BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3462
Naknada nematerijalne štete nastale krivičnim djelom. Aplikantica se žalila da je njena građanska odgovornost za djela koja je počinio njen maloljetni sin ustanovljena na osnovu nalaza u krivičnom postupku u kojem je njen sin bio samo svjedok, a ona nije imala nikakav procesni status.

Kožemiakina v. Lithuania, br. 231/15

Član 6. stav 1 (pravo na pravično suđenje - građanskopravni aspekt).

Pogledati odnos / interakciju člana 6. st. 1 i 2 i posebno paragrafe 51-52 presude. Utvrđena povreda člana 6. st. 1 Konvencije.

Član 6. stav 1 (pravo na pravično suđenje - građanskopravni aspekt).
https://www.pravobih.com/

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]