BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5281
Službeni glasnik BiH, broj 66/21
Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2), a u vezi s čl. 12., 14. i 16. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta "BIMAL" d.d. Brčko distrikt, Bijeljinska 9, Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina zaprimljenoj pod brojem UP-01-26-1-016-5/21 dana 12.05.2021. godine, na 90. (devedesetoj) sjednici održanoj dana 14.07.2021. godine, je donijelo


ZAKLЈUČAK


1. Odbacuje se Prijava koncentracije privrednog subjekata "BIMAL" d.d. Brčko distrikt, Bijeljinska 9, Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina, kojom isti namjerava steći kontrolu nad privrednim subjektom "ERAKOVIĆ" d.o.o. Bečej Novosadska 163, Bečej, Republika Srbija, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

2. Podnosilac prijave je na ovaj Zaključak dužan platiti administrativnu taksu u iznosu od 1.000,00 KM, u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

3. Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženјe


Konkurencijsko vijeće je dаnа 12.05.2021. godine, pod brojem: UP-01-26-1-016-1/21, zаprimilo Prijаvu koncentrаcije (u dаljem tekstu: Prijаvа) privrednog subjektа "BIMAL" d.d. Brčko distrikt, Bijeljinska 9, Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina (u dаljem tekstu: BIMAL ili Podnosilаc prijаve), kojom isti namjerava steći kontrolu nad privrednim subjektom "ERAKOVIĆ" d.o.o. Bečej Novosadska 163, Bečej, Republika Srbija (u dаljem tekstu: ERAKOVIĆ), u sklаdu sа člаnom 12. stаv (1), tаčkа b) pod (2) Zаkonа o konkurenciji ("Službeni glаsnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) (u dаljem tekstu: Zаkon).

Podnosilac je dana 18.06.2021. godine podneskom broj UP-01-26-1-016-2/21 samoinicijativno dopunio Prijavu dostavljajući Rješenje Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Podnosilac Prijave je, u smislu člana 30. stav (2) Zakona, naveo da namjerava podnijeti zahtjev za ocjenu koncentracije ovlaštenim tijelima Republike Srbije, Republike Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije, Republike Albanije i Kosova.

Nаkon kompletirаnjа dokumentаcije, utvrđeno je dа je Prijаvа podnesenа, u smislu člаnа 16. stаv (2) Zаkonа (nаmjerаvаnа koncentrаcijа s prаvnim osnovom: Memorandum o razumIjevanju) i dа je istа potpunа u smislu člаnа 30. Zаkonа.

Konkurencijsko vijeće je iz Prijave utvrdilo slijedeće činjenice:

1. Učesnici koncentracije


Učesnici koncentrаcije su privredni subjekt "BIMAL" d.d. Brčko distrikt, Bijeljinska 9, Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina i privredni subjekt "ERAKOVIĆ" d.o.o. Bečej Novosadska 163, Bečej, Republika Srbija.

1.1. Privredni subjekt BIMAL (Podnosilаc prijаve)


Privredni subjekt "BIMAL" d.d. Brčko distrikt prema aktuelnom izvodu iz sudskog registra registrovan je kod Osnovnog suda Brčko distrikta pod brojem MBS: 1-323, sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od 20.720.130,00 KM, i pod zajedničkom kontrolom je društava iz Austrije: Seed Oil Holdings GmbH i STUDEN & CO HOLDING sa sjedištem u Beču, Austrija.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjektа BIMAL je proizvodnja ulja i masti.

Povezani privredni subjekti Podnosioca zahtjeva u Bosni i Hercegovini su:

- STUDEN – AGRANA d.o.o. Brčko, Sjedište: Ul. Industrijska 4, Brčko distrikt BiH; Opis predmeta poslovanja: Proizvodnja šećera 10.81 Matični broj: 1-1735

- EKOPAK d.o.o. Sjedište: Ul. Zmaja od Bosne 7-7a, Objekat 03, Sarajevo-Novo Sarajevo BiH; Opis predmeta poslovanja: Djelatnosti sanacije okoliša te ostale usluge upravljanja otpadom 39.00 Matični broj: 65-01-0397-11

- "BELISAR" d.o.o. Brčko, Sjedište: Ul. Industrijska 3, Brčko distrikt BiH; Opis predmeta poslovanja: Ostale pomoćne djelatnosti u prevozu 52.29, Matični broj: 1-1997

- "AGRAGOLD" d.o.o. Brčko distrikt BiH, Sjedište: Ul. Industrijska 4, Brčko distrikt BiH; Opis predmeta poslovanja: Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima 46.33, Matični broj: 1-542

- "STUDEN GLOBAL SEE" d.o.o. Brčko, Sjedište: Ul. Industrijska 3, Brčko distrikt BiH; Opis predmeta poslovanja: Savjetovanje u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem 70.22, Matični broj: 1-1998

- "MINGOS - COFFEE" d.o.o. Brčko, Sjedište: Ul. Industrijska 3, Brčko distrikt BiH; Opis predmeta poslovanja: Prerada čaja i kafe 10.83, Matični broj: 96-01-0059-13

- D.D. "ŽITOPROMET" Brčko; Sjedište: Ul. Industrijska 3, Brčko distrikt BiH; Opis predmeta poslovanja: Iznajmljivanje i upravljanje vlastititim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) 68.20, Matični broj: 1-975

- "INSTITUT ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE" d.o.o. Brčko distrikt BiH, Sjedište: Ul. Industrijska 3, Brčko distrikt BiH; Opis predmeta poslovanja: Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima 46.11, Matični broj: 96-01-0036-16

- "NAVITERRA" d.o.o. Brčko distrikt BiH, Sjedište: Ul. Industrijska 3, Brčko distrikt BiH; Opis predmeta poslovanja: Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća 01.25, Matični broj: 96-01-0033-18

- "ARION" d.o.o. Brčko distrikt BiH, Sjedište: Ul. Industrijska 3, Brčko distrikt BiH; Opis predmeta poslovanja: Cestovni prijevoz robe 49.41; Matični broj: 96-01-0055-19

1.2. Privredni subjekt ERAKOVIĆ


Privredni subjekt "ERAKOVIĆ" d.o.o. Bečej registrovan je na adresi Novosadska 163 Bečej, Republika Srbija pod matičnim brojem 08677921 i nalazi se u vlasništvu fizičkih lica Aleksandre Eraković (50%) i Veselina Erakovića (50%).

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta ERAKOVIĆ je proizvodnja gotove hrane za domaće životinje.

Privredni subjekt ERAKOVIĆ nema povezanih privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini.

2. Pravni okvir ocjene koncentracije


Konkurencijsko vijeće u postupku ocjene koncentracije primijenilo je odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), te Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterija za ocjenu koncentracija privrednih subjekta ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10).

3. Prаvni osnov i oblik koncentrаcije


Prаvni osnov koncentrаcije je Memorandum o razumIjevanju potpisаn dаnа 29.04.2021. godine između učesnika koncentracije, kojim je iskazana poslovna namjera od strane privrednog subjekta BIMAL da izvrši sticanje (..) ⃰⃰ 1 udjela u budućem zavisnom društvu radnog naziva SPV (u daljem tekstu SPV ili Ciljno društvo), a da se od strane fizičkog lica Veselina Erakovića izvrši sticanje (..) ⃰ udjela u budućem zavisnom društvu radnog naziva SPV.

SPV/Ciljno društvo će se prethodno osnovati od strane privrednog subjekta ERAKOVIĆ i u njegov osnovni kapital će se unijeti imovina fabrike za proizvodnju stočne hrane "Bečejka" (..) ⃰ . Ciljno društvo će biti registrovano za obavljanje djelatnosti 1091 – Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti Republike Srbije) na propisan način i pravovaljano, sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

Nakon registracije sticanja udjela od strane privrednog subjekta BIMAL i fizičkog lica Veselina Erakovića u SPV u nadležnim registrima, usvojiće se novi Osnivački akt SPV čija će sadržina biti u skladu sa odredbama Memoranduma o razumIjevanju.

Nakon osnivanja SPV/Ciljnog društva od strane privrednog subjekta ERAKOVIĆ, sticanja udjela u istom od strane privrednog subjekta BIMAL i fizičkog lica Veselina Erakovića i usvajanja novog Osnivačkog akta, kako je prethodno navedeno, strane namjeravaju da se SPV pripoji privrednom subjektu BIMAL Agri d.o.o. Bečej.

Nakon sprovedenog namjeravanog pripajanja, privredni subjekt BIMAL bi u BIMAL Agri d.o.o. imao vlasničko učešće od (..) ⃰ dok bi fizičko lice Veselin Eraković imao vlasnički udio od (..) ⃰ u BIMAL Agri d.o.o.

U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu člana 12. stav (1) tačka b) pod (2) Zakona, pravni oblik predmetne koncentracije je sticanje kontrole privrednog subjekta BIMAL nad privrednim subjektom ERAKOVIĆ.

4. Relevantno tržište učesnika koncentracije


Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište određenih proizvoda/usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu posebno njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Nadalje, prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvaća cjelokupan ili dio teritorija Bosne i Hercegovine na kojem privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Polazeći od svojstava, namjene i ocjene predmetnog skupa proizvoda i usluga, odnosno od stvarne djelatnosti učesnika u koncentraciji, a naročito privrednog subjekta ERAKOVIĆ (osnivača budućeg SPV / Ciljnog društva) čija je stvarna djelatnost proizvodnja gotove hrane za domaće životinje (proizvodnja i veleprodaja stočne hrane), Podnosilac prijave je predložio da se za ocjenu predmetne koncentracije definiše relevantno tržište proizvoda: tržište proizvodnje i veleprodaje stočne hrane.

Privredni subjekt ERAKOVIĆ ima proizvodne pogone na relevantnom tržištu proizvodnje i veleprodaje stočne hrane na cijeloj teritoriji Republike Srbije, zbog čega Podnosilac prijave predlaže za relevantno geografsko tržište Republiku Srbiju.

Imajući u vidu navode Podnosioca prijave da je relevantno tržište predmetne koncentracije tržište veleprodaje stočne hrane na relevantnom geografskom tržištu Republike Srbije, uzevši u obzir da Ciljno društvo ne učestvuje na tržištu Bosne i Hercegovine, namjeravana koncentracija neće imati efekte na tržištu Bosne i Hercegovine, te s toga nije ni rađena analiza tržišta u Bosni i Hercegovini.5. Obaveza prijave koncentracije

Imajući u vidu navode Podnosioca prijave da je relevantno tržište predmetne koncentracije tržište veleprodaje stočne hrane na relevantnom geografskom tržištu Republike Srbije, uzevši u obzir da Ciljno društvo ne učestvuje na tržištu Bosne i Hercegovine, namjeravana koncentracija neće imati efekte na tržištu Bosne i Hercegovine, te s toga nije ni rađena analiza tržišta u Bosni i Hercegovini. 5. Obaveza prijave koncentracije


Obaveza prijave koncentracije postoji ukoliko su uspunjeni uslovi iz člana 14. stav 1) pod a) i b) Zakona, odnosno ako ukupni prihod svih učesnika koncentracije ostvaren podajom roba i /ili usluga na svjetskom tržištu iznosi 100.000.000,00 KM po završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji i da ukupni godišnji prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000,00 KM, ili ako je njihovo zajedničko tržišno učešće na relevantnom tržištu veće od 40%.

Ukupni godišnji prihodi privrednih subjekata učesnika koncentracije za 2020. godinu, kao godinu koja je prethodila koncentraciji, u skladu sa članom 14. Zakona su sljedeći

Tabela br. 1

KM


BIMAL


ERAKOVIĆ

Svijet


(..) ⃰ KM


(..) ⃰ KM

Bosna i Hercegovina


(..) ⃰ KM


-
Izvor: Podaci iz Prijave

Godišnji prihodi učesnika koncentracije predstavljaju ukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na učesnike koncentracije na tržištu Bosne i Hercegovine), u smislu člana 9. tačka h) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata

Prema podacima iz Tabele br. 1, učesnici koncentracije privredni subjekti BIMAL i ERAKOVIĆ u 2020. godini nisu ostvarili ukupan godišnji prihod koji podliježe obavezi prijave koncentracije u skladu sa članom 14. stav (1) Zakona, s obzirom da ne ispunjavaju uslov o visini pojedinačnog prihoda svakog učesnika u koncentraciji ostvarenog na tržištu Bosne i Hercegovine, koji treba da iznosi najmanje 8.000.000,00 KM, s obzirom da privredni subjekt ERAKOVIĆ ne ostvaruje prihode na tržištu Bosne i Hercegovine.

Također, učesnici koncentracije nisu ispunili uslov iz člana 14. stav (1) tačka b) u pogledu tržišnog učešća, obzirom da Ciljno društvo ne obavlja svoju djelatnost na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno nema tržišnog učešća na tržištu u Bosni i Hercegovini.

6. Ocjena prijave koncentracije


Konkurencijsko vijeće je u postupku ocjene podnesene Prijave, kao i dostavljene dokumentacije, utvrdilo kako ne postoji obaveza prijave koncentracije u skladu sa članom 14. stav (1) Zakona.

Uzimajući u obzir navedeno Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u dispozitivu ovoga Zaključka.

7. Administrativna taksa


Podnosilac prijave na ovaj Zaključak, u skladu sa članom 2. stav (1) tarifni broj 108. tačka c) Odluke o administrativnim taksama u vezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11) dužan je platiti administrativnu taksu u iznosu od 1.000,00 KM, u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

8. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Zaključka nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovog Zaključka.

Broj UP-01-26-1-016-5/21
14. jula 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. sc. Amir Karalić, s. r.

1 Podaci predstavljaju poslovnu tajnu u smislu člana 38. Zakona o konkurenciji

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]