BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2760
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 53 0 P 053879 18 Spp 2
Sarajevo, 27.11.2018. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući po zahtjevu Općinskog suda u Čapljini za rješavanje spornog pravnog pitanja, na osnovu odredbe člana 61. Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“, broj: 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 - u daljem tekstu: ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik“ broj: 66/12 i 40/14) na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 27.11.2018. godine donio je sljedeću:

O D L U K U


Odbija se riješiti sporno pravno pitanje sadržano u zahtjevu Općinskog suda u Čapljini za rješavanje spornog pravnog pitanja, koje glasi:

„Pitanje-zakonitost postupka i donošenja retroaktivne izmjene Odluke Federalnog stožera, odnosno ustavnosti, zakonitosti ili nezakonitosti/ništavosti donošenja Odluke o stavljaniju van snage Odluke Federalnog štaba civilne zaštite o povratu financijskih sredstava dodijeljenih kao jednokratna novčana pomoć za saniranije šteta Općini Čapljina br. 12-02110-588-12115 i Odluke o izmijeni i dopuni Odluke o odobravaniju jednokratne novčane pomoći za saniranije šteta općinama: Tuzlanskog, Zapadno-hercegovačko, Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog, Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 12-02(10-588-13/15 od 08.12.2015. godine, te zakonitosti postupanja Općine Čapljina kroz više godina držanja novčanih sredstava namjenske prirode na svom računu i njihove neisplate oštećenim poljoprivrednicima.“

jer ono nije od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta u postupku pred Općinskom sudom u Čapljini

O b r a z l o ž e n j e

Općinski sud u Čapljini zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja sadržanom u njegovom dopisu broj: 53 0 P 053879 16 P 2 od 18.09.2017. godine je pokrenuo postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja u smislu člana 61.a. stav 1. i člana 61.b. stav 1. Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 52/03, 73/05, 19/06 i 98/15 - u daljem tekstu: ZPP).

Uz zahtjev je dostavljen „Podnesak tužitelja - Prijedlog za rješavanje spornog pravnog pitanja“, u kojem se kao sporno pravno pitanje naznačava:

„pitanje zakonitosti postupka i donošenja retroaktivne izmjene Odluke Federalnog stožera, odnosno ustavnosti, zakonitosti ili nezakonitosti/ništavosti donošenja Odluke o stavljanju van snage Odluke Federalnog štaba civilne zaštite o povratu financijskih sredstava dodijeljenih kao jednokratna novčana pomoć za saniranje šteta Općini Čapljina broj: 12-02/10-588-13/15 od 08.12.2015. godine, te zakonitosti postupanja Općine Čapljina kroz više godina držanje novčanih sredstava namjenske prirode na svom računu i njihove neisplate oštećenim poljoprivrednicima.“

Nije dostavljen i spis toga suda broj: 53 0 P 053879 16 P 2.

Zahtjev takođe ne sadržava:

- kratak prikaz utvrđenog stanja stvari u konkretnoj pravnoj stvari,
- navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja,

niti je uz zahtjev sud priložio sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja.

Podnosilac u zahtjevu navodi da je kod tog suda u toku parnični postupak u pravnoj stvari tužitelja: Blago Jurković, Gabela Polje, Općina Čapljina, zastupanog po punomoćniku Ivanu Herceg, advokatu iz Ljubuškog, protiv tuženih: 1. Općina Čapljina, Trg Kralja Tomislava, Čapljina, zastupane po općinskom javnom pravobranitelju Aniti Perić i 2. Federacija Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni štab civilne zaštite, Ulica Alipašina broj: 41 Sarajevo, zastupane po Federalnom pravobraniteljstvu, radi isplate, v.s. 93.044,47 KM, u kojem postupku je rješenjem Kantonalnog suda u Mostaru (broj: 53 0 P 053879 14 Gž od 19.03.2016. godine) ukinuta prvostepena presuda (presuda Općinskog suda u Čapljini broj: 53 0 P 053879 14 P od 28.08.2014. godine) u dijelu kojim tužitelj traži da mu tuženi isplate traženi iznos na ime naknade štete, koji tužbeni zahtjev tužitelj zasniva i koji da proizlazi iz Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete općinama: Tuzlanskog, Zapadno-hercegovačkog, Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog, Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 01/11-49/02-651-2/122 od 28.11.2012. godine, koju je donio tuženi preko Federalnog štaba civilne zaštite.

Općinski sud u Čapljini, kao podnosilac zahtjeva za rješavanje spornog pravnog pitanja, smatra da je prijedlog tužitelja za rješavanje spornog pravnog pitanja utemeljen, a posebno iz razloga što je, kako navodi tužitelj, više općina po istoj odluci isplatilo naknadu štete.

Odlučujući o navedenom zahtjevu Općinskog suda u Čapljini za rješavanje spornog pravnog pitanja Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine svojom odlukom broj: 53 0 P 053879 17 Spp od 17.11.2017. godine ovaj odbacuje kao nepotpun.

Navedeno, cijeneći da u postupku pred Općinskim sudom u Čapljini u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o izloženom spornom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, iz kojih razloga je Općinski sud u Čapljini zahtjevom pokrenuo postupak pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine radi rješavanja navedenog spornog pitanja, navodeći kako je izloženo, ne dostavljajući i spis toga suda broj: 53 0 P 053879 16 P 2, kratak prikaz utvrđenog stanja stvari u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja, pri čemu uz zahtjev sud nije priložio sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, dostavljajući i predmet, koji da se, saglasno odredbi člana 61c. u vezi sa članom 61b. stav (1) i (3) ZPP-a, imao odbaciti.

Nakon toga Općinski sud u Čapljini zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja sadržanom u njegovom dopisu broj: 53 0 P 053879 16 P 2 od 18.09.2017. godine (pogreška u naznaci datuma - pravilno: 09.02.2018. godine) iskazuje da je kod tog suda u postupku odlučivanje u predmetnoj pravnoj stvari, tužitelj da je podnio prijedlog za zauzimanje pravnog stava Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u kojem navodi:

- rješenjem Kantonalnog suda u Mostaru broj: 53 0 P 053879 14 Gž od 19.03.2016. godine ukinuta je prvostepena presuda Općinskog suda u Čapljini broj: 53 0 P 053879 14 P od 28.08.2014. godine, u dijelu kojim tužitelj traži da mu tuženi isplate traženi iznos na ime naknade štete, koji tužbeni zahtjev tužitelj zasniva i koji da proizlazi iz:

- Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete općinama:
Tuzlanskog, Zapadno-hercegovačkog, Bosansko-podrinjskog, Zeničko-
dobojskog, Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 01/11-49/02-651-2/122 od
28.11.2012. godine, koju je donio tuženi preko Federalnog štaba civilne zaštite.

pri čemu da su novčana sredstva (namjenska sredstva) po citiranoj odluci prebačena na račun tužene Općine Čapljina, a što je i jasno vidljivo iz izvoda broj: 10 od 16.01.2013. godine o uplaćenim sredstvima na račun Općine Čapljina.

Nadalje, kako je u prijedlogu sadržano:

- tužitelj je, između ostalih, pretrpio štetu zbog posljedica prirodne nepogode - snijega, a koja sredstva za saniranje iste su uplaćena na račun Općine Čapljina,
- tužitelj posljedicom prirodne nepogode - snijega nesporno pretrpio štetu, a koja je prema procjeni stručnog povjerenstva tuženika iznosila 265.824,00 KM,
- ista je prikazana u dokazima koji su provedeni u postupku,
- tužitelj je iskazao nastalu štetu koja je procijenjena i priznata od strane prvotužene Općine Čapljina,
- tužitelj je registrirani poljoprivredni proizvođač i isti da je upisan od strane nadležne službe prvotužene Općine Čapljina, pa da mu saglasno članu 2. predmetne odluke i nespornoj činjenici da je pretrpio štetu veću od 45.000,00 KM, pripada pravo na isplatu sredstava,
- jasno je postojanje niza nezakonitosti, isto kao što je jasno da je sud (sada već ukinutom presudom), trebao usvojiti tužbeni zahtjev tužitelja kao osnovan, a ne ga nepravilno odbaciti nakon provedenog postupka,
- zbog proteka vremena tuženim je data mogućnost da nezakonito mijenjaju odluku, kriterije i tako iznova oštećujući tužitelja (po drugi puta),
- dana 08.12.2015. godine (dok su predmetni postupci (20) po ovom osnovu u toku) drugotužena Federacija Bosne i Hercegovine, konkretnije Federalni štab civilne zaštite, donosi Odluku o stavljanju van snage Odluke Federalnog štaba civilne zaštite o povratu financijskih sredstava dodijeljenih kao jednokratna novčana pomoć za saniranje šteta Općini Čapljina br. 12-02110-588-12115,
- istoga dana donosi i Odluku o izmijeni i dopuni Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranije šteta općinama Tuzlanskog, Zapadno Hercegovačkog, Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog Hercegovačko-neretvanskog-kantona broj: 12-02/10-588-13/15
- navedenim postupanjem nezakonito i smišljeno odrađenim radnjama, Općina Čapljina dostavlja dokaz da je tužitelju izvršila isplatu iznosa od 16.374,76 KM po izmijenjenoj Odluci,
- u postupku koji se vodio kod tog suda, a koji je ponovno na početku, bila je dokazana i osnovanost i visina tužbenog zahtijeva što je utvrđeno i prvostepenom presudom kojom je sud odbacio tužbeni zahtjev, a Kantonalni sud u Mostaru istu ukinuo samo zbog toga da bi ukazao sudu da se radi o sudskom (parničnom), a ne upravnom postupku,
- da nije bilo toga i pogrešnoga stava, odluke prvostepenog suda već odavno bi postupak bio pravomoćno okončan, a tužitelj obeštećen, a politički organi ne bi mogli vršiti zabranjeno retroaktivno, nezakonito mijenjanje važeće odluke koja je proizvela pravne učinke, jer da bi se tužitelji (i ostali) namirili sa potraživanjem saglasno predmetnoj odluci (a koju odluku su izvršile Općina Ljubuški koja se nalazi u istoj pravnoj poziciji sa Općinom Čapljina, te sve ostale općine iz svih redom pogođenih kantona u Federaciji BiH),
- na ovakav nezakonit način izvršena je diskriminacija više poljoprivrednika, umanjena je njihova imovina, pa tako i tužitelja koji je nesporno teško stradao u elementarnoj nepogodi 2012. godine.

U odgovoru na prijedlog prvotužena Općina Čapljina ističe da je nepotrebno poslan zahtjev za odlučivanje o pravnom pitanju jer da ne postoji nikakva nejasnoća u izmijenjenoj Odluci Federalnog Štaba civilne zaštite o povratu financijskih sredstava dodijeljenih kao jednokratna novčana pomoć za saniranje šteta Općini Čapljina br: 12-02/10-588-12/15 Od 08.12.2015 godine i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobrenju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Tuzlanskog, Zapadno hercegovačkog, Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog, Hercegovačko-neretvanskog kantona br. 12-02/10-588-13/15 od 08.12.2015 godine, da je u navedenoj Odluci propisano koliko se isplaćuje i kriteriji po kojim se isplaćuje novac poljoprivrednim proizvodima za nastalu štetu, a da je temeljem navedene Odluke Općina Čapljina postupila i isplatila novac za nastale štete sve sukladno Zakonu.

Drugotužena Federacija Bosna i Hercegovina u odgovoru na prijedlog smatra da pitanja koja postavlja tužitelj nisu pravna pitanja o kojim bi prema odredbama člana 61.a. stav 1. ZPP-a trebao prethodno odlučivati Vrhovni sud F BiH, pogotovo jer da tuženi smatra da redovni sudovi nisu ni nadležni da odlučuju o pitanjima koje postavlja tužitelj obzirom da sud u parničnom postupku nije nadležan da cijeni valjanost Odluka Federalnog štaba civilne zaštite (ne radi se o odlukama kojima se odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama pojedinačnih fizičkih lica), niti je to predmet tužbenog zahtjeva tužitelja. U svakom slučaju, pitanja koja postavlja tužitelj kao eventualna prethodna pravna pitanja nisu od presudnog značaja za odlučivanje o predmetu postupka jer je u konkretnoj pravnoj stvari obavezujuća primjena posebnih propisa iz oblasti zaštite od prirodnih nepogoda: Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F BiH” br. 39/03, 22/06, 43/10), Uredba o jedinstvenoj metodologiji za pričinjenu štetu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F BiH” br. 75/04, 38/06, 52/09), Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F BiH” br. 60/06, 8/10).

Nadalje, ističe da prema navedenim posebnim propisima drugo tužena Federacija Bosna i Hercegovina po posebno reguliranom postupku pruža samo jednokratnu novčanu pomoć kantonima za općine i gradove koji nemaju dovoljno sredstava za otklanjanje šteta nastalih od konkretnih prirodnih i drugih nesreća i koji u reguliranom roku podnesu zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć kantonu, a kanton Federalnom štabu civilne zaštite. Suglasno posebnim propisima iz oblasti zaštite od prirodnih elementarnih nepogoda općine i gradovi isplaćuju naknade pravnim i fizičkim licima pogođenim elementarnom nepogodom a da drugo tužena Federacija Bosna i Hercegovina nema reguliranih obaveza prema pojedinačnim pravnim i fizičkim licima pogođenim elementarnom nepogodom. Ističe da saglasno posebnim propisima iz oblasti zaštite od prirodnih elementarnih nepogoda općine i gradovi određuju kriterije i procente od procijenjene štete za isplatu za svakog oštećenog, posebno imajući u vidu ukupnu štetu procijenjenu na području općine i grada, procijenjenu štetu za svakog poljoprivrednog proizvođača i raspoloživa sredstva za saniranje štete tako da svaki oštećeni poljoprivredni proizvođač, u odnosu na iznos štete procijenjen za njega dobiva naknadu u iznosu razmjernom ukupnoj šteti, procijenjenoj na području općine i grada i raspoloživim sredstvima za saniranje štete, a nije regulirano niti postoji obaveza nadoknade potpune štete pravnim i fizičkim licima, pa nema osnova da tužitelj potražuje više od navedenog. Navodi da je uplatila sredstva jednokratne novčane pomoći prvotuženoj Općine Čapljina i time da su završene sve njene obaveze prema propisima iz oblasti zaštite od prirodnih nepogoda, a opreza radi i prema ZOO-u, jer nema pravnog osnova po kojem bi drugotužena Federacija Bosna i Hercegovina mogla biti obavezana da iz istog osnova i za istu namjenu ista sredstva plaća dva puta (jednom općini, a drugi put tužitelju sa područja te općine), pogotovo jer se radi o jednokratnoj novčanoj pomoći reguliranoj propisima, a i sam tužitelj potvrđuje da je tužitelju putem lica koje je on ovlastio prvotužena Općina Čapljina isplatila naknadu na ime saniranja posljedica prirodne elementarne nepogode iz 2012. godine prema kriterijima i procentima od procijenjene štete koje je odredila prvotužena Općina Čapljina, da, iako sud nije nadležan da odlučuje o valjanosti Odluka Federalnog štaba civilne zaštite koje su predmet pitanja tužitelja, da su navedene Odluke valjane i zakonite jer da je iznos dodijeljenih i isplaćenih sredstava jednokratne novčane pomoći općini Čapljini ostao isti, a Odlukom Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-02/10-588-13/15 od 8.12.2015. godine („Službene novine F BiH” br. 96/15) o izmjenama i dopunama Odluke Federalnog štaba civilne zaštite o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Tuzlanskog, Zapadno-hercegovačkog, Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine F BiH” br. 2/13) se samo daje mogućnost općini da pravednije sredstva razmjerno raspoređuje oštećenim fizičkim i pravnim licima ravnopravno bez obzira da li je iskazana - procijenjena šteta tih lica manja ili veća od 45. 000,00 KM, pa se Odlukama ne ugrožava tužitelj, niti su iste štetne po tužitelja, a saglasno posebnim propisima iz oblasti zaštite od prirodnih elementarnih nepogoda općina određuje kriterije i procente od procijenjene štete za isplatu za svakog oštećenog posebno imajući u vidu ukupnu štetu procijenjenu na području općine, procijenjenu štetu za svakog poljoprivrednog proizvođača i raspoloživa sredstva za saniranje štete tako da svaki oštećeni poljoprivredni proizvođač, u odnosu na iznos štete procijenjen za njega, dobije naknadu u iznosu razmjernom ukupnoj šteti procijenjenoj na području općine i raspoloživim sredstvima za saniranje štete, tako da u konkretnom slučaju nema pravnih pitanja o kojima bi prethodno mogao odlučivati Vrhovni sud F BiH primjenom odredbi člana 6.a. do 61f. ZPP-a, jer je u konkretnoj pravnoj stvari obavezujuća primjena posebnih propisa iz oblasti zaštite od prirodnih i drugih nepogoda.

Prvostepeni sud smatra osnovanim prijedlog tužitelja za zauzimanje stava o spornom pravnom pitanju, a svoj stav o predmetnoj pravnoj stvari i spornom pitanju da je izrazio je u svojoj prvostepenoj presudi, osnovom odredbi članova 61.a do 61.f- ZPP-a, pokreće prijedlog za zauzimanje stava o spornom pravnom pitanju, koje pitanje da je od značaja za odlučivanje u citiranoj pravnoj stvari, kao i u predmetima koji se vode po istoj činjeničnoj i pravnoj osnovi kod ovog suda i to pod brojevima: 53 0 P 053919 14 P; 53 0 P 053911 14 P; 53 0 P 053913 14 P; 53 0 P 053916 14 P; 53 0 P 053912 14 P; 53 0 P 053910 14 P; 53 0 P 053914 14 P, u kojim postupcima su donesene prvostepene odluke, a i u prvom stepenu različite odluke, napominjući da je jedino u ovom postupku Kantonalni sud donio odluku kojom je ukinuta prvostepena presuda u dijelu tužbenog zahtjeva kojim tužitelj traži da mu tuženici isplate traženi iznos na ime naknade štete, ponavljajući da se tužbeni zahtjev u ovoj pravnoj stvari zasniva i proizlazi iz Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Tuzlanskog, Zapadno-hercegovačkog, Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog, Hercegovačko-neretvanskog-kantona, broj: 01/11-49/02-651-2/122 Od 28.12.2012. godine, a koju je donijela drugo tužena Federacija Bosna i Hercegovina tuženi preko Federalnog štaba civilne zaštite

Odbija se riješiti predmetno sporno pravno pitanje.

Cijeneći da u postupku pred Općinskim sudom u Čapljini u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o izloženom spornom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, iz kojih razloga je Općinski sud u Čapljini zahtjevom pokrenuo postupak pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine radi rješavanja navedenog spornog pitanja, navodeći kratak prikaz utvrđenog stanja stvari u ovoj konkretnoj pravnoj stvari, prilažući i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, u vidu pozivanja na izraženi stav u svojoj prvostepenoj odluci, dostavljajući i predmet, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, prihvatajući potpunost i dozvoljenost zahtjeva za rješavanje spornog pravnog pitanja, nalazi da ono nije od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta u postupku pred Općinskom sudom u Čapljini.

Naime, slijedom sadržaja spornog pravnog pitanja, kako ga je opredijelio podnosilac prijedloga, a u istom sadržaju prihvatio i podnosilac zahtjeva, vidljivo je da se istim traži odluka o zakonitosti:

- postupka i donošenja retroaktivne izmjene Odluke Federalnog stožera,
- odnosno ustavnosti, zakonitosti ili nezakonitosti/ništavosti donošenja Odluke o stavljaniju van snage Odluke Federalnog štaba civilne zaštite o povratu financijskih sredstava dodijeljenih kao jednokratna novčana pomoć za saniranje šteta Općini Čapljina br. 12-02110-588-12115 i Odluke o izmijeni i dopuni Odluke o odobravaniju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama:Tuzlanskog, Zapadno-hercegovačko, Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog, Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 12-02 (10-588-13/15 od 08.12.2015. godine,
- te zakonitosti postupanja Općine Čapljina kroz više godina držanja novčanih sredstava namjenske prirode na svom računu i njihove neisplate oštećenim poljoprivrednicima.

dakle, da se ne traži pravo značenje pravne norme, već ocjena ustavnosti, zakonitosti i ništavosti određenih akata organa uprave, a sve to sučeljavanjem izraženog stava prvostepenog suda Općinskog suda u Čapljini sadržanom u njegovom rješenju broj: 53 0 P 053879 14 P od 28.08.2014. godine, sa stavom drugostepenog Kantonalnog suda u Mostaru izraženom u njegovom rješenju broj: broj: 53 0 P 053879 14 Gž od 19.03.2016. godine, pa, suštinski i potvrđivanje stava tužitelja o osnovanosti njegovog tužbenog zahtjeva u ovoj pravnoj stvari.

Propuštajući da izvrši tumačenje navedenih odluka, te da u skladu sa time izvede određeni zaključak i donese odgovarajuću odluku, svodeći svoj zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja na način kako to čini u svome zahtjevu Općinski sud u Čapljini, ukazujući dodatno i na način postupanja toga suda i Kantonalnog suda u Mostaru, kako u konkretnom predmetu, tako i u pojedinim naznačenim predmetima, iz čega izvlači svoj zaključak o postojanju različitih odluka, što da opravdava postojanje spornog pravnog pitanja, po ocjeni ovoga suda, ne opravdava postojanje uvjeta iz kojih bi proizašlo da se radi o pitanju od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta u postupku pred Općinskim sudom u Čapljini.

Dosljedno navedenom, kako se pokazuje opravdanost zaključka da predmetno sporno pravno pitanje nije od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta u postupku pred Općinskom sudom u Čapljini, saglasno odredbi člana 61d. stav (2) ZPP-a, Garađansko odjelenje Vrhovnog suda Federacije BiH odbija riješiti navedeno sporno pravno pitanje, što opredjeljuje njegovu odluku u svemu kao u izreci ove odluke.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić, s.r.

www.advokat.attorney

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]