BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3094
OBRADA OTISKA PRSTA KAO BIOMETRIJSKI PODATAK U SVRHU KONTROLE PRISUSTVA ZAPOSLENOG NA RADNOM MJESTU
Zakon o zaštiti ličnih podataka

član 3

Poslodavcu je izuzetno dozvoljeno da bez saglasnosti zaposlenog otisak prsta koristi kao biometrijski podatak u svrhu ostvarivanja prava i obaveza iz radnog odnosa, prije svega kontrole prisustva zaposlenog na radnom mjestu.

"Prema odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 – ispr, dalje: Zakon) otisak prsta kao biometrijski podatak spada u posebnu kategoriju ličnih podataka, što znači da je njihova obrada zabranjena osim u izuzetnim slučajevima.

Tako je, prije svega, predviđeno da je za obradu posebne kategorije ličnih podataka potrebna izričita saglasnost nosioca podataka. Ova saglasnost mora biti sačinjena u pisanoj formi, mora je potpisati nosilac podataka, mora sadržavati tačnu naznaku podataka na koje se saglasnost odnosi, te ime kontrolora, svrhu i vremenski period na koji se saglasnost za obradu podataka daje.

Prema članu 3. stav 1. alineja 10) Zakona "saglasnost nosioca podataka je svaka konkretna i svjesna naznaka želje nosioca podataka data slobodnom voljom kojom nosilac podataka daje svoj pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju."

(...)

Nadalje, Zakonom je ostavljena mogućnost obrade posebne kategorije ličnih podataka i bez saglasnosti nosioca podataka, između ostalog i ako je: "obrada podataka potrebna za izvršavanje obaveze ili posebnih prava kontrolora iz oblasti radnog prava u onoj mjeri u kojoj je ovlašćen zakonom".

(...)

Imajući u vidu zakonske odredbe, mišljenja smo da je ukoliko se otisak prsta kao biometrijski podatak prikuplja u svrhu kontrole prisustva na radnom mjestu zaposlenog, kojim se utvrđuje izvršavanje prava i obaveza iz radnog odnosa, takva obrada moguća i dozvoljena u izuzetnim situacijama, gdje se kontrola prisustva na radnom mjestu ne bi mogla postići na drugi način.

O pitanju potrebe obrade otiska prsta kao biometrijskog podatka u svrhu ostvarivanja prava i obaveza iz radnog odnosa dužan je da odluči poslodavac, kao kontrolor ličnih podataka u svakom konkretnom slučaju, poštujući pri tome Zakonom propisane principe obrade ličnih podataka, prije svega principa pravičnosti i zakonitosti.

Iz naprijed navedenog, ovakva obrada ličnih podataka je moguća i dozvoljena i bez saglasnosti zaposlenih, ako je poslodavac vrši na osnovu zakona, odnosno ako kontrolu prisustva na radnom mjestu ne može postići drugim sredstvima."(Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, br. službeno od 27.03.2014. godine)

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]