BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#5347
Obavezuje se notar da tužiteljima naknadi štetu
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 41 0 P 062350 19 Rev
Sarajevo, 19.10.2021. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u vijeću sastavljenom od sudija Fatime Mrdović, kao predsjednice vijeća, Amre Hadžimustafić i Gorana Nezirovića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja A… N… i H… N… iz V…, Ulica … broj …, zastupanih po punomoćniku S.G, advokatu iz Sarajeva, protiv tuženih: 1.S… Đ…, notara iz K…, Ulica O… H… m… br…, zastupane po punomoćniku Zahidu Hadžić, advokatu iz Visokog, 2. Addiko Bank d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Trg solidarnosti broj 12, zastupane po punomoćniku F.Č advokatu iz Sarajeva, 3.BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak, Brnjaci b.b., zastupanog po zakonskom zastupniku M… T… i 4.M… T… iz K…, B…i b.., radi utvrđenja ništavosti, eventualno isplate, v.s. 487.995,00 KM, odlučujući o reviziji tužitelja protiv presude Kantonalnog suda u Zenici, broj 41 0 P 062350 18 Gž od 11.12.2018. godine, u sjednici vijeća održanoj dana 19.10.2021. godine, donio je:

P R E S U D U

Revizija se djelimično usvaja i nižestepene presude preinačavaju tako da se usvaja deklaratorni dio primarnog zahtjeva i utvrđuje da je ništav ugovor o zasnivanju hipoteke OPU-683/08 od 27.2.2008. godine.

Obavezuje se tužena S… Đ… notar, da tužiteljima naknadi štetu u iznosu od 487.995,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 8.8.2012. godine solidarno sa tuženim BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak, a sa tuženim M… T… solidarno za pola dosuđenog iznosa, za 243.997,50 KM.

U preostalom dijelu, u odnosu na odluku o odbijanju zahtjeva za uknjižbu i zahtjeva u odnosu na drugotuženu Addiko Bank dd Sarajevo, revizija se odbija.

Obavezuju se tuženi S… Đ… i BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak da solidarno naknade tužiteljima ukupne troškove parničnog postupka u iznosu od 9.380,00 KM, a tuženi M… T… da solidarno sa prvotuženom i trećetuženim naknadi pola od ukupnih troškova, 4.690,00 KM.

Odbijaju se zahtjevi tužene S… Đ… i tužene Addiko Bank d.d. Sarajevo za naknadu troškova sastava odgovora na reviziju.


O b r a z l o ž e nj e

Prvostepenom presudom Općinskog suda u Visokom broj 41 0 P 062350 16 P od 18.4.2018. godine odlučeno je:
„ 1. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužilaca kojim traže da se utvrdi da je ništav Ugovor o zasnivanju hipoteke OPU-…, od …. godine sačinjen od strane notara S… Đ… i zaključen između A… N… kao hipotekarnog dužnika, BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak, kao glavnog kreditnog dužnika, M… T…, kao hipotekarnog dužnika i Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar kao hipotekarnog povjerioca, u pogledu zasnivanja hipoteke na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1981, upisanoj u z.k.ul. 2470 k.o. …, površine 284 m2, radi osiguranja naplate kredita po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. … za iznos od 300.000 KM zaključenom između BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak i Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar kao i zahtjev da se nalaži se Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Visokom da na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1981, upisanoj u z.k.ul. 2470 k.o. …, površine 284 m2 izvrši brisanje vlasnika Hypo Alpe Adria bank d.d. Mostar i upiše kao vlasnika A… N… sa pravom vlasništva 1/1, u roku od 30 dana od donošenja presude te zahtjev da Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar to trpi.

2. U odnosu na tužene Notara S… Đ…i Addiko Bank d.d. Sarajevo se u cijelosti odbija alternativni tužbeni zahtjev tužilaca kojim traže da im tuženi solidarno isplate iznos od 487.995,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 27.02.2008. godine pa do dana isplate.

3. Tužioci su dužni tuženoj Notaru S… Đ… nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 4.066,92 KM, u roku od 30 dana.
4. Tužioci su dužni tuženoj Addiko Bank d.d. Sarajevo nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 2.191,12 KM, u roku od 30 dana.
5. Tuženi BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak i tuženi M… T… su dužni solidarno tužiocima isplatiti iznos od 243.997,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 08.08.2012. godine, pa do dana isplate, u roku od 30 dana.
6. Tuženi BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak je dužan tužiocima, pored iznosa iz stav 5. izreke ove presude, isplatiti iznos od 243.997,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 08.08.2012. godine, pa do dana isplate, u roku od 30 dana.
7. Tužioci se odbijaju sa dijelom alternativno postavljenog tužbenog zahtjeva u odnosu na tuženog M… T… preko iznosa iz stava 5. izreke ove presude.
8. Tužioci se odbijaju sa dijelom zahtjeva za isplatu zateznih kamata preko dosuđenog iznosa.
9. Tuženi BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak i M… T… su dužni tužiocima solidarno nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 3.650,72 KM, u roku od 30 dana.
10. Tuženi BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak je dužan tužiocima, pored iznosa iz stava 8. izreke ove presude, nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 3.650,72 KM, u roku od 30 dana.
11. Tužioci i tuženi Notar S… Đ… i Addiko Bank d.d. Sarajevo se odbijaju sa dijelovima zahtjeva za naknadu troškova postupka preko dosuđenih iznosa. „
Drugostepenom presudom Kantonalnog suda u Zenici broj 41 0 P 062350 18 Gž od 11.12.2018. godine žalba tužitelja se odbija i prvostepena presuda potvrđuje. Odbijaju se zahtjevi tuženih S… Đ… i Addiko Bank d.d. Sarajevo za naknadu troškova sastava odgovora na žalbu.

Blagovremeno izjavljenom revizijom drugostepenu presudu pobijaju tužitelji zbog pogrešne primjene materijalnog prava i povrede odredaba parničnog postupka. Predlažu da ovaj sud reviziju usvoji, drugostepenu presudu preinači tako da usvoji primarni tužbeni zahtjev, odnosno da svi tuženi solidarno isplate vrijednost nekretnina tužitelja, kao naknadu štete. Traže ukupne troškove postupka plus trošak sastava revizije u iznosu od 907,00 KM, sa 17% PDV.

Tuženi S… Đ… i Addiko Bank d.d. Sarajevo su u odgovoru na reviziju predložili da se revizija odbije kao neosnovana. Traže troškove sastava odgovora na reviziju i to prvotužena u iznosu od 1.051,83 KM, a drugotuženi u iznosu od 1.069,38 KM.

Ostali tuženi nisu odgovorili na reviziju.

Revizija je djelimično osnovana.

Ispitujući pobijanu presudu u granicama razloga navedenih u reviziji i po službenoj dužnosti u smislu odredbe člana 241. Zakona o parničnom postupku (u daljem tekstu ZPP-a), ovaj sud je odlučio kao u izreci presude iz slijedećih razloga:

Predmet spora je primarni zahtjev za utvrđenje ništavim ugovora o zasnivanju hipoteke na nekretninama tužitelja, kao hipotekarnih dužnika, i zahtjev za brisanje upisanog vlasnika u zemljišnim knjigama Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar i upis tužitelja kao vlasnika, eventualno zahtjev za isplatu naknade štete u iznosu procijenjene vrijednosti nekretnina tužitelja od 487.995,00 KM, solidarno od svih tuženih, za koji iznos se hipotekarni povjerilac, banka naplatila iz imovine, nekretnina tužitelja.

Odlučujući o dva u tužbi istaknuta tužbena zahtjeva (član 55. stav 4. ZPP) koji se nalaze u odnosu eventualne kumulacije, nižestepeni sudovi odbijaju prvi, primarni tužbeni zahtjev, a eventualni zahtjev usvajaju u odnosu na dva tužena, na tužene BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak, korisnika kredita i M… T…, drugog založnog (hipotekarnog) dužnika, obavezujući ih na isplatu potraživanog iznosa (na način bliže naznačen u izreci prvostepene presude), dok odbijaju eventualni tužbeni zahtjev u odnosu na tužene S… Đ… notara i Addiko Bank d.d. Sarajevo.

U postupku koji je prethodio reviziji nižestepeni sudovi su utvrdili da su tužitelji prema Ugovoru o odobravanju Okvira o finansijskom praćenju od 25.2.2008. godine za iznos od 100.000,00 KM sa ugovorenim kamatama (zaključen između banke – Hypo Alpe Adria Bank, kao pravnog prednika Addiko Bank d.d. Mostar i BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak, korisnika kredita, zastupanog po direktoru M…T…) i Ugovoru o dugoročnom kreditu između iste banke i BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak kao korisnika kredita, zaključenog 25.2.2008. godine na iznos od 300.000,00 KM sa ugovorenom kamatom, i dva ugovora o hipoteci (zaključenih u formi notarski obrađene isprave …. godine pod brojem OPU-… i OPU-… od strane notara S… Đ…) svojim nekretninama (upisane u PL ul. broj 2470 k.o. …, k.č. broj 1981, stambena zgrada i dvorište, površine 284 m2), kao hipotekarni (založni) dužnici osigurali povrat kredita, potraživanja povjerioca (vjerovnika) banke. Ugovorima o zasnivanju hipoteke pored tužitelja, hipotekarni dužnik je bio i M… T…, koji je svoje nekretnine opteretio hipotekom radi osiguranja potraživanja, iznosa kredita koje je dobio korisnik kredita BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak, čiji je on bio direktor. Rješenjem Općinskog suda u Visokom – Zemljišno-knjižni ured broj 041-0-Dn-08-000382 od 29.2.2008. godine (podnosilac zahtjeva A… N…-tužitelj), na osnovu Ugovora o zasnivanju hipoteke ovjerenog kod notara S… Đ… pod brojem OPU-… od …. godine uknjižuje se hipoteka na k.č.broj 1981, vlasništvo A…N…, na ime kredita u iznosu od 300.000,00 KM uz valutnu klauzulu u EURO i redovnu kamatu po Ugovoru o dugoročnom kreditu broj … zaključenom između vjerovnika i dužnika BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak dana 25.2.2008. godine u korist vjerovnika Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar. Zaključkom o prodaji nepokretnosti Općinskog suda u Visokom broj 41 0 1 020910 I od 5.3.2012. godine određuje se prodaja javnim nadmetanjem nekretnine označene kao k.č.broj 1981, vlasništvo tužitelja. Vrijednost nekretnine utvrđena je nalazom vještaka u iznosu od 487.995,00 KM. Rješenjem o dosudi Općinskog suda u Visokom broj 41 0 1 020209 10 I od 8.8.2012. godine, ponuđaču, tražitelju izvršenja dosuđena je uz predaju u posjed, nekretnina k.č.broj 1981 upisana u ZK ul. 2470 k.o. … i određen prestanak založnog prava i njegovo brisanje. Prodajom nekretnine u izvršnom postupku realizovano je potraživanje davaoca kredita po ugovoru o dugoročnom kreditu. Vještačenjem po vještaku grafologu je utvrđeno da je notar u formi notarski obrađene isprave sačinio dva ugovora o hipoteci, broj OPU-… od …. godine (radi osiguranja potraživanja od 100.000,00 KM po Ugovoru o odobravanju okvira o finansijskom praćenju) i Ugovor o hipoteci OPU-… od …. godine (radi osiguranja iznosa od 300.000,00 KM po Ugovoru o dugoročnom kreditu od …. godine) i da zadnja stranica prvog ugovora OPU-… nije iskorištena za ugovor broj OPU-…. Numerička greška u gornjem desnom uglu „OPU-…“ na ugovoru OPU-… je štamparska greška, ostala od prvog ugovora, koji je korišten za izradu drugog ugovora.

Osnov za utvrđenje ništavosti Ugovora o zasnivanju hipoteke OPU https://www.anwalt-derbeste.de od … godine, prema odredbi člana 103. Zakona o obligacionim odnosima, tužitelj temelji na tvrdnji da taj ugovor nije zaključio, da svojom imovinom nije osigurao potraživanje Banke po ugovoru o dugoročnom kreditu na 300.000,00 KM, da ne postoji njegova suglasnost za zaključenje tog ugovora, suprotno odredbi člana 26. Zakona o obligacionim odnosima, te da u postupku notarske obrade isprave notar nije postupio po odredbi člana 80. stav 3. Zakona o notarima Federacije BiH da izvornik strankama nije pročitan u prisustvu notara.

Polazeći od navedenih činjeničnih utvrđenja, posebno da su tužitelji učestvovali u postupku notarske obrade ugovora o hipoteci, da su kao založni dužnici potpisali oba ugovora o zasnivanju hipoteke, da je podnositelj zahtjeva za uknjižbu hipoteke na osnovu Ugovora o zasnivanju hipoteke broj OPU-… od …. godine tužitelj, koji nije prigovarao upisu niti u postupku provođenja izvršenja, nižestepeni sudovi ocjenjuju da prvi, primarni tužbeni zahtjev nije osnovan, da nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz člana 103. Zakona o obligacionim odnosima za utvrđenje ništavim ugovora kojim je tužitelj stavljajući hipoteku na svoju nekretninu, u to vrijeme zaposlen u BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak, koji je korisnik kredita, osigurao potraživanje banke, kao davatelja kredita.

Odbijanjem primarnog tužbenog zahtjeva nižestepeni sudovi djelimično usvajaju eventualni tužbeni zahtjev na način da obavezuju tuženog korisnika kredita BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak i drugog hipotekarnog dužnika M… T… da tužiteljima kao hipotekarnim dužnicima isplate vrijednost njihovih nekretnina prodatih radi namirenja duga korisnika kredita. Nižestepeni sudovi odbijaju eventualni tužbeni zahtjev u odnosu na tuženu S… Đ…, notara i Addiko Bank d.d. Sarajevo, davatelja kredita, ne nalazeći pravni osnov njihove odgovornosti za isplatu potraživanog iznosa tužitelja.

Pravilna je odluka nižestepenih sudova kojom korisnika kredita i drugog hipotekarnog dužnika obavezuju da po osnovu namirenja založnog povjerioca (vjerovnika) iz prodaje založene nekretnine tužitelja, isplate tužiteljima procijenjenu vrijednost nekretnina, potraživani iznos od ukupno 487.995,00 KM.

Tužitelj, kao treća osoba, koja je dozvolila upis hipoteke na svojoj nekretnini radi osiguranja potraživanja kojeg je povjerilac (vjerovnik) imao prema svom dužniku, time nisu postali i jemci za obaveze dužnika. Zbog toga povjerilac od te osobe ne može zahtijevati ispunjenje dužnikove obaveze, već samo trpljenje namirenja založnog povjerioca i prodaje založene nekretnine. Provođenjem rješenja o dosudi prestaju založna prava koja su uknjižena na nepokretnosti (član 74. Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH), rješenjem se vrši dosuda nepokretnosti kupcu, određuje se da se nepokretnost preda kupcu i vrši provođenje odgovarajućih zemljišnoknjižnih upisa, upis promjene prava vlasništva, brisanje prava za koje je zakon odredio da prestaju prodajom (član 93. stav 1. i 2. Zakona o izvršnom postupku). Tužitelj protiv rješenja o dosudi nije izjavio žalbu. Na osnovu tog rješenja proveden je upis u zemljišne knjige, a banka kao kupac je upisom promjene vlasništva u zemljišnu knjigu stekla pravo vlasništva na nekretninama, ranije vlasništvo tužitelja.

U revizijskoj fazi postupka sporno je pitanje ništavosti ugovora o zasnivanju hipoteke (prvi dio primarnog tužbenog zahtjeva) i odgovornost tužene S… Đ… po eventualnom tužbenom zahtjevu.

Nižestepeni sudovi utvrđuju da sporni ugovor o zasnivanju hipoteke OPU-… od … godine nije pročitan strankama u prisustvu notara s obzirom na zabilježbu na posljednjoj 6. strani ugovora: „stranke izjavljuju da im je sadržaj ovog ugovora kao i priloga poznat i odriču se prava da im se isti pročitaju, pa ugovor odobravaju i isti vlastoručno potpisuju“, suprotno odredbi člana 80. stav 3. Zakona o notarima koji propisuje: „izvornik se mora strankama pročitati u prisustvu notara, neposrednim pitanjima notar se uvjerava da sadržaj izvornika odgovara volji stranaka, nakon toga stranke moraju odobriti i svojeručno potpisati taj izvornik. U izvornik se mora prije potpisa stranaka konstatirati da se tako postupilo“.

Propust notara nižestepeni sudovi cijene kao proceduralni propust, koji predstavlja povredu službene dužnosti iz člana 120. tačka 1. Zakona o notarima, za koju se može izreći disciplinska kazna (član 121. Zakona o notarima), a ne kao propust koji za posljedicu ima ništavost isprave.

Pravilno revident ukazuje da su nižestepeni sudovi pogrešno primijenili materijalno pravo, član 73. stav 2., član 74. stav 5. i član 80. stav 3. Zakona o notarima, koji propisuju da sadržaj izvornika notarske isprave mora sadržavati napomenu da je izvornik strankama pročitan, da se izvornik mora strankama pročitati u prisustvu notara, te da su ništavi pravni poslovi koji nisu sačinjeni kao notarski obrađene isprave.

Postupak notarske obrade je formalizirani postupak kojeg se notar mora pridržavati da bi pravni posao koji se pred njim zaključuje bio pravno valjan. Učesnici ne mogu notara osloboditi čitanja ili odobravajućom izjavom „spasiti“ ništavost forme. Po ocjeni ovog suda sporni ugovor o zasnivanju hipoteke OPU-… od … godine je ništav u skladu sa odredbom člana 103. Zakona o obligacionim odnosima jer je protivan prinudnim propisima, navedenim odredbama Zakona o notarima. Zbog toga je osnovan prvi dio primarnog zahtjeva za utvrđenje ništavosti ugovora o zasnivanju hipoteke.

Pravilan je stav nižestepenih sudova da tužbeni zahtjev u procesnom smislu predstavlja institut objektivne eventualne kumulacije (član 55. stav 4. ZPP), kao i da za odlučivanje o tako postavljenom zahtjevu postoje specifična pravila u prvostepenom i instancionim postupcima. Odredbom člana 55. stav 4. ZPP propisano je da tužitelj može u jednoj tužbi istaći dva ili više tužbenih zahtjeva u međusobnoj vezi, predlažući da sud usvoji sljedeći od tih zahtjeva, ako nađe da onaj koji je ispred njega nije osnovan. Iz sadržaja odredbe člana 55. stav 4. ZPP proizilazi da sud, ukoliko usvoji primarni zahtjev, ne odlučuje o eventualnom zahtjevu. Ukoliko sud nađe da je primarni zahtjev neosnovan istom presudom kojom odbija primarni zahtjev odlučit će o osnovanosti eventualnog zahtjeva. Suprotnim postupanjem, odnosno meritornim odbijanjem eventualnog zahtjeva, iako je usvojen primarni zahtjev, sud bi povrijedio procesni i materijalni interes tužitelja u odnosu na taj eventualni zahtjev. Prema stanovištu sudske prakse kod eventualne kumulacije sud nije ovlašten odlučivati o eventualnom zahtjevu ni u slučaju kada makar i djelimično prihvati prvi od istaknutih tužbenih zahtjeva.

Međutim, ovaj revizijski sud je mišljenja da se navedeni stav ne može prihvatiti kao apsolutno pravilo u svakom slučaju kada primarni zahtjev predstavlja nenovačno potraživanje, kao što je to slučaj u predmetnoj parnici. U ovoj spornoj stvari primarni zahtjev se sastoji od deklaratornog zahtjeva za utvrđenje ništavosti ugovora i kondemnatornog zahtjeva za upis tužitelja u zemljišnu knjigu kao isključivog vlasnika. Osnovna svrha utvrđenja ništavosti je vraćanje izgubljenog po osnovu takvog ugovora, u predmetnom slučaju vraćanje ranijeg upisa vlasništva i brisanje naknadnog. Imajući u vidu da je upis u zemljišne knjige izvršen u postupku izvršenja, prodajom nekretnine, na osnovu rješenja o dosudi, a ne na osnovu ništavog ugovora o zasnivanju hipoteke, usvajanjem prvog primarnog zahtjeva za utvrđenje da je ugovor o hipoteci ništav ne znači da je primarnom zahtjevu udovoljeno pa ni djelimično jer zahtjev za utvrđenje ništavosti ugovora u konkretnom slučaju predstavlja samo deklaratorni zahtjev koji nije morao biti postavljen, pa njegovo usvajanje, imajući u vidu suštinski vid i sadržaj primarnog zahtjeva, ne može ni biti tretirano kao djelimično usvajanje koje onemogućava odlučivanje o eventualnom zahtjevu. Isti deklaratorni zahtjev za utvrđenje ništavosti ugovora o zasnivanju hipoteke je prethodno pitanje za donošenje odluke o odgovornosti tužene S… Đ…, notara, za štetu koju potražuju tužitelji, jer prema odredbi člana 58. stav 1. Zakona o notarima notar je dužan naknaditi štetu koju je drugom prouzrokovao povredom svoje službene dužnosti. Utvrđeno je da notar u postupku notarske obrade isprave nije poduzeo radnju propisanu odredbom člana 80. stav 3. Zakona o notarima, pa odgovara za povredu službene dužnosti jer je propustio radnju, protivno zakonu.

Tužena S… Đ…, notar, svojim propustom je prouzrokovala nastanak štete koju potražuju tužitelji u ukupnom iznosu od 487.995,00 KM, pa ju je dužna isplatiti i to solidarno sa tuženim BLUE-STAR d.o.o. Kiseljak za ukupan iznos i tuženim M… T… za iznos od 243.997,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 8.8.2012. godine.

Iz navedenih razloga ovaj sud je djelimičnim usvajanjem revizije tužitelja prinačio nižestepene presude tako da je usvojio deklaratorni dio primarnog tužbenog zahtjeva za utvrđenje ništavosti ugovora, te je usvojio i eventualni zahtjev u odnosu na odgovornost i obavezu tužene S… Đ…, primjenom odredbe člana 249. stav 1. i 250. stav 1. ZPP.

Revizija je odbijena na odluku o dijelu primarnog zahtjeva za uknjižbu i odluku o odbijanju tužbenog zahtjeva u odnosu na drugotuženu Addiko Bank d.d. Sarajevo (član 248. ZPP).

Odlučujući o troškovima cijelost postupka u skladu sa odredbom člana 397. stav 2. u vezi sa članom 386. stav 2. ZPP ovaj sud je imajući u vidu uspjeh tužitelja u postupku dosudio tužiteljima ukupne troškove parničnog postupka u iznosu od 9.380,00 KM, od čega troškove prvostepenog postupka u iznosu od 7.301,45 KM, te troškove sastava žalbe 1.108,00 KM i sastava revizije 1.061,00 KM.

Odbijeni su zahtjevi tuženih S… Đ… i Addiko Bank d.d. za naknadu troškova sastava odgovora na reviziju jer ovi troškovi po ocjeni ovog suda nisu bili potrebni radi vođenja ove parnice (član 397. stav 2. u vezi sa članom 387. stav 1. ZPP).

Predsjednica vijeća
Fatima Mrdović,s.r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]