BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
#4157
ODBIJANjE ZAHTJEVA PUNOMOĆNIKA TUŽENIKA DA MU SE NAKNADE TROŠKOVI ODGOVORA NA ŽALBU
Zakon o parničnom postupku

član 387 stav 1

Kada sud smatra da troškovi odgovora na žalbu nisu bili nužni radi vođenja parnice, punomoćnik tuženika nema pravo na naknadu tih troškova.

Obrazloženje:

"Temeljem odredbi čl. 397 st. 1 u svezi s čl. 387. st. 1 ZPP-a zahtjev punomoćnika tuženika da mu se naknade troškovi odgovora na žalbu, valjalo je odbiti, jer ovaj sud smatra da ti troškovi nisu bili nužni radi vođenja ove parnice.

Kako ovaj sud, ispitujući pobijano rješenje, nije našao da postoje razlozi zbog kojih se isto pobija žalbom, kao ni razlozi na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, odlučeno je kao u izreci ove odluke, a sve temeljem odredbi članka 235 st. 1 točka 2 ZPP-a FBiH."(Rješenje Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, 64 0 P 010938 11 Gž od 26.9.2011. godine)

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]