BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2703
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj 32 0 Ps 147646 18 Spp 2
Sarajevo, 19.10.2018. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja od 03.08.2018. godine, na osnovu odredbe člana 61d. stav (2) Zakona o parničnom postupku (Službene novine F BiH broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – u daljem tekstu ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta (Službeni glasnik BiH broj 66/12 i 40/14), u sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 19.10.2018. godine donio je:

O D L U K U

Odbija se zahtjev Općinskog suda u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj 32 0 Ps 147646 17 Ps 2 koje glasi:

„da li je u parnici za naknadu štete posrednog oštećenika koja se potražuje temeljem odredbe člana 178. Zakona o obligacionim odnosima teret dokazivanja odgovornosti za nastanak saobraćajne nezgode i odgovornosti za nastanak štete na tužiteljskoj ili tuženoj strani“.

O b r a z l o ž e n j e

Općinski sud u Tuzli je dopisom od 03.08.2018. godine ponovo dostavio ovom sudu zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja po prijedlogu tužitelja u predmetu broj 32 0 Ps 147646 17 Ps 2.

U zahtjevu za rješavanje spornog pravnog pitanja prvostepeni sud navodi da je po ranije podnesenom zahtjevu prvostepenog suda od 19.09.2017. godine Vrhovni sud Federacije dana 22.01.2018. godine donio odluku broj 32 0 Ps 147646 17 Spp kojom je odbacio zahtjev Općinskog suda u Tuzli kao nepotpun jer sud u zahtjevu nije naveo sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, kao ni veći broj predmeta pred prvostepenim sudom.

U novom zahtjevu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 03.08.2018. godine prvostepeni sud navodi sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja koje glasi:
„Tužitelj je, ukoliko tvrdi da je osiguranik tuženog odgovoran za ozljeđivanje osiguranika tužitelja, usljed čega su nastali troškovi liječenja, dužan to i dokazati primjenom čl.7. st.1. i čl.123. st.1. Zakona o parničnom postupku“, te u zahtjevu navodi i veći broj predmeta pred prvostepenim sudom.

Odredbom člana 61a. stav (1) ZPP ( „Službene novine F BiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15) propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Iz stanja spisa proizilazi da je u konkretnom predmetu Općinski sud u Tuzli presudom broj 32 0 Ps 147646 12 Ps od 18.07.2014. godine odbio tužbeni zahtjev iz razloga što tužitelj nije dokazao odgovornost tuženog za štetu u smislu člana 178. ZOO, a nakon toga je Kantonalni sud u Tuzli rješenjem broj 32 0 Ps 147646 14 Pž od 24.04.2017. godine žalbu tužitelja uvažio, prvostepenu presudu ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje, uz obrazloženje da je teret dokazivanja odlučnih činjenica za utvrđivanje odgovornosti za štetu na tuženom, a da je pri tome prvostepeni sud učinio i povrede postupka jer nije cijenio sve provedene dokaze.

Iz navedenog proizilazi da se radi o neslaganju prvostepenog suda sa ukidnom odlukom drugostepenog suda i da postavljeno sporno pitanje na kome je teret dokazivanja odlučnih činjenica za utvrđivanje odgovornosti za štetu posrednog oštećenika ne predstavlja sporno pravno pitanje pravilnog tumačenja i primjene nejasne ili neodređene zakonske odredbe iz čl. 178. ZOO, već da se radi o pravilnoj primjeni materijalnog prava na konkretno utvrđeno činjenično stanje što je različito u svakom pojedinom slučaju. Dakle, pravno pitanje kako ga je definisao prvostepeni sud nije sporno pravno pitanje u smislu odredbe iz čl. 61a. stav (1) ZPP.

Iz navedenih razloga ovaj sud je primjenom odredbe člana 61d. stav (2) u vezi sa članom 61.a ZPP odbio zahtjev Općinskog suda u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja, što je u skladu sa zauzetim pravnim stavom Građanskog odjeljenja Vrhovni sud Federacije BiH od 31.05.2018. godine.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Vrhovnog suda Federacije BiH
Zdravka Grebo Jevtić

https://www.epravo.ba

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]