BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2992
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 23 0 V 037857 18 Spp
Sarajevo, 14.1.2019. godineVrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Velikoj Kladuši za rješavanje spornog pravnog pitanja od 14.11.2018. godine, na osnovu odredbe člana 61c. stav (1) Zakona o parničnom postupku , te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta , u sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 14.1.2019. godine, donio je slijedeću:

O D L U K U


Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Velikoj Kladuši za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj 23 0 V 037857 17 V od 14.11.2018. godine, koje glasi:

„Da li sud mora zastati sa vanparničnim postupkom za diobu nekretnine u suvlasništvu, ako je postupak za utvrđivanje vanbračne/bračne stečevine trajao duži vremenski period, a jedna od stranaka u postupku koja je bila u posjedu te nekretnine značajno ulagala u objekat i izgradnju pomoćnih objekata, tako da je, s obzirom na obim investicija dok je trajao postupak očito sporan omjer udjela u suvlasništvu i postaje sporno koje stvari čine vanbračnu/bračnu stečevinu.“

O b r a z l o ž e n j e


Ovaj sud je dana 14.11.2018. godine zaprimio zahtjev Općinskog suda u Velikoj Kladuši za rješavanje spornog pravnog pitanja, u smislu odredbe člana 61. a) Zakona o parničnom postupku. Uz zahtjev je dostavljen spis tog suda broj 23 0 V 037857 17 V.

Postupak radi rješavanja spornog pravnog pitanja je pokrenut na pismeni prijedlog protivnika predlagatelja, u kojem je navedeno da su sporovi kakav je predmetni česti u praksi, i da sudovi u tim sporovima različito primjenjuju odredbu člana 163. Zakona o vanparničnom postupku (ZVP) , zbog čega je neophodan stav Vrhovnog suda da li se obim ulaganja u imovinu koja predstavlja bračnu stečevinu stranaka, treba utvrđivati prije diobe nekretnine, ili nakon diobe. Prema navodima prvostepenog suda iznesenim u zahtjevu, stav o predloženom spornom pravnom pitanju je već zauzet u sudskoj praksi, i prema istom, u konkretnom slučaju nema razloga za prekid postupka diobe nekretnina, jer se sporno pitanje izvršenih ulaganja, u smislu odredaba člana 25-33. Zakona o stvarnim pravima FBiH , rješava u drugom postupku, primjenom pravila o poslovodstvu bez naloga iz člana 220-228. Zakona o obligacionim odnosima.

Iz stanja u spisu prvostepenog suda proizlazi da je dana 19.4.2017. godine Općinskom sudu u Velikoj Kladuši podnesen prijedlog za diobu nekretnina u suvlasništvu predlagateljice Evrese Okanović iz Velike Kladuše, protiv protivnika prijedloga Huseina Murić iz Velike Kladuše. Predmet diobe su nekretnine označene kao k.č. 1581/5 „Miljkovića ograde“, kuća i zgrada, površine 118 m², i k.č. 1581/1 „Miljkovića ograde“, voćnjak II klase, površine 188 m². U toku postupka diobe nekretnina, protivnik predlagateljice je predložio da sud na osnovu odredbe člana 163. ZVP prekine postupak diobe i uputi predlagateljicu da pokrene parnicu, navodeći da je među suvlasnicima sporno pravo na nekretninama koje su predmet diobe. Kao razlog osporavanja prava predlagateljice, stečenog iz osnova vanbračne stečevine, navedeno je da je parnični postupak u kojem je utvrđeno pravo predlagateljice trajao 10 godina, da je za to vrijeme protivnik predlagateljice bio upisan kao jedini vlasnik i posjednik predmetnih nekretnina, te da je, smatrajući da će u toj parnici uspjeti izvršio ulaganja u nekretnine u vrijednosti preko 150.000,00 KM. Navedeni prijedlog je prvostepeni sud odbio kao neosnovan, uz obrazloženje da je dokazima koji su dostavljeni uz prijedlog (pravomoćna presuda suda kojom je utvrđeno koja imovina predstavlja vanbračnu stečevinu stranaka, i njihovi suvlasnički dijelovi) dokazano koje su nekretnine predmet diobe, kao i veličina suvlasničkih dijelova.

Odredbom člana 61a. stav (1) ZPP propisano je da ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Odredbom člana 61c. stav (1) ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije odbaciti nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.

U zahtjevu koji je podnio Općinski sud u Velikoj Kladuši se navodi da se pitanja zbog kojih se protivnik predlagateljice obratio sudu sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja vrlo često pojavljuju u postupcima diobe nekretnina između bračnih/vanbračnih partnera (bez navođenja o kojem se broju predmeta pred tim sudom radi), ali da to pitanje nije od značaja za odlučivanje u konkretnom predmetu diobe nekretnina između suvlasnika čija su prava, kao i veličina suvlasničkih dijelova, utvrđeni pravomoćnom presudom, koja je donesena u postupku utvrđenja vanbračne stečevine.

Cijeneći da se u konkretnom slučaju radi o osporavanju odluke prvostepenog suda kojom je odbijen prijedlog protivnika predlagateljice za prekid postupka, zbog stava suda da su pitanja veličine suvlasničkih dijelova i predmeta diobe vanbračne stečevine riješena pravomoćnom presudom u postupku utvrđenja vanbračne stečevine, a da iz podnesenog prijedloga, a i tumačenja koje je dao prvostepeni sud, ne proizlazi da sudovi različito rješavaju pitanje primjene odredbe člana 163. ZVP u istim ili sličnim slučajevima, ovaj sud je ocijenio da u konkretnom slučaju ne postoji potreba da se zauzme stav o postavljenom pravnom pitanju, jer ono nije od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudom.

Budući da je ovaj sud ocijenio da nije ispunjen uslov za rješavanje spornog pravnog pitanja propisan u članu 61.a) ZPP, primjenom odredbe člana 61.c) stav (1) ZPP je odlučeno kao u izreci ove odluke.
Predsjednik Građanskog odjeljenja:
Zdravka Grebo-Jevtić,s.r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]