BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#1950
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 65 0 Ps 021867 17 Spp
Sarajevo, 22.05.2017. godineVrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 28.04.2017. godine, na osnovu odredbe člana 61c. Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – u daljem tekstu: ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), u sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 22.05.2017. godine donio je

O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj 65 0 Ps 021867 17 Ps 2 koji glasi:

„Da li prvostepeni sud u ponovnom postupku po ukidanju prvostepene odluke iz razloga propuštanja ocjene dokaza u smislu člana 8. i obrazlaganja presude u smislu člana 191. stav 4. ZPP, a kod upute Kantonalnog suda da se predmet vraća na ponovni postupak u skladu sa članom 227. stav 1. ZPP ima ovlaštenje zakazati pripremno ročište i prihvatiti nove dokazne prijedloge. Ovo također i u slučaju ako se predmet vraća na ponovni postupak sudiji koji nije postupao u prvostepenom postupku.“


O b r a z l o ž e n j e

Općinski sud u Sarajevu uz dopis od 28.04.2017. godine dostavio je ovom sudu predmet broj 65 0 Ps 021867 17 Ps 2 radi donošenja odluke o spornom pravnom pitanju u smislu odredbe člana 61a. i člana 61b. ZPP. Navedeni predmet ovaj sud je primio dana 08.05.2017.godine.

U pravnoj stvari tužitelja Unis automobili i dijelovi d.o.o. Sarajevo, protiv tuženog Kantona Sarajevo-Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje, postavljen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je tužitelj stekao pravo na upis prava vlasništva sa dijelom 1/1 u zemljišnim knjigama zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu na osnovu valjanog pravnog akta - ugovora o kupoprodaji od 09.06.2000. godine, što je tuženi dužan priznati i trpiti, te da se naloži zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu da po pravosnažnosti presude postupi u skladu sa istom i izvrši upis tužitelja kao vlasnika nekretnina sa dijelom 1/1, pobliže opisanih u zahtjevu.

Prvostepeni sud je donio presudu 08.11.2010. godine kojom je tužbeni zahtjev odbio, a drugostepeni sud je ovu presudu rješenjem broj 65 0 Ps 021867 11 Pž od 10.03.2015. godine ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak.

Zastupnik tuženog je u ponovnom postupku pred prvostepenim sudom na ročištu dana 27.4.2017. godine predložio da se ročište odloži do zauzimanja stava Vrhovnog suda Federacije BiH o spornom pravnom pitanju koje se pojavljuje u ovom i drugim predmetima kako u tom, tako i u drugim sudovima Federacije BiH, a odnosi se na to da neki sudovi nakon ukidanja prvostepene odluke zakazuju pripremno ročište, a neki glavnu raspravu. Po mišljenju zastupnika tuženog pravilno je zakazati glavnu raspravu u toj procesnoj situaciji i onemogućiti strankama predlaganje i izvođenje novih dokaza jer je ta faza završena u ranijem postupku. Na takav zaključak upućuju razlozi ukidanja prvostepene presude po članu 227. stav 1. tačka 2. ZPP, koja odredba je jasna i na osnovu koje se zakazuje glavna rasprava.

Nakon što se o ovom prijedlogu izjasnio punomoćnik tužitelja na način da je ovo usmjereno na odugovlačenje postupka, Općinski sud u Sarajevu je donio rješenje kojim je odredio da će se u naznačenoj pravnoj stvari zakazati ročište nakon što Vrhovni sud Federacije BiH donese odluku o postavljenom spornom pravnom pitanju.

Članom 61a. stav (1) ZPP propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Članom 61b. stav (1) ZPP propisano je da zahtjev treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja stvari u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja, te dužnost suda da uz zahtjev priloži i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja.

Članom 61c. stav (1) ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije odbaciti kao nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.

U konkretnom slučaju zahtjev Općinskog suda u Sarajevu ne sadrži razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja, niti je taj sud uz zahtjev priložio sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, što predstavlja uslove koji moraju biti kumulativno ispunjeni da bi se pristupilo rješavanju spornog pravnog pitanja pred ovim sudom.

Zbog toga je Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH, primjenom odredbe člana 61c. stav (1) ZPP zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja, odbacio kao nepotpun.

Predsjednica Građanskog odjeljenja
Vrhovnog suda Federacije BiH
Zdravka Grebo Jevtić, s.r.


izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]