BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
#4028
NEOPHODNI USLOVI KOJE MORAJU DA ISPUNE BRAĆA I SESTRE DA BI OSTVARILI PRAVA PO OSNOVU STATUSA ČLANA PORODICE POGINULOG BORCA
Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske

član 13 stav 1 tačka g) i član 63 stav 2 tačka d)

Organ uprave rješenjem utvrđuje status članova porodice poginulog borca i sva prava koja proizilaze iz ovog statusa za brata i sestru poginulog borca, koje je on izdržavao najmanje tri godine prije smrti, koji su maloljetni ili nesposobni za rad i ako nema drugih korisnika porodične invalidnine, niti lica koja su po zakonu obavezna da ih izdržavaju.

"Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 9/2012 - ispr. i 40/2012), u članu 13. stav 1. tačka g) i članu 63. stav 2. tačka d) je propisao uslove pod kojim brat i sestra mogu ostvariti status odnosno prava propisana ovim zakonom, i to: ako nema drugih korisnika porodične invalidnine i ako nema drugih lica koja su obavezna po zakonu da ih izdržavaju, ako su maloljetni ili nesposobni za rad, a nesposobnost je nastupila prije navršene 15. godine života i ako ih je poginuli borac izdržavao najmanje tri godine neposredno prije smrti.

Status i prava po navedenom zakonu utvrđuje se rješenjem provođenjem upravnog postupka, koje se evidentira u službenu evidenciju opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu koji je donio rješenje. Uvjerenje se izdaje na osnovu podataka iz službene evidencije tog organa."(Mišljenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, br. 16-03/1-56-1200/12 od 20.12.2013. godine)

Pozdrav, trenutno sam zaposlen u firmi sa SSS, u m[…]