BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2528
Ništavost ugovora o kreditu

Član 103. i 1066. Zakona o obligacionim odnosima

Nepostupanje banke po Odluci o minimalnim standardima za dokumentovanje kreditnih aktivnosti banaka ne čini ugovor o kreditu ništavim u smislu odredbe člana 103. Zakona o obligacionim odnosima.

Iz obrazloženja: Prvostpeni sud je kao razlog ništavosti naveo nepostupanje tužitelja po Odluci o mini‐ malnim standardima za dokumentovanje kreditnih aktivnosti banaka (Sl. Novine FBiH br. 3/03) što po mi‐ šljenju ovog suda ne može prestavljati osnov za ništavost ugovora u smislu odredbe člana 103. Zakona o obligacionim odnosima. Odredbom člana 1066. Zakona o obligacionim odnosima su propisani forma i sa‐ držina ugovora, da ugovor o kreditu mora biti zaključen u pismenoj formi te da se njim utvrđuje iznos, uvjeti davanja, korištenja i vraćanja kredita. Drugostepeni sud primjećuje da ugovor o kreditu zaključen između tužitelja i prvotužene‐protivtužiteljice kao korisnika kredita sadrži sve zakonom propisane eleme‐ nte pa kao takav ne može biti ništav prema članu 103. Zakona o obligacionim odnosima.. Okolost da tuži‐ telj prilikom odobravanja kredita nije dokazao da se pridržavao odredbi o vođenju i održavanju kreditnog dosijea prema Odluci o minimalnim standardima za dokumentovanje kreditnih aktivnosti banaka (Sl. no‐ vine FBiH br. 47/98) koja je bila na snazi u vrijeme zaključenja ugovora o kreditu ne može utjecati na odnos između banke i njenog klijenta jer se ovom Odlukom propisuju uvjeti za vođenje i održavanje kreditnog dosijea te obaveza banke da osigura potpunost i pouzdanost dokumenta u kreditnom dosijeu u kojem se između ostalog nalazi zahtjev za kredit, originalni primjerak ugovora o kreditu, potvrda o zaposlenju, pla‐ ću korisnika kredita, namjenu kredita kao i dokumenti koji prikaziju mjere koje je banka preduzela prema neurednom dužniku‐korisniku. Prednje navedeno, po mišljenju ovog suda ima za cilj striktno vođenje po‐ dataka o potraživanjima banaka kako bi se ostvarila što sigurnija naplata istih, a odsustvo vođenja kredi‐ tnih dosijea predstavlja nesigurnost za poslovanje banaka ali ne može predstavljati razlog za ništavost ugovora o kreditu jer su odredbom člana 1066. Zakona o obligacionim odnosima propisani posebni uvjeti za punovažnost ugovora o kreditu. Istovremeno, predmet ugovorene obaveze po ugovoru o kreditu je po‐ vrat tačno određene količine novca, a što je moguće, dopušteno i određeno ugovaranje pa se nisu ispunili uvjeti ništavosti prema odredbi člana 47. Zakona o obligacionim odnosima.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 043526 12 Gž od 18.10.2012. godine, potvrđena presudom Vrhovnog suda.
izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]