BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3449
Nezavisnost i nepristrasnost sudija. Vlasnički spor.

Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd and Others
v. Georgia, br. 16812/17Predmet se odnosi na sudski spor o vlasništvu TV stanice. Aplikanti su televizijska stanica i njeni bivši vlasnici.
- Zbog iznimnih okolnosti predmeta, primijenjeno je pravilo 39 Poslovnika Suda u odnosu na prigovor aplikanata prema članu 10. Konvencije. Naime, određena je privremena mjera zabrane izvršenja domaće sudske odluke.
- Sud podsjeća da ishod privatnopravnog spora sam po sebi ne uključuje odgovornost države prema članu 1. Protokola br. 1: paragrafi 309-311 presude.

- Član 6. (građanskopravni aspekt): Nezavisnost i nepristrasnost sudija koji su bili uključeni u parnični postupak u kojem se raspravljalo o pravu vlasništva. Objave na Facebooku (komentari na postupak) koje je objavila sudijina supruga: je li to konkretno ponašanje člana uže porodice na društvenim medijima uticalo na sudiju u vršenju njegove sudijske funkcije: Pogledajte paragrafe 340-345 presude.
Navodni lični animozitet predsjednika Vrhovnog suda prema stranci zbog dešavanja koja su se dogodila prije više od 10 godina: paragraf 358 i slijedeće. Važnost činjenice da je sudsko vijeće činilo devet sudija koji su o predmetu odlučivali glasanjem i jednoglasno: uporedite sa predmetom Morice v. France [Veliko vijeće], vidi paragraf 363 presude.
- član 18. u vezi s članom 1. Protokola br. 1 kada Sud nije utvrdio postojanje „miješanja“. Pogledajte paragrafe 315-317 presude.
Nije utvrđena povreda člana 6. stav 1.

Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosna[…]