BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
#4025
NEPOSTOJANjE OBAVEZE SAOPŠTAVANjA ISHODA VJEŠTAČENjA STRANCI U POSTUPKU UTVRĐIVANjA STEPENA VOJNOG INVALIDITETA
Pravilnik o radu ljekarskih komisija za ocjenu vojnog invaliditeta

član 13

Ne postoji obaveza drugostepene ljekarske komisije za ocjenu vojnog invaliditeta da saopšti ishod vještačenja pregledanom licu (stranci) iz razloga što nadležni organ uprave može zatražiti dopunu vještačenja ocjene invaliditeta zbog manjkavosti u nalazu, pa bi se saopštavanjem preliminarnog vještačenja stranka mogla dovesti u zabludu, ali zato postoji obaveza dostavljanja stranci nalaza i mišljenja komisije uz rješenje kojim je riješeno u upravnoj stvari.

"Odredba člana 13. Pravilnika o radu ljekarskih komisija za ocjenu vojnog invaliditeta ("Sl. glasnik RS", br. 100/2012 - dalje: Pravilnik) daje mogućnost ljekarskoj komisiji da nakon izvršenog vještačenja može ali ne mora saopštiti pregledanom licu svoj nalaz, mišljenje i ocjenu odmah nakon izvršenog vještačenja.

Saopštavanje nalaza, mišljenja i ocjene odmah nakon izvršenog vještačenja nije neophodno niti je od bilo kakvog uticaja na rješavanje upravne stvari. To saopštavanje veoma često može dovesti u zabludu pregledano lice (stranku) u situacijama kada je u smislu člana 179. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 13/2002, 87/2007 - ispr. i 50/2010) potrebno ponoviti vještačenje zbog manjkavosti datog nalaza mišljenja i ocjene. Takođe, član 6. Pravilnika predviđa da organ koji rješava može tražiti dopunu vještačenja od iste komisije ako ocijeni da nalaz ili mišljenje nisu potpuni, jasni i dovoljno obrazloženi ili da ocjena nije pravilna, a ako i u ponovljenom vještačenju ljekarska komisija ne otkloni nedostatke, vještačenje se može ponoviti i pred drugom komisijom istog ranga.

Dakle, obaveza saopštavanja o ishodu vještačenja je nepotrebna jer postoji mogućnost da se saopšteni nalaz, ocjena i mišljenje u ponovnom vještačenju, prilikom otklanjanja nedostataka, značajno izmijene.

Nalaz, mišljenje i ocjena ne predstavlja upravni akt protiv koga bi stranka mogla izjaviti žalbu ili pokrenuti upravni spor ali se isti može osporavati u postupku protiv rješenja u kojem je takav nalaz, mišljenje i ocjena upotrijebljen kao dokazno sredstvo.

Iz tog razloga je odredbom člana 13. Pravilnika propisana obaveza da se jedan primjerak nalaza, mišljenja i ocjene dostavlja uz rješenje kojim je riješeno u upravnoj stvari. Na taj način stranci se omogućava da se upozna sa sadržajem konačno datog nalaza, mišljenja i ocjene i da isti eventualno osporava u postupku protiv rješenja zasnovanog na takvom nalazu, mišljenju i ocjeni, bez obzira da li je isti saopšten stranci nakon vještačenja i da li se to usmeno saopštenje razlikuje od sadržaja konačno datog nalaza, mišljenja i ocjene."(Mišljenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, br. 16-03-56-841/14 (2) od 21.7.2014. godine)

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]