BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
#4015
OBRAČUNAVANJE POREZA KOD PLAĆANJA NAKNADE POSREDSTVOM SERVERA VAN BOSNE I HERCEGOVINE
Zakon o porezu na dobit

član 38

Kod plaćanja naknade za usluge smještajnog kapaciteta posredstvom servera koji se ne nalaze u Bosni i Hercegovini, porezni obveznik nije u obavezi obračunati i obustaviti porez po odbitku, budući da se usluge nisu obavile na teritoriji Federacije BiH.

"Da li smo, sa aspekta Zakona o porezu na dobit, obavezni obračunati porez po odbitlku po osnovu plaćanja provizije za usluge i pronalazak kupca prema Booking.com - Holandija, Expedia.dom - USA, Lastminute.com i Hotels.de - Njemačka, proviziju za rezervacije prema hh i naknadu za prikupljanje komentara prema uu - Njemačka?

Shodno članu 38. Zakona o porezu na dobit ("Sl. novine FBiH", br. 15/2016 - dalje: Zakon) porez po odbitku se obračunava na prihod, koji je ostvario nerezident obavljanjem povremene djelatnosti na teritoriji Federacije, po osnovu naknada navedenih u stavu 1. tač. a) do i) Zakona, na način da je obaveza obračuna i obustave poreza po odbitku na isplatiocu - rezidentu.

Članom 40. Zakona, propisano je da ukoliko se primjenjuje niža porezna stopa od stopa navedenih u članu 38. stav 7. Zakona, isplatilac je dužan, uz propisani obrazac, priložiti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Potvrdu o rezidentnosti primaoca prihoda koju je izdao nadležni organ države primaoca, ne stariju od godine dana i Izjavu nerezidenta da je on primalac prihoda i stvarni vlasnik, odnosno korisnik tog prihoda.

Članom 35. stavom 1. Zakona, ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je ratificirala ili na bazi notifikacije prihvatila Bosna i Hercegovina primjenjuju se kod oporezivanja dobiti ili prihoda nerezidenta i imaju prioritet u odnosu na odredbe ovog zakona.

Shodno navedenim odredbama i informacijama iz vašeg upita u kojem navodite da plaćate proviziju za usluge pronalaska kupca prema Booking.com - Holandija, Vhre-dia.com - USA, Lastminute.com i Hotels.de - Njemačka, proviziju za rezervacije prema hh i naknadu za prikupljanje komentara prema uu - Njemačka, cijenimo bitnim naglasiti da samo po nazivu plaćanja se ne može identifikovati obaveza obračuna poreza po odbitku prema članu 38. Zakona, te smo mišljenja da je potrebno raščlaniti naknadu, te vas upućujemo na slijedeće:

Ukoliko se plaćaju naknade prema nerezidentu na ime usluge rezervacije smještojnih kapaciteta posredstvom servera koji se ne nalaze u Bosni i Hercegovini, mišljenja smo da u ovom slučaju kod isplate na ime naknade za rezervacije, porezni obveznik nije u obvezi obračunati i obustaviti porez po dobitku jer se usluge nisu obavile na teritoriji Federacije BiH te ne podliježe članu 38. Zakona. U ovom slučaju se ne primjenje član 35. Zakona ni član 110. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit ("Sl. novine FBiH", br. 88/2016, 11/2017, 96/2017 i 94/2019 - dalje: Pravilnik)

Ukoliko se plaćaju naknade za pružanje usluge skladištenja podataka - virtuelno i održavanje email i usluge internet domene, mišljenja smo da u ovom slučaju kod isplate na ime naknade porezni obveznik nije u obvezi obračunati i obustaviti porez po dobitku jer se usluge nisu obavile na teritoriji Federacije BIH te ne podliježe članu 38. Zakona. U ovom slučaju se ne primjenje član 35. Zakona.

Naknada na ime forme za rezervaciju koja se plaća prema nerezidentu ima karakter autorske naknade prema odredbi člana stava 10. člana 38. Zakona, jer predstavlja naknadu za korištenje forme - djela ili dizajna, te je primjenjuje član 35. Zakona ukoliko ima Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu. Ukoliko nema Ugovora sa državom nerezidenta primaoca prihoda, primjenjuje se član 38. Zakona.

Nadalje, naknada za izradu potvrde rezervacije i pisma dobrodošlice, može imati karakter autorske naknade. Naime, ukoliko nerezident države X priprema pismo i porade odnosno izrađuje znak, ili nacrt ili model, onda se primjenjuju odredbe Člana 38. Zakona o porezu na dobit, te se taj prihod oporezuju u Federaciji BIH. Članom 113. Pravilnika, stavom 1. definisano je da porezni obveznik koji vrši isplatu autorske naknade dužan je dostaviti Prijavu poreza po odbitku po osnovu autorske naknade - Obrazac POD 817.

Ukoliko se priprema izvršava na osnovu vašeg nacrta, modela zaštitnog znaka, prema odredbi člana 35. Zakona primjenjuju se odredbe Ugovora. Prema čl. 22. i 23. Ugovora, dijelovi dohotka rezidenta države ugovornice, bez obzira na to gdje su nastali, koji nisu regulisani u prethodnim lanovima Ugovora, oporezuju se samo u toj državi. U ovom slučaju primjenjuju se odredbe člana 110. Pravilnika, prema kojem je porezni obveznik dužan do 20-tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dostaviti Poreznoj upravi Izjavu pravnog lica u svrhu oslobađanja od plaćanja poreza po odbitku na izvoru - Obrazac OP-820,

Naknada na ime korisničke podrške za ranije nabavljene software-e koje se plaćaju prema firmi cc, a koja se plaća prema nerezidentu iz Hrvatske, može imati karakter autorske naknade i usluge, stoga je u ovom djelu potrebno razdvojiti, jer je autorska naknada prema Ugovoru sa Hrvatskom oporeziva u BiH."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 05-14-2-7274/18-1 iz 2019. godine)

https://epravo.ba

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]