BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2616
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 18 0 V 031203 18 Spp
Sarajevo, 20.07.2018. godineVrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Bosanskoj Krupi za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj 18 0 V 031203 18 V 2 od 06.06.2018. godine, na osnovu odredbe člana 61. Zakona o parničnom postupku (Službene novine F BiH broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15-u daljem tekstu ZPP-a), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta (Službeni glasnik BiH broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 20.07.2018. godine donio je:

O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Bosanskoj Krupi za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj 18 0 V 031203 18 V 2 od 06.06.2018. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Općinski sud u Bosanskoj Krupi, u vanparničnom predmetu određivanja naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište, pred Vrhovnim sudom Federacije je zahtjevom od 06.06.2018. godine, zaprimljenim u ovaj sud 11.06.2018. godine, pokrenuo postupak radi rješavanja spornog pravnog pitanja na prijedlog predlagatelja, u smislu odredbe člana 61a. ZPP-a. Uz zahtjev je dostavio spis tog suda broj 18 0 V 031203 18 V 2.

Zahtjev prvostepenog suda za rješavanje spornog pravnog pitanja sadrži navode stranaka o spornom pravnom pitanju.

Predlagatelj navodi da su Rješenjem Općine Bosanska Krupa broj 01/V-02-1189-15d./06 od 10.08.2006. godine (pravosnažno 22.09.2006. godine) preuzete nekretnine, pobliže opisane u rješenju, kojih je bio vlasnik, kao neizgrađeno građevinsko zemljište radi privođenja trajnoj namjeni, da je tokom cijelog postupka isticao da je to rješenje ništavo jer da je suprotno odredbama materijalnog prava, sadržanim u Zakonu o građevinskom zemljištu u Federaciji Bosne i Hercegovine , da o tom pitanju ni Općinski sud u Bosanskoj Krupi, ni Kantonalni sud u Bihaću nisu zauzeli stav. Zbog toga predlaže pokretanje postupka pred Vrhovnim sudom Federacije BiH koji bi „riješio sporno pitanje i iznio stav da li su u konkretnom slučaju Općinski sud u Bosanskoj Krupi i Kantonalni sud u Bihaću dužni primijeniti odredbe materijalnog prava – Zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH u cilju utvrđivanja ništavosti rješenja o preuzimanju nekretnina u postupku radi određivanja naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište. Dalje navodi da redovni sudovi u svojoj praksi do sada nisu primjenjivali odredbe materijalnog prava i utvrđivali ništavost rješenja o preuzimanju zemljišta, zbog čega su stranke bile primorane voditi posebne parnične postupke, da su u posebnim postupcima takva rješenja proglašena ništavim, što je apsolutno neekonomično i sa aspekta potrebe vođenja posebnog parničnog postupka radi utvrđivanja ništavosti i sa aspekta bespotrebnog vođenja postupka radi određivanja naknade.

Predlagatelj je dalje izložio sadržaj odredaba Zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH, kojim ukazuje da je citirano rješenje Općine Bosanska Krupa doneseno protivno istim jer preuzeto zemljište nikada nije bilo gradsko građevinsko zemljište, već da se radi o poljoprivrednom zemljištu, u kojem slučaju je navedenim zakonom propisan postupak pretvorbe u građevinsko zemljište i njegovo preuzimanje.

Navodi protivnika prijedloga se u bitnom svode na to da su predmetne nekretnine na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta iz 1958. godine postale državno vlasništvo jer se nalaze u užem građevinskom rejonu Općine Bosanska Krupa, dakle radi se o gradskom građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu, pa da u konkretnom slučaju nema spornog pravnog pitanja.

Prvostepeni sud je iznio i svoje mišljenje da se ne radi o spornom pravnom pitanju, već da isto predstavlja dilemu podnosioca zahtjeva u vezi sa primjenom materijalnog prava, a da pri tome ne definiše niti jednu normu, odnosno odredbu zakona čije tumačenje i primjena bi bila sporna. Pri tome prvostepeni sud izražava i mišljenje u vezi sa postavljenom dilemom predlagatelja i smatra da redovni sudovi nisu dužni paziti po službenoj dužnosti na ništavost rješenja o preuzimanju nekretnina u postupku određivanja naknade za preuzeto zemljište, već da se eventualna ništavost rješenja donesenih u upravnom postupku može utvrđivati u drugom postupku.

Odredbom člana 61a. stav 1. ZPP-a propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Prema odredbi člana 61b. stav 1. ZPP-a zahtjev iz člana 61a. stav 1. ovog zakona treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja. Sud će uz zahtjev priložiti i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja. Zahtjev se ne dostavlja strankama na izjašnjavanje.

Odredbom člana 61c. stav 1. ZPP-a propisano je da će Vrhovni sud Federacije BiH odbaciti kao nepotpun ili nedozvoljen zahtjeva za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Iz sadržaja zahtjeva za rješavanje spornog pravnog pitanja i datog sopstvenog tumačenja može se zaključiti da je prvostepeni sud pokrenuo postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja pred Vrhovnim sudom Federacije zbog dileme predlagatelja da li je sud u vanparničnom postupku određivanja naknade za preuzete nekretnine vezan pravosnažnim rješenjem organa uprave o preuzimanju nekretnina i da li u tom vanparničnom postupku sud po službenoj dužnosti pazi na ništavost tog rješenja. Pri tome, smatrajući da se ne radi o spornom pravnom pitanju, Općinski sud u Bosanskoj Krupi nije na jasan i nedvosmislen način definisao sporno pravno pitanje, zbog čega Vrhovni sud Federacije ne može ispitati postojanje ostalih procesno-pravnih pretpostavki za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Dakle, zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja prvostepenog suda je nepotpun jer sporno pravno pitanje nije definisano na jasan i nedvosmislen način, pa je zbog toga isti valjalo odbaciti saglasno odredbi iz člana 61c. stav 1. ZPP-a u vezi sa odredbama iz članova 61a. stav 1. i 61b. stav 1. ZPP-a (pravni stav usvojen na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH dana 31.05.2018. godine).Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić,s.r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]