BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2542
Odlaganje ročištaČlan 112. Zakona o parničnom postupku

Nema osnova za odlaganje ročišta zbog korištenja godišnjeg odmora kada je punomoćnik tužitelja unaprijed uredno obaviješten o datumu i vremenu održavanja ročišta.

Iz obrazloženja: Tužitelj je obaviješten u datumu i vremenu održavanja ročišta pred prvostepe‐ nim sudom dana 05.04.2013. godine, a tužitelj i ne spori da je bio uredno obaviješten o zakazanom datumu održavanja ročišta za dan 15.08.2013. godine. Nije osnovan žalbeni prigovor tužitelja da je sud nezakonito odlučio odbiti tužitelja sa zahtjevom za odlaganje ročišta. Odredbom člana 112. ZPP‐ a su propisana dva moguća razloga za odlaganje započetog ročišta, a to su: 1) ako bez krivnje stra‐ nke koja predlaže odlaganje ročišta na ročištu nije moguće izvesti neki od dokaza čije je izvodenje određeno, a koji je važan za pravilno donošenje odluke i 2) ako obje stranke predlažu odlaganje ra‐ di pokušaja mirnog rješenja spora ili zaključenja sudske nagodbe. U ovoj pravnoj stvari tužitelj je za‐ tražio odlaganje ročišta dana 02.08.2013. godine zbog korištenja godišnjeg odmora, a kako to sud nije dozvolio jer se nisu stekli zakonski uvjeti iz člana 112. ZPP‐a to je, suprotno žalbenom prigovo‐ ru, prvostepeni sud u nastavku postupka pravilno odlučio da se tužba smatra povučenom u smislu odredbe člana 84. ZPP‐a.

Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 194758 14 Gž 2 od 05.02.2014. godine
izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]