako god ocijeni da je neophodno, o pitanjima koja je obrazložilo Vijeće za provedbu mira u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine; Konstatirajući da su i međunarodni i domaći sudovi presudili da je u Srebrenici počinjen genocid; Prisjećajući se Odluke visokog predstavnika od 25. oktobra 2000. godine, kojom se trajno određuje zemljišna lokacija u Potočarima u općini Srebrenica za mezarje i svetište na kojem će se podići spomen-obilježje onima koji su stradali u julu 1995. godine u Potočarima/Srebrenici; Konstatirajući da je, prema navedenoj Odluci od 25. oktobra 2000. godine, visoki predstavnik, u skladu s važećim domaćim zakonodavstvom, namjeravao osnovati fondaciju ili udruženje u cilju trajnog upravljanja mezarjem i spomen-obilježjem te osiguravanja njihovog prvobitnog finansiranja; Imajući u vidu da je Fondacija Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje, ustanovljena Odlukom visokog predstavnika, br. 102/01 od 10. maja 2001. i upisana u Registar fondacija od javnog interesa, rješenjem Ministarstva civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine br. 01/6-166-1-MP/02 od 11. decembra 2002. godine; Nadalje uzimajući u obzir Odluku visokog predstavnika od 25. juna 2007. godine, kojom se donosi Zakon o Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, kojom je ustanovljen Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine kao pravni slijednik Fondacije Srebrenica–Potočari Spomen obilježje i mezarje, i nadovezujući se na proces koji su inicirali moji prethodnici; Svjestan značaja koji uspostava mezarja i spomen-obilježja ima u pogledu zatvaranja bolnog poglavlja za žrtve kao i u pogledu ostvarivanja pomirenja u Bosni i Hercegovini i u regionu, putem kojeg će se potom promovirati trajan mir; Potvrđujući, uz duboko žaljenje, da veliki broj žrtava ubijenih u Srebrenici/Potočarima i dalje ostaje da se pronađe i ekshumira sa još uvijek nepoznatih mjesta; Potvrđujući takođe da je na Bosni i Hercegovini da osigura da se konačno mjesto počinka i lokacija za spomen-obilježje za one koji su nestali u navedenom genocidu utvrdi i da se njime dolično upravlja; Svjestan takođe neophodnosti stalnog podsjećanja na to da nijedan genocid nigdje i nikada ne bi smio biti počinjen protiv bilo kojeg naroda; Poštujući marljivo zalaganje u ostvarivanju pomirenja i obilježavanju sjećanja od strane onih koji su u genocidu izgubili svoje najmilije, svoje majke, očeve i djecu; Svjestan ključne uloge koju Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine ima u procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini i regionu kao i u educiranju mladih generacija o najvažnijoj potrebi da slijede zajedničko obećanje da se takvi događaji "nikad više" neće ponoviti; Uvjeren u potrebu daljnjeg djelovanja kako bi se nastavilo s razvijanjem i proširivanjem aktivnosti Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, i to posebno onih u vezi sa sjećanjem na genocid i žrtve s ciljem da se spriječi poricanje i revizionizam, osigura prevencija ponovne pojave kršenja ljudskih prava i doprinese pomirenju; Uz izraze zahvalnosti osoblju i volonterima Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, kao i udruženjima žrtava, na značajnom radu koji obavljaju kako bi doprinijeli pomirenju; Spreman da pomognem i podržim da se Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine i dalje razvija; Pozivajući sve u Bosni i Hercegovini da zajedno rade na izgradnji bolje budućnosti za sve; Uzimajući u obzir, konstatirajući i imajući u vidu sve prethodno navedeno, ovim donosim sljedeću odluku:


ODLUKA KOJOM SE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEMORIJALNOM CENTRU SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE

Zakon koji slijedi i čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kako je predviđeno u članu 3. ovog zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ureda visokog predstavnika i u "Službenom glasniku BiH".

Broj 16/23
20. septembra 2023. godine
Sarajevo


Visoki predstavnik
Christian Schmidt, s. r.ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEMORIJALNOM CENTRU SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE


Član 1.

U Zakonu o Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/07 i 12/23), član 7. mijenja se i glasi:
"Član 7.
(Mandat i ciljevi)
(1) Mandat i ciljevi Memorijalnog centra su:
a) izgradnja i održavanje prostorija, objekata i terenâ (zemljišnih površina) Memorijalnog centra;
b) prijem i isplata sredstava za Memorijalni centar;
c) saradnja sa sličnim centrima, fondacijama i udruženjima širom svijeta;
d) organiziranje izložbi i posjetȃ Memorijalnom centru;
e) kupovina, sakupljanje i drugi vidovi pribavljanja artefakata od značaja za Memorijalni centar, dokumentiranje, arhiviranje i prezentiranje podataka i predmeta koji su pripadali žrtvama genocida, te osiguravanje relevantne literature o genocidu;
f) organiziranje istraživanja genocida, prikupljanje historijskih podataka i izdavanje publikacija o genocidu;
g) organiziranje i promoviranje edukacije o genocidu, uključujući, između ostalog, i realiziranje edukacijskih programa namijenjenih učenicima i nastavnicima te široj javnosti;
h) uključiti organizacije žrtava da budu dijelom poduhvata prenosa znanja i iskustava o genocidu, ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti na mlade generacije;
i) obavljanje ostalih aktivnosti od značaja za Memorijalni centar.
(2) Na postupak nabavke artefakata iz člana 7. stav (1) pod tačkom e), koji su jedinstveni i može ih osigurati isključivo određena fizička ili pravna osoba, neće se primjenjivati Zakon o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22). U vezi s tim artefaktima, Upravni odbor donosi Pravilnik o postupku nabavke kojim se uređuje način procjene vrijednosti artefakata, ocjena njihove relevantnosti za Memorijalni centar i postupak njihove nabavke.


Član 2.

Iza člana 15. dodaje se novi dio u Zakonu, kao i novi članovi 15a, 15b, 15c, 15d i 15e, koji glase:


"Dio A1 – Odjel za istraživanje genocida i za edukaciju o genocidu


Član 15a
(Odjel za istraživanje genocida i za edukaciju o genocidu)

(1) Za potrebe izvršavanja mandata iz člana 7. pod tačkama f) i g) ovog zakona, u okviru Memorijalnog centra osniva se Odjel za istraživanje genocida i za edukaciju o genocidu (u daljem tekstu: Odjel), s ciljem podizanja svijesti o značaju sprječavanja genocida, mržnje i predrasuda prema bilo kojoj grupi osoba, kao i za savjetovanje Upravnog odbora Memorijalnog centra o radu Memorijalnog centra.
(2) Upravni odbor imenuje do 10 domaćih ili stranih stručnjaka na mandat u trajanju od 5 godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
(3) Nakon konsultacija s direktorom i članovima Savjetodavne radne grupe, Upravni odbor će ustanoviti listu mogućih kandidata kojima će biti ponuđen angažman u Odjelu.
(4) Svaki član Upravnog odbora i Savjetodavne radne grupe te direktor Memorijalnog centra mogu Upravnom odboru predložiti jednog ili više stručnih kandidata.
(5) Članovi Odjela će biti renomirani stručnjaci iz oblasti poput historije, političkih nauka, prava i drugih naučnih oblasti od značaja za obavljanje poslova Odjela s višegodišnjim iskustvom u predmetnoj oblasti i bit će osobe visokih moralnih standarda. Postupak za odabir i imenovanje će se podrobnije urediti pravilnikom kojeg donosi Upravni odbor.
(6) Članovi Odjela biraju između sebe predsjedavajućeg Odjela koji će biti nadležan za organizaciju rada, postavljanje ciljeva i utvrđivanje programa te određivanje drugih aktivnosti u cilju izvršavanja mandata utvrđenog članom 7. pod tačkama f) i g. ) ovog zakona.
(7) Članovi Odjela mogu biti u radnom odnosu ili na drugi način angažirani u Memorijalnom centru, te imaju pravo na plaću ili naknadu u zavisnosti od vrste angažmana.
(8) Plaće ili naknade za članove Odjela utvrđuju se na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, pri čemu se plaća ne može utvrditi u iznosu koji je niži od iznosa utvrđenog navedenim zakonom za imenovanog rukovodioca upravne organizacije, a naknada se utvrđuje u iznosu koji neće biti niži od maksimuma utvrđenog odredbama člana 39. navedenog zakona.


Član 15b
(Rad Odjela za istraživanje genocida i za edukaciju o genocidu)

(1) Odjel je samostalan u svom radu u postavljanju ciljeva, utvrđivanju programa i projekata, a koji se postavljaju i utvrđuju najmanje jednom godišnje.
(2) Odjel je obavezan razmatrati prijedloge i projekte Upravnog odbora i na te prijedloge dati mišljenje, a obavezan je o svom radu, tj. o realizaciji postavljenih ciljeva izvještavati Upravni odbor.
(3) Na prijedlog Odjela, Upravni odbor može odlučivati o osnivanju privremenih visokospecijaliziranih stručnih komisija za rad na određenim programima i projektima.
(4) Odluka o osnivanju komisije iz stava (3) ovog člana sadrži očekivano trajanje programa ili projekta, njegove ciljeve i način rada tog tijela te pravo na naknadu i iznos naknada za rad članova ovog tijela.
(5) Služba Memorijalnog centra pruža svu tehničku i administrativnu pomoć Odjelu, u skladu s odredbama člana 19. s ciljem da se omogući neometano funkcioniranje Odjela.


Član 15c
(Vanjski akademski stručnjaci)

(1) Memorijalni centar može imenovati vanjske akademske stručnjake, konkretno za savjetovanje u vezi s pitanjima koja spadaju u mandat Memorijalnog centra.
(2) Ove stručnjake imenuje Upravni odbor na period od četiri godine, nakon konsultacija s direktorom Službe i predsjedavajućim Odjela. Ova imenovanja se mogu vršiti i na kraći period, ukoliko se odrede stručnjaci koji će vršiti savjetovanje u okviru privremenih projekata.


Član 15d
(Naknada)

Članovi stručnih komisija i vanjski akademski stručnjaci imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad.


Član 15e
(Počasni odbor)

Upravni odbor može regulirati svojim Statutom i osnovati Počasni odbor, u čijem su sastavu istaknuti pojedinci koji mogu doprinijeti Memorijalnom centru u promicanju svijesti o aktivnostima Memorijalnog centra i koji mogu pomoći u prikupljanju sredstava potrebnih za pružanje podrške radu Memorijalnog centra.


Član 15f
(Nezavisna procjena)

Upravni odbor ima obavezu da najmanje jednom u tri godine organizira provođenje nezavisne procjene zakonodavnog okvira, sveukupnog radnog učinka Memorijalnog centra i mogućnosti za budući razvoj Memorijalnog centra, uključujući između ostalog i procjenu realizacije projekata i stepena ispunjenja postavljenih ciljeva, koju će provesti međunarodna institucija sa značajnim iskustvom u istraživanju genocida i edukaciji o genocidu.


Član 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika, ili narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", koji god od tih dana nastupi ranije.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]