BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#198
OBLICI STRANIH ULAGANJA

To su:
1) osnivanje pravnog lica u potpunom vlasništvu stranog ulagača,
2) osnivanje pravnog lica u zajedničkom vlasništvu domaćeg i stranog ulagača,
3) ulaganje u postojeće pravno lice i
4) posebni oblici ulaganja.
Strana ulganaja neće biti nacionalizovana, eksproprisana i podvrgnuta mjerama sa sličnim posljedicama izuzev u javnom interesu i u skladu sa zakonom.
Strana ulaganja su oslobođena plaćanja carina i carinskih obaveza, (kao i centralna banka).
Na nepokretnostima strani ulagač ima jednaka vlasnička prava kao i domaća pravna i fizička lica. Strani ulagač ima pravo na upravljanje, na transfer dobiti itd.

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]