BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2348
Naknada štete u slučaju smrti

SENTENCA Ne može se smatrati da je smrt bliskog srodnika nastupila kao posljedica saobraćajne nezgode, kakvu ima u vidu odredba člana 9. tačka 56. ZOOBS-a, u situaciji kada je smrt bliskog srodnika nastupila kao posljedica ubistva iz člana 166. Krivičnog zakona FBiH (iz koristoljublja direktni umišljaj), kada je kao sredstvo dovršenja krivičnog djela ubistva korišteno motorno vozilo. U takvoj situaciji nema odgovornosti zajednice osiguranja, niti zaštitnog fonda nego učinilaca krivičnog djela ubistva.

PRAVNA OBLAST Građanska oblast
PRAVNI INSTITUTI Naknada štete u slučaju smrti
PRIMJENJENI PROPIS
naziv propisa, broj člana i broj(evi) službenog glasila u kojem je propis objavljen Član 9. tačka 56. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini – „Službeni glasnik BiH“, broj 6/06
Član 15. stav 1. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti-„Sl.novine FBiH broj 24/05)
Član 201. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima - „Službeni list SFRJ“, broj: 29/78, 57/89, „Službeni list R BiH“, broj: 2/92, 13/93 i 13/94 i „Službene novine F BiH“ broj: 29/03
Član 166. stav 2. tačka d) Krivičnog zakona Federacije BiH – „Sl. novine FBiH“ broj 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16, 75/17

PRETHODNE ODLUKE
broj(evi) predmeta i naziv suda koji je donio odluku Općinski sud u Sarajevu br. 65 0 P 122947 10
Kantonalni sud u Sarajevu br. 65 0 P 122947 11 Gž

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 65 0 P 122947 15 Rev
Sarajevo, 06.02.2018. godine.


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u vijeću sastavljenom od sudija Amre Hadžimustafić, kao predsjednice vijeća, Tife Potogija i dr. Senada Mulabdića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice H.H. iz S., koju zastupa M.M., advokat iz S., protiv tuženog Zaštitni fond Federacije BiH, ..., Sarajevo, radi naknade štete, v.s. 23.000,00 KM, odlučujući o reviziji tuženog protiv presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 122947 11 Gž od 20.04.2015. godine, u sjednici vijeća održanoj dana 06.02.2018. godine, donio je:

P R E S U D U

Revizija se uvažava, obje nižestepene presude preinačavaju i tužiteljica odbija sa tužbenim zahtjevom.

O b r a z l o ž e n j e

Prvostepenom presudom Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 122947 10 P od 10.06.2011. godine, i rješenjem o ispravci te presude od 05.07.2011. godine, obavezan je tuženi isplatiti tužiteljici na ime naknade nematerijalne štete iznos od 20.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 12.01.2010. godine pa do isplate, na ime materijalne štete iznos od 3.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 21.01.2008. godine pa do isplate, te na ime troškova parničnog postupka iznos od 4.620,00 KM.

Drugostepenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 122947 11 Gž od 20.04.2015. godine, žalba tuženog je odbijena i prvostepena presuda potvrđena.

Blagovremeno izjavljenom revizijom tuženi pobija drugostepenu presudu zbog povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, sa prijedlogom da se revizija uvaži, pobijana presuda preinači tako što će se tužiteljica odbiti u cijelosti sa tužbenim zahtjevom.

Tužiteljica nije podnijela odgovor na reviziju.

Ispitujući pobijanu presudu u smislu odredbe člana 241 Zakona o parničnom postupku (u daljem tekstu ZPP), koji se u ovom predmetu primjenjuje na osnovu odredbe člana 106. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ovaj sud je odlučio kao u izreci iz sljedećih razloga:

Revizija je osnovana.

Prigovor povrede odredaba parničnog postupka učinjenih pred drugostepenim sudom na koje revident paušalno ukazuje ne navodeći u čemu se te povrede sastoje, nije bio predmet ocjene u ovom postupku imajući u vidu odredbu člana 241 ZPP-a, kojom je propisano da se revizijom pobijana presuda ispituje samo u granicama navoda u reviziji. Sud pazi po službenoj dužnosti samo na povrede koje se odnose na stranačku sposobnost i zastupanja, a tih povreda nije bilo.

Tužiteljica tužbom zahtjeva naknadu nematerijalne i materijalne štete zbog smrti bliskog srodnika (supruga).

Iz utvrđenja nižestepenih sudova, a za koja je vezan ovaj revizijski sud, proizilazi da je dana 23./24.01.2008. godine, preminuo suprug tužiteljice A.H., da je na osnovu Zapisnika o uviđaju i obdukcionog nalaza utvrđeno da je suprug tužiteljice prije smrti sjedio u kafani sa Š.N. i K.A., da su se isti dogovorili da ga ubiju, a kako bi mu uzeli novac, da su ga odvezli vozilom Tam reg. oznaka 485-J-863, koje nije bilo osigurano od auto odgovornosti za štetu pričinjenu trećem licu, u naselje ... općina..., da su se zaustavili na makadamskom putu i svi izašli iz vozila pod izgovorom da nema benzina, da su iz vozila uzeli metalnu šipku udarili H.A. po glavi, od čega je isti pao, istom pretresli džepove, uzeli novac i mobitel i zatim sjeli u auto i odvezli se u pravcu Stupa, odakle su se vratili da provjere da li je H.A. živ i kada su utvrdili da je isti živ sa vozilom prešli dava puta preko tijela supruga tužiteljice, usljed čega je H.A. preminuo, da su K.A. i Š.N. presudom Kantonalnog suda u Sarajevu od 03.02.2010. godine proglašeni krivim da su počinili krivično djelo ubistva iz koristoljublja iz člana 166. stav 2. tačka d) KZ FBiH, i osuđeni na kazne od 14. i 13. godina zatvora.

Imajući u vidu ovako utvrđeno činjenično stanje nižestepeni sudovi su obavezali tuženog za naknadu štete tužiteljici ocjenjujući da je smrt supruga tužiteljice nastupila kao posljedica saobraćajne nezgode koju je prouzrokovalo neosigurano vozilo.

Po ocjeni ovog suda odluke nižestepenih sudova su nepravilne i nezakonite.

Članom 9. tačka 56. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (dalje ZOBS) propisano je da „saobraćajna nezgoda je nezgoda na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica poginulo ili povrijeđeno ili je izazvana materijalna šteta.“

Članom 15. stavom 1. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti propisano je „ovim zakonom osniva se u Federaciji pravno lice pod nazivom Zaštitni fond Federacije BiH sa sjedištem u Sarajevu pod nadzorom i kontrolom Agencije za nadzor“, a stavom 2. propisano je „cilj Zaštitnog fonda je plaćanje odšteta osiguranja od građanske odgovornosti koje proizilaze iz saobraćajnih nesreća koje se dese nakon početka njegovog rada u slučajevima predviđenim u članu 16. ovog zakona.“

Imajući u vidu naprijed izneseno činjenično stanje, te citirane odredbe naprijed navedenih zakona, po ocjeni ovog suda tuženi nije pasivno legitimisan u ovom sporu za naknadu štete tužiteljici, jer smrt prednika tužiteljice nije nastupila u saobraćajnoj nezgodi kakvu ima u vidu odredba čl. 9. tačka 56. ZOBS-a. Suprug tužiteljice je ubijen, da su K. A.i Š.N.(što je utvrđeno u krivičnom postupku) ubistvo počinili sa direktnim umišljajem jer su bili svjesni svojih radnji izvršenja (udarac u glavu prednika tužiteljice, a potom pregaženje tijela vozilom), da su htjeli takvu radnju izvršenja zajedno sa smrtnom posljedicim, zašto su proglašeni krivim. Vozilo koje nije osigurano je korišteno samo kao sredstvo izvršenja, odnosno dovršenja već učinjenog krivičnog djela ubistva iz koristoljublja i sa direktnim umišljajem, na što osnovano ukazuje revizija tuženog, a odgovornost tuženog je isključivo propisana za štete koje su nastale kao posljedica saobraćajne nezgode što ovdje nije slučaj.

Kako nije bilo povreda postupka na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, a kako je drugostepeni sud na pravilno utvrđeno činjenično stanje pogrešno primijenio materijalno pravo to je na osnovu člana 250. stav 1. ZPP-a odlučeno kao u izreci.Predsjednica vijeća

Amra Hadžimustafić

DNA!
1. Presudu dostaviti:
- punomoćniku tužiteljice
- tuženom i
- Kantonalnom sudu u Sarajevu
2. Ev. Do povratka dostavnica

Sudija – izvjestilac
Tifa Potogijawww.medijator-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]