BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#5386
Naknada troškova braniocu u disciplinskom postupkuPrimjena načela krivičnog postupka u disciplinskom postupku ne podrazumijeva i pravo na nagradu i naknadu troškova braniocu u disciplinskom postupku u visini koja je propisana Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u krivičnom postupku.Iz obrazloženja:


Po shvatanju drugostepenog vijeća, suprotno shvatanju prvostepenog suda, tužiocu ne pripadaju troškovi disciplinskog postupka u većem iznosu od 635,00 KM, koliko mu je tužena priznala rješenjem, broj: DP-26-2/19 od 27. 4. 2020. godine.


Prvostepeni sud je, primjenom načela krivičnog postupka, obračunao i dosudio tužiocu naknadu troškova disciplinskog postupka prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Federacije BiH, i to u dijelu kojim je propisana nagrada i naknada troškova za postupanje advokata u krivičnom postupku.

Po shvatanju drugostepenog suda, primjena načela krivičnog postupka u disciplinskom postupku, ne znači da se i visina nagrade i naknade troškova braniocu u disciplinskom postupku utvrđuje prema Tarifi kojom je propisana visina nagrade i naknade troškova branilaca u krivičnom postupku. Krivični postupak zbog krivičnih djela koji provodi sud, je mnogo stroži i složeniji od disciplinskog postupka koji provodi poslodavac zbog povreda radne odnosno službene dužnosti. Posljedično tome, pri određivanju visine troškova na ime nagrade braniocu – advokatu za odbranu okrivljenog u disciplinskom postupku ne odgovara primjena Tarife koja se odnosi na propisanu nagradu u krivičnom postupku. Prema shvatanju drugostepenog vijeća, visina nagrade advokatu za odbranu u disciplinskom postupku odgovarala bi, eventualno, visini nagrade propisane odredbama Tarife o visini nagrade braniocu u prekršajnom postupku, koja je manja od nagrade propisane u krivičnom postupku.(Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 036607 21 Gž od 27. 5. 2021. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]