BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#1847
Obavezna prijava koncentracije kod sticanja kontrole nad privrednim drustvom


Tužioci su na osnovu ugovora o kupovini većinskog paketa od 67% dionica stekli mogućnost kontrole nad privrednim društvom, te su bili dužni da podnesu prijavu namjere koncentracije u roku od osam dana.

Obrazloženje:

"Iz podataka u spisu proizlazi, a što ni tužitelji ne spore, da su zajedničku prijavu namjere koncentracije podnijeli dana 11.11.2008.godine, a koju je tuženi zaprimio pod brojem:.., kojom tužitelji namjeravaju steći kontrolu kupovinom većinskog paketa od 67% dionica privrednog subjekta "H." d.d. M.. Kako prijava nije bila kompletna, te ju je trebalo dopuniti, to je tuženi pozvao tužitelje da isto učine, pa je po prijemu kompletne dokumentacije tuženi izdao potvrdu o prijemu kompletne dokumentacije dana 17.02.2009.godine. Tužitelji neosnovano u tužbi detaljno obrazlažu razloge koje smatraju opravdanim, jer su to bili dužni isticati u toku postupka, pa svi prigovori u tom pravcu nemaju značaja na pravilnost rješenja. Odredbom člana 12. stav 1. tačka b) Zakona o konkurenciji, koncentracijom se smatra stjecanje kontrole ili prevladavajućeg utjecaja jednog, odnosno više privrednih subjekata nad drugim, odnosno nad više drugih privrednih subjekata ili dijelom drugog privrednog subjekta, odnosno dijelovima drugih privrednih subjekata, i to: 1. stjecanjem kupovinom većine dionica ili udjela osnovnog kapitala, ili 2. stjecanjem većine prava glasa, ili 3. na drugi način, u skladu sa odredbama zakona koji reguliraju osnivanje privrednih subjekata i njihovo upravljanje. Iz podataka u spisu proizlazi da su tužitelji dana 10.10.2008.godine zaključili Ugovor o kupoprodaji sa Agencijom za privatizaciju F BiH, te na taj dan stekli 67% vlasničkog učešća, odnosno postali većinski dioničari privrednog društva "H." d.d. M., čime je izvršena koncentracija u smislu citiranog zakona.

(...)

U konkretnom slučaju, kako to proizilazi iz Ugovora o kupoprodaji dionica od 10.10.2008.godine, kojim tužitelji namjeravaju steći kontrolu kupovinom većinskog paketa dionica od 67% u privrednom subjektu "H." d.d. M., radi se o koncentraciji u smislu člana 12. stav 1. tačka b) Zakona o konkurenciji, tj. o stjecanju kontrole jednog privrednog subjekta nad drugim privrednim subjektom. Dakle, tužitelji su na osnovu navedenog ugovora stekli mogućnost kontrole nad privrednim društvom "H." d.d. M., pa su u smislu člana 16. stav 2. istog zakona, bili dužni da podnesu prijavu namjere koncentracije u roku od osam dana."(Presuda Suda Bosne i Hercegovine, U 148/2009(1) od 19.3.2010. godine)

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]