BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2612
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 70 0 P 006547 18 Spp
Sarajevo, 20.07.2018. godineVrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Omerčević Elmira iz Cazina, Donja Koprivna, zastupanog po punomoćniku Omanović Amiru, advokatu iz Sarajeva, za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu Općinskog suda u Bihaću broj: 17-0-Reg-000019-18, na osnovu odredbe člana 61. Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – u daljem tekstu: ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 20.07.2018. godine donio je

O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Omerčević Elmira iz Cazina, Donja Koprivna, za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu Općinskog suda u Bihaću broj: 17-0-Reg-000019-18, koji glasi:

1. „Da li su prvostepeni sudovi, rješavajući u postupku po prijavi za registraciju promjena u sudskom registru, obavezni u toku postupka priznati status sudionika u postupku registracije i rješavati o njegovim podnescima i osobi koja nije podnijela prijavu za registraciju, ali o čijim se pravima i interesima odlučuje u postupku registracije, kada se takva osoba prijavi kao sudionik u postupku (član 3. stav 1. tačka 10. Zakona o registraciji poslovnih subjekata F BiH)“
2. „Da li je registarski sud, prilikom registracije odluka i isprava u sudskom registru, obavezan prekinuti postupak o prijavi za registraciju u slučaju kada teče parnica za utvrđenje nevažnosti isprava i odluka čija se registracija traži ili na osnovu kojih se registracija traži ili u slučaju kada teče parnica o predmetnim pravima i interesima sudionika u postupku koji su predmet registracije (član 55. i 57. stav 6. Zakona o registraciji poslovnih subjekata F BiH u vezi sa članom 379. ZPP)“


O b r a z l o ž e n j e

Dopisom od 16.03.2018. godine Omerčević Elmir iz Cazina, kao član društva „Al-Dihani“ d.o.o. Cazin, po punomoćniku Omanović Amiru, advokatu iz Sarajeva, dostavio je ovom sudu Zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja u smislu odredbe člana 61. a) Zakona o parničnom postupku.

U dopisu, između ostalog, predlagač navodi da je on član društva „Al-Dihani“ d.o.o. Cazin sa 47% udjela; da se prijavio kao protupredlagač u prvostepenom postupku koji se pred Općinskim sudom u Bihaću, kao registarskom sudu, vodi pod brojem 17-0-Reg-000019-18, radi prijave za registraciju odluke o njegovom isključenju kao člana društva; da je u navedenom postupku doneseno nepravomoćno prvostepeno rješenje dana 07.03.2018. godine, protiv kojeg je izjavio žalbu.

Odredbom člana 61. a) stav 1. ZPP propisano je da ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Odredbom člana 61. c) stav 1. ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije BiH odbaciti nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Iz sadržaja odredbe člana 61.a.) Zakona o parničnom postupku proizilazi da se postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja pred Vrhovnim sudom Federacije pokreće zahtjevom podnesenim od strane prvostepenog suda, bilo po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke, što u konkretnom predmetu nije slučaj, budući da je zahtjev za pokretanje postupka za rješavanje spornog pravnog pitanja podnesen neposredno od strane učesnika u postupku.

Imajući u vidu navedeno valjalo je primjenom odredaba člana 61. c) stav 1. ZPP odlučiti kao u izreci ove odluke.


Predsjednik Građanskog odjeljenja
Vrhovnog suda Federacije BiH
Zdravka Grebo Jevtić, s.r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]