BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#3308
ODGOVORNOST VLASNIKA PSA ZA ŠTETU
Zakon o obligacionim odnosima

član 174

Pas na auto-putu ima svojstvo opasne stvari, pa za štetu prouzrokovanu naletom psa na vozilo odgovara njegov vlasnik.

Obrazloženje:

"Pas na auto - putu ima svojstvo opasne stvari, ali za štetu koja potiče od psa odgovara njegov vlasnik odn. imalac (član 174. stav 1. ZOO), a to nije tuženi. Inače, i put ima svojstvo opasne stvari (krivine, nagib, neočekivane i iznenadne prepreke na putu i dr.), ali u ovom slučaju šteta nije nastala zbog svojstava puta kao opasne stvari pa je pogrešan stav drugostepenog suda da je tuženi odgovoran za predmetnu štetu po principu objektivne odgovornosti (kako je gore rečeno, on nije vlasnik psa kao opasne stvari od koje potiče šteta). Naime, tuženi odgovara za štetu zbog neodržavanja puta po principu pretpostavljene krivice, a to znači da se može potpuno ili djelimično osloboditi odgovornosti za štetu ukoliko se elemenat puta potpuno ili djelimično isključi kao uzrok nastanka štete.

Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da predmetna šteta nije nastala zbog propusta u održavanju auto - puta, već zbog slučaja koji se desio učesniku u saobraćaju (kada je šteta prouzrokovana naletom psa na vozilo, radi se o okolnosti koja se može kvalifikovati kao slučaj, a ne viša sila). Međutim, tuženi ne snosi odgovornost za štetu nastalu zbog slučaja već samo za onu štetu koja je nastala zbog neizvršavanja obaveze održavanja auto - puta. Drugim riječima, tuženi bi odgovarao za štetu samo ako je ona nastala zbog propuštanja blagovremene popravke puta odnosno njegove opreme ili zbog nepreduzimanja zaštitnih mjera na putu.

Stoga tuženi u reviziji opravdano ukazuje da je on postupio u skladu sa obavezama koje propisuje ZJP i da nije odgovoran za štetu koju je pretrpjela tužiteljica. Drugostepeni sud je pogrešno primijenio materijalno pravo kada je tuženog obavezao na naknadu štete prouzrokovane udarom motornog vozila tužiteljice u psa koji se iznenada pojavio na auto - putu uprkos postojanju metalne zaštitne ograde.

Stoga je valjalo temeljem odredbe člana 250. stav 1. ZPP odlučiti kao u izreci."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 71 0 Mal 201248 18 Rev od 5.4.2019. godine)

https://advokat-prnjavorac.com/obligaciono-pravo.html
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]