BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
#4032
OBJAVLjIVANjE PODATAKA O UČENICIMA NA WEB STRANI ŠKOLE
Zakon o zaštiti ličnih podataka

čl. 5 i 6

Objavljivanje podataka o učenicima na internet stranici škole je protivno interesima djeteta, njime se ugrožava pravo djeteta na privatnost, osim kada se radi o slučajevima objavljivanja podataka učenika koji su pobjednici takmičenja, autorima najboljih radova, učenicima generacije i sl.

"Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 18/2003 i 88/2007 - dr. zakon) utvrđena su načela u obrazovanju od kojih je i "odgovornost škole da, u vlastitoj, i u sredini u kojoj djeluje, doprinese stvaranju takve kulture koja poštuje ljudska prava i osnovne slobode svih građana, kako je to utemeljeno Ustavom i ostalim međunarodnim dokumentima iz oblasti ljudskih prava koje je potpisala Bosna i Hercegovina. Prava djeteta koja se odnose na obrazovanje, ispravna briga za dobrobit njegovog fizičkog i mentalnog zdravlja i sigurnosti, u školama i na svim mjestima gdje se obrazuje, imaju prvenstvo nad svim drugim pravima.

U slučaju sukoba prava, prednost se daje onom pravu, tumačenju ili djelovanju, koje će najviše koristiti interesu djeteta". U najboljem interesu djeteta svakako jeste i zaštita njegovog prava na privatnost.

Cilj Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr, dalje: Zakon) jeste da se na teritoriji Bosne i Hercegovine svim licima, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, osigura zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost i zaštitu podataka u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose.

Članom 3. Zakona definisani su pojmovi, a između ostalog i pojmovi: lični podatak, obrada ličnih podataka i kontrolor, ...

... škole kao kontrolori vrše obradu ličnih podataka učenika ali obradu moraju vršiti u skladu sa principima obrade ličnih podataka propisanih članom 4. Zakona. Tako je tačkom a) navedenog člana Zakona propisano da je kontrolor obavezan da lične podatke obrađuje na pravičan i zakonit način. Ovaj princip podrazumijeva obradu ličnih podataka na osnovu i u granicama zakona i drugih propisa ako je ispunjen jedan od uslova iz člana 6. Zakona, odnosno, na osnovu saglasnosti nosioca podataka u skladu sa članom 5. Zakona.

(...)

Što se tiče saglasnosti roditelja, kao pravnog osnova za objavljivanje imena i prezimena učenika, taj pravni osnov je neprimjenljiv budući da su škole javne ustanove i da je rad istih propisan zakonom.

Saglasnost predstavlja slobodno izraženu volju nosioca ličnih podataka i ista može biti povučena u bilo kojem trenutku, te se postavlja pitanje kako postići svrhu obrade ličnih podataka objavljivanjem imena i prezimena, ukoliko pojedini roditelji odbiju dati saglasnost za takvu obradu.

Isto tako, s obzirom na ulogu škole kao vaspitno-obrazovne ustanove, sa aspekta pravičnosti i zakonitosti, teško je zamisliti situaciju u stvarnom životu kojom bi se objavljivanje imena i prezimena učenika opravdalo javnim interesom i u kojoj bi javni interes mogao nadjačati najbolji interes djeteta i zaštitu njegove privatnosti.

Naprijed navedeno, u smislu javnog interesa, ne odnosi se na pojedinačne slučajeve objavljivanja imena i prezimena učenika na službenoj veb stranici škole, kao što je npr. objava uspjeha učenika na takmičenju, najbolji radovi, učenik generacije i sl."(Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, br. službeno od 5.3.2013. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]