BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#1218
Nematerijalne štete radi ugriza psa lutalice

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 65 0 P 462045 16 Spp
Sarajevo, 09.06.2016. godine

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 P 462045 14 P od 16.05.2016. godine za rješavanje spornog pravnog pitanja na osnovu odredbe člana 61.d. Zakona o parničnom postupku-ZPP , te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta , na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BIH, održanoj dana 09.06.2016. godine, donio je:

O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornih pravnih pitanja postavljen po predlogu tuženog Kanton Sarajevo–Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša u predmetu tog suda broj 65 0 P 462045 14 P:
„ da li se tužbe za naknadu nematerijalne štete radi ugriza pasa lutalica mogu zasnivati na odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH“,
„postojanje pasivne legitimacije Kantona Sarajevo po tužbama za naknadu nematerijalne štete radi ugriza psa lutalice u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo“.

O b r a z l o ž e n j e

U pravnoj stvari tužiteljice Gaši Aide iz Sarajeva, protiv tuženih 1.Federacija Bosne i Hercegovine, 2.Kanton Sarajevo i 3.Općina Centar Sarajevo, radi naknade štete, vsp. 3.100,00 KM, drugotuženi Kanton Sarajevo je pismeni podneskom od 28.01.2016. godine predložio pokretanje postupka za rješavanje spornog pravnog pitanja koje se odnosi na primjenu Zakona o zaštiti dobrobiti životinja BiH povodom nematerijalne štete nastale ugrizom psa lutalice i postojanja pasivne legitimacije na strani Kantona Sarajevo u vezi odgovornosti za nastalu štetu.
Pismenim podneskom od 12.05.2016. godine Grad Sarajevo, koji nije stranka u ovom postupku, pridružio se prijedlogu za pokretanje postupka za rješavanje spornog pravnog pitanja, ističući da također ima interes za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Općinski sud u Sarajevu je, shodno odredbi člana 61.b. stav 2. ZPP prijedlog za rješavanje spornog pravnog pitanja dostavio na izjašnjenje suprotnoj strani, te je u podnesku dostavljenom ovom sudu, kao zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, naveo da se pred tim sudom vodi veći broj predmeta radi naknade nematerijalne štete zbog ugriza pasa lutalica. Sud je u spostvenom tumačenju odgovornosti za nastalu štetu naveo niz zakonskih propisa, među kojim i Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, čije odredbe sud cijeni prilikom odlučivanja o tužbama za naknadu nematerijalne štete zbog ugriza pasa lutalica. Sud zaključuje da stoji odgovornost tuženog Kantona Sarajevo za nastalu štetu pri tome naglašavajući i obavezu Kantona da skloni pse lutalice sa ulica Sarajeva.

Odredbom člana 61.a. ZPP propisano je da se postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja pokreće ukoliko pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav prema spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudom.

Odredbom člana 61.c. stav 2. ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja odbaciti kao nedozvoljen ako je o takvom zahtjevu Vrhovni sud već donio odluku.

Kako već postoji ustaljena sudska praksa povodom rješavanja predmeta radi naknade nematerijalne štete nastale ugrizom psa lutalice i u tom pravcu veči broj presuda kantonalnih sudova na području Federacije BiH u kojima je zauzet stav u vezi primjene odgovarajućih zakonskih propisa i odgovornosti za štetu, kao i stav Vrhovnog suda Federacije BIH izražen u više presuda, to je primjenom odredbe člana 61.c. stav 2. ZPP zahtjev za rješavanje ovog spornog pravnog pitanja odbačen.


Predsjednik Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić, s.r.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]