BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#790
Obustavljanje postupka

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
OSNOVNI SUD U PRIJEDORU
Broj: _________________
Prijedor, 30.5.2006. godine


Osnovni sud u Prijedoru i to sudija pojedinac M.M., rješavajući u pravnoj stvari tužitelja J.J. iz sela Ledenica br. 40, Opština Prijedor, protiv tuženog A.A. iz sela Ledenica br. 42, Opština Prijedor, radi smetanja posjeda nekretnina, vrijednost spora 500,00 KM, na ročištu održanom dana 30.5.2006. godine u prisutnosti parničnih stranaka donio je


R J E Š E N J E
Obustavlja se parnični postupak u ovoj pravnoj stvari.

Postupak će se nakon pravosnažnosti ovog rješenja nastaviti pred ovim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim, po pravilima vanparničnog postupka o uređenju međa.
O b r a z l o ž e n j e


Tužitelj je u tužbi naveo da ga je tuženi smetao u posljednjem posjedu livade zv. „brežje“ u selu Ledenica time što je 21.01.2006. godine na pomenutom zemljištu posjekao dio živice uz samu među sa istoimenom livadom tuženog.

Tuženi je osporio tužbeni zahtjev, ne poričući da je posjekao taj dio živice, ali je tvrdio da na isti način već dugi niz godina uređuje sporni dio živice.

U postupku su izvedeni dokazi saslušanjem svjedoka S.S. i Š.Š. Nijedan od saslušanih svjedoka nije potvrdio da se bilo koja od stranaka nalazila u posjedu spornog dijela živice, koja stalno raste i širi se tako da se i ne vidi gdje je medja izmedju parcela stranaka.

Prema iskazima svjedoka proističe da je svaka od stranaka posjedovala svoje zemljište upravo do sporne živice i koristila se njime prema svojim potrebama, a da sporni dio živice nije ni na koji način posjedovao ni tužitelj ni tuženi. Parnične stranke nisu prigovorile iskazima saslušanih svjedoka, pa nije bilo razloga da im sud ne vjeruje.


-2-

Iz tako utvrđenih činjenica proizlazi da se nijednoj stranci ne može pružiti posjedovna zaštita, jer se ne nalaze u posljednjem mirnom posjedu spornog dijela živice, te da se ovdje radi o sporu u pogledu međe između zemljišta stranaka.

Stoga je na temelju čl. 18 Zakona o parničnom postupku (Sl. glasnik RS br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07) valjalo obustaviti parnični postupak i odlučiti da se nakon pravosnažnosti ovog rješenja postupak nastavi po pravilima vanparničnog postupka o uređenju međa pred ovim sudom kao nadležnim vanparničnim sudom.S U D I J A :
M.M.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Okružnom sudu u Banjoj Luci u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja.Žalba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]