BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
#4169
NAKNADA TROŠKOVA SASTAVA ODGOVORA NA ŽALBU
Zakon o parničnom postupku

čl. 387 i 397

Budući da sastav odgovora na žalbu nije radnja koja je bila nužna za vođenje parnice, to podnosiocu odgovora ne pripada pravo na naknadu troškova njegovog sastava.

Obrazloženje:

"Odluka o troškovima parničnog postupka je donesena uz pravilnu primjenu odredbe člana 386. i 387. ZPP i to polazeći od vrijednosti spora koja je osnov za određivanje troškova zastupanja (v.s. 54.000,00 KM), uz primjenu Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 68/05), te načelo uspjeha u parnici, kod činjenice da je tužioca zastupao advokat, da je troškovnik sastavljen saglasno odredbama Tarife prema radnjama koje su bile nužne i potrebne obzirom na uspjeh u parnici, prihvatajući razloge koje je dao prvostepeni sud u razlozima odluke o troškovima parničnog postupak, pa je na osnovu svega iznesenog valjalo odluku o troškovima postupka potvrditi na temelju odredbe člana 235. stav 1. tačka 2. ZPP.

Kako tužena nije uspjela sa žalbom to joj ne pripada pravo na naknadu troškova sastava žalbe (član 386. stav 1. ZPP).

Na osnovu člana 397. stav 1. u vezi sa članom 387. ZPP tužiocu ne pripada pravo na naknadu troškova sastava odgovora na žalbu, jer ova radnja nije bila nužna za vođenje parnice."(Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, 71 0 P 192828 16 Gž od 14.6.2017. godine)

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]