BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
#4634
Službene novine Federacije BiH, broj 27/21
Konkurencijsko vijeće BiH, na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2), a u vezi sa članom 26. Zakon o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) i članom 58. stav (4) Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), rješavajući po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Hering d.d. za projektiranje i graditeljstvo Široki Brijeg, Provo bb, Široki Brijeg protiv privrednog subjekta JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o., Braće Fejića bb, Mostar, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji, a postupajući po Presudi Suda Bosne i Hercegovine broj S1 3 U 031578 19 U od 13.10.2020. godine, na 79. (sedamdesetdevetoj) sjednici održanoj dana 13.01.2021. godine, donijelo je sljedeći


ZAKLJUČAK
1. Odbacuje se Zahtjev za pokretanje postupka privrednog subjekta Hering d.d. za projektiranje i graditeljstvo, Široki Brijeg protiv JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu člana 10. stav (2) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji, zbog stvarne nenadležnosti.

2. Ovaj Zaključak će biti objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Ovim Zaključkom izvršava se Presuda Suda Bosne i Hercegovine broj S1 3 U 031578 19 U od 13.10.2020. godine (u daljem tekstu: Presuda), kojom je Sud Bosne i Hercegovine uvažio Tužbu privrednog subjekta Hering d.d. za projektiranje i graditeljstvo, Široki Brijeg, osporeni Zaključak Konkurencijskog vijeća, broj UP-04-26-2-025-13/18 od 27.12.2018. godine poništio i predmet vratio Konkurencijskom vijeću na ponovni postupak.

Konkurencijsko vijeće je Presudu zaprimilo dana 29.10.2020. godine pod brojem UP-04-26-2-025-23/18. Prema članu 62. Zakona o upravnim sporovima BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 12/04, 88/07, 83/08 i 74/10), kada sud poništi akt protiv kojeg je bio pokrenut upravni spor, predmet se vraća u stanje u kojem se nalazio prije nego što je poništeni akt donesen, te je pri donošenju novog upravnog akta vezan pravnim shvaćanjima i primjedbama suda u vezi s postupkom.

Konkurencijsko vijeće je zaprimilo, pod brojem UP-04-26-2-025-1/18 dana 31.07.2018. godine, Zahtjev za pokretnjam postupka (u daljem tekstu: Zahtjev) privrednog subjekta Hering d.d. za projektiranje i graditeljstvo Široki Brijeg, Provo bb, Široki Brijeg (u daljem tekstu: Hering ili Podnosilac zahtjeva), zasupanog putem advokata Amine Đugum, Fra Anđela Zvizdovića 1, BC UNITIC, Tower B/II, 71000 Sarajevo, protiv privrednog subjekta JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o., Braće Fejića bb, Mostar (u daljem tekstu: JP Autoceste) u vezi zloupotrebe dominantnog položaja na relevantnim tržištima u Bosni i Hercegovini.

Zahtjev je samoinicijativno dopunjen dana 01.08.2018. godine podneskom broj UP-04-26-2-025-2/18.

Uvidom u zaprimljeni Zahtjev Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da isti treba dopuniti te je u tom smislu dana 09.08.2018. godine aktom broj UP-04-26-2-025-3/18 uputilo Zahtjev za dopunom Zahtjeva za pokretanjem postupka.

Podnosilac zahtjeva je traženu dopunu dostavio dana 17.08.201/8. godine podneskom broj UP-04-26-2-025-4/18 i podneskom broj UP-04-26-2-025-5/18.

U Zahtjevu i naknadnim dopunama Zahtjeva se, između ostalog, navodi slijedeće:

- Hering je građevinsko preduzeće registrovano u Registru poslovnih subjekata kod Općinskog suda u Širokom Brijegu pod brojem 64-02-0002-08, sa sjedištem na adresi Provo bb, Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina. Osnovna registrovana djelatnost privrednog subjekta Hering je izgradnja cesta i autocesta;

- JP Autoceste registrovano je 2010. godine na osnovu Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/10 i 16/10), Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15) i Odlukom o statusnim pitanjima JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka V broj 593/10 od 01.07.2010. godine) koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 149. sjednici održanoj 1. jula 2010. godine u Sarajevu; na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine je isključivo zaduženo za upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu autocesta i brzih cesta;

- Privredni subjekt JP Autoceste je na osnovu Zakona o cestama FBiH te Odluke broj 593/10 zaduženo za upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu autocesta u FBiH, što predstavlja de facto i de jure monopol, odnosno dominantni položaj u smislu člana 9. Zakona o konkurenciji.

Izvođenje radova gradnje, rekonstrukcije i održavanja autocesta JP Autoceste ustupaju po postupku i na način utvrđen Zakonom o javnim nabavkama, pri čemu JP Autoceste u predmetnom slučaju narušavaju i ograničavaju konkurenciju kroz raspisivanje nezakonitih tendera, jer se isti kreiraju na način da efektivno ograničavaju konkurenciju. Privredni subjekt JP Autoceste defniše kriterije za učešće u pojedinačnim postupcima pa je tako, kako se navodi u Zahtjevu, i sa spornim pozivima za dostavljanje ponuda za gradnju dionice autoputa Koridora Vc, Počitelj-Zvirovići.

Predmetni Zahtjev tiče se aktivnosti JP Autoceste koje predstavljaju zloupotrebu dominantnog položaja u smislu člana 10. Zakona tako što je neopravdano raspisivao tender sa diskriminatornim i ograničavajućim karakteristikama, koje narušavaju efikasnu konkurenciju na relevantnom tržištu Bosne i Hercegovine. Podnosilac zahtjeva ističe da se oblici zloupotrebe dominantnog položaja primarno mogu svrstati u one koji su obuhvaćeni odredbama člana 10. stav (2) , tačke b) i c) Zakona o konkurenciji.

JP Autoceste je ograničio Podnosiocu zahtjeva i drugim konkurentima učešće na silaznom tržištu te je kroz ciljanu promjenu tenderskih uslova namjeravao Podnosiocu zahtjeva i drugim učesnicima uskratiti mogućnost participacije u samom tenderu.

Prema Zakonu o cestama FBiH, upravitelji cesta, kao što je JP Autoceste, direktno ne izvode radove gradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta. Izuzetno, mogu izvoditi navedene radove, ako imaju potrebne kapacitete i ukoliko je to u funkciji racionalnosti, boljeg funkcioniranja sistema i ako je tehnološki i ekonomski opravdano.

Podnosilac zahtjeva predlaže da relevantno tržište predmetnog postupka bude tržište javnih nabavki radova na izgradnji autoceste na Koridoru Vc na području FBiH.

Imajući u vidu da je privredni subjekt JP Autoceste osnovan kroz Zakon o cestama FBiH, na osnovu čega mu je i dato ovlaštenje za upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu autocesta i brzih cesta, njegov tržišni udio na ovom relevantnom tržištu je 100%.

JP Autoceste se na relevantnom tržištu može ponašati potpuno nezavisno od stvarnih ili mogućih konkurenata, pošto je jedini učesnik na relevantnom tržištu. U skladu s tim, kako se pretpostavlja da privredni subjekt ima dominantan položaj ako je njegov tržišni udio veći od 40%, a kako JP Autoceste imaju tržišni udio od 100% na relevantnom tržištu - JP Autoceste imaju dominantan položaj na relevantnom tržištu.

U skladu sa navedenim, JP Autoceste imaju dominantan položaj na relevantnom tržištu javnih nabavki radova na izgradnji autoceste na Koridoru Vc na području FBiH, u smislu člana 9. Zakona.

Podnosilac zahtjeva, dalje u Zahtjevu, navodi na koji način JP Autoceste vrše zloupotrebu dominantnog položaja i to:

- Prije svega, tenderska procedura za projekat izgradnje autoceste na koridoru Vc dionica Počitelj Bijača, poddionica Počitelj-Zvirovići provodi se treći put;

- Prvi put, tender je bio raspisan u dva LOT-a (LOT 1 Čvor Počitelj- Most Počitelj (km 0+000,00 do km 4+404,00) JPAC 612-B64-14 i LOT 2 Most Počitelj- Zvirovići (km od 4+404 do 11+075.00) JPAC 616-B65-14). Nakon predkvalifikacijskog procesa i predaje financijskog dijela ponuda, u postupku evaluacije dogodili su se propusti i radnje koje su upućivale na nepravilnosti i vanjske pritiske zbog čega je i posebni odjel Evropske investicione banke i to odjel za prevare i istrage vodio posebnu istragu. Postupak javne nabavke je na kraju poništen, a rezultati istrage nikada nisu prezentirani. Hering kao vodeći partner u konzorciju Hering & Viadukt na ovom tenderu je zadovoljio uvjete tendera i konzorcij Hering & Viadukt je dao najjeftiniju ponudu za oba LOT-a.

- Drugi tender je bio raspisan kao jedinstveni tender bez podjele na LOT-ove iako je postojao zaključak Nadzornog odbora JP Autoceste i nalog Upravi JP Autoceste da se tender raspiše u dva LOT-a po istim uvjetima kao i prvi. Kvalifikacijski kriteriji su bili postavljeni tako visoko da ih Hering nije mogao zadovoljiti niti kao partner, pa je u tenderu sudjelovao kao predloženi podizvođač konzorciju Azvirt & Power China koji je na ovom tenderu dao i najpovoljniju ponudu. Ponovno su u evaluacijskom procesu napravljeni propusti koji su doveli do poništenja tendera. Konkretno, direktor JP Autoceste je prije okončanja postupka javnih nabavki javno objavio da je izvođač radova Konzorcij Strabag & Euroasfalt, čime je narušio povjerljivost postupka i objavio podatke vezane za tender prije nego su oni predočeni ponuđačima.

JP Autoceste je u oba ova tendera predlagao da kao izvođač bude izabran skuplji ponuđač i to oba puta isti - konzorcij Strabag & Euroasfalt.

Prema navodima iz Zahtjeva treći put se raspisuje tender, a već je nakon drugog tendera jasna bila namjera JP Autoceste da eliminira iz natječajne procedure pojedinačne učesnike, te na taj način eliminira konkurenciju. Kriteriji koji su sad postavljeni ukazuju da se iz natjecanja željelo ukloniti Podnosioca zahtjeva ali i druge koji su sa Podnosiocem zahtjeva do sada surađivali. Pored toga, ovakvi kriteriji su prezahtjevni i toliko ograničavajući da je općenito konkurentnost na ovom tenderu dovedena u pitanje. Objava tendera u dva LOT-a samo je prividno napravljena. Naime, iako je formalno ovaj tender objavljen u dva LOT-a, postoji ograničenje sudjelovanja jer ukoliko se ponuđač prijavljuje za oba LOT-a mora zadovoljiti kumulativne zahtjeve u pogledu prosječnog godišnjeg prometa u posljednjih 5 godina.

Na prvom tenderu natječaj je bio podijeljen na dva LOT-a koji su imali svoje pojedinačne zahtjeve u pogledu tehničkih i financijskih kvalifikacijskih zahtjeva i ponuđači su mogli odabrati da sudjeluju na jednom ili oba LOT-a bez ograničenja, ukoliko su ispunjavali pojedinačne zadane kriterije. U ovom natječaju također je i sama podjela izvršena neprirodno i metodološki nelogično, pa shodno tome i diskriminatorno.

Jedan ugovor (LOT 1) obuhvaća izgradnja dijela trase autoputa tunel i mostove od čvora Zvirovići do mosta Počitelj (na desnoj strani rijeke Neretve) i dio trase iza mosta Počitelj na lijevoj strani rijeke Neretve ( 4+404,00 do km 11+075,00). Da bi se došlo do ove pozicije rada (s lijeve strane) potrebno je voziti preko 20 km. Za razliku od ove nelogične podjele prva objava tendera koja je također bila u dva LOT- a, bila je zemljopisno i organizacijski logična jer je jedan LOT bio od čvora Zvirovići do mosta Počitelj, a drugi je bio sam most i nastavak trase do stacionaže 11+075,00, što je i kraj ove dionice. Podjela u prvom raspisu je bila i financijski uravnotežena jer su oba LOT-a bila otprilike iste vrijednosti (po pola). Sada to nije slučaj jer LOT 1 ima puno veću vrijednost radi dodavanja dijela koji tehnološki i logički tamo ne pripada.

Podnosilac zahtjeva dodatno naglašava i same kriterije između prvog, drugog i trećeg tendera. Evidentno je da se kroz izmjene kriterija pojedinačnih tendera favorizira pojedinačan konzorcij te ograničava pristup ostalim učesnicima u skladu sa dokumentacijom i podacima prikupljenim na prva dva tendera. Naime, ovakva podjela na LOT-ove, kao što je sada slučaj u trećem tenderu, favorizira konzorcij sa društvom Euroasfalt.

Zahtjevi za iskustvo u izvođenju sličnih radova ili iskustvo u ključnim aktivnostima na ovom tenderu, osobito za LOT 2, su toliko nesrazmjerni predmetu nabavke i toliko ograničavajući da je konkurencija za ovaj LOT u potpunosti upitna. Zahtjev je da izvođač mora imati uspješno iskustvo u ulozi glavnog izvođača (jedan izvođač ili član u JV/konzorciju) u najmanje 3 projekta prirode i kompleksnosti slične kao predloženi ugovor (gradnja punog profila autoceste) sa vrijednošću ne manjom od 22 miliona EUR za svaki, od kojih jedan treba biti gradnja most/vijadukta vrijednosti ne manje od 35 miliona EUR, i koji ima minimalne karakteristike da su mu je raspon minimalno 140 m, visina stupova 90 m, a a širina 20 m.

Ovakav zahtjev je jako visok i u pogledu vrijednosti s obzirom da procijenjena vrijednost samog mosta Počitelj iz ranijih tendera iznosi cca 25 miliona EUR. Nadalje kombinaciju ovih zahtjeva je jako teško ostvariti budući da su fiksno date i jasno određene.

Ovaj zahtjev je i dodatno ograničen činjenicom da partneri u konzorciju ne mogu zahtjeve specifičnog iskustva i iskustva u ključnim aktivnostima ispuniti kumulativno nego je izričito traženo da ove zahtjeve mora ispuniti isključivo vodeći partner.

Smisao ovog zahtjeva je da se dokaže da potencijalni izvođač ima iskustvo u gradnji sličnih objekata, a ne da se precizira visina, širina i raspon mosta. Ovaj zahtjev JP Autoceste je mogao formulirati i na način da neke okvirne parametre definiše, zatim sličnost po metodologiji, po materijalima, a ne konkretno zadani objekt.

S druge strane, LOT 1 koji je sada finansijski i tehnički zahtjevniji i obimniji, ima znatno manje zahtjeve (a ostali su skoro jednaki kao kod prvog tendera), tako da se traži ključno iskustvo u gradnji punog profila autoceste u tri ugovora u zadnjih 5 godina u vrijednosti od 41 milion EUR (ranije je bilo 40 miliona EUR i jedan ugovor) s tim da ovo iskustvo može biti i u ulozi podizvođača pa čak i zbrajanjem više ugovora, što je znatno manji zahtjev u odnosu na sami projekt.

Podnosilac zahtjava napominje da je za LOT l povećan samo zahtjev godišnjeg prometa na način da Partner mora zadovoljiti minimalno 40% dok je na prvom tenderu bilo samo 25%. Sve ovo ukazuje na neekvivalentost tendera (odnosno već samih LOT-ova) u pogledu aspekta prava konkurencije.

JP Autoceste, na osnovu prošlih tendera može jasno utvrditi koji procenat Podnosilac zahtjeva može ispuniti, međutim, Podnosilac zahtjeva smatra da ovakvo neopravdano postupanje i uvećanje udjela minimalnih kriterija predstavlja jednostrano postupanje, čiji opravdanje se ne može ni tehnološki ni ekonomski objektivno argumentirati te služe samo u jednu svrhu - narušavanju konkurencije kroz favoriziranje pojedinačnih učesnika, odnosno prilagođavanja kriterija pojedinačnom konzorciju.

Činjenica da je Banka (EIB) dala svoju suglasnost na kvalifikacijske kriterije na prvom tenderu dokazuje da su ispravni i da se po njima mogao raspisati i uspješno provesti natječaj, pa su izmjene kvalifikacijskih kriterija vršene isključivo na inicijativu JP Autoceste koji su bez ekonomskih i proceduralnih opravdanja samovoljno mijenjali kvalifikacijske kriterije iz tendera u tender.

Što se tiče ograničavanje konkurencije vezano za povezana lica Podnosilac zahtjeva ističe da u je članku 17.5. Podataka o tenderu (Tender data sheet) privredni subjekt JP Autoceste naveo da Ponuđači ne mogu koristiti iskustvo i kapacitete povezanih poduzeća, kćerka poduzeća niti supsidijarnih društava. Iskustvo koje će se uzeti u obzir je samo ono vlastito iskustvo ponuđača.

Podnosilac zahtjeva smatra da je ovakav kriterij jako ograničavajući osobito kada je poznato da većina svjetskih kompanija posluju kao korporacije ili grupacije više privrednih subjekata pa ovakvo ograničavanje u bitnom narušava konkurenciju na način da JP Autoceste očevidno sprečavaju ulazak na tržište privrednih subjekata koji pripadaju većim grupacijama, što, pored što je protivno pravilima slobodne tržišne utakmice, narušava i sve ekonomske zakonitosti jer je za očekivati da su veće grupacije spremnije ispunjavati svoje obaveze iz tendera.

Imajući u vidu ove kvalifikacije Podnosilac zahtjeva ističe, da su kvalifikacijski zahtjevi korektno postavljeni treći put kada je objavljen tender, nesporno je da bi Podnosilac obzirom na dosadašnje iskustvo na sličnim projektima, bar zadovoljavao uvjete za partnera, no tenderski uvjeti su prilikom objave trećeg tendera upravo kreirani tačno na način da se isključuje Podnosilac zahtjeva (odnosno da se tender prilagodi konzorciju Strabag & Euroasfalt).

Ovakvim postupanjem od strane JP Autoceste, Podnosilac zahtjeva navodi da je doveden u situaciju da nije u mogućnosti da obavlja svoju osnovnu djelatnost, odnosno da ne može uopće da se pojavi kao ponuđač (konkurent) na predmetnom tenderu, a zbog u cijelosti neopravdanog i nezakonitog postupanja od strane JP Autoceste prilikom propisivanja uvjeta za tender. Štetni uticaj koji ovakvo postupanje ima u odnosu na Podnosioca je izgubljena dobit uslijed neopravdane nemogućnosti učestvovanja Podnosioca na tenderu.

U Zahtjevu i kasnije zaprimljenim podnescima se također navodi i da dobavljači koji nemaju jednak tretman u postupku javnih nabavki imaju mogućnost ulaganja prigovora odnosno žalbi prema Zakonu o javnim nabavkama, dok ta mogućnost u predmetnim tenderima nije data. Naime, kako je već samo Konkurencijsko vijeće utvrdilo u Rješenju br.: UP-03-26-3-021-40/17 od 07.06.2018. godine, Ured za razmatranje žalbi javnih nabavki za navedene slučajeve nije nadležan. Naime u skladu sa članom 10. stav 1) Zakona o javnim nabavkama isključena je primjena istog u ugovorima koji se dodjeljuju u skladu sa međunarodnim sporazumima i u kojima se procedure nabavke provode po posebnim zahtjevima kreditora, tako da u ovim slučajevima nije osiguran nikakav institucionalni pravni okvir koji bi osiguravao provođenje procedura po osnovnim principima transparentnosti, pravičnosti i osiguranja aktivne konkurencije.

Podnosilac zahtjeva se stoga obratio Konkurencijskom vijeću da na zahtjev Podnosioca zahtjeva pokrene postupak te utvrdi neusaglašenost tendera sa Zakonom o konkurenciji na način da su svojim postupanjem JP Autoceste zloupotrijebile svoj dominantan položaj, što, shodno tome, predstavlja povredu Zakona o konkurenciji.

Podnosilac zahtjeva u Zahtjevu navodi da sve navedeno govori u prilog činjenici da postoji realna indikacija da će realizacijom predmetnog tendera biti oštećeni svi ponuđači koji ne ispunjavaju ovakve neopravdane uvjete koji su prilagođeni isključivo preferiranom konzorciju Strabag & Euroasfalt, odnosno da su ispunjeni uvjeti iz člana 40. Zakona o konkurenciji da Konkurencijsko vijeće odredi privremenu mjeru i naloži obustavu postupanja po predmetnom tenderu, do okončanja postupka pred Konkurencijskim vijećem, a po Zahtjevu da se utvrdi da je JP Autoceste zloupotrijebio dominantni položaj na tržištu, odnosno do naloga Konkurencijskog vijeća da JP Autoceste usklade predmetni tender i svoje postupanje na tržištu u skladu sa Zakonom o konkurenciji.

Pored svega navedenog, Podnosilac zahtjeva je u dopuni Zahtjeva od 17.08.2018. godine dodatno naveo da su, u skladu sa tenderskom dokumentacijom zainteresovani sudionici na tenderu, dana 01.08.2018. godine obavili obilazak terena u organizaciji JP Autoceste što je uobičajna procedura sa sličnim tenderima putem koje se potencijalni ponuđači upoznaju sa detaljima terena i pristupa kako bi mogli napraviti najbolje ponude uzimajući u obzir sve bitne elemente i okolinu samog projekta; iz zapisnika se može vidjeti koja lica su bila zainteresovana za učešće na tenderu, ali prema saznanjima Podnosioca zahtjeva uvjete koji su formulirani tenderom ispunjava samo privredni subjekt Strabag; ostala lica koja su bila zainteresovana, iako imaju značajno iskustvo, prema uvjetima JP Autoceste, neće moći uzeti učešće na tenderu, koji je predvidio uvjete koje ispunjava samo jedan zainteresovani učesnik na tržištu. Dok god JP Autoceste raspisuju uvjete na ovaj način (minimalne visine, dužine i širine pojedinačnih elemenata), bez uzimanja u obzir principa proporcionalnosti u kojim bi se i drugi učesnici koji ispunjavaju slične uvjete mogli kvalificirati, takvi uvjeti će imati restriktivan efekat na konkurenciju.

Prema Podnosiocu zahtjeva je dana 21.09.2018. godine aktom broj UP-04-26-2-025-6/18 upućen Zahtjev za dostavom dodatnih informacija i pojašnjenja i to u vezi ranijeg postupka koji se vodio pred Konkurencijskim vijećem, a koji je okončan donošenjem Rješenja broj UP-03-26-3-021-40/18 dana 07.06.2018. godine.

U odgovoru koji je zaprimljen dana 26.09.2018. godine pod brojem UP-04-26-2-025-7/18 Podnosilac zahtjeva je naveo da smatra da predmetni postupak nije u vezi sa predmetom koji je okončan Rješenjem broj UP-03-26-3-021-40/18 od dana 07.06.2018. godine, obzirom da se bazira na drugim materijalnim činjenicama i drugom pravnom osnovu za pokretanje postupka. Raniji postupak se odnosio na tadašnji poziv za izgradnju autoceste na koridoru Vc dionica Počitelj Bijača, br. JPAC 841-B80-17, koji je bio poništen prije nego je prouzrokovao bilo kakvu posljedicu koja bi mogla biti od uticaja na konkurenciju. Predmet trenutnog postupka je način provođenja nove tenderske procedure vezano za LOT 1 Čvor Počitelj - početak mosta Počitelj & kraj mosta Počitelj-Zvirovići, ref. JPAC 975-B96-18 i LOT 2 Most Počitelj Ref. JPAC 976-B97-18. Riječ je o drugim postupcima koji predstavljaju nove materijalne činjenice vezano za koje se Konkurencijsko vijeće moli za provođenje postupka utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja. Pravni osnov zahtjeva u predmetu okončanom Rješenjem: UP-03-26-3-021-40/18 bio je isključivo član 4. Zakona o konkurenciji (zabranjeni sporazum), dok u ovom predmetu Podnosilac smatra da materijalne činjenice zbog kojih je podnio zahtjev predstavljaju kršenje odredbi člana 10. Zakona o konkurenciji (zloupotrebu dominantnog položaja).

Podnosilac zahtjeva je naveo u Odgovoru da nema potpuna saznanja niti uvid u svu potrebnu dokumentaciju, ali koliko je upoznat, EIB je dao tzv. "non-objection" (potvrda da nema primjedbi) na tendersku proceduru i dokumentaciju.

Također, Podnosilac zahtjeva je istakao da JP Autoceste samostalno i bez sudjelovanja EIB-a postavlja kriterije za kvalifikaciju i da sam odgovara za realizaciju projekta. Prema svim relevantnim propisima i pravilnicima EIB-a, ova finansijska institucija se ne upušta u tenderske kriterije (pogotovo ne one tehničke prirode za koje i nema eksperte), nego svoj nadzor ograničava samo na najbitnije aspekte administrativnih odredbi tenderskih dokumenata. Shodno tome, postupanje JP Autoceste, koja je predmet Zahtjeva se, prema stavu Podnosioca zahtjeva, ne bi moglo smatrati odobrenim od strane EIB-a.

Imajući u vidu navedeno, Podnosilac zahtjeva je naveo da ostaje kod svih prijedloga iz Zahtjeva te moli Vijeće za hitno postupanje, posebno u odnosu na predloženu privremenu mjeru.

Konkurencijsko vijeće se aktom broj UP-04-26-2-025-8/18 od 02.10.2018. godine obratilo privrednom subjektu JP Autoceste zatraživši informacije koje sve saglasnosti po pitanju tenderske procedure daje Evropska investicicijska banka (EIB) kada je riječ o raspisivanju i provođenju tendera koji se finansiraju na ovaj način. U Upitu je tražena i informacija da li JP Autoceste samostalno i bez sudjelovanja EIB-a postavlja kriterije za kvalifikaciju, da li se Evropska investicijska banka uključuje u izradu tenderskih kriterija, posebno kriterija tehničke prirode, ili je monitoring EIB usmjeren na isključivo administrativne odredbe tenderske dokumentacije.

JP Autoceste se dana 11.10.2018. godine podneskom zaprimljenim pod brojem UP-04-26-2-025-9/18 očitovalo na traženo te tom prilikom istaklo da se postupci nabavki radova i usluga nadzora čije je finansiranje obezbijeđeno iz kreditnih aranžmana zaključenih sa Europskom investicijskom bankom (u daljem tekstu "Banka") provode u skladu sa Vodičem za nabavke za projekte koje finansira EIB (revidovana verzija dokumenta iz juna 2011. godine). Aneksom 2 - pregled odluka o nabavkama od strane Banke za projekte locirane izvan EU definisani su koraci koji se moraju poštovati kako slijedi:

"Međunarodni postupci nabavke

1. Investitor treba da pošalje obavještenje o nabavci i tendersku dokumentaciju (kao i predkvalifikacionu dokumentaciju, ukoliko je potrebno) Banci najmanje dvadeset dana prije očekivanog datuma objavljivanja obavještenja.

2. Politika Banke je da se ne vrši sveobuhvatan pregled ponuda ili pred-kvalifikacione dokumentacije, što je u potpunosti odgovornost Investitora. Ipak, Banka može da pregleda osnovne administrativne klauzule ovih dokumenata, te da određene komentare, naročito u vezi sa faktorima pred-kvalifikacije i kriterijumima za ocenjivanje ponude. U svakom slučaju, to ne predstavlja odobrenje kompletnog sadržaja ovih dokumenata.

3. Ukoliko je potrebno, Banka će pregledati i organizovati objavljivanje obavještenja o nabavci u "Službenom glasu Evropske unije" (SGEU) u ime Investitora.

4. U slučaju pred-kvalifikacije, Investitor mora da pošalje Banci na "saglasnost" ("non-objection") izvještaj o pred-kvalifikaciji i predloženu listu pred-kvalifikovanih kandidata.

5. Tokom pripreme tendera, Investitor mora odmah da obavijesti Banku o bilo kakvim pisanim žalbama koje je eventualno primio od ponuđača.

6. Nakon analize ponuda, Investitor mora poslati Banci svoj izvještaj o procjeni, navodeći jasnu preporuku za dodjeljivanje ugovora. Banka će dati "saglasnost" "(non-objection") ili odgovarajuće komentare.

7. Odmah nakon što je ugovor potpisan, Investitor mora da pošalje Banci obavještenje o dodjeli koje će, ukoliko je potrebno, Banka objaviti u SGEU u ime Investitora.

8. Konačno, Investitor mora da pošalje Banci kopiju potpisanog ugovora (i Izjave o integritetu) prije prvog zahtjeva za isplatu po osnovu ugovora.

Specifični slučajevi ugovora za konsultantske usluge


Banka pregleda predloženi obim usluga i opis poslova (uključujući i odabrani postupak), izveštaj o užem-izboru koji objašnjava kako je pripremljen preporučeni uži izbor konsultanata, izbor, zahtjev za ponude, izvještaj o ocjeni koji opravdava predloženi postupak, i nacrt konsultantskog ugovora, kako bi se osiguralo da može da finansira odgovarajuće usluge.

1. Investitor mora poslati Banci opis poslova, predloženi uži izbor konsultanata i izvještaj o užem izboru (ili obavještenje o nabavci u slučaju da je izabran otvoreni ili ograničeni postupak) i zahtjev za ponude.

2. Banka će poslati svoju "saglasnost" ("non-objection") ili komentare o ponudi. Takođe, Banka može da izvrši pregled glavnih administrativnih klauzula zahtjeva o ponudama i dati određene komentare, posebno one koji se odnose na kriterijume ocjene ponude. U svakom slučaju, ovo se ne smatra odobrenjem za cjelokupni sadržaj dokumentacije.

3. U slučaju otvorenih ili ograničenih postupaka, Banka će, po potrebi, organizovati objavljivanje obavještenja o nabavci u SGEU ime Investitora.

4. U slučaju ograničenog postupka, Investitor mora da pošalje izvještaj o pred-kvalifikaciji Banci na "saglasnost" ("non-objection").

5. Nakon analize ponuda, Investitor mora da pošalje Banci svoj izvještaj o ocjeni, ističući jasne preporuke za dodjelu ugovora, i nacrt konsultantskog ugovora. Banka daje svoju "saglasnost" ("non-objection") ili odgovarajuće komentare.

6. U slučaju otvorenog ili ograničenog postupka, odmah nakon potpisivanja ugovora, Investitor mora da pošalje Banci obavještenje o dodjeli koje će Banka, po potrebi, objaviti u SGEU u ime Investitora.

7. Konačno, Investitor mora da pošalje Banci kopiju potpisanog ugovora (i Izjave o integritetu, Aneks 3, za međunarodni postupak) prije svog prvog zahtjeva za isplatu po ugovoru."

Pored navedenog JP Autoceste je u svom odgovoru dalje naveo da, poštujući pravila i procedure propisane Vodičem, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar kompletnu tendersku dokumentaciju (koja zavisno od faze postupka može biti u slučaju nabavke radova pretkvalifikaciona dokumentacija i tenderska dokumentacija, te u slučaju nabavke usluga poziv za iskaz interesa i poziv za dostavljanje ponuda) prije objavljivanja i dostavljanja aplikantima, dostavlja Banci na pregled i komentare. Banka daje svoju saglasnost odnosno "no comment" ili odgovarajuće komentare. Banka vrši pregled kompletne dokumentacije tj. formalno-pravnog dijela, kao i tehničkog dijela odnosno kvalifikacionih kriterija. Izdavanjem "no comment" Banka je saglasna sa sadržajem kompletne tenderske dokumentacije. U suprotnom, Banka daje komentare i smjernice koje izmjene trebaju biti izvršene.

Nadalje, kako je navedeno u Vodiču, a dostavljeno Konkurencijskom vijeću od strane privrednog subjekta JP Autoceste "Banka ima pravo i obavezu da osigura poštovanje, u slučaju projekata u Evropskoj uniji, odredbi Zajednice (EU) u ovoj oblasti, ili u slučaju projekata izvan EU, relevantnih kriterijuma za propisno upravljanje njenim finansiranjem, te da je proces nabavke pravedan i transparentan, kao i da je izabrana ekonomski najpovoljnija ponuda".

JP Autoceste na kraju napominju da se gore navedeni koraci, koji se moraju poštovati, predstavljaju standarni tok postupka nabavke roba odnosno usluga, osim u posebnim slučajevima kada Banka daje instrukcije i smjernice Investitoru o metodi i načinu provođenje postupka.

U cilju potpunog informisanja Konkurencijsko vijeće se dodatno obratilo privrednom subjektu JP Autoceste dana 16.11.2018. godine aktom broj UP-04-26-2-025-10/18, a zatim i urgencijom na zahtjev za dostavljanjem informacija dana 10.12.2018. godine aktom broj UP-04-26-2-025-11/18 upitom da li je po pitanju tenderske procedure vezano za LOT 1 Čvor Počitelj - početak mosta Počitelj & kraj mosta Počitelj-Zvirovići, ref. JPAC 975- B96-18 i LOT 2 Most Počitelj Ref. JPAC 976-B97-18 Evropska investicicijska banka dala tzv. "non-objection" (potvrda da nema primjedbi) na kompletnu tendersku proceduru, uključujući raspisivanje tendera, uslove iz tendera i tendersku dokumentaciju.

JP Autoceste je na upit odgovorilo podneskom zaprimljenim dana 13.12.2018. godine pod brojem UP-04-26-2-025-12/18 ističući da, obzirom da se projekt realizuje kreditnim sredstvima Evropske investicijske banke, kompletan proces nabavke oba lota se vrši u skladu sa pravilima i politikama nabavke ove međunarodne finansijske institucije. U fazi pripreme tendera to podrazumijeva korištenje standarde tenderske dokumentacije EBRD-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija priznatih od strane EIB-a uz poštivanje i uključivanje EIB-ovog Vodiča za nabavke.

U pripremi tenderske dokumentacije, posebno kvalifikacionih kriterija, bio je uključen i konsultant zadužen za pružanje tehničke pomoći (također izabran po međunarodnom pozivu i u skladu sa pravilima EIB-a), a aktivnu ulogu imao je i neovisni posmatrač kojeg je direktno imenovao kreditor.

U odgovoru JP Autoceste se dalje navodi da je tenderska dokumentacija poslana na pregled i saglasnost EIB-u koji je na istu dao "no comment" 29. juna 2018. godine. Ovim aktom data je saglasnost na objavu tendera u Službenim novinama EU kao i u domaćim sredstvima informisanja. Tender je objavljen 10.07.2018. godine, a ponude su otvorene 10.10.2018. godine.

U cilju postizanja maksimalne zaštite povjerljivosti postupaka predmetna nabavka se provodi po sistemu tzv dvije koverte. Prvo se otvaraju i evaluiraju tehničke ponude, a tek nakon što EIB izda "no-objection" na Izvještaj o tehničkoj evaluaciji, pristupa se otvaranju finansijske ponude (druga koverta). Po okončanju finansijske evaluacije sačinjava se novi izvještaj sa prijedlogom za dodjelu ugovora koji se također šalje Banci na "no-objection".

Uvidom u podneseni Zahtjev i ostale podneske Podnosioca zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da opisano činjenično stanje ne spada u nadležnosti Konkurencijskog vijeća.

Konkurencijsko vijeće je organ nadležan za zaštitu tržišne konkurencije, koji u okviru nadležnosti propisanih članom 25. stav 1) Zakona, između ostalog, odlučuje o zahtjevima za provođenje postupka, vodi postupak i donosi upravne akte kojima se okončava postupak pred Konkurencijskim vijećem.

Zahtjev za pokretanje postupka se odnosi na provođnje tenderske procedure izgradnje dijela autoceste Vc dionica Počitelj-Bijača, poddionica Počitelj-Zvirovići koji se finansira iz sredstava Evropske investicijske banke (EIB). Postupci nabavki radova i usluga nadzora čije je finansiranje obezbjeđeno iz kreditnih aranžmana zaključenih sa Europskom investicijskom bankom provode se u skladu sa Vodičem Evropske investicijske banke za nabavke za projekte koje finansira EIB (revidovana verzija dokumenta iz juna 2011. godine). Aneksom 2 - pregled odluka o nabavkama od strane Banke za projekte locirane izvan EU definisani su koraci koji se moraju poštovati. JP Autoceste dostavlja tendersku dokumentaciju Banci na pregled i komentare. Banka daje svoju saglasnost, odnosno "no comment" ili odgovarajuće komentare.

Pored toga, primjenom člana 10. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama isključena je primjena ovog Zakona u ugovorima koji se dodjeljuju u skladu s međunarodnim sporazumom prema kojem se primjenjuje posebna procedura međunarodnih, kreditnih ili donatorskih aranžmana ili ugovorima o javnoj nabavci koji je zaključen u skladu s posebnim pravilima definiranim međunarodnim ugovorom između Bosne i Hercegovine i jedne ili više država za projekte koje će ugovorne strane zajednički izvoditi ili koristiti.

Konkurencijsko vijeće je dana 27.12.2018. godine pod brojem UP-04-26-2-025-13/18 na 43. (četrdesettrećoj) sjednici donijelo Zaključak kojim je odbacilo Zahtjev za pokretanje postupka privrednog subjekta Hering d.d. za projektiranje i graditeljstvo, Široki Brijeg protiv JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu člana 10. stav (2) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji, zbog stvarne nenadležnosti imajući u vidu da nije bilo osnova za pokretanje postupka.

Predmetni Zaključak je 28.12.2018. godine dostavljen Podnosiocu zahtjeva (u prilogu akta broj UP-04-26-2-025-14/18). Zaključak je dostavljen na objavu u službene glasnike dana 22.01.2019. godine u prilogu akta broj UP-04-26-2-025-17/18.

Dana 31.01.2019. godine podneskom koji je zaprimljen pod brojem UP-04-26-2-025-18/18 Sud BiH je obavijestio Konkurencijsko vijeće da je dana 29.01.2019. godine tužitelj Hering tužbom pokrenuo upravni spor broj S1 3 U 031578 19 Fp protiv Zaključka Konkurencijskog vijeća broj UP-04-26-2-025-13/18 od 27.12.2018. godine te da se Konkurencijsko vijeće poziva da u ostavljenom roku dostavi odgovor na tužbu zajedno sa predmetnim spisom.

Konkurencijsko vijeće je u ostavljenom roku dana 06.02.2019. godine u prilogu akta broj UP-04-26-2-025-20/18 Sudu BiH dostavilo Odgovor na tužbu (akt broj UP-04-26-2-025-19/18).

Podneskom zaprimljenim pod brojem UP-04-26-2-025-23/18 dana 29.10.2020. godine Konkurencijskom vijeću je dostavljena Presuda Suda BiH broj S1 3 U 031578 19 U od 13.10.2020. godine zajedno sa spisom.

Nastavak postupka nakon Presude Suda Bosne i Hercegovine


Presudom Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 3 U 031578 19 U od 13.10.2020. godine, uvažena je Tužba privrednog subjekta Hering, osporeni Zaključak poništen i predmet vraćen Konkurencijskom vijeću na ponovni postupak.

Presudom je konačni upravni akt poništen i predmet vraćen na ponovno raspravljanje i meritorno odlučivanje.

Primjedbe su se u bitnom odnosile na slijedeće:

- ako je Konkurencijsko vijeće utvrdilo da nije nadležno za postupanje, obrazloženje zaključka je trebalo sadržavati činjenice i razloge iz kojih nedvosmisleno proizilazi da nije nadležan za postupanje te da taj organ oglašava nenadležnim i eventualno odluku kojem organu, kao stvarno nadležnom, će spis biti proslijeđen;

- u predmetnom slučaju Konkurencijsko vijeće se upustilo u ispitivanje osnovanosti zahtjeva, na način što je dostavljao na odgovor stranci u postupku i tražilo dokaze i obrazloženja u vezi sa predmetom postupka;

- da je Konkurencijsko vijeće moralo, u skladu sa svojim nadležnostima, prilikom ispitivanja po zahtjevu Tužitelja, u skladu sa svojom nadležnosti, ispitati da li su JP Autoceste vršile radnje koje se smatraju zabranjenim konkurencijskim djelovanjem kao i da

- niti jedna odredba Zakona o javnim nabavkama nije isključila postupanje Konkurencijskog vijeća u skladu sa njegovim nadležnostima te se Konkurencijsko vijeće nije moglo oglasiti nenadležnim za postupanje po zahtjevu Tužitelja samo iz razloga što se u istom navode i činjenice koje se odnose na primjenu postupaka javnih nabavki.

Postupajući po Presudi Konkurencijsko vijeće se dana 04.11.2020. godine obratilo privrednom subjektu Hering, putem punomoćnika advokata Alena Gračića, ul Fra Anđela Zvizdovića 1, 71 000 Sarajevo, aktom broj UP-04-26-2-025-24/18 sa zahtjevom za dostavljanjem broja bankovnog računa te pozivom za očitavanjem po pitanju predmetne Presude.

Hering je traženo dostavio dana 13.11.2020. godine (podnesak zaprimljen pod brojem UP-04-26-2-025-25/18) navodeći da u cijelosti ostaje kod svog Zahtjeva i ranijih navoda kao i prijedloga dokaza te naročito da iz obrazloženja Presude Suda BiH proizilazi da je Konkurencijsko vijeće isključivo nadležno za postupanje po Zahtjevu. U prilogu podneska dostavljeni su zapisnici sa finansijskog otvaranja tendera od 20.12.2018. godine i 24.01.2019. godine koji, prema navodima iz podneska, upućuju da se radi o nezakonitom tenderu sa diskriminatornim i ograničavajućim karakteristikama i uslovima kojima se narušava efikasna konkurencija na relevantnom tržištu u Bosni i Herceogvini.

Konkurencijsko vijeće se dana 24.11.2020. godine obratilo i JP Autoceste aktom broj UP-04-26-2-025-24/18 zatraživši eventualno očitovanje na navode iz Presude. Očitovanje JP Autoceste je zaprimljeno dana 08.12.2020. godine podneskom broj UP-04-26-2-025-27/18. U bitnom se u očitovanju navodi da su tvrdnje Podnosioca zahtjeva neosnovane jer nezadovoljstvo tenderskim postupkom ne može biti samo po sebi razlog da se inicira postupak, bez dokaza o ispunjenosti uslova, odnosno opravdanosti tvrdnji koje se iznose.

U predmetnom postupku se dalje navodi da EIB vrši pregled kompletne dokumentacije i formalno-pravnog i tehničkog dijela, odnosno kvalifikacionih kriterija. Izdavanjem "no comment" Banka je saglasna sa sadržajem kompletne tenderske dokumenatcije, u suprotnom Banka daje komentare i smjernice koje izmjene trebaju biti izvršene. U konkretnom slučaju, u pripremi tenderske dokumetacije, posebno kvalifikacionih kriterija bio je uključen i konsultant zadužen za pružanje tehničke pomoći (također izabran na međunarodnom pozivu u skladu sa pravilima EIB-a), a aktivnu ulogu imao je i nezavisni posmatrač kojeg je direktno imenovao kreditor-Evropska investicijska banka. Tenderska dokumentacija poslana je na pregled i saglasnost EIB-a koji je na istu dao "no comment" 29. juna 2018. godine. Ovima aktom data je saglasnost na objavu tendera u Službenim novinama EU kao i domaćim sredstvima informisanja, tender je objavljen 10.07.2018. godine, a ponude su otvorene 10.10.2018. godine. Predmetna nabavka se provodi po sistemu tzv "dvije koverte", u cilju maksimalne zaštite povjerljivosti podataka. Prvo se otvaraju i evaluiraju tehničke ponude, a nakon što EIB izda "no objection" na izvještaj o tehničkoj evaluaciji pristupa se otvaranju finansijskih ponuda (druga koverta). Po okončanju finansijske evaluacije sačinjava se novi izvještaj sa prijedlogom za dodjelu ugovora koji se također šalje Banci na "no objection".

U cilju potpunog razumijevanja Konkurencijsko vijeće je dana 28.12.2020. godine aktom broj UP-04-26-2-025-28/18 od JP Autoceste zatražilo informaciju zašto su se mijenjali kvalifikacioni kriteriji u tenderskoj proceduri, imajući u vidu da se tender projekta izgradnje autoceste na koridoru Vc dionica Počitelj Bijača, poddionica Počitelj-Zvirovići, raspisivao tri puta, da li su JP Autoceste u obje prve tenderske procedure za ovaj projekat predlagale da kao izvođač bude izabran skuplji ponuđač - konzorcij Strabag & Euroasfalt, te ako da, zašto su predlagale navedeno kao i kako je na predloženo odgovorila Evropska investicijska banka kao kreditor navednog projekta. Pored navedenog zatražena je i informacija o samim učesnicima na sva tri postupka i to - koji su to bili privredni subjekti koji su se javljali na tendere te koji od tih su zadovoljili kvalifikacione kriterije pojedinačno u sva tri postupka.

Konkurencijsko vijeće je 06.01.2021. godine, podnescima koji su zaprimljeni pod brojem UP-04-26-2-025-29/18 i brojem UP-04-26-2-025-30/18, obavješteno da zastupanje JP Autocesta u predmetnom preuzima Zajednička advokatska kacelarija Sadović Damir i Sadović Amila, Mostarskog bataljona bb, 88 000 Mostar (dostavljena je punomoć u prilogu) te je zatraženo produženje roka za dostavu traženog odgovora. Traženo očitovanje je ipak zaprimljeno dana 07.01.2021. godine pod brojem UP-04-26-2-025-31/18 u kojem se navodi da su kvalifikacioni kriteriji u tenderskoj proceduri mijenjani da bi se ispoštovala pravila EIB, kriteriji su morali biti izmjenjeni zbog protoka velikog vremenskog perioda u kojem isti nije nije bio pokrenut i paralelnog stvaranja svih preduslova za početak izgradnje, a do kašnjenja je došlo zato što u vrijeme raspisivanja tendera nije bio završen glavni projakat niti je bio okončan postupak eksproprijacije, odnosno radi postizanja efikasnosti koju doslovno i rigorozno propisuju odredbe Vodiča za nabavke EIB-a kao lex specialis propisa. Tokom prvog tendera došlo je do problema kod privrednih subjekata Hering i Viadukt d.d., obzirom da je Viadukt d.d. otišao u stečaj. Tako se promijenila finansijska situacija kod ponuđača koji je u prvom krugu prošao pretkvalifikaciju. Povodom ovog problema EIB je zatražio pojašnjenje da bi saglasnost za LOT 1 izostala do marta 2017. godine nakon čega je donesena odluka o raspisivanju novog tendera.

U podnesku se dalje navodi da kvalifikacioni kriteriji u tenderskim procedurama koji se provode po pravilima međunarodnih finansijskih institucija se određuju na osnovu obima radova predviđenih za projekat koji se tenderiše, a sve u skladu sa Vodičem za nabavke EIB-a. Pravilo je, ukoliko se tender ponavlja, da se pokuša promijeniti obim radova i kriteriji koji su definisani na osnovu obima radova kako bi se omogućila što veća konkurentnost u odnosu na prethodne tendere, a kako ne bi došlo do situacije da kompanije koje su već učestvovale na prethodnim tenderima imaju povlašteni položaj jer su već informirane o kriterijma u tenderu koji je bio prethodno raspisan. Također, smatrajući da je kod raspisivanja prvog tendera bilo prevelikog kašnjenja, a radi postizanja što bolje efikasnosti, uz saglasnost EIB-a, kod raspisivanja drugog tendera, cijela dionica je predstavljena kao jedan LOT čime se željelo postići da se dobije ugovarač za cijelu dionicu u što kraćem roku. Međitim, i ovaj tender je poništen obzirom da se Consortium of Azvirt LLC and Power Construction Corporation of China Ltd. čiji je partner bio Hering žalio na povredu povjerljivosti podataka.

Na trećem tenderu koji je okončan i u kojem su opet bila dva LOT-a Hering je angažovan kao podizvođač na LOT 2.

U podnesku se dalje naglašava da su za sve navedeno JP Autoceste imale saglasnost EIB-a jer se na drugačiji način nije niti mogao voditi postupak niti su se bez te saglasnosti mogla angažovati sredstva EIB-a na izgradnji navedene dionice.

Dalje se navodi da je za oba postupka nabavke kao kriterij za dodjelu ugovora primjenjen kriterij "najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude" te da je netačno da su JP Autoceste u oba prva tendera predlagale da kao izvođač bude izabran skuplji ponuđač.

U prvom postupku nabavke za LOT 1 kao najpovoljniji ponuđač predložen je Joint Venture: Hering d.d. & Viadukt d.d., dok je za LOT 2 kao najpovoljni ponuđač bio predložen Joint Venture: Strabag A. G. & Euro-asfalt d.o.o. Na prijedlog dodjele ugovora za LOT 1 EIB je zatražio dodatna pojašenjenja u vezi sa finansijskom situacijom predloženog ponuđača, što im je i dostavljeno. Saglasnost za LOT 1 - Hering d.d. & Viadukt d.d. nije zaprimljena do marta 2017. godine kada su Odlukom Uprave JP Autoceste u dogovoru sa EIB-om poništena oba postupka (iz razloga otvaranja stečaja jednog od učesnika Joint Venture). Joint Venture više nije ispunjavao finansijske uslove za dobijanje posla. Na prijedlog dodjele ugovora za LOT 2 EIB je izdao saglasnost što na kraju nije imalo uticaja jer je cijeli tender poništen.

U drugom postupku nabavke kao najpovoljniji ponuđač predložen je Joint Venture: Strabag A. G. & Euro-asfalt d.o.o. Na prijedlog dodjele ugovora, odnosno na evaluacijski izvještaj EIB nije dao svoju saglasnost. Odlukom EIB-a postupak je poništen krajem januara 2018. godine obzirom da su prije potpisivanja ugovora povrijeđena načela tajnosti. U sklopu kineske kompanije koja je uložila prigovor bio je i privredni subjekt Hering.

JP Autoceste se pozivaju i na stav 7. poglavlja 3.7.4. Vodiča EIB gdje se navodi "Tenderska dokumentacija treba da sadrži izjavu o tome da ponuđači treba da pismeno upozore Investitora, uz upućivanje kopije Banci, u sluačaju da smatraju da određene klauzule ili tehničke specifikacije tenderske dokumentacije mogu ograničavati međunarodnu konkurenciju ili daju nepravednu prednost ponuđačima". Iz citiranog pravila EIB proizilazi da se prigovor davanja nepravedne prednosti nekim ponuđačima mora dati u fazi objave tendera uz upućivanja kopije Banci kako bi se mogao blagovremeno razmotriti. Navedeno znači da su učesnici tendera prihvatanjem uslova istog bez primjedbi i bez upozoravanja JP Autoceste i Banke prihvatili da se tenderom ne ograničava međunarodna konkurencija niti se ijedan od ponuđača stavlja u nepravednu prednost. Podnosilac zahtjeva nije iskoristio ovaj pravni lijek.

Urgenciju Podnosioca zahtjeva za postupanje po predmetnoj Presudi Suda BiH, u smislu odredbe 64. stav (1) Zakona o upravnim sporovima, Konkurencijsko vijeće je zaprimilo dana 08.01.2021. godine podneskom pod brojem UP-04-26-2-025-32/18.

Predmetnim podneskom pozvano je Konkurencijsko vijeće da u roku koji ne može biti duži od 7 dana od prijema istog donese odluku kojom će udovoljiti Zahtjevu Podnosioca na način da će donijeti novi upravni akt u skladu sa shvatanjem Suda BiH iz predmetne Presude. U suprotnom se navodi da će Podnosilac zahtjeva biti primoran da insistira na mehanizmima provođenja iste u skladu sa odredbama ZUS-a.

Konkurencijsko vijeće je, postupajući po predmetnoj Presudi, ponovo razmotrilo sve navode i relevantne činjenice te pravna shvaćanja i primjedbe iz Presude Suda BiH.

Činjenica je da se tenderska procedura za projekat izgradnje autoceste na koridoru Vc dionica Počitelj - Bijača, poddionica Počitelj-Zvirovići, realizovala kreditnim sredstvima Evropske investicijske banke (EIB). Postupci nabavki radova i usluga nadzora čije je finansiranje obezbjeđeno iz kreditnih aranžmana zaključenih sa Evropskom investicijskom bankom provode se u skladu sa Vodičem Evropske investicijske banke za nabavke za projekte koje finansira EIB (revidovana verzija dokumenta iz juna 2011. godine). Aneksom 2 - pregled odluka o nabavkama od strane Banke za projekte locirane izvan EU definisani su koraci koji se moraju poštovati te JP Autoceste dostavlja tendersku dokumentaciju Banci na pregled i komentare koja zatim daje svoju saglasnost, odnosno "no comment" ili odgovarajuće komentare.

Konkurencijsko vijeće jeste organ nadležan za zaštitu tržišne konkurencije, koji u okviru nadležnosti propisanih članom 25. stav 1) Zakona, između ostalog, odlučuje o zahtjevima za provođenje postupka, vodi postupak i donosi upravne akte kojima se okončava postupak pred Konkurencijskim vijećem. Međutim, imajući u vidu navode iz Zahtjeva i ostale podneske Podnosioca zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da opisano činjenično stanje ne spada u nadležnosti Konkurencijskog vijeća.

Uvažavajući navode iz Presude Konkurencijsko vijeće jeste i u ponovljenom postupku od Podnosioca zahtjeva kao i suprotne strane zatražilo dostavljanje određenih informacija, a sve u cilju potpunog informisanja te pravilnog odlučivanja. Imajući u vidu saznanja da se Postupci nabavki radova i usluga nadzora čije je finansiranje obezbjeđeno iz kreditnih aranžmana zaključenih sa Evropskom investicijskom bankom provode u skladu sa Vodičem Evropske investicijske banke za nabavke za projekte koje finansira EIB kao i da JP Autoceste za sve takve postupke dostavlja tendersku dokumentaciju Banci na pregled i komentare, Konkurencijsko vijeće nema osnova za pokretanje postupka, u smislu odredbi člana 10. stav (2) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji, na koje se poziva Podnosilac zahtjeva, niti bilo kojeg drugog člana istog Zakona. Shodno članu 58. st. (3) i (4) Zakona o upravnom postupku Konkurencijsko vijeće je našlo da nije nadležno za rad po predmetnom postupku te je odlučio kao u dispozitivu te će ovaj Zaključak odmah i bez odlaganja dostaviti stranci.

Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Zaključka nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema ovog Zaključka.

Broj UP-04-26-2-025-34/18
13. januara 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. Stjepo Pranjić, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]