BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2297
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj 32 0 Ps 150275 18 Spp
Sarajevo, 12.02.2018. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja od 28.12.2017. godine, na osnovu odredbe člana 61c. stav (1) Zakona o parničnom postupku (Službene novine F BiH broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – u daljem tekstu ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta (Službeni glasnik BiH broj 66/12 i 40/14), u sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 12.02.2018. godine donio je:


O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj 32 0 Ps 150275 17 Ps 2 koje glasi:

„da li je u parnici za naknadu štete posrednog oštećenika koja se potražuje temeljem odredbe člana 178. Zakona o obligacionim odnosima teret dokazivanja odgovornosti za nastanak saobraćajne nezgode i odgovornosti za nastanak štete na tužiteljskoj ili tuženoj strani“.

O b r a z l o ž e n j e

Općinski sud u Tuzli je dopisom od 28.12.2007. godine, koji je zaprimljen u ovom sudu dana 23.01.2018. godine, dostavio ovom sudu zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj 32 0 Ps 150275 17 Ps 2.

Postupak radi rješavanja spornog pravnog pitanja pokrenut je po prijedlogu punomoćnika tuženog, a kao razlog za podnošenje zahtjeva, Općinski sud u Tuzli navodi da je Kantonalni sud u Tuzli po istom pitanju zauzimao različite stavove od pravnog stava izraženog u rješenju Kantonalnog suda u Tuzli broj 32 0 Ps 150275 14 Pž od 07.09.2017. godine, a to je od značaja za odlučivanje o većem broju predmeta koji se vode pred općinskim sudom.

Iz stanja spisa, koji je dostavljen uz zahtjev, proizilazi da se radi o tužbi tužitelja Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Tuzla protiv tuženog „Euroherc osiguranje“ d.d. Sarajevo, radi naknade štete, u kome je Općinski sud u Tuzli presudom broj 32 0 Ps 150275 12 Ps od 04.04.2014. godine odbio tužbeni zahtjev iz razloga što tužitelj nije dokazao da je JZU UKC Tuzla ispostavljao račune tužiocu za obavljene zdravstvene usluge i da je tužilac navedene usluge platio na osnovu kojih bih stekao pravo subrogacije iz člana 939. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima, a da je nakon toga Kantonalni sud u Tuzli rješenjem broj 32 0 Ps 150275 14 Pž od 07.09.2017. godine žalbu tužitelja usvojio, prvostepenu presudu ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje, uz obrazloženje da teret dokazivanja odlučnih činjenica za utvrđivanje odgovornosti za štetu nije bio na tužitelju nego na tuženom prema odredbi člana 154. ZOO. Nakon toga, punomoćnik tuženog je podnio prijedlog za rješavanje spornog pravnog pitanja dana 28.12.2017. godine, pozivajući se na različitu praksu sudova u pogledu rješavanja ovog pitanja.

Navedeni prijedlog za rješavanje spornog pravnog pitanja dostavljen je tužitelju koji nije podnio odgovor na prijedlog.

Zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, sadrži prikaz utvrđenog stanja stvari u konkretnom slučaju, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih je sud pokrenuo postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja, ali sud uz zahtjev nije priložio i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, niti je naveo veći broj predmeta pred prvostepenim sudom u kojim postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju.

Odredbom člana 61a. stav (1) ZPP propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Prema odredbi člana 61b. stav (1) ZPP zahtjev iz člana 61. a stav 1. ovog zakona treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja. Sud će uz zahtjev priložiti i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja. Zahtjev se ne dostavlja strankama na izjašnjavanje.

Odredbom člana 61c.stav (1) ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije BiH odbaciti kao nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Kako uz zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja Općinski sud u Tuzli nije priložio sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, a nije ni naveo veći broj predmeta pred prvostepenim sudom u kojima postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju, zahtjev je nepotpun zbog čega nisu ispunjeni uslovi da bi se meritorno rješavalo sporno pravno pitanje.

Slijedom naprijed navedenog Građansko odjeljenje ovog suda je primjenom odredbe člana 61c. stav 1) u vezi sa članovima 61a. stav 1) i 61b. stav 1) ZPP odbacilo zahtjev Općinskog suda u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja kao nepotpun.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Vrhovnog suda Federacije BiH
Zdravka Grebo Jevtić,s.r.

izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]