BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2544
Nepoštivanje suda

Član 407. stav 2. Zakona o parničnom postupku

Iznošenje navoda kojima se postupanje sudije karakteriše kao kriminalno i korumpirano predstavlja vrijeđanje institucije suda, te je kažnjivo u skladu s odredbom člana 407. stav 2. Zakona o parničnom postupku.

Iz obrazloženja: Neosnovano se žalbom prigovara da uredujući sudija suda prvog stepena svoje li‐ čno ponašanje poistovjećuje sa institucijom suda. U konkretnom slučaju irelevantno je koji je sudija su‐ dio u predmetu kojeg punomoćnik tužitelja karakteriše kao „političko‐sudsko‐kriminalni predmet“, odnosno na kojeg sudiju lično se odnosi navod o „korumpiranosti suda“. Karakterisanje postupanja bi‐ lo kojeg sudije određenog suda kao kriminalnog i korumpiranog, bez postojanja pravomoćne presude o postojanju krivičnog djela i krivične odgovornosti tog sudije, predstavlja vrijeđanje same institucije suda. Iz tog razloga, iznošenje ovakvih navoda od strane bilo kojeg učesnika u postupku, neprihvatljivo je, te je kao takvo i sankcionisano u skladu s odredbom člana 407. stav 2. Zakona o parničnom postu‐ pku. Takođe, nije osnovan navod žalbe da se izricanjem kazne punomoćniku tužitelja tužitelju onemo‐ gućava da koristi činjenice i dokaze na kojima zasniva svoj tužbeni zahtjev, budući da tužitelja ništa ne sprječava da navedenu procesnu građu iznese bez korištenja uvredljivih riječi i izraza. Iz izloženih razlo‐ ga, ovaj sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno postupio kaznivši punomoćnika tužitelja novčanom kaznom.

Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 054305 08 Rsž od 07.11.2012. godine, apelaci‐ ja odbijena odlukom o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: AP 81/13 od 17.2.2016. godineizvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]