BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2298
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 46 0 Rs 070790 17 Spp
Sarajevo, 12.02.2018. godineVrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Bugojnu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 18.12.2017. godine, na osnovu odredbe člana 61c. stav (1) Zakona o parničnom postupku , te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta , u sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 12.02.2018. godine, donio je slijedeću:O D L U K U

Odbacuje se kao nepotpun zahtjev Općinskog suda u Bugojnu za rješavanje spornih pravnih pitanja u predmetu broj 46 0 Rs 070790 16 Rs od 18.12.2017, koja glase:

1) da li je diskriminirajuća nezakonita praksa državnih organa i institucija sa područja Federacije BiH koje pri raspisivanju konkursa za prijem zaposlenika od kandidata zahtijevaju da uz prijavu na konkurs između ostalog dostave i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i izjavu, a nisu obuhvaćeni odredbom člana IX 1 Ustava BiH,

2) da li postoji diskriminacija podataka na konkurs za prijem pripravnika i volontera na praksu u državne organe i institucije za područje Federacije BiH u situaciji kada se izbor kandidata vrši primjenom nepreciznih metoda kao što su pismeno i usmeno testiranje znanja kandidata ili intervju, a ne primjenjuje se relevantni važeći propis kojim su određeni fiksni, precizni i objektivni kriteriji propisani Pravilnikom o jedinstvenom kriteriju postupka izbora i prijema pripravnika sa Visokom stručnom spremnom u organe Državne službe F BiH,

3) da li postoji kršenje načela jednake plaćenosti, imajući u vidu činjenicu da pripravnici i volonteri u odnosu na pripravnike obavljaju apsolutne identične poslove, imaju istu stručnu spremu, dok u pogledu radno pravnog statusa pripadajućih prava i nivoa plaćenosti imaju dijametralno različit status i tretman,

4) da li postoji diskriminacija i povreda Ustavnog prava na djelotvoran pravni lijek u vidu nezakonitog i nepravilnog odbacivanja žalbe i oglašavanja nenadležnosti od strane Odbora državne službe za žalbu F BiH povodom drugostepenog odlučivanja o različitim nazakonitostima i nepravilnostima počinjenih tokom provođenja konkursnih procedura za prijem pripravnika, pripravnika volontera na praksu u državne organe i institucije na području F BiH.

O b r a z l o ž e n j e


Dana 18.12.2017. godine dostavljen je ovome sudu cijeli spis broj 46 0 Rs 070790 16 Rs Općinskog suda u Bugojnu uz zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja u smislu čl. 61. ZPP.

U zahtjevu se navodi da je kod tog suda u toku postupak po tužbi tužitelja Hadžić Arnena, protiv tuženih 1.Srednjobosanski Kanton/Kanton Središnja Bosna i 2.Odbora državne službe za žalbu F BiH, radi utvrđivanja nezakonitog i nepravilnog provođenja konkursne procedure za prijem tri pripravnika na praksu u Općinski sud u Travniku po raspisanom javnom oglasu broj 051-0-Su-15-001115 od 20.08.2015. godine, te poništenja sporne obavijesti predsjednika suda broj 051-0-Su-15-001205 od 21.10.2015. godine, kojom su tužitelj i ostali odbijeni kandidati obavješteni o odbacivanju njihovih prijava na konkurs što je označeno kao prvi alternativni tužbeni zahtjev, a kao drugi alternativni zahtjev da se utvrdi da je nezakonit i nepravilan zaključak odbora državne Službe za žalbe F BiH broj 01-34-992/15 od 16.11.2015. godine. Ranije je Vrhovni sud donio odluku broj 51 0 Rs 108981 16 SPP od 16.03.2016. godine kojim odbačen tužiteljev zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja iz razloga što ga nije podnio prvostepeni sud, već tužitelj koji nije ovlašten pokretati takav postupak pred Vrhovnim sudom F BiH. Nadalje, da u prijedlogu tužitelja, postavljena sporna pravna pitanja predstavljaju ujedno i tužbene zahtjeve o kojim taj sud treba donijeti svoju odluku, zbog čega nije dao sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, a naveo je, da je kod tog suda pokrenut još jedan parnični postupak po tužbi istog tužitelja u kojem se postavlja isti zahtjev za rješenje spornog pravnog pitanja (radi se o predmetu br. 46 0 Rs 076835 17 Rs).

Općinskom sudu u Bugojnu tužitelj je podnio zahtjev za ponovno pokretanje postupka za rješavanje spornih pravnih pitanja od 28.07.2016.godine koja proizilaze iz činjenične podloge sporne pravne stvari koja su navedena u izreci ovog rješenja.

Prema odredbi člana 61a. stav (1). Zakona o parničnom postupku propisano je ako pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudom da će sud po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije, dok je u čl. 61b. stav (1) regulisano da zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja stvari u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja. Sud će uz zahtjev priložiti i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja. Zahtjev se ne dostavlja strankama na izjašnjenje.

Imajući u vidu da je pred Općinskim sudom u Bugojnu pokrenut još samo jedan parnični postupak po tužbi istog tužitelja u kojem je postavljen isti zahtjevi za rješenje spornog pravnog pitanja, te način na koji su formulisana ta sporna pravna pitanja, proizilazi da prvostepeni sud traži rješenje konkretnog spora, a ne da se Vrhovni sud izjasni o tumačenju procesno pravne ili materijalno pravne odredbe što nije smisao člana 61a. stav (1) ZPP niti cilj postupka za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Odredbom člana 61c. stav (1) ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije odbaciti nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.

U konkretnom slučaju nisu ispunjene procesne pretpostavke za rješavanje spornog pravnog pitanja, jer prvostepeni sud u smislu čl.61b. stav (1) uz zahtjev nije priložio sopstveno tumačenje spornih pravnih pitanja, a niti se izjasnio da li, i zbog čega ih smatra spornim, to je primjenom odredbe člana 61c. stav (1), u vezi sa članom 61a. stav (1) ZPP valjalo odlučiti kao u izreci ove odluke.


Predsjednik Građanskog odjeljenja:
Zdravka Grebo-Jevtić s.r.izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]