BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#1953
ODLUKA 23 0 P 000308 17 Spp

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 23 0 P 000308 17 Spp
Sarajevo, 05.06.2017. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Velikoj Kladuši za rješavanje spornog pravnog pitanja od 11.05.2017. godine, u predmetu Općinskog suda u Velikoj Kladuši broj: 23 0 P 000308 14 I, na osnovu odredbe člana 61.a) Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“ broj: 53/03., 73/05., 19/06. i 98/15., u daljem tekstu ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 05.06.2017. godine donio je:O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Velikoj Kladuši za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj 23 0 P 000308 14 I koje glasi: „Da li je u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku da izvršenik može podnositi zahtjev za izuzeće sudije i delegaciju nadležnosti i nakon donošenja odluke kojom je odbijen prigovor na rješenje o izvršenju jer takvim postupanjem po shvatanju tražioca izvršenja onemogućava ili otežava ostvarivanje njegovih prava u izvršnom postupku. Tražilac izvršenja je kao podnosilac zahtjeva naveo sve zahtjeve izvršenika koje je podnosio u toku izvršnog postupka i odluke koje su donijete u postupku.“


O b r a z l o ž e n j e

Dopisom od 11.05.2017. godine, Vrhovnom sudu F BiH obratio se Općinski sud u Velikoj Kladuši za rješavanje spornog pravnog pitanja po zahtjevu stranke – tražioca izvršenja u smislu odredbe člana 61. a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine prihvata da je podnosilac zahtjeva za rješavanje spornog pravnog pitanja Općinski sud u Velikoj Kladuši, ali je zahtjev nepotpun jer ne sadrži kratak prikaz utvrđenog stanja stvari u konkretnoj pravnoj stvari, razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja. Osim toga, sud uz zahtjev nije priložio i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja.

Polazeći od svega izloženog Građansko odjeljenje Vrhovnog suda F BiH, primjenom člana 61. b) i 61. c) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, odbacilo je zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja kao nepotpun.


Predsjednik Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo-Jevtić s.r.


izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]