BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3449
Nezavisnost i nepristrasnost sudija. Vlasnički spor.

Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd and Others
v. Georgia, br. 16812/17Predmet se odnosi na sudski spor o vlasništvu TV stanice. Aplikanti su televizijska stanica i njeni bivši vlasnici.
- Zbog iznimnih okolnosti predmeta, primijenjeno je pravilo 39 Poslovnika Suda u odnosu na prigovor aplikanata prema članu 10. Konvencije. Naime, određena je privremena mjera zabrane izvršenja domaće sudske odluke.
- Sud podsjeća da ishod privatnopravnog spora sam po sebi ne uključuje odgovornost države prema članu 1. Protokola br. 1: paragrafi 309-311 presude.

- Član 6. (građanskopravni aspekt): Nezavisnost i nepristrasnost sudija koji su bili uključeni u parnični postupak u kojem se raspravljalo o pravu vlasništva. Objave na Facebooku (komentari na postupak) koje je objavila sudijina supruga: je li to konkretno ponašanje člana uže porodice na društvenim medijima uticalo na sudiju u vršenju njegove sudijske funkcije: Pogledajte paragrafe 340-345 presude.
Navodni lični animozitet predsjednika Vrhovnog suda prema stranci zbog dešavanja koja su se dogodila prije više od 10 godina: paragraf 358 i slijedeće. Važnost činjenice da je sudsko vijeće činilo devet sudija koji su o predmetu odlučivali glasanjem i jednoglasno: uporedite sa predmetom Morice v. France [Veliko vijeće], vidi paragraf 363 presude.
- član 18. u vezi s članom 1. Protokola br. 1 kada Sud nije utvrdio postojanje „miješanja“. Pogledajte paragrafe 315-317 presude.
Nije utvrđena povreda člana 6. stav 1.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]