BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5326
Službeni glasnik BiH, broj 75/21
Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2), a u vezi s članom 4. stav (1) tačka d) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), člana 105. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16) u pоstupku pоkrеnutоm po Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenog od strane privrednih subjekata EME d.o.o., Šehida bb, 72270 Travnik, AUTO-COMMERCE d.o.o. Podgrađe bb, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje i SERVISTRANS d.o.o., 770 Slavne brdske brigade, 70220 Donji Vakuf protiv Vlade Srednjobosanskog kantona, Stanična 43, 72270 Travnik radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. tačka d) Zakona o konkurenciji, zaprimljenog pod brojem UP-02-26-3-035-1/20 od 26.11.2020. godine, Kоnkurеnciјsko vijeće nа 95. (devedesetpetoj) sјеdnici, оdržаnој dana 28.10.2021. gоdinе, je dоnijelo


RJEŠENJE

1. Odbija se Zahtjev privrednih subjekata EME d.o.o., Šehida bb, 72270 Travnik, AUTO-COMMERCE d.o.o. Podgrađe bb, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje i SERVISTRANS d.o.o., 770 Slavne brdske brigade, 70220 Donji Vakuf podnesen protiv Vlade Srednjobosanskog kantona, Stanična 43, 72270 Travnik radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. tačka d) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

2. Odbija se prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od privrednih subjekata EME d.o.o., Šehida bb, 72270 Travnik, AUTO-COMMERCE d.o.o. Podgrađe bb, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje i SERVISTRANS d.o.o., 770 Slavne brdske brigade, 70220 Donji Vakuf kao neosnovan.

3. Odbija se se zahtjev privrednih subjekata EME d.o.o., Šehida bb, 72270 Travnik, AUTO-COMMERCE d.o.o. Podgrađe bb, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje i SERVISTRANS d.o.o., 770 Slavne brdske brigade, 70220 Donji Vakuf za naknadom troškova postupka kao neosnovan.

4. Obavezuju se privredni subjekti EME d.o.o., Šehida bb, 72270 Travnik, AUTO-COMMERCE d.o.o. Podgrađe bb, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje i SERVISTRANS d.o.o., 770 Slavne brdske brigade, 70220 Donji Vakuf da plate administrativnu taksu na rješenje, u iznosu od 1.500,00 KM, u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

5. Оvo Rješenje je konačno i bit će оbјаvljеno u "Službеnоm glаsniku BiH", Službеnim glаsilimа еntitеtа i Brčkо distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.

Obrаzlоžеnjе


Konkurencijsko vijeće je dana 26.11.2020. godine zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka pod brojem UP-02-26-3-035-1/20 privrednih subjekata EME d.o.o., Šehida bb, 72270 Travnik, AUTO-COMMERCE d.o.o. Podgrađe bb, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje i SERVISTRANS d.o.o., 770 Slavne brdske brigade, 70220 Donji Vakuf (u daljem tekstu: Podnosioci zahtjeva) a u vezi sprovođenja javnih nabavki na području Srednjobosanskog kantona koje provodi Vlada Srednjobosanskog kantona, Stanična 43, 72270 Travnik (u daljem tekstu: Vlada SBK) u ime ugovornog organa Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK a radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2. tačka c) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), (u daljem tekstu: Zakon).

Uvidom u podneseni Zahtjev, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da isti nije kompletan i uredan, u smislu člana 28. Zakona, te je zatražilo dopunu istog aktom broj aktom broj UP-02-26-3-035-4/20 dana 09.12.2020. godine.

Podnosilac Zahtjeva je dopunio isti i traženu dokumentaciju dostavio dana 21.12.2020. godine podneskom zaprimljenim pod brojem UP-02-26-3-035-5/20 u kojem dostavljaju dokaz o uplati administrativne takse i potvrđuju da pokreću postupak u smislu člana 10. stav 2. tačka c) Zakona o konkurenciji, a radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u vezi postupaka javnih nabavki na području Srednjobosanskog kantona koje provodi Vlada SBK u ime ugovornog organa Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK.

Konkurencijsko vijeće uzimajući u obzir činjenično stanje koje je navedeno u podnesenom Zahtjevu kao i činjenicu da se pokreće postupak protiv Vlade SBK kao ugovornog organa te je mišljenja da navedena povreda predstavlja obilježje člana 4. stav 1. tačka d. Zakona (zabranjeni sporazum) tj. primjena različitih uslova za identične transakcije sa drugim privrednim subjektima, dovodeći ih u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju a ne obilježje člana 10. stav 2. tačka c) Zakona, obratilo se dana 02.02.2021. godine aktom broj UP-02-26-3-035-9/20 Podnosiocu zahtjeva sa upitom da li ostaju pri Zahtjevu u smislu člana 10. stav 2. tačka c) Zakona ili će navedeno promijeniti u član 4. stav 1. tačka d) Zakona, kako bi Konkurencijsko vijeće moglo odlučiti o daljem nastavku postupka.

Podnosilac zahtjeva je dana 18.02.2021. godine dostavio odgovor pod brojem UP-02-26-3-035-10/20 u kojem navodi da podneseni Zahtjev mijenjaju u smislu člana 4. stav 1. tačka d) Zakona.

U vezi gore navedenog, svi navodi koji su se u Zahtjevu odnosili na odredbe zloupotrebe dominantog položaja iz člana 10. stav. 2. tačka c) Zakona mjenjaju se u navode koji se odnose na odredbe zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. tačka d) Zakona.

Kompletiranjem predmetnog Zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je na osnovu člana 28. stav (3) Zakona dana 17.05.2021. godine izdalo Potvrdu o prijemu kompletnog i urednog Zahtjeva, broj UP-02-26-3-035-11/20.

1. Stranke u postupku


Stranke u postupku su privredni subjekti EME d.o.o., Šehida bb, 72270 Travnik, AUTO-COMMERCE d.o.o. Podgrađe bb, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje i SERVISTRANS d.o.o., 770 Slavne brdske brigade, 70220 Donji Vakuf kao Podnosioci zahtjeva i Vlada Srednjobosanskog kantona, Stanična 43, 72270 Travnik kao Protivna strana.

1.1. Privredni subjekt EME d.o.o. Travnik


Privredni subjekat EME društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge, Šehida bb, 72270 Travnik registrovan je u Općinskom sudu Travnik pod matičnim brojem 51-01-0951-09 (stari broj 1-3837) sa upisanim osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u 100% vlasništvu fizičkog lica Muje Opardija.

Privredni subjekat EME se u sklopu registrovanih djelatnosti bavi i kopnenim prevozom putnika.

1.2. Privredni subjekat AUTO-COMMERCE d.o.o Gornji Vakuf-Uskoplje


Privredni subjekat AUTO-COMMERCE Autosaobraćajno i prometno uslužno društvo sa ograničenom odgovornošću, Podgrađe bb, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje registrovan je u Općinskom sudu Travnik pod matičnim brojem 51-01-1786-09 (stari broj 1-679) sa upisanim osnovnim kapitalom od 989.489,00 KM u 100% vlasništvu fizičkog lica Slavko Mikulić.

Privredni subjekat AUTO-COMMERCE se u sklopu registrovanih djelatnosti bavi i kopnenim prevozom putnika.

1.3. Privredni subjekat SERVISTRANS d.o.o. Donji Vakuf


Privredni subjekat SERVISTRANS d.o.o., 770 Slavne brdske brigade, 70220 Donji Vakuf registrovan je u Općinskom sudu Travnik pod matičnim brojem 51-01-0247-08 (stari broj 1-1579) sa upisanim osnovnim kapitalom od 841.415, 00 KM u vlasništvu velikog broja fizičkih lica sa pojedinačnim udjelima.

Privredni subjekat SERVISTRANS se u sklopu registrovanih djelatnosti bavi i kopnenim prevozom putnika.

1.4. Vlada Srednjobosanskog kantona, Stanična 43, 72270 Travnik


Vlada je organ uprave (čije su nadležnosti utvrđene ustavom, zakonima i drugim propisima koji se odnose na nadležnosti kantona) na koje se u skladu s članom 2. stav (1) tačka b) Zakona primjenjuju odredbe istoga, jer isto svojim djelovanjem može direktno ili indirektno utjecati na slobodnu konkurenciju na tržištu Bosne i Hercegovine.

2. Pravni okvir predmetnog postupka


Konkurencijsko vijeće je u toku postupka primijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10) i odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službеni glаsnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09), u smislu člana 26. Zakona.

Također, Konkurencijsko vijeće je uzelo u obzir i odredbe člana i Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 60/10), Zakon o osnovnom školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, br. 11/01, 17/04).

3. Postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka


U svom Zahtjevu, Podnosilac zahtjeva opisuje činjenično stanje i okolnosti koje su razlog za podnošenje Zahtjeva, te ukratko navodi slijedeće:

- da je ugovorni organ objavio postupak "Usluge prevoza učenika OŠ (osnovnih škola) na području opštine Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje" gdje jedinična cijena po kilometru iznosi 2,47 KM i 2,57 KM;

- da pored navedene javne nabavke, ugovorni organ je objavljivao i za druge opštine i to za sljedeće: područje opština Bugojno jedinična cijena po kilometru je bila 3,00 KM plus PDV, za područje opštine Travnik 4,35 KM i 4,37 KM, za područje opštine Jajce 4,18 KM i 4,49 KM, i tako za druge opštine mnogo veće cijene nego za područje opština Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje;

- da je sve navedeno vidljivo na portalu javnih nabavki, te u prilog ovih navoda dostavljaju cijene za opštine Travnik i Jajce, te ugovore o prevozu učenika za opštinu Donji Vakuf gdje se jasno vidi da je cijena po kilometru 3,50 KM;

- da je pomenuti ugovorni organ radio nabavke za skoro sve opštine na području Srednjobosanskog kantona (u daljem tekstu SBK) i tom prilikom jedinična cijena po kilometru je bila od 3,00 KM pa i do 4,49 KM;

- da se pitaju kakva je razlika u izvršenju analize i ispitivanja tržišta prevoza putnika, kao i nalaze troškova ove javne nabavke za razliku od drugih javnih nabavki;

- iz svega navedenog proizilazi da ugovorni organ vrši zabranjeni sporazum jer primjenjuje različite uslove za istu vrstu poslova sa ostalim stranama čime ih dovodi u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj;

- da je pomenuta javna nabavka "Usluge prevoza učenika OŠ (osnovnih škola) na području opštine Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje" trenutno obustavljena zbog uložene žalbe na tendersku dokumentaciju;

- da zahtjevaju od Konkurencijskog vijeća da se zabrani svako dalje postupanje ugovornog organa, da se utvrdi zabranjeni sporazum i postupanje ugovornog organa kojim se sprečava, ograničava i narušava tržišna konkurencija, i da se odrede rok i mjere za otklanjanje navedenih štetnih posljedica od strane ugovornog organa.

Nadalje, Konkurencijsko vijeće je dana 30.11.2020. godine putem e-maila zaprimilo pod brojem UP-02-26-3-035-2/20 koja se odnosi e-mail prepisku između Ureda za javne nabavke korisnika proračuna SBK i Podnosioca zahtjeva a zatim i dana 07.12.2020. godine zaprimilo pod brojem UP-02-26-3-035-3/20 navedenu prepisku te navode i sljedeće:

- da je Vlada SBK u ime ugovornog organa Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK ponovno objavila javnu nabavku dana 27.11.2020. godine sa istom cijenom po kilometru kao u prethodnoj nabavci koja je poništena zbog suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama;

- da se iz priloženog vidi da ugovorni organ se ne obazire da akt tri privredna subjekta koji je podnesen Konkurencijskom vijeću u kojem je navedeno da zloupotreba dominantnog položaja iz razloga što je za druge javne nabavke iste vrste poslova i to prevoz učenika primjenjivao različite uslove u vezi cijena jer je za druge opštine cijena od 3,00 KM/km do 4,49 KM/km, a za navedenu javnu nabavku 2,47 KM/km i 2,57 KM/km kako za koji LOT, te ih je doveo u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj, za razliku od drugih prevoznika koji obavljaju isti prevoz kao i oni sa područja Gornji Vakuf-Uskoplje, te im je tom prilikom ponuđena cijena od strane ugovornog organa po kilometru duplo veća u odnosu na cijenu pomenute javne nabavke;

- pitanje koje postavljaju je da li djeca/učenici sa drugih opština vrijede više nego sa opština Gornji Vakuf-Uskoplje i Donji Vakuf, pa se prilikom pripreme javnih nabavki izdvajaju veća sredstva za djecu/učenike koji nisu sa područja opština Gornji Vakuf-Uskoplje i Donji Vakuf;

- da zahtjevaju od Konkurencijskog vijeća da se hitno zabrani postupanje ugovornog organa u postupku javne nabavke "Usluge prevoza učenika OŠ (osnovnih škola) na području opštine Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje", dok se rješenjem ne utvrdi zabranjeni sporazum i sprečavanja, ograničavanja i narušavanja tržišne konkurencije u odnosu na druge prevoznike sa drugih opština, i da svojim rješenjem se odredi rok i mjere za otklanjanje navedenih ograničenja i navedenog zabranjenog sporazuma od strane ugovornog organa;

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da povrede Zakona, na koje Podnosilac zahtjeva ukazuje, nije moguće utvrditi bez provođenja postupka, te je u skladu sa članom 32. stav (2) Zakona, na 87. sjednici održanoj dana 17.05.2021. gоdinе, donijelo Zaključak o pokretanju postupka, broj UP-02-26-3-035-3/20 (u daljem tekstu: Zaključak), radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačke d) Zakona.

Konkurencijsko vijeće, u skladu sa članom 33. stav (1) Zakona, je dostavilo Zahtjev i Zaključak na odgovor protivnoj strani u postupku, Vladi SBK, aktom br. UP-02-26-3-035-22/20 dana 17.05.2021. godine.

Konkurencijsko vijeće je dostavilo Zaključak Podnosiocima zahtjeva, aktima broj UP-02-26-3-035-19/20, UP-02-26-3-035-20/20 i UP-02-26-3-035-21/20 dana 17.05.2021. godine.

Vlada SBK je u odobrenom roku dostavila odgovor na Zahtjev i Zaključak Konkurencijskom vijeću, u smislu člana 33. stav (3) Zakona, podneskom broj UP-02-26-3-035-23/20 dana 10.06.2021. godine, u kojem osporava Zahtjev, te smatra da isti treba odbaciti ili odbiti kao neosnovan, te u bitnom navodi slijedeće:

- da je postupak provođenja javne nabavke propisan Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), (u daljnjem tekstu: ZJN) te ostalim podzakonskim i internim aktima, koji su dostupni na službenom portalu Agencije za javne nabavke (https://www.anwalt-derbeste.de );

- da Ured za javne nabavke Vlade SBK (u daljnem tekstu: Ugovorni organ) provodi postupak javne nabavke u ime Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta SBK Travnik, u svim postupcima javnih nabavki kao i u postupku javne nabavke usluga prevoza učenika osnovnih škola sa područja SBK-a;

- da u skladu sa članom 3. (Opšti principi ZJN) Ugovorni organ je postupio transparentno, odnosno u postupku javne nabavke prema svim kandidatima/ponuđačima ponašao se jednako i nediskriminirajući odnosno osigurana je pravična i aktivna konkurencija, s ciljem najefıkasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom;

- da u skladu sa članom 17. (Uslovi za početak postupka javne nabavke) Ugovorni organ je donio:

- Odluku o pokretanju postupka javne nabavke broj 06-11-611/20-2 od 28.8.2020. godine, koja je sadržavala sve bitne elemente propisane u članu 18. istog ZJN, (u prilogu: dokaz br. 1),

- Rješenje o formiranju Komisije za javnu nabavku broj 01-04-2-5811/2020 od 25.8.2020. godine, (u prilogu: dokaz br. 2.);

- Plan nabavke Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta SBK za 2020, godinu, u priloženoj tablici pod r.b. 8., a koji je Zaključkom broj 01-04.2-193/2020-17 od 27.2.2020. godine, usvojila i dala saglasnost Vlada SBK (u prilogu: dokaz br. 3.),

- Zaključak o izmjeni Plana Središnje javne nabavke za korisnike proračuna SBK za 2020. godinu broj 01-41-386/20-11 od 14.5.2020. godine, koji je Vlada SBK usvojila i dala saglasnost na izmjenu Plana u priloženoj tablici pod rb. 8., Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta za 2020. godinu, (u prilogu: dokaz br. 4.),

- da u skladu sa članom 36. ZJN, Ugovorni organ je objavio na portalu javnih nabavki, za opštine Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje, u postupku javne nabavke - prevoz učenika u ovom predmetnom postupanju hronologijom kako slijedi:

- Prvi: Sažetak Obavjesti o nabavci broj 475-1-2-88-3-95/20 objavljen na službenoj stranici Agencije za javne nabavke dana 08.9.2020. godine, (u prilogu dokaz br. 5.),

Uložena žalba od strane ponuđača "BOSNA E & TOURS" d.o.o. Travnik dana 14.10.2020. godine, (u prilogu dokaz br. 6.),

Ured za razmatranje žalbi (URŽ) usvojio žalbu i poništio tendersku dokumentaciju po Rješenju broj JN2-03-07-1-2991-7/20 od 19.11.2020. godine, (u prilogu dokaz br.,

- Drugi: Sažetak Obavjesti o nabavci broj 475-1-2-111-3-1 19/20 objavljen na službenoj stranici Agencije za javne nabavke dana 27.11.2020. godine, (u prilogu dokaz br. 8.),

Uložena žalba od strane ponuđača "EME" d.o.o. Travnik dana 23.12.2020. godine (opunomoćio advokata Midhata Gekića za sastav žalbe), (u prilogu dokaz br. 9.),

- URŽ usvojio žalbu i poništio tendersku dokumentaciju po Rješenju broj JN2-03-07-1-11-6/21 od 18.02.2021. godine, (u prilogu dokaz 10.)

- Treći - aktuelni: Sažetak Obavjesti o nabavci broj 475-1-2-15-3-52/21 objavljen na službenoj stranici Agencije za javne nabavke dana 10.04.2021. godine, (u prilogu dokaz br. 11),

- TD - aktuelna za usługe prevoza učenika osnovnih škola na području opštine Gornji Vakuf-Uskoplje i opštine Donji Vakuf (otvoreni postupak), (u prilogu dokaz br. 12.),

- Uložena žalba od strane ponuđača "EME" d.o.o. Travnik dana 18.05.2021. godine (opunomoćio advokata Ejuba Smajilovića za sastav žalbe) (u prilogu dokaz br. 13.),

- Obavijest o obustavi postupka broj 09-11-01-36/20-20 od 19.05.2021. godine, poslana svim ponudiocima (u prilogu dokaz br. 14.),

- Ugovorni organ dostavio je URŽ, Izjašnjenje na navode žalbe pod brojem 09-1101-36/20-21 (19-11-01-3964/21) od 21.05.2021. godine, (u prilogu dokaz br. 15.),

- URŽ nije dostavio odgovor do dana sastava ovog akta, što znači da je ovaj postupa aktuelan- nije riješeno.

- da je bitna činjenica u postupku javnih nabavki jeste da se svim sudionicima u postupku (stranka/ponuđač) osiguraju i imaju pravnu zaštitu koja je sadržana u TREĆEM DIJELU - PRAVNA ZAŠTITA, POGLAVLJE l, ZJN u kojem je propisan POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE;

- da u skladu sa članom 101. ZJN svi ponuđači su imali mogućnost da u postupku Javnih nabavki usługa prevoza učenika ulože žalbu na sve činjenice za koje se eventualno mogłe posumnjati da je povreda Zakona bila u pitanju;

- da u skladu sa članom 107. (lzjavljivanje žalbe) Svaki ponuđač ima pravo da u postupku raspisivanja tendera uloži žalbu, nakon provedene procedure, kada se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a koja se podnosi URŽ-u, žalilac izjavljuje žalbu URŽ-u putem ugovornog organa, u rokovima i na način propisan ZJN;

- da u skladu sa članom 104. ZJN legitimno tijelo u postupku Javnih nabavki jeste URŽ koji odlučuje po žalbi;

- da nadalje, ukoliko žalioc nije zadovoljan Odlukom URŽ-a, a i dalje smatra da ima elemenata povrede u postupku i da želi dokazati svoje tvrdnje ima sljedeći postupak pravne zaštite koji je opisan u POGLAVLJU II. PRAVNA ZAŠTITA PROTIV ODLUKA URŽ-a Odjeljak A. Sudska zaštita član 115 (Upravni spor) stav (1) - "Protiv odluke URŽ-a ugovorni organ i učesnici u postupku mogu pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud BiH) u roku od 30 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača";

- da pojašnjavaju da u postupku javnih nabavki propisan je i postoji mehanizam pravne zaštite, koji se može koristiti u svakom koraku postupka, od objave (u kojem su sadržani svi elementi: cijena - kriteriji kod određivanja) te ukoliko je postojala određena sumnja u smislu člana 66. (Neprirodno niska ponuđena cijena) gdje Ugovorni organ preispituje i teret dokazivanja snosi ponuđač) na osnovu čega rješava Ugovorni organ, gdje može odbaciti ponudu u skladu sa članom 68. u kojem su propisani razlozi za odbacivanje zahtjeva za učešće ili ponude), tako da do konačnice (Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača) svaki učesnik/ponuđač može ostvariti pravnu zaštitu;

- da se obraćaju uvaženom Konkurencijskom vijeću da u ocjeni dokaza ima u vidu i činjenicu da je osjetljivo područje u obr. azovanju kada se radi o postupku usluge prevoza učenika, a koje i ponuđači nažalost mogu uticati s izjavljenim žalbama gdje se obustavlja postupak, a nije obustavljena nastava, tako da je Ministarstvo dužno osigurati osigurati prevoz da učenici dolaze na nastavu i sve da je u skladu sa ZJN;

- da kada je u pitanju pravni osnov za utvrđivanje činjnica u postupku utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, isti je propisan u članu 4. stav (1) tačka d) Zakona, ovaj organ smatra da se ne može uzeti u obzir činjenica da se radi o postojanju zabranjenog Sporazuma iz stava (1) navedenog Zakona, radi činjenice da su sredstva finansiranja osigurana iz Proračuna Budžeta Vlade SBK iz izvora Javnih prihoda, te da se posebno vodilo računa o izdacima i uštedama po opštinama, vodeći pri tome računa o sljedećem: a) prema iskazanim potrebama prevoza učenika osnovnih škola na području opština SBK, ugovorni organ je izvršio odgovarajuću analizu konfiguracije terena u svima općinama, kao i preliminarno ispitivanje tržišta, odnosno postavljenu procijenjenu vrijednost predmetne nabavke postavio je na način da u ponudi dobije cijenu koja obuhvata cjelokupnu nabavku predmetne usluge, odnosno da ugovorni organ nema naknadnih (nepredviđenih) troškova za realizaciju planirane nabavke. Vođen navedenim principima ugovorni organ je izvršio odgovarajuće analize i ispitivanja tržišta prevoza putnika, sa posebnim akcentom na dio tržišta koji se odnosi na ugovoreni vanlinijski prevoz putnika, te analizu troškova dosadašnje realizacije predmetne nabavke, nakon čega je utvrdio da su iskazane cijene u KM po auto-kilometru, realna tržišna cijena, koja ostavlja prostor i za dodatno nadmetanje stvarno zainteresovanih ponuđača za dodjelu planiranog ugovora.

a) da u skladu sa navedenom cijenom izvršeno je finansijsko planiranje predmetne nabavke u Budžetu SBK, odnosno bilo je predviđeno kako je navedeno u tački 5. ovoga očitovanja.

b) da smatraju da potencijalni ponuđači nemaju pravo da utiču na visinu planiranih sredstava za realizaciju predmetne nabavke, odnosno smatraju da ponuđač nije ovlašten da u ime svih potencijalnih ponuđača ističe da visina planiranih sredstava nije realna-dovoljna za realizaciju planirane nabavke. Ponuđač ima pravo da ne dostavi svoju ponudu u predmetnom postupku nabavke, ako mu ponuđeni uslovi iz tenderske dokumentacije ili visina planiranih sredstava ne odgovaraju.

c) da u vezi sa prethodno navedenim ugovorni organ ističe i da je predmetna nabavka podijeljena na lotove, a što omogućava da u predmetnoj nabavci učestvuje veći broj potencijalnih ponuđača koji imaju pravo da podnesu svoje ponude na jedan, više ili sve lotove. Namjera ugovornog organa je da osigura "stvarnu" konkurenciju ponuđača i da kroz takmičenje ponuđača osigura najefikasnije trošenje budžetskih sredstava, što i jeste osnovni cilj javnih nabavki.

d) da prema konkurentnosti tržišta prema opštinama, a prema dugogodišnjem iskustvu u provođenju tendera, pojašnjavaju da u opštini G.Vakuf - Uskoplje nije bilo konkurencije, na tender se javi jedan ponuđač i daje ponudu veću od procjenjene vrijednosti što stvara problem u donošenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača (ako se prihvati ponuda premašuje Budžet), a ako se ne prihvati problem je ko će prevoziti učenike?, kada se poništi tender, jedino rješenje se javlja u smislu sklapanja Aneksa sa postojećim i jedinim prevoznikom, a ko je prevoznik? Opet isti.. što se može protumačiti da isti ucjenjuje Ugovorni organ.... (ovo se daje na razmišljanje, nije dokazano u smislu sudske izreke), da se ne bi vodila polemika oko toga što je napisano, ali su prinuđeni sve argumente iznijeti. Važna konstatacija, uvidom u žalbe koje su podnesene na aktuelnu tendersku dokumentaciju navedenu u tački 5. ovoga akta, može se zaključiti da niti jedna nije uložena na ovo predmetno postupanje, a postavlja se pitanje zašto ponuđači nisu zatražili pojašnjenja od Ugovornog organa.

e) da pojašnjavaju da način procjene cijene nije isti za svaku opštinu, svaka opština je poseban lot - posebna cjelina i svaka ima svoje specifičnosti kao što su konfiguracija terena, udaljenost, broj učenika i sl.) i u kontekstu su svi potencijalni ponuđači na području jedne opštine u istoj poziciji i nema diskriminacije među njima;

f) da na osnovu prethodno utvrđenih činjenica koje su navedene u obr. azloženju ovoga odgovora u svrhu dokazivanja osnovanosti zahtjeva u predmetu "Obavjest o zloupotrebi dominantnog položaja ugovornog organa" od 26.11.2020. godine i "Zahtjeva za hitno postupanje" od dana 07.12.2020. godine, a koji su pokrenuli prevoznici "Eme" d.o.o. iz Travnika, "Servistrans" d.o.o. iz Donjeg Vakufa i "SERVISTRANS" d.o.o. iz Gornjeg Vakufa-Uskoplje, smatraju neosnovanim, a na osnovu čega je donesen Zaključak o pokretanju postupka, te mole da se uzme u obzir sve prethodno navedeno prilikom očitovanja Konkurencijskog vijeća po ovome predmetnom postupanju;

- da shodno navedenom ovo ministarstvo smatra da nema uslova za utvrđivanje činjenica iz člana 4. stav (1) tačka d) Zakona, radi toga što nije bilo zabr. anjeno ponuđačima da ostvare svoju pravnu zaštitu (ukoliko su i tada smatrali da ima povreda vezano za utvrđivanje iznosa ponuđene cijene) u skladu sa ZJN, a što je obr. azloženo u naprijed navedenom tekstu, te smatraju da su ispunjeni uslovi propisani iz člana 4. stav (3) tačka a) i b) Zakona:"Sporazumi iz stava (1) ovog člana nisu zabranjeni ako doprinose unapređenju proizvodnje ili distribucije roba i/ili usluga unutar Bosne i Hercegovine, ili promociji tehničkog i ekonomskog razvoja, pri čemu potrošačima omogućavaju pravičan udio koristi koja iz njih proizilazi, a koji: a) nameću samo ograničenja neophodna za postizanje ciljeva i b) ne omogućavaju isključivanje konkurencije u bitnom dijelu predmetnih proizvoda ili usluga;

- da imajući u vidu činjenicu da je Ugovorni organ postupio u skladu sa ZJN a smatra se Lex specialis koji jedini isključivo reguliše oblast javnih nabavki kao poseban zakon koji odstupa i potire (nadjačava) opšti zakon, smatraju da su stranke imale mogućnost ostvariti pravnu zaštitu u postupku javnih nabavki, te predlažu da Konkurencijsko vijeće donese odluku da predmetni sporazum se izuzuzima od zabr. ane propisane u članu 4. stav (1) ovog zakona.

Navedeni odgovor Vlade SBK je dostavljen Podnosiocima zahtjeva aktima broj UP-02-26-3-035-24/20, UP-02-26-3-035-25/20 i UP-02-26-3-035-26/20 dana 28.06.2021. godine na upoznavanje i evenutalno očitovanje, te na isti nije dostavljeno odgovor od strane Podnosioca zahtjeva.

Konkurencijsko vijeće je dana 28.06.2021. godine aktom broj UP-02-26-3-035-27/20 zatražila pojašnjenje od Vlade SBK koji se odnosi na način formiranja jedinične cijene po pređenom kilometru za uslugu prevoza učenika po opštinama koje se nalaze u okviru SBK kantona (na osnovu kojih sačinjavate lotove za svaku opštinu- tenderska dokumentacija), te zatražilo da se dostave navedeni podaci za opštine Jajce, Donji Vakuf, Gornji Vakuf i Travnik.

Vlada SBK je dana 14.07.2021. godine dostavila pojašnjenje zaprimljeno pod brojem UP-02-26-3-035-28/20 u kojem se navodi sljedeće:

- da ugovorni organ (u daljem tekstu: Ministarstvo) utvrđuje procijenjene vrijednosti usluge prevoza učenika na način kako je propisano ZJN-om;

- da za utvrđivanje procijenjene vrijednosti javne nabavke usluga prevoza učenika osnovnih škola, Ministarsvo je javnu nabavku podijelilo u više lotova za svaku osnovnu školu za područje jedne opštine, pa procijenjena vrijednost po opštini predstavlja zbir svih lotova za osnovne škole sa područja iste opštine i ona se koristila za određivanje vrijednosnog razreda te nabavke pa je u ovom slučaju predviđen Otvoreni postupak javne nabavke, a kao način ugovaranja je predviđen Okvirni sporazum;

- da u određivanju procijenjene vrijednosti okvirnog sporazuma, Ministarstvo je uzelo u obzir procijenjenu vrijednost, bez obračunatog poreza na dodanu vrijednost, svih predviđenih ugovora za cijeli period trajanja okvirnog sporazuma, u ovom slučaju 3 (tri) godine;

- da prema iskazanim potrebama prevoza učenika osnovnih škola na području opština SBK, Ministarstvo je izvršilo odgovarajuće analize i ispitivanja tržišta prevoza putnika, sa posebnim akcentom na dio tržišta koji se odnosi na ugovoreni vanlinijski prevoz putnika, te analizu dosadašnje realizacije predmetne nabavke, nakon čega je utvrdilo da su iskazane cijene u KM po autokilometru, realna tržišna cijena, koja ostavlja prostor i za dodatno nadmetanje stvarno zainteresovanih ponuđača za dodjelu planiranog ugovora;

- da za primjer navode dva postupka koja su u međuvremenu završena, te su sklopljena dva Okvirna sporazuma za prevoz učenika (za opštinu Busovača i Bugojno). U postupku za prevoz učenika na području opštine Busovača gdje je procijenjena vrijednost nabavke bila 2,50 KM po km, a ugovorena (ponuđena) cijena za pojedine lotove se kreće od 1,91 KM do 2,80 KM po kilometru. Takoder, za prevoz učenika na području opštine Bugojno procijenjena vrijednost nabavke je bila 3,00 KM po km, a ugovorena (ponuđena) cijena za pojedine lotove se kreće od 0,87 KM do 2,99 KM po kilometru. Iz navedenoga je vidljivo da je procijenjena vrijednost bila iznad ponuđene;

- da parametri koji se traže da bi se mogło pristupiti formiranju izračuna ponude jesu sljedeći:

1. Broj učenika u osnovnoj školi koji koriste prevoz učenika. U pripremi za TD, osnovne škole su dostavile te tražene podatke,

2. Udaljenost putovanja učenika od mjesta stanovanja do osnovne škole (pješačenje od kuće do autobusnog stajališta, sigurnost pješačenja učenika - prvenstveno se misli na učenike koji pohađaju prvi razred osnovne škole i gdje postoji opasnost dugog pješačenja i mogući napad pasa lutalica van naseljenog mjesta),

3. Broj smjena u školi (jedna ili više smjena; početak i završetak smjene),

4. Broj vožnji (dolazaka i odlazaka u jednoj školi),

5. Trajanje školske-nastavne godine koje ovisi o kalendaru rada osnovnih škola po NPP na hrvatskom i na bosanskom jezilu (činjenica je da je različit početak i završetak školske godine što znatno utječe na broj dana prevoza učenika),

6. Na osnovu naprijed navedenih podataka dostavljenih od osnovnih škola, ministarstvo je u tehničkoj specifikaciji tražilo da ponuđači osiguraju dovoljan broj registrovanih i osiguranih sjedišta za navedeni broj učenika u naznačeno vrijeme po svakom dolasku, odnosno povratku (koje će biti prevozno sredstvo autobus ili kombi ili neko treće vozilo za prevoz putnika o tome odlučuje sam ponuđač), vodeći pri tome računa da je u składu sa Zakonom o sigurnosti saobraćaja u BiH, te Zakonom o prevozu putnika,

7. Jedna je osnovna škola - jedan LOT i čini zbir svih relacija (kojih može biti 1, 2, 3 ili 30) za tu osnovnu školu, javna nabavka usluga je podijeljena u nekoliko lotova po svakoj opštini. Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke predstavlja zbir svih lotova po opštini i korištena je za određivanje vrijednosnog razreda te nabavke, što je u ovom slučaju predstavljen kao Okvirni sporazum,

- da ugovorno tijelo nije određivalo jedinične cijene po pređenom kilometru i ni na koji način ih nije propisalo ponuđačima (jedinične cijene nude ponuđači u svojim ponudama). Ugovorno tijelo je vršilo istraživanje tržišta u cilju određivanja procijenjene vrijednosti nabavke. Procijenjena vrijednost ni na koji način nije ograničila ponuđače pri izradi ponuda za jedan ili više ili sve lotove, jer im je omogućeno da dostave ponude koje su i veće od procijenjene vrijednosti, te prema Zakonu o javnim nabavama takva ponuda nije neprihvatljiva;

- da s obzirom da je u pitanju otvoreni (najtransparentniji) postupak javne nabavke, svaki ponuđač je slobodan da dostavi ponudu za svaku opštinu (za jedan ili sve lotove unutar pojedinog postupka), pa su tako i podnosioci predmetne prijave Konkurencijskom vijeću slobodni dostaviti ponude za prevoz učenika u onim opštinama i lotovima koje smatraju atraktivnim, pa stoga nema govora o nikakvom narušavanju konkurencije;

- da podjela na lotove predmetne nabavke omogućava da u predmetnoj nabavci učestvuje veći broj potencijalnih ponuđača čime je ugovorni organ osigurao "stvarnu" konkurenciju ponuđača i da kroz takmičenje ponuđača osigura najefikasnije trošenje budžetskih sredstava, što i jeste osnovni cilj javnih nabavki.

Navedeno očitovanje Vlade SBK je dostavljeno Podnosiocima zahtjeva uz pozive za usmenu raspravu aktima broj UP-02-26-3-035-29/20, UP-02-26-3-035-30/20 i UP-02-26-3-035-31/20 dana 21.07.2021. godine.

6. Relevantno tržište


Relevantno tržište, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 33/10) čini tržište određenih proizvoda/usluga koji su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište proizvoda obuhvata sve proizvode i/ili usluge koje potrošači smatraju međusobno zamjenjivim s obzirom na njihove bitne karakteristike, kvalitet, namjenu, cijenu ili način upotrebe.

Prema odredbi člana 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno geografsko tržište obuhvata cjelokupan ili značajan dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojem privredni subjekti djeluju u prodaji i/ili kupovini relevantne usluge pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuju od uslova konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Relevantno tržište usluga predmetnoga postupka je pružanje usluga na tržištu subvencionaroanog prevoza učenika osnovnih škola.

Relevantno geografsko tržište predmetnog postupka je područje Opštine Donji Vakuf i Opštine Gornji Vakuf-Uskoplje.

Slijedom navedenog, relevantno tržište predmetnog postupka je pružanje usluga na tržištu subvencioniranog prevoza učenika osnovnih škola u Opštinama Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje.

7. Usmena rasprava


U daljem toku postupka, budući da se radi o postupku sa strankama sa suprotnim interesima, Konkurencijsko vijeće je zakazalo usmenu raspravu, u skladu sa članom 39. Zakona, za dan 20.08.2021. godine (poziv dostavljen Podnosiocima zahtjeva aktom broj UP-02-26-3-035-29/20, UP-02-26-3-035-30/20 i UP-02-26-3-035-31/20 i Vladi SBK aktom broj UP-02-26-3-035-32/20 dana 21.07. 2021 godine).

Usmena rasprava zakazana za dan 20.08.2021. godine nije održana, jer je Vlada SBK poslala obavjest zaprimljenu pod brojem UP-02-26-3-035-33/20 dana 20.08.2021. godine da nisu u mogućnosti da prisustvuju, te je konstatovano Zapisnikom broj UP-02-26-3-035-34/20.

Konkurencijsko vijeće je ponovno zakazalo usmenu raspravu, u skladu sa članom 39. Zakona, za dan 30.09.2021. godine (poziv dostavljen punomoćniku Podnosioca zahtjeva aktom broj UP-02-26-3-036-29/20 i Vladi SBK aktom broj UP-02-26-3-035-37/20 dana 16.09. 2021 godine).

Na usmenoj raspravi održanoj u prostoru Konkurencijskog vijeća, Podnosioce zahtjeva zastupao je punomoćnik advokat Ejub Smajlović, a Vladu SBK g-din Šezad Hodžić.

Punomoćnik Podnosilaca zahtjeva se izjasnio da ostaju kod svih iznesenih činjenica i navoda iz tog zahtjeva kao i svih navoda iz podnesenih dopuna zahtjeva, te su naveli i sljedeće:

- da iz zahtjeva i svih dokaza se jasno vidi da su Vlada SBK i nadležno Ministarstvo za različite opštine u sastavu tog Kantona određivala različite cijene po kilometru tako da je za opštine Donji Vakuf i Gornji Vakuf odredila cijenu od 2,47 KM odnosno 2,57 KM dok je za druge određivala mnogo veće cijene počev od 3,00 KM pa sve do 4,49 KM iako se cijena odnosi na iste usluge to jest prevoz učenika gdje bi troškovi po kilometru trebali biti isti neovisno od toga o kojoj općini se radi;

- da cijena po kilometru se dobije kad se vrijednost po jednoj školi podijeli sa kilometrima pa ne stoji navod ugovornog organa iz njegovog odgovora od 12.07.2021. godine da nije određivao cijene po pređenom kilometru i da ih nije ni na koji način propisivao ponuđačima. Ovo je i u suprotnosti sa njegovim odgovorom od 02.06.2021. godine gdje navodi da je utvrdio da su iskazane cijene u KM po kilometru realna tržišna cijena;

- da takođe je netačan navod da procijenjena vrijednost ni na koji način nije ograničila ponuđače pri izradi svojih ponuda i da oni mogu stavljati i ponude koje su veće od procijenjene vrijednosti. Podnosioci zahtjeva su dugogodišnji prevoznici i učesnici na javnim nabavkama i znaju da njihove ponude ukoliko budu veće od procijenjene vrijednosti neće biti prihvaćene jer je u skladu sa članom 69 stav 2 tačke e Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju da su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku. Dugogodišnja praksa je pokazala da budžetski korisnici unaprijed svojim budžetom osiguravaju sredstva u iznosu koji je određen kao procijenjena vrijednost pa ponude preko tog iznosa ne mogu biti prihvaćene. Ovo je priznao i sam ugovorni organ kada u svom odgovoru navodi da je u skladu sa navedenom cijenom izvršeno finansijsko planiranje predmetne nabavke u Budžetu SBK i da ponuđač nema pravo da ističe da visina planiranih sredstava nije realna odnosno dovoljna za realizaciju planirane nabavke te da ukoliko mu visina planiranih sredstava ne odgovara ima pravo da ne dostavi svoju ponudu te da ukoliko daje ponudu veću od procijenjene vrijednosti tada nastaje problem kod donošenja Odluke o izboru ponuđača jer ponuda premašuje budžet;

- da u konkretnoj javnoj nabavci podnosioci zahtjeva se moraju držati cijene koje je ugovorni organ naveo dok prevoznici iz drugih opština ovog kantona koja se bave istom djelatnošću-prevoz učenika i imaju iste troškove po kilometru po javnim nabavkama za te druge općine mogu stavljati veće ponude obzirom da im je cijena po kilometru određena u mnogo većem iznosu čime se sprečava, ograničava i narušava tržišna konkurencija zavisno od toga u kojoj opštini je raspisan postupak javne nabavke;

- da iz svega je jasno da se za učesnike u postupku javne nabavke na područja opštine Donjeg Vakufa i Gornjeg Vakufa primjenjuju različiti uslovi za iste transakcije (radi se o obavljanju iste djelatnosti-prevoz učenika) u odnosu na učesnike javnih nabavki na području drugih opština čime se dovode u nepovoljan položaj;

- da Ugovorni organ navodi 5 parametara na osnovu kojih se formira cijena. Ovdje ističemo da niti jedan od ovih parametara ne može dovesti do ove razlike u cijenama između pojedinih opština;

- da broj učenika ne može uticati na cijenu obzirom da se ista plaća po kilometrima i da prevoznici vrše prevoz bez obzira da li prevoze npr. 5, 10 ili 20 učenika;

- da udaljenost putovanja učenika ne utiče na cijenu obzirom da su mjesto polaska i dolaska određeni u tehničkoj specifikaciji i da su u istoj već određeni kilometri;

- da broj smjena i broj vožnji su takođe unaprijed određeni u tehničkoj specifikaciji i isti su u cijelosti obuhvaćeni predviđenom kilometražom za pojedine relacije;

- da trajanje školske nastavne godine zavisno da li radi o školama po NPP na bosanskom i hrvatskom jeziku takođe ne može uticati na cijenu obzirom da se radi o istom broju dana za prevoz a razlika je samo kada počinje i završava školska godina i raspusti ali broj dana je u principu isti;

- da kako je moguće da je za skoro svaku relaciju na području npr. opštine Travnik utvrđena cijena od 4,37 KM a za skoro svaku relaciju na području opštine Donji Vakuf 2,57 KM. Znači li to da su za svaku relaciju za Travnik ti parametri (broj učenika, udaljenost, broj smjena, broj vožnji, konfiguracija terena itd) isti odnosno identični i da opravdavaju tu cijenu dok za opštinu Donji Vakuf ti isti parametri opravdavaju cijenu od samo 2,57 KM;

- da u svom odgovoru ugovorni organ navodi da je izvršio analizu i ispitivanje tržišta i utvrdio da iskazane cijene u KM po kilometrima predstavljaju realnu tržišnu cijenu ali ne obrazlaže koje parametre i na koji konkretni način je primjenio prilikom određivanja cijene za svaku opštinu i kako je izračunao da je upravo cijena od 2,57 KM realna cijena za opštine Donji Vakuf i Gornji Vakuf dok je realna cijena za npr. Jajce 4,18 KM, za Travnik 4,37 KM itd:

- da pored toga, postavlja se i pitanje kako je dosadašnja cijena od 3,50 KM za osnovnu školu u Donjem Vakufu odjednom postala nerealna tržišna cijena a da je sada cijena od 2,57 KM realna tržišna cijena i koja analiza i ispitivanje je to utvrdila;

- da je očigledno da nikakva analiza i ispitivanje tržišta nisu uticali na formiranje procijenjene cijene i da su iste utvrđivane proizvoljno i da ovakvo postupanje ima za cilj i posljedicu sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurencije i da se za učesnike javne nabavke na području Donjeg Vakufa i Gornjeg Vakufa primjenjuju različiti uslovi za iste transakcije u odnosu na učesnike javnih nabavki na području drugih opština čime se dovode u nekonkurentan i nepovoljan položaj;

- da ovdje još naglašavaju da je ugovorni organ dana 14.09.2021. godine donio Instrukciju o načinu organizovanja prevoza za učenike za mjesece septembar i oktobar 2021. godine kojim je naložio školama da provedu postupak sklapanja direktnih sporazuma na osnovu procijenjene vrijednosti prema zadnjem objavljenom pozivu te da ukoliko ponude budu iznad procijenjene vrijednosti nabavke postupka će se poništiti. Iako se za ove vrste javnih nabavki ne može provesti postupak direktnog sporazuma jer je u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama a prije svega članovima 87 i 90 tog Zakona i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma a prije svega članovima 2 i 3 tog Pravilnika, postupajući po ovoj nezakonitoj Instrukciji JU Prva osnovna škola iz Donjeg Vakufa je dana 21.09.2021. godine poslala Poziv za dostavu ponuda, te je EME d.o.o. dostavio ponudu na iznos od 6.538,00 KM bez PDV-a gdje je postavio cijenu na 3,50 KM po kilometru a kako je i do sada vozio prema Aneksu ugovora o prevozu učenika od 04.09.2020. godine. Dakle, sada ugovorni organ provodi postupak javne nabavke po direktnom sporazumu iako je to u suprotonosti sa zakonom a i dalje je cijena po kilometru 2,57 KM. Naglašavamo da su čak i same škole ukazivale Vladi i Ministarstvu da se direktni sporazumi na ovaj način ne mogu provoditi jer nisu u skladu sa zakonom. Ugovorni organ umjesto da cijene za opštinu Donji Vakuf i Gornji Vakuf poveća i na osnovu takvih povećanih cijena koje odgovaraju cijenama na području drugih opština provede postupak javne nabavke u skladu sa zakonom, sada provodi direktne sporazume i to po istim cijenama kao i ranije.

Zatim je predstavnik Vlade SBK u odgovorima na postavljena pitanja je naveo sljedeće:

- da je Opština Bugojno i Opština Busovača proveden je postupak javne nabavke i potpisan je okvirni sporazum za prošlu i naredne dvije godine. Njihovi parametri su isti kao i za sve druge opštine. Cijena po kilometru koju formira prevoznik je 2,39 KM po kilometru na jednom lotu, možemo ovo dostaviti na spis, te 2,48 KM za lot broj 2. Konstatacija da prevoznik na ponuđenu cijenu ne može ponuditi nižu ponudu u odnosu na Travnik, je nešto što ne opravdava prijevoznike da se prijave tamo gdje je najbolje i omogućili su svim konkurentima da se prijave na javni poziv;

- da ispitivanje tržišta je nešto što treba usmjeriti javnu nabavku. Ponuđač treba ponuditi i svoju cijenu tj. pomoći ugovornom organu ako treba da se koriguje;

- da je riječ je o vanlinijskom prijevozu i se na tender za prevoz učenika Gornji Vakuf nije još javio niko jer je javna nabavka;

- da na pitanje šta je razlog da se već tri puta obara konkurs za samo ove tri opštine, iako se ne odnosi na Zakon o konkurenciji, odgovaraju da ne mogu odgovoriti jer je ured za javne nabavke ovlašten, te da poništavaju iz tehničkih razloga jer se uvijek podnosio prigovor na tehničku dokumentaciju;

- da na pitanje da li je cijelo vrijeme poništavanje ovih natječaja funkcionisao prevoz učenika u ove dvije škole, odgovaraju da na početku nastave prvih sedam dana učenici nisu išli ni na jednoj od relacija osim Bugojna i Busovače. Onda je to rješavano na način prethodnih postupaka koje je provodila škola. Lokalni prevoznici su najzainterisovaniji za tu opštinu, međutim oni su po lotovima po školama objedinili da to bude malo ozbiljnija ponuda, ozbiljniji prevoznik;

U vezi navedene usmene rasprave, koja sadrži i zahtjeve Konkurencijskog vijeća za dostavom dodatnih podataka sačinjen je Zapisnik broj UP-02-26-3-035-39/20.

Podnosioci zahtjeva podneskom zaprimljenim dana 08.10.2021. godine pod brojem UP-02-26-3-035-41/20 izjavili su sljedeće:

- da se radi o vanlinijskom prevozu učenika, da su se prijavljivali i na druge opštine i da obavljaju usluge prevoza i na drugim opštinama a još jednom ističu da je pravo svakog lica (u ovom slučaju prevoznika) da sam odluči na koju javnu nabavku i za koju opštinu će se prijaviti a da se ne može, ni u kojem slučaju, smatrati da postoji dogovor između istih i da je tržište već podijeljeno obzirom da, kako je već rečeno, svaki prevoznik o tome samostalno odlučuje;

- da iako su to u svojim dosadašnjim zahtjevima i izlaganjima detaljno obrazložili, još jednom napominju da je predmet ovog postupka zahtjev da se utvrdi postojanje zabranjenog sporazuma obzirom da je Vlada SBK u ime ugovornog organa prilikom provođenja postupka javne nabavke za prevoz učenika za opštine na području tog Kantona odredivala različite cijene po kilometru za pojedine opštine u sastavu tog Kantona iako cijene odnosno procijenjena vrijednost moraju biti iste za sve opštine jer se odnose na iste usluge to jest prevoz učenika gdje bi troškovi po kilometru trebali biti isti neovisno od toga o kojoj opštini se radi. Dakle, sporno je zbog čega postoji razlika u cijenama po kilometru za različite opštine i zbog čega je samo za područje opštine Donjeg i Gornjeg Vakufa utvrđena cijena u ovako malom iznosu u odnosu na druge opštine a što je već sve detaljno i objašnjeno u dosadašnjem toku postupka;

- da nadalje, cijena po pređenom kilometru za opštinu Donji Vakuf po ranijim nabavkama je iznosila 3,50 KM a za Gornji Vakuf 3,90 KM o čemu je već dostavljen i dokaz da bi se sada bez ikakvog razloga smanjila na 2,47 KM. Dakle, samo za opštine Donji Vakuf i Gornj Vakuf su cijene umanjene u odnosu na ranije javne nabavke dok su za sve druge opštine cijene odnosno procijenjena vrijednost ostale u principu iste i određene su u puno većem iznosu. Tako su i po direktnom sporazumu za mjesece septembar i oktobar 2021. godine zaključeni direktni sporazumi sa prevoznicima za Travnik za cijenu od 4,20 KM a za Jajce 4,18 KM. Napominjemo još i da je nakon održavanja usmene rasprave 30.09.2021. godine podnosiocima zahtjeva iz Ministarstva saopšteno da će im se cijena po kilometru za oktobar 2021. godine (2,57 KM) povećati još za 20% tako da će ista iznositi 3,08 KM plus PDV.

- Kao što su i naveli u toku postupka za ovakvo postupanje ugovornog organa-određivanje ovako različitih cijena za opštine nije bilo nikakvog razloga čime se za učesnike u postupku javne nabavke na područja opštine Donjeg Vakufa i Gornjeg Vakufa primjenjuju različiti uslovi za iste transakcije (radi se o obavljanju iste djelatnosti-prevoz učenika) u odnosu na učesnike javnih nabavki na području drugih opština u sastavu istog kantona čime se dovode u nepovoljan položaj i čime se sprečava, ograničava i narušava tržišna konkurencija zavisno od toga u kojoj opštini je raspisan postupak javne nabavke;

- da u odnosu na podnesak-izjašnjenje ugovornog organa koje je dostavljeno na usmenoj raspravi i priloga - 3 Okvirna sporazuma za područje opštine Busovača. Iz istih se vide samo ponude koje su ponuđači dali a koje nisu relevantne za ovaj postupak obzirom da je za ovaj postupak samo relevantna i sporna procijenjena vrijednost koja je određivana u daleko većim iznosima za druge opštine i kretala se sve do 4,49 KM a što ne spori ni suprotna strana;

- da u prilogu dostavljaju i dokaze da je dosadašnja cijena za Donji Vakuf bila 3,50 KM a što potvrduju Aneks Ugovora od 04.09.2020. godine i stranica zapisnika komisije sa prijedlogom da se prihvati cijena od 3,50 KM, da je u postupku javne nabavke za područje općine Bugojno početna cijena bila 3,00 KM a da je "Eme" d.o.o. stavio ponudu od 169.614,90 kod koje je ostao do kraja Aukcije - Izvještaj o toku i završetku E-Aukcije kao i da uslovi puta nisu kriterij za odredivanje drugačije cijene-Rješenje Ureda za razmatranje žalbe broj JH2-01-7-1575-5/20 od 26.03.2020. godine.

Vlada SBK je podneskom zaprimljenim pod brojem UP-02-26-3-035-42/20 od dana 11.10.2021. godine dostavila očitovanje u kojem je navedeno sljedeće:

- da u vezi izlaganja Podnosioca zahtjeva na usmenoj raspravi daju obrazloћenje da smatraju da je dio navedenog teksta pauљalno (obzirom da nije iznio niti jedan argument niti dokaz svojih tvrdnji) izveden iz konteksta njihovih izjaљnjenja. Ovaj organ i dalje ostaje u cijelosti datog izjašnjenje od 12.7.2021. godine, u dijelu "Ugovorno tijelo nije određivalo jedinične cijene po pređenom kilometru i ni na koii način ih nije propisalo ponuđačima (jedinične cijene nude ponuđači u svoiim ponudama). Ugovorno tijelo je vršilo istraživanie tržišta u cilju određivania procijenjene vrijednosti nabavke." Jeste tako i dalje kažu da "Procijenjena vrijednost ni na koji način nije ograničila ponuđače pri izradi ponuda za jedan ili više ili sve lotove, jer im je omogućeno da dostave ponude koje su i veće od procijenjene vrijednosti. i ništa nije netačno i da nije u suprotnosti sa prethodnim odgovorom od 02.06.2021. godine, u kojem su pojasnili kako je ugovorni organ izvršio odgovarajuću analizu konfiguracije terena u svim opštinama, kao i preliminarno ispitivanje tržišta, odnosno postavljenu procijenjenu vrijednosti predmetne nabavke postavio je na način da u ponudi dobije cijenu koja obuhvata cjelokupnu nabavku predmetne usluge, sa posebnim akcentom na dio tržišta koji se odnosi na ugovoreni vanlinijski prevoz putnika, te analizu troškova dosadašnje realizacije predmetne nabavke, nakon čega je utvrđeno da su iskazane ciiene u KM po autokilometru, realna tržišna cijena, koja ostavlja prostor i za dodatno nadmetanje stvarno zainteresovanih ponuđača za dodjelu planiranog ugovora.

- da tvrdnja Podnosioca zahtjeva da je cilj Ugovornog organa u ovom postupku sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurencije za učesnike javne nabavke na području opština Donji Vakuf i Gornji Vakuf, jer primjenjuje različite uslove za istu transakciju u odnosu na učesnike javnih nabavki u drugim opštinama, čime se dovode u nekonkurentan i nepovoljan položaj je apsolutno netačna i nije zasnovana niti na jednom argumentu, jer: 1) Ugovorni organ ovu javnu nabavku provodi putem otvorenog postupka, 2) ovaj postupak omogućava svim zainteresiranim ponuđačima da se mogu javiti na bilo koju javnu nabavku u bilo kojoj opštini uz apsolutno jednake uslove za sve ponuđače, jer procijenjena vrijednost je jednaka za sve ponudače u svim opštinama, 3) ugovorni organ nije mogao znati niti želi znati koji će se ponudači javiti na javni poziv u opštine Donji Vakuf i Gornji Vakuf, a pogotovo ne može natjerati pnuđače koji su podnositelji zahtjeva da se oni tamo jave (je li logično da se jedan od podnositelja zahtjeva, koja ima sjedište u Travniku - "Eme" javi na Javni poziv u Donji Vakuf, a ne u Travnik, gdje su navodno povoljniji uslovi);

- da iz navedenog proizlazi da je jedini i osnovni cilj Ugovornog organa da u ovoj Javnoj nabavci osigura tržišnu konkurenciju i transparentnost postupka (otvoreni postupak), te da postigne najpovoljnije uslove za obavljanje predmeta nabavke;- da je isključiva namjera Podnosioca zahtjeva samo da obara tender i produžava postojeću situaciju, te da Ugovorni organ dovede u krajnje neugodnu poziciju oko organizacije prevoza učenika navedenih opština, a tome i govore sljedeće činjenice: Preduzeća Servistrans d.o.o. Donji Vakuf i EME d.o.o. Travnik su podnosili prijave na prethodni tender koji su u obr. azloženju ponuda (odgovor na upit o "neprirodno niska cijena") obrazloženo pregled kalkulacije troškova u kojoj je opravdao "nisku" svoju dostavljenu ponudu u iznosu od 1,23 KM i za drugu relaciju 1,25 KM. Nedvojbeno se može zaključiti da u tom postupku nije bilo nikakvih problema odnosno da u ovom postupku žele da na neargumentiran način osporavaju postupak;

- da u vezi navoda Podnosioca zahtjeva (usmena rasprava) da analiza i ispitivanje tržišta nisu uticali na formiranje procjenjene cijene i da takvo postupanje ima za cilj i posljedicu sprečavanje, ograničavanje i narušavanje tržišne konkurencije, te da se za učesnike javne nabavke s područja Donjeg i Gornjeg Vakufa primjenjuju različiti uslovi za iste transakcije u odnosu na učesnike iz drugih opština čime se dovode u nekonkurentan i nepovoljan položaj dajemo obrazloženje da su paušalno iznesene tvrdnje (obzirom da nije iznio niti jedan argument niti dokaz svojih tvrdnji) i da nisu analize uticale na procijenjenu vrijednost, stoga u nastavku navode sve bitne elemente procijenjene vrijednosti javne nabavke i razloge zašto su procijenjene vrijednosti za pojedine opštine (ili lotove) različite;

- naime, svaka opština jeste posebna i niti u jednoj nije ista situacija kada se određuje procjenjena vrijednost, zato se uzimaju i različiti parametri i vrši se ispitivanje po više osnova. Uzimajući u vidu činjenice naseljenih mjesta, konfiguraciju terena, pristupačne i nepristupačne terene, asfaltne površine i makadam, npr. Jajce, G. Vakuf-Uskoplje, Travnik, Fojnica i slične opštine s posebnim naglaskom na terene gdje nema osigurana redovna linija (veoma udaljena brdska područja) u pojedinim mjestima opština, gdje ima manji broj učenika a velika udaljenost, od kuće stanovanja do stajališta te posebno na zahtjeve roditelja, radi sigurnosti djece i tome slično (broj učenika u školama, smjenama I, II, III. više povrataka i odlazaka). Sljedom navedenog, nije mogła biti ista procjenjena vrijednost u svim opštinama;

- da u skladu sa članom 3. (Opšti principi ZJN) Ugovorni organ je postupio transparentno, odnosno u postupku javne nabavke prema svim kandidatima / ponuđačima ponašao se jednako i nediskriminirajuće, odnosno osigurana je pravična i aktivna konkurencija, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom;

- da naglašavaju da Ugovorni organ je u najvećoj mjeri vodio računa na usklađenost procijenjene vrijednosti nabavke, u kojem je u članu 15. ZJN naročito stav 1. pod c) kojim je propisano da je ugovorni organ itekako dužan u određivanju procijenjene vrijednosti nabavke uključiti sve elemente cijene koju plaća za nabavku tog predmeta javne nabavke;

- da konkretno, ne mogu da se ne osvrnu na činjenicu da u ovom predmetnom postupanju - ovaj postupak je još aktuelan - nije riješeno. Ugovorni organ je objavio na portalu javnih nabavki, za opštine Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje, javne nabavke prevoz učenika i na službenoj stanici Agencije za javne nabavke dana 08.09.2020. godine, na koju je uložena žalba od strane ponuđača i gdje je Ured za razmatranje žalbi (URŽ) usvojio žalbu i poništio tendersku dokumentaciju, Na drugu objavu opet je uložena žalba od strane ponuđača "EME" d.o.o. Travnik dana 23.12.2020. godine a koju je Ured za razmatranje žalbi (URŽ) usvojio i poništio tendersku dokumentaciju. Treći put, tender objavljen dana 10.04.2021. godine, za opštine Gornji Vakuf-Uskoplje i opštine Donji Vakuf (otvoreni postupak), na koju je opet uložena žalba od strane ponuđača "EME" d.o.o. Travnik dana 18.05.2021. godine gdje je donesena Obavijest o obustavi postupka od 19.05.2021. godine, te dostavio URZ Izjašnjenje na navode žalbe gdje do sada nile dostavljen odgovor;

- da činjenice govore da je ugovorni organ na osnovu ZJN propisno proveo proceduru objave za opštine Gornji Vakuf/Uskoplje i opštine Donji Vakuf, da je imao namjeru u konačnici zaključiti Ugovor s najpovoljnijim ponuđačem, da je obustavljeno sve, uporno se "obara" tender i godina dana je prošla, da isti prevoznici (Podnosioci zahtjeva), na osnovu Aneksa ugovora voze učenike, da isti prevoznici u drugim opštinama (opština Bugojno) obavljaju prevoz učenika, a na osnovu sklopljenog Okvirnog sporazuma i Ugovora jer su bili najpovoljniji ponuđači;

- da se postavlja pitanje koje prirode Aneksi ugovora i pod kojim uslovima mogu se sklapati u nedogled. Obustaviti nastavu dok URŽ ne riješi žalbene navode ili tražiti drugu opciju koja ima zakonsko uporište, a što je Ministarsvo i poduzelo na način da je donijelo Instrukciju da se provede direktni sporazum pod uslovima i u skladu sa ZJN za početak ove školske godine za sve opštine gdje nije rješen prevoz učenika Okvirnim sporazumom (do 3 godine), a također je Vlada SBK donijela Odluku o subvencioniranju troškova prevoza učenika na način da se uplata troškova za prevoz uplaćuje na račun roditelja kako bi plaćali prevoz;

- da obrazlažu da kada je u pitanju Instrukcija koja se navodi, ovo ministarsvo prije svega je moralo voditi računa o trošenju javnih prihoda, uzimajući u obzir cjelokupnu današnju situaciju uzrokovanu ne samo korona virusom, već i činjenicom da je smanjen broj učenika, gdje su upitni uposleni radnici po školama, smanjuju se izvori prihoda, a prevoznici (u ovom konkretnom slučaju Podnosioci zahtjeva), a i prevoznici u drugim opštinama traže da se prevoz vrši prema Aneksima ugovora sklopljenim prije par godina, što je apsolutno nepodržano od strane Vlade SBK kao neracionalan trošak i nema zakonsko uporište, te je dato u obavezu resornom ministarstvu da u okviru ZJN pronađe rješenje koje će zadovoljiti potrebe za plaćanje prevoza učenika gdje je u obavezi u skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu;

- da u vezi prijedloga Podnosioca zahtjeva da se donese privremena mjera smatraju da se ne može uzeti u obzir činjenica da se radi o postojanju zabranjenog sporazuma iz stava (1) navedenog Zakona, radi činjenice da svi navodi koje je Podnosilac zahtjeva naveo, neutemeljeni i neosnovani. Ne može se definicija "zabranjenog sporazuma" uzeti kao mjera budući da nije predmet ovog slučaja koji se dokazuje u onoj mjeri po Zakonu o konkurenciji za što se predviđa zabranjeni sporazum, jer se ta radnja nije ni dogodila, nisu zaključeni nikakvi sporazumi. Odnosno da bi postojao "zabranjen sporazum" trebao je biti sklopljen, a kao takav bi bio ništavan u skladu sa ZUP-om;

- na pitanje Konkurencijskog vijeća na koji način se aneksira i na koji način se došlo do cijene u Aneksu od 3,50 KM, a sada se nudi cijena 2,57 KM i 2,47 KM, obrazlažu na način da kada je u pitanju bilo provođenje Javnih nabavki - prevoza učenika, Ugovorni organ - Osnovne Škole su bile zadužene da provedu proceduru u skladu ZJN - primjer: OŠ "Uskoplje" iz G. Vakufa - Uskoplje je provela proceduru javnih nabavki putem konkurentskog postupka u 2017. godini na osnovu čega je je sklopljen Ugovor o nabavci usluga sa prevoznikom "AUTO-COMMERC" d.o.o G. Vakuf-Uskoplje te nakon toga od 2017. godine do kraja 2. polugodišta je sklapan Aneks Ugovora, a koji je sklopljen shodno Zaključku Vlade SBK,

- da potencijalni ponuđači mogu osporavati procijenjenu vrijednost osporavajući tendersku dokumentaciju u žalbenom postupku (a ne u postupku pred Konkurencijskim vijećem), što znači da zaštitu prava ponuđači ostvaruju u žalbenom postupku po ZJN. U slučaju da ponuđena cijena od strane ponuđača značajno se razlikuje od procijenjene vrijednosti javne nabavke, navedena činjenica nije razlog za odbacivanje ponude kao neprihvatljive, već je ugovorni organ u obavezi da poništi postupak javne nabavke ako su cijene svih prihvatljivih ponuda značajno veće od obezbijeđenih sredstava javne nabavke, što je značajno različita činjenica u odnosu na procijenjenu vrijednost nabavke (član 69. stav 2. pod e. ZJN).

- da smatraju da treba osporavati stvarnu nadležnost Konkurencijskog vijeća za odlučivanje u ovom postupku, s obzirom da je efikasna pravna zaštita potencijalnih ponuača obezbijedena pravnom zaštitom po Zakonu o javnim nabavkama;

- da imajući u vidu činjenicu da je Ugovorni organ postupio u skladu sa ZJN, a smatra se Lex specialis koji jedini isključivo reguliše oblast javnih nabavki kao poseban zakon koji odstupa i potire (nadjačava) opšti zakon, te predlažemo da Konkurencijsko vijeće donese odluku da predmetni sporazum se izuzuzima od zabr. ane propisane u članu 4. stav (1) ovog zakona;

- da na osnovu naprijed navedenog ostajemo u dobroj vjeri i nadi da će se preispitati sve navedeno i uvažiti sve argumente pozivajući se na navedene pravne propise i rješiti na način da se Podnosilac zahtjeva odbije kao neosnovan u ovom predmetnom postupanju.

Odgovor Vlade SBK punomoćniku Podnosilaca zahtjeva proslijeđen je aktom broj UP-02-26-3-035-43/20 na koji su se isti očitovali podneskom zaprimljenim dana 18.10.2021. godine pod brojem UP-02-26-3-035-46/20 u kojem navode sljedeće:

- da se opet ne daje odgovor zbog čega je Vlada SBK u ime ugovornog organa prilikom provođenja postupka javne nabavke za prevoz učenika za opštine na području tog kantona određivala različite cijene po kilometru za pojedine opštine u sastavu tog kantona i zbog čega je samo za područje opštine Donjeg i Gornjeg Vakufa utvrđena cijena u ovako malom iznosu u odnosu na druge opštine. Nesporno je da Vlada SBK u ime ugovornog organa za sve opštine provodi postupak javne nabavke a da onda bez ikakvog razloga, na proizvoljan način, određuje različite cijene po opštinama iako se cijena odnosi na iste usługe to jest prevoz učenika gdje bi troškovi po kilometru trebali biti isti neovisno od toga o kojoj opštini se radi:

- da umjesto da da razloge za ovakvo postupanje ugovorni organ obrazlaže stvari koje su irelevantne i nisu predmet ovog postupka kao što je trajanje postupka javnih nabavki, ulaganje žalbi na iste od strane podnosioca zahtjeva i na koji postupak javne nabavke se neko prijavljuje ili ne prijavljuje. Podnosioci zahtjeva, kada u postupku javnih nabavki ulažu žalbu iz bilo kog razloga, koriste se svojim pravom koje im je dozvoljeno zakonom pa to nije i ne može biti predmet ovog postupka niti može imati bilo kakvog uticaja na donošenje odluke u ovom postupku. Pravo svakog lica (u ovom slučaju prevoznika) je da sam odluči na koju javnu nabavku i za koju opštinu će se prijaviti i to ne može biti razlog i opravdanje ugovornom organu za njegovo postupanje niti je to predmet odlučivanja u ovom postupku i apsolutno je irelevantno za predmetni postupak;

- da iz dostavljenog odgovora i dosadašnjih navoda suprotne strane se vidi da isti, umjesto da daju konkretan odgovor za svoje djelovanje koje sprečava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju i podnosioce zahtjeva dovodi u nepovoljan položaj, pokušavaju da postupke podnosioca zahtjeva koji su u składu sa zakonom (prijavljivanje na javne nabavke po svojoj słobodnoj volji, ułaganje žalbi u składu sa zakonom itd.) prikažu kao razloge zbog kojih je njihov zahtjev neosnovan;

- da u odgovoru se između ostalog navodi da ministarstvo u postupcima javnih nabavki mora voditi računa o trošenju javnih prihoda pa se postavlja pitanje zbog čega se o trošenju javnih prihoda ne vodi računa kada su u pitanju druge opštine u kojima se postavlja daleko veće procjenjene vrijednosti i u kojima prevoznici voze po tako većim cijenama. Zar se u tim opštinama ne treba postupak javne nabavke voditi "s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava";

- da Podnosioci zahtjeva su u dosadašnjem toku postupka na jasan i detaljan način obrazložili zbog čega parametri koje je naveo ugovorni organ a na osnovu kojih je navodno formirao cijenu ne mogu dovesti do ove razlike u cijenama između pojedinih opština. Ugovorni organ se ponovo poziva na te parametre i navodnu analizu i ispitivanje tržišta ali ne navodi koje parametre i na koji konkretni način je primjenio prilikom određivanja cijene za svaku opštinu nego samo paušalno navodi da su uzeli u obzir različite parametre i vršili ispitivanja po više osnova. Podnosioci zahtjeva su jasno naveli svoje razloge i dokazali postojanje različitih cijena za koje nema nikakvih razloga i da ti parametri nisu mogli dovesti do razlike u cijenama a ugovorni organ je morao dokazati koje parametre je konkretno primjenjivao da bi utvrdio različite cijene za svaku opštinu;

- da u odnosu na ponovno obrazlaganje da procijenjena vrijednost ni na koji način nije ograničila ponuđače pri izradi svojih ponuda podnosioci zahtjeva su u dosadašnjem toku postupka na nedvosmislen, detaljan i jasan način ukazali i dokazali da to nije tačno te u cijelosti ostajemo kod svih dosadašnjih navoda;

- da suprotna strana ne samo da nije dala razlog i obrazloženje zbog čega postoje navedene razlike u cijenama izmedu pojedinih opština nego ne daje niti jednom rečenicom obrazloženje zbog čega je dosadašnja cijena koja je iznosila 3,50 KM za Donji Vakuf a 3,90 KM za Gornji Vakuf smanjena na 2,47 KM dok su kod drugih opština ostale u principu iste i određenu su u puno većem iznosu. Da li je ponovo neka navodna analiza i ispitivanje tržišta jedino kod ove dvije opštine opravdala ovo smanjenje dok kod drugih opština nije;

- da pozivanje ugovornog organa na neke ranije javne nabavke i stavljenje ponude je irelevantno i nije predmet ovog raspravljanja. Ipak, podnosioci ističu da je tada cijena goriva bila 1,46 KM, dakle puno manja u odnosu na sadašnju a razlog zbog čega je npr. kod javne nabavke u Bugojnu Eme d.o.o. je stavio ponudu od 1,65 KM plus PDV je detaljno obrazložena u odgovoru putem e-maila koji je dostavljen Zoranu Simiću i koji je dostavljen Konkurencijskom vijeću uz Zahtjev od 07.12.2020. godine pa nema potrebe da se ponovo izjašnjava o tome;

- da u pogledu navoda da ne postoji zabranjeni sporazum jer nisu zaključeni nikakvi sporazumi i da bi isti postojao trebao je bi biti i sklopljen ističemo da se odredbe Zakona o konkurenciji primjenjuju se na sve organe vlasti na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihov pravni status, osnivače ili vlasništvo, kada svojim djelovanjem sprječavaju, ograničavaju ili narušavaju tržišnu konkurenciju u Bosni i Hercegovini. (presuda Suda Bosne i Hercegovine broj SI 3 U 033020 19 U od 15.10.2020. godine, presuda broj SI 3 U 011496 12 U od 08.04.2015. godine). Svako djelovanje koje u suštini ima uticaja na tržište, spada u sporazume u smislu člana 4. stav (1) citiranog zakona (presuda broj SI 3 U 033020 19 U od 15.10.2020. godine);

- da Podnosioci zahtjeva su na nesporan način dokazali da postoje razlike u cijenama izmedu pojedinih opština istog kantona i da je za opštine Donji Vakuf i Gornji Vakuf određena cijena od 2,47 KM odnosno 2,57 KM dok je za druge određena mnogo veća cijena sve do 4,49 KM a što ne spori ni suprotna strana. Takođe je nesporno da su ovakve razlike u cijenama određene proizvoljno od strane Ugovornog organa i da su one, imajući u vidu da se odnose na iste usluge to jest prevoz učenika, trebale biti iste neovisno o kojoj opštini se radi. Pozivanje na činjenicu da su uslovi isti za sve ponuđače koji se prijave na javnu nabavku za opštinu Donji Vakuf je irelevantno obzirom da se mora uzeti u obzir cijeli kanton i naprijed navedene činjenice da ti uslovi nisu isti izmedu opština u sastavu istog kantona.

Odgovor Podnosilaca zahtjeva je Vladi SBK proslijeđen aktom broj UP-02-26-3-035-44/20 na koji su se isti očitovali podneskom zaprimljenim pod brojem UP-02-26-3-035-47/20 u kojem navode sljedeće:

- da smatraju da dio navedenog teksta koji su istakli Podnosioci zahtjeva u prvom dijelu izjašnjenja "pravo svakog lica (u ovom slučaju prevoznika) je da sam odluči na koju javnu nabavku i za koju opštinu će se prijaviti, svaki prevoznik o tome samostalno odlučuje" jasno i nedvojbeno upućuje da "Procijenjena vrijednost ni na koji način nije ograničila ponuđače pri izradi ponuda za jedan ili više ili sve lotove, odnosno omogućeno im je da dostave svoje ponude na svim opštinama;

- da napominju da je Ugovorni organ izvršio odgovarajuću analizu konfiguracije terena u svim opštinama, kao i preliminarno ispitivanie tržišta, a postavljenu procijenjenu vrijednost predmetne nabavke postavio na način da u ponudi dobije cijenu koja obuhvata cjelokupnu nabavku predmetne usługe, sa posebnim akcentom na dio tržišta koji se odnosi na ugovoreni vanlinijski prijevoz putnika. Također je obavljena i analiza troškova dosadašnje realizacije predmetne nabavke, nakon čega je utvrđeno da su iskazane cijene koje trebaju iskazati ponuđači u KM po autokilometru, realna tržišna ciiena, koja ostavlja prostor i za dodatno nadmetanje stvarno zainteresovanih ponuđača za dodjelu planiranog ugovora;

- da kao dokaz za ispitivanje tržišta ugovorni organ je pored ostalih parametara koje smo dali u svom prvom izjašnjenju (odnosi se na broj kilometara, učenike, smjene i dr.), u pripremi tenderske imao u vidu činienicu da su u ranijem tenderu ponuđači (isti Podnosioci zahtjeva) smanjili svoje ponude u odnosu na vrijednost ponude i ponudili nižu ciienu i argumentovano opravdali troškove prevoza upravo za opštinu G.Vakuf-Uskoplje i općinu Donji Vakuf;

- da u prilogu ovog akta vam dostavljaju Obrazloženje ponuda "neprirodno niskih cijena" koje su dostavili Servistrans d.o.o. Donji Vakuf i EME d.o.o. Travnik (dostavljene od ranije na neki od tendera javne nabavke prijevoza učenika) kako slijedi: preduzeće Servistrans d.o.o. Donji Vakuf je dostavilo na jedan od prethodnih tendera svoje obrazloženje ponude za opštinu Donji Vakuf i Bugojno (odgovor na upit "neprirodno niska cijena") u vidu pregleda kalkulacije troškova u kojoj su opravdali "nisku" svoju dostavljenu ponudu u iznosu od 1,23 KM za jednu relaciju, za drugu relaciiu 1,52 KM i 1,61 za treću relaciju;

- da preduzeće EME d.o.o. Travnik je dostavilo na jedan od prethodnih tendera svoje obrazloženje ponude za opštinu Bugojno (odgovor na upit "neprirodno niska cijena") u vidu pregleda kalkulacije troškova u kojoj su opravdali "nisku" svoju dostavljenu ponudu u iznosu 120.760,20 KM (bez PDV-a) za okvirnu količinu od 73.188 km za tri godine što ukazuje na ponuđenu cijenu KM/km od 1,65;

- da naprijed navedene ponude na osnovu kojih su te godine zaključeni ugovori i obavljen prevoz učenika sa navedenim prevoznicima na području tih opština - nedvosmisleno ukazuju da su u ovom postupku njihove dostavljene ponude bile jedan od bitnih faktora na osnovu kojih se došlo do procijenjenih vrijednosti za navedene opštine. Smatraju da nije bilo nikakvih paušalnih procjena i u ovom postupku s razlogom je iskazana procijenjena vrijednost od 2,47 KM na koju se žale da na neargumentovan način osporavaju postupak;

- da u daljem tekstu Izjašnjenja Podnosioca zahtjeva (zadnja rečenica pred kraj trećeg pasusa) navedeno je "Napominjemo još da je i nakon održavanja usmene rasprave 30.9.2021. godine, podnosiocima zahtjeva iz Ministarstva saopćeno da će im se cijena po kilometru za oktobar 2021. godine (2,57) povećati još za 20 % tako da će ista iznositi 3,08 KM plus PDV";

- da daju informaciju da navodi nisu točni, jer ovo ministarstvo nije dalo informaciju takve vrste. U vezi navedenog obrazlažu razloge postupanja ovoga ministarstva hronologijom kako slijedi: 1. Kada je u pitanju prevoz učenika osnovnih škola, ovo ministarstvo je u obavezi sufinansirati troškove prevoza učenika koji stanuju u naseljima udaljenim od škole više od 4 km, u skladu sa članom 87. Zakona o osnovnoj školi, 2. Ugovorni organ dužan je provesti zakonom propisanu proceduru - uslugu prevoza učenika, odnosno pripremiti tendersku dokumentaciju u skladu s odredbama ZJN-a te ostalim podzakonskim i internim aktima, koji su dostupni na službenom portalu Agencije za javne nabavke . U tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ daje potpune informacije o uslovima ugovora i postupku dodjele ugovora, a koji su kandidatima/ponuđačima dovoljni za pripremu zahtjeva za učešće, odnosno ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi, 3. U skladu sa članom 17. (Uslovi za početak postupka javne nabavke) Ugovorni organ je donio Odluku o pokretanju postupka javne nabavke broj 06-11-611/20-2 od 28.8.2020. godine, koja je sadržavala sve bitne elemente propisane u članu 18. istog ZJN i Plan nabavke Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB za 2020. godinu, u priloženoj tabeli pod RB. 8., a koji je Zaključkom broj 01-04.2193/2020-17 od 27.2.2020. godine, usvojila i dala suglasnost Vlada KSB, 4. U proceduri objave tendera (od prve Obavjesti o nabavki broj 475-1-2-88-3-95/20 objavljen na službenoj stanici Agencije za javne nabavke dana 08.9.2020. godine, uložene su žalbe od strane ponuđača ukupno tri puta što znači da taj postupak nije okončan. Žalbu je uložio i Podnosilac zahtjeva, o čemu su nas informisali i u ranijem izjašnjenju. Kancelarija za razmatranje žalbi (URŽ) nije dostavila odgovor do današnjeg dana sastava ovoga akta, što znači da je ovaj postupak još "aktuelan" i nije riješen, 5. Konkretno, u vezi navedenog kada se obustavi postupak radi ulaganja žalbi, onda se uveliko pojavljuje problem prevoza učenika radi činjenice da prevoznici koji vrše prevoz učenika obustave prevoz uz objašnjenje da ministarstvo nije potpisalo anekse ugovora. Aneksi ugovora se sklapaju na osnovu sklopljenog osnovnog ugovora, a koji se produžuju i više puta radi prevoza učenika, samo u slučaju kada procedura u postupku javnih nabavki nije okončana - nije ni došlo do sklapanja ugovora, odnosno tender obustavljen radi izjave žabe ponuđača. 6. Postavlja se pitanje koje prirode su Aneksi ugovora? Nezakonito, ukoliko se priroda ugovora mjenja, a mjenja se radi promjene broja učenika, nove relacije i drugih izmjenjenih okolnosti. Pod kojim uslovima mogu se sklapati u nedogled? Tender se "obara" redovito i ne može biti okončan do početka nastave. Često prevoznicima odgovara cijena koja je ugovorena ranije prema osnovnom ugovoru i u tom slučaju im odgovora da se potpisu aneksi i to je tako funkcionisalo do sada kada je ministarstvo primorano da iznađe drugo rješenje kako je i uradilo, u daljnjem tekstu dajemo pojašnjenje. Žalbeni postupci su u fazi rješavanja kod URŽ-a. Šta učiniti? Obustaviti nastavu dok URŽ ne rješi žalbene navode, ili tražiti drugu opciju koja ima zakonsko uporište, a što je Ministarsvo i poduzelo ovaj na način da je donijelo Instrukciju da se provede Direktni sporazum pod uslovima i u składu sa ZJN za početak ove školske godine za sve opštine gdje nije rješen prevoz učenika do okončanja postupka Javnih nabavki za usluge prevoza učenika osnovnih škola po opštinama, a koji ie predviđen sklapanjem Okvirnim sporazumom (do 3 godine). Što znači da je Ministarstvo u ponovljenom postupku Javnih nabavki iznašlo privremeno rješenje na način da je Ministarstvo i Vlada SBK donijela Odluku o subvencioniranju troškova prevoza učenika na način da se uplata troškova za prevoz uplaćuje na račun roditelja kako bi plaćali prijevoz. Dok se prikupe i obr. ade podaci, dozvoljeno je bilo provesti proceduru Direktnog sporazuma u granicama i na način propisan ZJN, 7. Ovo ministarstvo je imalo za cilj da na prvom mjestu osigura troškove prevoza učenika, da se ne bi svorio problem oko plaćanja usluga prijevoza učenika, a što se tražilo i od Vlade SBK da predloži rješenje kako da se postupi u ovoj situaciji kada se ne može više sklapati aneksi ugovora, a što se postiglo dogovorom o subvencioniranju troškova prevoza na račune roditelja. 8. Ovim putem pojašnjavaju i ukazuju na činjenicu da je subvencioniranje troškova prevoza učenika shodno navedenoj Instrukciji privremenog karaktera do okončanja procedure provođenja Javne nabavke usluga prevoza učenika shodno ZJN.

- da je apsolutno netačna i neargumentovana tvrdnja Podnosioca zahtjeva da nakon održavanja usmene rasprave 30.9.2021. godine, da je iz Ministarstva saopšteno da će im se cijena po kilometru za oktobar 2021. godine (2,57) povećati još za 20 % tako da će ista iznositi 3,08 KM plus PDV;

- da se stoga izjašnjavaju da je Ugovorni organ: Proveo proceduru objave za opštinu Gornji Vakuf-Uskoplje i opštinu Donji Vakuf a na temelju ZJN;

- da je cilj bio da se u konačnici zaključe Ugovori s najpovoljnijim ponuđačem, ali postupak je obustavljen, praksa je dokazała da se uporno "obara" tender i godina dana je prošla;

- da isti prevoznici (Podnosioci zahtjeva), na osnovu Aneksa ugovora voze učenike na istim opštinama;

- da isti prevoznici (Podnosioci zahtjeva), u drugim opštinama (opština Bugojno) obavljaju prevoz učenika, a na osnovu sklopljenog Okvirnog sporazuma i Ugovora jer su bili najpovoljniji ponuđači;

- da Podnosioci zahtjeva u svojim izjavama i tvrdnjama izlaze iz okvira svog zahtjeva, ali ovaj Ugovorni organ je imao razumijevanja i dao opširna izjašnjenja, pogotovu u ovome izjašnjenju vezano za subvencije i problematiku prevoza, te dokazujući činjenicu da se pokušava provesti tender i zaustaviti anekse;

- da činjenice koje su dovele do aneksiranja ugovora su dugogodišnja praksa koju koriste prevoznici u svrhu osiguranja posla, nedvojbeno je dokazano iz aneksa i dopisa direktora osnovnih škola da prevoznici ne vrše prevoz dok se ne potpišu aneksi, što znači da nije interes da se potpišu novi ugovori, a koji bi mogli sklopiti i drugi prijevoznici, a što imaju i pravo. Nesporna činjenica jeste da sami prevoznici u ovom slučaju Podnosilac zahtjeva sam sebi i ograničava konkurenciju, a krivnju prebacuje na ovo ministarstvo za sve radnje koje provodi u skladu sa svim navedenim zakonskim propisima;

- da potencijalni ponuđači mogu osporavati procijenjenu vrijednost osporavajući tendersku dokumentaciju u žalbenom postupku (a ne u postupku pred Konkurencijskim vijećem), što znači da zaštitu prava ponuđači ostvaruju u žalbenom postupku po ZJN. U slučaju da ponuđena cijena od strane ponudača značajno se razlikuje od procijenjene vrijednosti javne nabavke, navedena činjenica nije razlog za odbacivanje ponude kao neprihvatljive, već je ugovorni organ u obavezi da poništi postupak javne nabavke ako su cijene svih prihvatljivih ponuda značajno veće od obezbijeđenih sredstava javne nabavke, što je značajno različita činjenica u odnosu na procijenjenu vrijednost nabavke (član 69. stav 2. pod e ZJN).

- da smatraju da treba osporavati stvarnu nadležnost Konkurencijskog vijeća za odlučivanje u ovom postupku, s obzirom da je efikasna pravna zaštita potencijalnih ponuđača obezbijeđena pravnom zaštitom po ZJN-u.

- da imajući u vidu činjenicu da je Ugovorni organ postupio u skladu sa ZJN, a smatra se Lex specialis koji jedini isključivo reguliše oblast javnih nabavki kao poseban zakon koji odstupa i potire (nadjačava) opšti zakon, te predlažu Konkurencijskom vijeću da donese odluku da predmetni sporazum se izuzuzima od zabr. ane propisane u članu 4. stav (1) ovog zakona.

6. Utvrđeno činjenično stanje i ocjena dokaza


Nakon sagledavanja relevantnih činjenica, dokaza i dokumentacije dostavljene od stranaka u postupku, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo slijedeće:

- da je Zakonom o cestovnom prevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/06 i 2/10) propisano kako se prevoz učenika u školu može obavljati ugovorenim vanlinijskim prevozom (član 36. stav (1)). U tom slučaju za ovaj način prevoza učenika, ugovor zaključuje alternativno: kantonalno ministarstvo nadležno za obr. azovanje, osnivač škole, ili načelnik opštine (član 36. stav (3));

- da je Vlada SBK na 36. sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine donijela Zaključak broj 01.4.2-193/2020-17 kojim između ostalog prihvata Plan nabavke za osnovne i srednje škole sa područja kantona za 2020. godinu;

- da je Planom nabavke Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za usluge prevoza učenika osnovnih škola na području SBK bilo predviđeno 3.500.000,00 KM;

- da je kasnije prijedlog Vlade bio da se navedena sredstva u iznosu od 3.500.000,00 KM koriguju na iznos 3.200.000,00 KM;

- da je na osnovu člana 18. ZJN Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijeta Odluka o pokretanju javne nabavke broj 06-11-611/20-2 od 28.08.2020. godine u vezi usluge prevoza učenika osnovnih škola na području opština Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje na teret Budžeta SBK;

- da je procjenjena vrijednost nabavke za Opštine Donji Vakuf i Gornji Vakuf 791.538,00 KM bez PDV-a;

- da je imenovana Komisija za spovođenje predmetnih nabavki;

- da je Ministarstvo donijelo Instrukciju broj 03-34-816/21 od 14.09.2021. godine o načinu organizovanja prevoza za septembar/oktobar kojom se nalaže da će svaka odgojno obr. azovna ustanova provesti postupak sklapanja direktnog sporazuma, na osnovu procjenjene vrijednosti prema zadnjem Javnom pozivu za relacije/stajališta predmetne odgojno - obrazovne ustanove;

- da se prema navedenoj Instukciji više ne smiju sklapati anexi Ugovora;

- da navedenu Instukciju nisu dužne sporovoditi osnovne škole opštine Bugojno i Busovača u kojima je postupak Javnog poziva za prevoz učenika uspješno završen;

- da je Ministarstvo javnu nabavku podijelilo u više lotova za svaku osnovnu školu za područje jedne opštine te shodno tome procjenjena vrijednost po opštini predstavlja zbir svih lotova za osnovne škole sa područja iste opštine;

- da u određivanju procjenjene vrijednosti okvirnog sporazuma, Ministarstvo je uzimalo procjenjenu vrijednost bez obračunatog PDV-a, svih predviđenih ugovora za cijeli period trajanja (3 godine);

- da su dva postupka prevoza učenika koja su okončana Okvirnim sporazumom za opštine Bugojno i Busovača, gdje je procjenjena vrijednost nabavke za opštinu Busovača bila 2,50 KM po kilometru a ugovorena (ponuđena) cijena za pojedine lotove se kretala od 1,91 KM do 2,80 KM po kilometru, dok je za opštinu Bugojno procjenjena vrijednost nabavke bila 3,00 KM po kilometru a ugovorena (ponuđena) cijena za pojedine lotove se kretala od 0,87 KM do 2,99 KM po kilometru;

- da su parametri koji su se koristiti kod formiranja izračuna ponude su: broj učenika koji koriste prevoz u osnovnim školama, udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta škole, broj smjena u školi, broj vožnji, trajanje školske godine;

- da se broj lotova jednak je broju škola i čini zbir svih relacija za tu osnovnu školu i javna nabavka usluga je podijeljena u nekoliko lotova po svakoj opštini;

- da se ukupna procjenjena vrijednost javne nabavke predstavlja zbir svih lotova po opštini i koristi se za određivanje vrijednosnog razreda nabavke, što predstavlja Okvirni sporazum;

- da su se potpisivali Anexi Ugovora o prevozu učenika između osnovnih škola i prevoznika do okončanja postupaka javnih nabavki a na osnovu ranijeg Okvirnog sporazuma odnosno cijenama - cijena od 3,50 KM za opštinu Donji Vakuf;

- da je više puta postupak javnih nabavki za opštine Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje bio predmet žalbi pred Kancelarijom za razmatranje žalbi, te da je više puta postupak javnih nabavki ponavljan i da još uvijek nije okončan;

- da su razlozi žalbi pred Kancelarijom za razmatranje žalbi u vezi navedenih Javnih poziva/tendera se odnosili na tehničke razloge koji se tiču tenderske dokumentacije a nikada u vezi procjenjene vrijednosti nabavke;

- da je u prethodnom periodu nadležno Ministarstvo tražilo objašnjenje od strane privrednih subjekata Eme d.o.o. Travnik i Servis Trans d.o.o. Donji Vakuf u vezi njihove "neprirodno niske cijene" za pojedine lotove u vezi prevoza učenika na području opština Donji Vakuf i Bugojno;

- da je Eme d.o.o. Travnik u vezi pojašnenja koji se odnosi na neprirodno nisku cijenu - 1,52 KM za lot 5 - opština Bugojno (2020. godina) dostavio kalkulacije uz obrazloženje da se radi o ekonomski prihvatljivoj ponudi, s obzirom da je dobit po ponuđenoj cijeni veća od 30%;

- da je Servis Trans d.o.o. Donji Vakuf u vezi pojašnenja koji se odnosi na neprirodno nisku cijenu - 1,23 KM za lot 1 i 1,61 KM za lot 2 - opština Donji Vakuf i (2015 godina) 1,52 KM za lotove 1 i 3 - opština Bugojno (2015 godina) dostavio kalkulacije uz obrazloženje da se radi o ekonomski prihvatljivoj ponudi.

Članom 4. stav (1) Zakona je propisano da su zabranjeni sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazuma ili ugovora, zajednička djelovanja i prešutni dogovori privrednih subjekata, kao i odluke i drugi akti privrednih subjekata, koji navedenim aktivnostima /aktima direktno ili indirektno učestvuju ili utiču na tržište, a koji za cilj i posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu.

Član 2. stav (1) tačka b) Zakona u privredne subjekte uključuje i organe državne uprave i lokalne samouprave.

Na osnovu uvida i analize svih činjenica i dokaza iznesenih u ovom postupku, kako pojedinačno, tako i u njihovoj međusobnoj vezi Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da Vlada SBK, svojim postupanjem nisu zaključili zabranjeni sporazum iz člana 4. stav (1) tačka d) Zakona, u smislu primjene različitih uslova za identične transakcije s drugim privrednim subjektima, dovodeći ih u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je Srednjobosanski kanton osnivač škola, te da će osnivač u skladu s odredbama Zakona o osnovnom školstvu sufinansirati troškove prevoza učenika koji stanuju u naseljima udaljenim od škole više od 4 km po kriterijumima koje predloži nadležno Ministarstvo, a sve na teret budžeta kantona, odnosno da Vlada SBK kao Ugovorni organ treba putem javni nabavki osigurati prevoz učenika izborom najpovoljnijeg ponuđača za prevoz učenika osnovnih škola, u skladu s procedurom ZJN-a.

U vezi tvrdnji Podnosilaca zahtjeva koji se odnosi procjenjene vrijednosti za prevoz učenika za opštine Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje koja je bila predmet Javnog poziva koje iznose 2,47 KM i 2,57 KM kao pojedinične cijene po kilometru i da su kao takve dosta niže nego u drugim opštinama i da bi procjenjena vrijednost nabavki trebala biti ista za sve opštine jer se odnose na iste usluge, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da Vlada SBK kao Ugovorni organ nije određivala jedinične cijene po pređenom kilometru i ni na koji način ih nije propisivala ponuđačima, odnosno sami ponuđači su mogli dostavljati svoje ponude sa iskazanim cijenama koje prema odredbama ZJN-a mogu biti i više od procjenjene vrijednosti.

Nadalje, u dostavljenom tabelarnom prikazu od strane Vlade SBK za izračun procjenjene vrijednosti za opštine Jajce, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje i Travnik, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da za navedene opštine ovisno o broju lotova (jedan lot predstavlja jednu škola sa svim relacijama) postoje razlike, s obzirom da svaki lot ima različit broj relacija kao i broj stajanja za svaku relaciju te tako npr.. Lot 1 - KŠC Petar Barbarić - Travnik ima 9 relacija gdje na svakoj relaciji ima između 3 do 5 stajanja dok za Lot 1 - Četvrta osnovna škola Donji Vakuf imaju 2 relacije sa po 2 stajanja, te shodno tome lotovi nisu isti. Uzimajući u obzir i druge paramtre (broj učenika, udaljenosti od mjesta stanovanja do mjesta škole, broj smjena i dr.) različite su i procjenjene vrijednosti koje su predmet Javnih poziva za svaku opštinu na području Srednjebosanskog kantona.

Vezano za predmetni Zahtjev za pokretanje postupka, po kojem se ovaj postupak i vodio, i koji se odnosio na različitu procjenjenu vrijednost za uslugu prevoza učenika osnovnih škola na području opština Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje koja su predmet Javnog poziva Konkurencijsko vijeće je utvrdilo kako u odnosu na druge opštine Srednjebosanskog kantona nije nastalo kršenje zakona u smislu odredbi člana 4. stav 1. tačka d), imajući u vidu da su uslovi za postupke javne nabavke za navedene usluge za sve opštine isti, i da podjelom nabavki na lotove podstiče se učešće većeg broja privrednih subjekata koji sami odlučuju za koju opštinu i za koji lot će se prijaviti i koju cijenu će ponuditi prema njihovoj računici ekonomske isplativosti.

U prilog navedenoj konstataciji ide i činjenica da su privredni subjekti EME i Servis Trans u ranijim postupcima javnih nabavki za pojedine lotove nudili i "neralno niske cijene" s obrazloženjem da i sa takvom cijenom imaju ekonomsku isplativost i dobit od 30%.

Prema javnim dostupnim podacima, Podnosioci zahtjeva sudjeluju na daleko većem tržištu te se uz pružanje usluga javnog linijskog prijevoza mogu se slobodno javljati i na sve postupke javne nabavke koji se tiču prevoza učenika osnovnih škola na području Srednjobosanskog kantona kao vanlinijskog oblika prevoza koji je finansiran iz budžeta navedenog kantona.

Odluku o odbacivanju Zahtjeva Konkurencijsko vijeće zasniva na činjenici da linije koje su obuhvaćene postupkom javne nabavke za prevoz učenika osnovnih škola opština Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje predstavljaju samo dio jednog većeg tržišta Srednjobosanskog kantona na kojem se slobodno mogu prijavljivati svi zainteresovani ponuđači uključujući i Podnosioce zahtjeva pri čemu niti za jednog privrednog subjekta ne postoji barijera ostvarivanju prava na pružanje tih usluga na većem broju linija ako za to ispunjavaju uslove propisane Javnim pozivom.

Cijeneći dokaze izvedene tokom postupka, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo kako Vlada SBK kao Ugovorni organ ni na koji način nije primjenila različite uslove na Podnosioce zahtjeva u odnosu na druge prevoznike, pri čemu povećanje broja pružaoca usluga prevoza učenika koji bi se prijavljivali na Javne pozive ispunjavao bi se upravo cilj Zakona, tj. povećanje konkurencije i sniženje cijena usluga.

Procjenjena vrijednost ponude za prevoz učenika osnovnih škola na području opština Srednjobosanskog kantona koje je utvrdilo kao takvo nadležno Ministarstvo na osnovu više parametara (kilometraža, broj relacija, broj smjena u školi, udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta škole, i dr.) i odobreno od strane Vlade SBK i finansirano iz budžeta nadležnog kantona, ne može se tretirati kao uslov kojim se dovode privredni subjekti (Podnosioci zahtjeva) u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju, iz razloga što se svi potencijalni konkurenti pod jednakim uslovima prijavljuju na Javne pozive po opštinama i lotovima shodno svojim procjenama i ekonomskoj računici.

Ovdje takođe treba istaći da navedeni Javni poziv za opštinu Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje datira od 8. mjeseca 2020. godine i još uvijek nije okončan usljed žalbi koje su predmet razmatranja, te s obzirom na obavezu nadležnog ministarstva da obezbijedi prevoz učenicama na navedenim područjima, do sada su se zaključivali Anexi ugovora na osnovu prethodno potpisanih Okvirnih sporazuma, te da je donesena Instrukcija od 14.9.2021. godine da se provede Direktni sporazum pod uslovima i u składu sa ZJN za početak ove školske godine za sve opštine gdje nije rješen prevoz učenika do okončanja postupka Javnih nabavki za usluge prevoza učenika osnovnih škola po opštinama, a koji ie predviđen sklapanjem Okvirnim sporazumom (do 3 godine).

Konkurencijsko vijeće smatra da je suštinsko ispitivanje valjanosti provođenja postupka javne nabavke i kontrola zakonitosti istih, Zakonom o javnim nabavkama BiH prvenstveno dodijeljena Agenciji za javne nabavke BiH i Uredu za razmatranje žalbi BiH, pa stoga smatra da bi došlo do sukoba nadležnosti ukoliko bi se ulazilo u ispitivanje zakonitosti postupaka javne nabavke, tenderskog postupka, žalbi i dr. Konkurencijsko vijeće se tokom postupka ograničilo na eventualno narušavanje tržišne konkurencije, a na osnovu odredbi Zakona i nadležnosti Konkurencijskog vijeća propisanih u članu 25. Zakona.

Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 1. dispozitiva ovog Rješenja.

7. Privremena mjera


Analizirajući istaknute navode i ponuđene dokaze Podnosilaca zahtjeva vezano za zatraženu privremenu mjeru, imajuću u vidu odredbe člana 36. Zakona prema kojim je teret dokazivanja na stranci koja je podnijela zahtjev za pokretanje postupka, Konkurencijsko vijeće na temelju istih nije u vrijeme podnošenje Zahtjeva mogao utvrditi preliminarnu povredu u smislu člana 40. stav (1) Zakona koja bi mogla kratkoročno štetno uticati na pojedine privredne subjekte, pa samim time nije moglo pravovremeno odrediti privremenu mjeru.

Na osnovu gore navedenog Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 2. dispozitiva ovoga Rješenja.

8. Troškovi postupka


Na usmenoj raspravi su stranke, u smislu člana 105. stav (4) Zakona o upravnom postupku, upoznate sa obavezom podnošenja zahtjeva za naknadu troškova.

Punomoćnik Podnosilaca zahtjeva je priložio Zahtjev za nadoknadu troškova prilikom održavanja usmene rasprave dana 30.09.2021. godine u iznosu od 3.695,12 KM kao i troškove administrativne takse na Rješenje.

Vlada SBK nije podnijela zahtjev za nadoknadu troškova.

Konkurencijsko vijeće je uzelo u obzir odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04 i 88/07 i 93/09), i to član 105. stav (2) Zakona o upravnom postupku kada u postupku učestvuju dvije ili više stranaka sa suprotnim interesima, stranka koja je izazvala postupak, a na čiju je štetu postupak okončan, dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su toj stranci nastali učestvovanjem u postupku.

Prema članu 105. stav (3) Zakona o upravnom postupku troškovi za pravno zastupanje nadoknađuju se samo u slučajevima kad je takvo zastupanje bilo nužno i opravdano.

Kako Podnosioci zahtjeva kao jedini podnosioci zahtjeva za nadoknadu troškova postupka nisu uspjeli u postupku, traženi troškovi kao takvi nisu odobr. eni.

Na osnovu gore navedenog, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 3. dispozitiva ovog Rješenja.

9. Administrativna taksa


Podnosilac zahtjeva na ovo Rješenje u skladu sa članom 2. tarifni broj 107. stav (1) tačka g) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06, 18/11 i 75/18) je obavezan platiti administrativnu taksu u iznosu od 1.500,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

U skladu sa odredbom člana 3. stav 2. tačka b) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem, Podnosilac zahtjeva nakon izvršene uplate je dužan uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse dostaviti Konkurencijskom vijeću, prije dostavljanja Rješenja.

Ukoliko Podnosilac zahtjeva ne izvrši uplatu administrativne takse, Konkurencijsko vijeće će pokrenuti postupak prinudne naplate po proceduri koja je propisana članom 18. Zakona o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 3/10).

Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 4. dispozitiva ovog Rješenja.

10. Pouka o pravnom lijeku


Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objavljivanja ovog Rješenja.

Broj UP-02-26-3-035-48/20
28. oktobra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. sc. Amir Karalić, s. r.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]