BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#719
Notar u FBiH

Notar je nositelj javne službe koju obavlja profesionalno, samostalno, nezavisno, neutralno i isključivo kao zanimanje tokom vremena za koje je imenovan. Isprave sačinjene od strane notara imaju karakter javnih isprava. Imenovanje notara vrši Ministar pravde, a nadzor i kontrolu rada notara vrši država.

Notar obrađuje važne pravne poslove, npr. sastavlja ugovor o kupoprodaji nekretnina ili testament, prima na čuvanje isprave, novac hartije od vrijednosti i druge predmete. Provjerava identitet učesnika u pravnom poslu, utvrđuje činjenično stanje, savjetuje sve učesnike o pravnim posljedicama, te vodi računa da sačini usaglašeni ugovor prema volji stranaka.

Pojedini pravni poslovi su valjani samo ako su sklopljeni u formi notarski obrađene isprave. Ovo vrijedi za sve pravne poslove čiji je predmet prenos ili stjecanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama. Ko drugome nešto obeća, njemu nešto želi da daruje, obavezan je svojim obećanjem samo ako je ono dato u formi notarski obrađene izjave. Za neke poslove nije neophodan notar, ali on se može slobodno na zahtjev ugovornih strana uključiti. To se posebno predlaže kod nasljednog i porodičnog prava.

Svaki notar je dužan:

ponašati se u skladu s poštovanjem i povjerenjem koje se iskazuje u njegovoj službi
ne povrijediti pravila službe
odgovarati za disciplinske prijestupe
odgovorati za nanesenu štetu prouzrokovanu svojom povredom službene dužnosti
sklopiti obavezno osiguranje od odgovornosti za štetu trećim
obavljati službu u prostorijama koje su sami obezbijedili
naplaćivati nagradu i troškove prema uanprijed utvrđenoj tarifi
poučavati, pojašnjavati i savjetovati stranke

1. Koja je razlika između Notara, advokata i sudije?
Advokat zastupa uvijek jednu stranu i njene interese. Notar ostaje neutralan i mora uvažavati ravnopravno interese obje strane i ravnopravno ih savjetovati. Notar izdaje javnu ispravu koja može biti izvršna. Sudije odlučuje o pravnom sporu a Notar postupa prije dok još nije nastao takav spor. Notar preventivno utiče kako kasnije uopće ne bi došlo do pravnih sporova.

2. Zašto Notar?
Građanin ima mnoge prednosti ukoliko se obrati notaru, jer on:


sprečava buduće sudske sporove (prevencija),

neutralno postupa prema učesnicima (neutralnost),

sastavlja pravni posao u formi javne isprave (valjanost),

stvara pravnu sigurnost (sigurnost),

savjetuje strane i tumači im izjavljene volje i pravne posljedice (stručnost),

veća dokazna snaga isprave (vjerodostojnost),

izvršne isprave imaju snagu sudske presude (efikasnost)

ima povjerenje države i učesnika (povjerenje)

3. Notarski obrađena isprava?
Najvažniji rezultat rada notara je notarski obrađena isprava. Notarski obrađene isprave mogu biti izvršne, te se direktno poduzimati radnje izvršenja ako je to u njoj predviđeno: npr. ako kupac jedne nekretnine ne plati ugovorenu cijenu prodavac se može obratiti izvršnom sudiji. Ako je ugovor sklopljen samo između ugovornih strana bez forme notarski obrađene isprave, prodavac mora tužiti kupca da bi ostvario svoja prava.

4. Koliko košta Notar?
Troškovi i nakande za rad notara su jedinstveno regulirani i određuju se u pravilu prema financijskoj vrijednosti pravnog posla. Notar je dužan izdati potvrdu o plaćenoj naknadi i naplaćenim troškovima za svaku učinjenu notarsku radnju.

5. Kad Notar mora odbiti izradu notarskih isprava?
Notar je uvijek dužan sačiniti notarsku ispravu, osim u slučajevima:


ako je zahtijevano u suprotnosti sa propisima

ako smatra da se zahtijevano poduzima kao prividan pravni posao da bi se izbjegle obaveze ili protupravno oštetile treće osobe

kad zbog nedostatka poslovne sposobnosti ili nekog drugog opravdanog razloga učesnik ne može valjano sklapati pravne poslove
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]