BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#2660
NACRT

Na osnovu člana 17. tačka 22. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj _________. godine, donijelo


K R I T E R I J E
za ocjenjivanje rada glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

POGLAVLJE I – OPĆE ODREDBE O OCJENJIVANJU

Član 1.
(Predmet )
Kriterijima za ocjenjivanje rada glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: „Kriteriji“) utvrđuje se ocjenjivač, način ocjenjivanja glavnih tužilaca, vođenje evidencija o njihovim ostvarenim radnim rezultatima i odsustvima sa rada, kao i ostvarenim radnim rezultatima tužilaštava kojima upravljaju, elementi i način utvrđivanja ocjene rada, te druga pitanja od značaja za ocjenjivanje rezultata rada glavnih tužilaca.

Član 2.
(Svrha ocjenjivanja)
(1) Ocjenjivanje rada obuhvata procjenu stručne i profesionalne sposobnosti glavnog tužioca, u cilju unaprijeđenja stručnih i profesionalnih sposobnosti glavnog tužioca, napredovanja i utvrđivanja potreba za unapređenje rada tužilaštva.

(2) Podaci i informacije prikupljeni prilikom ocjenjivanja rada će se koristiti za potrebe komisija, radnih grupa i drugih tijela Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: „VSTV“).

(3) Pojedinačna ocjena rada tužioca neće se objavljivati.


Član 3.
(Obim primjene Kriterija)
Kriteriji će se primjenjivati prilikom ocjenjivanja rada glavnih tužilaca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog tužilaštva Republike Srpske i Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Ocjenjivač)
(1) Ocjenjivanje rada glavnih tužilaca iz člana 1. ovih Kriterija vrši VSTV (u daljem tekstu: „Ocjenjivač“).

(2) Glavni tužioci po potrebi obrazlažu svoj izvještaj o radu na sjednici VSTV-a nakon čega se pristupa utvrđivanju ocjene rada.





Član 5.
(Objektivnost i nepristrasnost)
Ocjenjivač je odgovoran za objektivnost ocjene.

Član 6.
(Elementi ocjene rada)
Glavni tužilac će se ocjenjivati po elementima ocjene rada koji su propisani ovim Kriterijima.

POGLAVLJE II – EVIDENCIJE O OSTVARENIM KOLEKTIVNIM RADNIM REZULTATIMA TUŽILAŠTAVA I EVIDENCIJE KOJE SE ODNOSE NA
ORGANIZACIJU I RUKOVOĐENJE

ODJELJAK A - EVIDENCIJE O OSTVARENIM KOLEKTIVNIM RADNIM
REZULTATIMA TUŽILAŠTVA

Član 8.
(Dosije za ocjenjivanje)
Glavni tužioci na obrascima koji su propisani ovim kriterijima dostavljaju potrebne podatke Odjelu za pravosudnu upravu VSTV BiH koji se odlažu u dosije za svakog od ocjenjivanih glavnih tužillaca. Glavni tužioci su odgovorni su za tačnost i istinitost tih podataka.

Član 9.
(Evidencije o ostvarenim radnim rezultatima tužilaštva)
(1) Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine vode godišnju evidenciju o ostvarenoj kolektivnoj orijentacionoj normi i ostvarenom kolektivnom kvalitetu odluka tužilaštva.

(2) Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine i Republičko tužilaštvo Republike Srpske vode godišnju evidenciju o kolektivnim radnim rezultatima tužilaštva ostvarenim u Posebnom odjelu i Opštem odjelu u skladu sa Kriterijima za ocjenjivanje rada tužilaca u BiH.

Član 10.
(Evidencija o ostvarenoj kolektivnoj orijentacionoj normi i ostvarenom kolektivnom kvalitetu odluka Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine)
(1) Evidencija ostvarene kolektivne orijentacione norme tužilaštva se sastoji iz podatka o aritmetičkoj sredini ostvarenih orijentacionih normi, tokom perioda ocjenjivanja, svih tužilaca tužilaštva u skladu sa Pravilnikom o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

(2) Evidencija o ostvarenom kolektivnom kvalitetu optužnica tužilaštva sastoji se iz podatka o ukupnom broju podignutih optužnica svih tužilaca u tužilaštvu tokom perioda ocjenjivanja i ukupnog broja pravosnažnih osuđujućih, odbijajućih i oslobađajućih presuda i broja pravosnažnih rješenja o odbijanju optužnice dostavljenih tužilaštvu u periodu ocjenjivanja.

(3) Evidencija o ostvarenom kolektivnom kvalitetu odluka na maloljetničkom referatu sastoji se iz podatka o ukupnom broju podnesenih prijedloga za izricanje odgojnih mjera ili kazni maloljetničkog zatvora svih tužilaca u tužilaštvu podnesenih u periodu ocjenjivanja i broja prihvaćenih, odnosno neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda dostavljenih tužilaštvu u periodu ocjenjivanja.

(4) Evidencija o kvalitetu naredbi o neprovođenju istraga i naredbi o obustavi istraga sastoji se iz evidencije ukupnog broja ovih odluka i ukupnog broja rješenja glavnih tužilaca o usvajanju i odbijanju pritužbi na ove odluke.

(5) Podatak o ostvarenom kolektivnom kvalitetu odluka tužilaštva se izražava u vidu procenata, odvojeno za podignute optužnice i za prijedloge za izricanje odgojnih mjera ili kazni maloljetničkog zatvora, kao i naredbi o neprovođenju istraga i naredbi o obustavi istraga, u skladu sa članom 12. Kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini.

Član 11.
Evidencija o ostvarenoj kolektivnoj orijentacionoj normi i ostvarenom kolektivnom kvalitetu odluka Posebnog odjela i Opšteg odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine i Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine i Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske vode evidencije o ostvarenim rezultatima rada Posebnog odjela i Opšteg odjela u skladu sa kriterijima za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini.

ODJELJAK B - EVIDENCIJE KOJE SE ODNOSE NA ORGANIZACIJU I RUKOVOĐENJE

Član 12.
(Evidencije u vezi sa organizacijom i rukovođenjem radom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine)
(1) Tužilaštvo će voditi evidenciju o broju primljenih i riješenih pritužbi na odluke tužilaca u skladu sa članom 17. Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

(2) Tužilaštvo će voditi evidenciju o broju i strukturi krivičnih djela zaduženih predmeta za svakog tužioca.

(3) Tužilaštvo će voditi evidenciju o svim predmetima u kojima je nastupila zastarjelost.

(4) Tužilaštvo će voditi evidenciju o riješavanju starih predmeta.

(5) Tužilaštvo će voditi evidenciju o pristupu pretresima svakog tužioca pojedinačno.

(6) Tužilaštvo će voditi evidenciju o administrativno-stručnoj podršci koju je imao svaki tužilac.

(7) Tužilaštvo će voditi evidenciju o izdatim obaveznim uputstvima i njihovoj realizaciji, evidenciju o uspostavljenoj i održavanoj saradnji sa agencijama za provođenje zakona i drugim organima, evidenciju o održavanju Kolegija tužilaštva i evidenciju o saradnji sa medijima radi obavještavanja javnosti.

Član 13.prevesti
(Evidencije u vezi sa organizacionom i rukovođenju rada glavnog federalnog i
glavnog republičkog tužioca)

Tužilaštvo vodi slijedeće evidencije:

a) Evidencije o radu Opšteg i Posebnog odjela;
b) Evidencija za rukovođenje Posebnim odjelom i vršenje nadzora nad Opštim i Posebnim odjelom, kao i u odnosu na okružna odnosno kantonalna tužilaštva

POGLAVLJE III - ELEMENTI OCJENE RADA GLAVNIH TUŽILACA TUŽILAŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE I TUŽILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 14.
(Elementi ocjene rada)
Elementi ocjene rada glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine i glavnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine su:

a) kolektivna orijentaciona norma tužilaštva,
b) kolektivni kvalitet odluka tužilaštva,
c) organizacija i rukovođenje radom tužilaštva.

Član 15.
(Ocjena ostvarene kolektivne orijentacione norme tužilaštva )
(1) Ostvarenu kolektivnu orijentacionu normu tužilaštva čini aritmetička sredina ostvarenih orijentacionih normi svih tužilaca tužilaštva koji su bili obavezni da ostvare normu.

(2) Na osnovu ostvarene kolektivne orijentacione norme tužilaštva ocjenjivač će dodijeliti glavnom tužiocu određeni broj bodova, kako slijedi:

a) do 50 % ostvarene kolektivne norme 0 bodova
b) 51 - 60 % ostvarene kolektivne norme 3 boda
c) 61 - 70 % ostvarene kolektivne norme 5 bodova
d) 71 - 80 % ostvarene kolektivne norme 8 bodova
e) 81 - 90 % ostvarene kolektivne norme 10 bodova
f) 91 - 100 % ostvarene kolektivne norme 13 bodova
g) više od 100 % ostvarene kolektivne norme 15 bodova

(3) Glavni tužilac je dužan posebno obrazložiti eventualno ostvarenje kolektivne orijentacione norme tužilaštva ispod 100%.

(4) Glavnom tužiocu u tužilaštvu koje nije moglo ostvariti kolektivnu orijentacijsku normu tužilaštva zbog nedovoljnog broja predmeta u radu, bodovat će se na osnovu procenata predmeta u kojima je donijeta tužilačka odluka (procent riješenih predmeta), bez obzira na vrstu tužilačke odluke, u odnosu na broj predmeta u radu u periodu ocjenjivanja kako slijedi:

a) do 50 % riješenih predmeta 0 bodova,
b) 51 - 60 % riješenih predmeta 3 boda,
c) 61 - 70 % riješenih predmeta 6 bodova,
d) 71 - 80 % riješenih predmeta 9 bodova,
e) 81 - 90 % riješenih predmeta 11 bodova,
f) 91 - 100 % riješenih predmeta 13 bodova.

(5) Prilikom obračuna procenta iz stava (4) ovog člana shodno se primjenjuje odredba iz člana 26. stav (4) Kriterija za ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.


Član 16.
(Način računanja ostvarene kolektivne orijentacijske norme
tužilaštva)
(1) Ostvarena kolektivna orijentacijska norma tužilaštva, odjela ili odsjeka se izračunava kao aritmetička sredina pojedinačno ostvarenih godišnjih orijentacijskih normi svih tužilaca u tužilaštvu, odjelu ili odsjeku.

(2) Pojedinačna ostvarena godišnja orijentacijska norma tužilaca iz stava (1) ovog člana se izračunava u skladu sa članom 11. Uputstva za primjenu Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

Član 17.
(Ocjena ostvarenog kolektivnog kvaliteta odluka tužilaštva)
Ostvareni kolektivni kvalitet odluka tužilaštva se izražava kao:

a) odnos ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe, optuženi oslobođen od optužbe i broja pravosnažnih rješenja o odbijanju optužnica, i odnosa ukupnog broja podnesenih prijedloga za izricanje odgojnih mjera i maloljetničkog zatvora i ukupnog broja prihvaćenih, odnosno neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda, te
b) odnos ukupnog broja naredbi o neprovođenju istrage i naredbi o obustavi istrage i ukupnog broja rješenja glavnog tužioca o usvajanju i odbijanju pritužbi na ove naredbe, u ocjenjivanom periodu.

Član 18.
(Ocjena ostvarenog kolektivnog kvaliteta optužnica tužilaštva)
(1) Na osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta odluka tužilaštva iz člana 17. ovih Kriterija, ocjenjivač će dodijeliti glavnom tužiocu određeni broj bodova, kako slijedi:

a) preko 50% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda - 0 bodova;
b) od 50 – 31% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda - 4 boda;
c) od 30 – 21% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda - 8 bodova;
d) od 20 – 11% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda - 12 bodova;
e) do 10% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda – 15 bodova.
(2) Na osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta optužnica na predmetima privrednog kriminala, organiziranog kriminala i ratnih zločina koji se ocjenjuje na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe te optuženi oslobođen od optužbe, srazmjerno ukupnom broju podignutih optužnica u ocjenjivanom periodu, ocjenjivač će glavnom tužiocu dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a) preko 60% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 0 bodova;
b) od 60 do 51% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 4 boda;
c) od 50 do 41% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 8 bodova;
d) od 40 do 26% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 12 bodova;
e) do 25% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 15 bodova.

Član 19.
(Ocjena ostvarenog kolektivnog kvaliteta naredbi o neprovođenju i
obustavi istraga)
(1) Kolektivni kvalitet naredbi o neprovođenju istrage i naredbi o obustavi istrage ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja ovih odluka koje su donijete u ocjenjivanom periodu i ukupnog broja rješenja o uvažavanju pritužbi na ove naredbe koja glavni tužilac donese u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a) preko 50% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 0 bodova;
b) od 50 do 31% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 4 boda;
c) od 30 do 21% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 8 bodova;
d) od 20 do 11% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 12 bodova;
e) do 10% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 15 bodova.

(2) Ukoliko tužilaštvo nije imalo nijednu pritužbu na donesene naredbe o neprovođenju i obustavi istrage glavnom tužiocu dodijelit će se 15 bodova.

Član 20.
(Utvrđivanje ocjene rada po osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta odluka
tužilaštva)
(1) Ocjena za ostvareni kolektivni kvalitet odluka tužilaštva utvrđuje se na osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta optužnica i ostvarenog kolektivnog kvaliteta naredbi o neprovođenju i obustavi istraga tako što se ustanovi prosječna vrijednost ostvarenih bodova na osnovu člana 18. stav (1) i (2) i ostvarenih bodova na osnovu člana 19. ovih Kriterija.

(2) Ostvareni kolektivni kvalitet optužnica utvrđuje se na osnovu obračuna prosječne vrijednosti ostvarenih bodova prema parametrima iz člana 18. stav (1) i (2) ovih Kriterija.

(3) Rezultati tužilaštva po osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta odluka boduju se po jednoj od odredaba ovih Kriterija koje su navedene u stavu (1) ovog člana ukoliko tužilaštvo u toku perioda ocjenjivanja nije donosilo neke od odluka koje su predviđene u tim odredbama.

(4) Glavnom tužiocu dodijelit će se 15 bodova na osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta odluka ukoliko nije radio na predmetima koji podliježu provjeri kvaliteta, a radi se o predmetima koji su normirani po Pravilniku o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

Član 21.
(Ocjena za organizaciju i rukovođenje radom tužilaštva)
(1) Organizacija i rukovođenje radom tužilaštva kojim rukovodi glavni tužilac ocjenjivat će se na osnovu procjene ocjenjivača, koji će, prilikom ocjenjivanja, uzeti u obzir slijedeće parametre:
a) Izvršenje godišnjeg plana rada tužilaštva donesen u skladu sa članom 6. Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini – do 10 bodova;
b) U potpunosti izvršen godišnji plan tužilaštva za rješavanje starih predmeta (prijava i istraga) prema članu 6. Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini – do 10 bodova;
c) Obezbjeđeni jednaki uslovi za rad svim tužiocima u tužilaštvu u smislu ravnomjernog zaduženja tužilaca predmetima po broju i složenosti/strukturi, kao i ujednačenost administrativno-stručne podrške i ostalih uslova za nesmetan rad tužilaca - do 5 bodova;
d) Davanje obaveznih uputstava zamjenicima glavnih tužilaca, šefovima odjela/odsjeka i tužiocima i realizacija istih, te održavanje Kolegija tužilaštva i odjela/odsjeka – do 5 bodova;
e) Organizovanje saradnje sa agencijama za proveđenje zakona i drugim organima vezanim za rad na predmetima – do 5 bodova;
f) U potpunosti blagovremeno rješene pritužbe na tužilačke odluke – do 5 bodova.

(2) Glavnom tužiocu u tužilaštvu koje nema obavezu izrade plana rješavanja starih predmeta dodijeliti će se 10 bodova za parametar iz stava (1) tačka b) ovog člana.

(3) Na osnovu realizacije Plana rješavanja starih predmeta prema starosti inicijalnog akta (prijave, izvještaji i naredbe o istragama) odnosno predmeta iz Akcionog plana za rad na predmetima ratnih zločina glavnom tužiocu će se dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a) do 50% realizacije Plana 0 bodova;
b) 51-60% realizacije Plana 2 bodova;
c) 61-70% realizacije Plana 4 bodova;
d) 71-80% realizacije Plana 6 bodova;
e) 81-90% realizacije Plana 8 bodova;
f) 91-100% realizacije Plana 10 bodova;

(4) Blagovremeno rješenom pritužbom smatra se pritužba riješena u roku od 1 (jednog) mjeseca, a najduže u roku od 3 (tri) mjeseca nakon njenog prijema u tužilaštvo.

POGLAVLJE IV – ELEMENTI OCJENE RADA GLAVNOG FEDERALNOG TUŽIOCA FEDERALNOG TUŽILAŠTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I GLAVNOG REPUBLIČKOG TUZIOCA REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽILAŠTVA REPUBLIKE SRPSKE

Član 22.
(Elementi ocjene rada)
(1) Elementi ocjene rada glavnog federalnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine i glavnog republičkog tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske su:

a) vršenje nadzora nad okružnim/kantonalnim tužilaštvima, do 40 bodova
b) kolektivni radni rezultati Opšteg odjela, do 15 bodova
c) kolektivna orijentaciona norma Posebnog odjela, do 5 bodova
d) kolektivni kvalitet odluka Posebnog odjela, do 5 bodova
e) rukovođenje radom Posebnog odjela, do 5 bodova

(2) Bodovi po osnovu parametra iz stava (1) tačka a) dodjeljuju se analitičkom ocjenom opštih i posebnih uputstava izdatih u okviru vršenja nadzora nad okružnim/kantonalnim tužilaštvima. Analitička ocjena treba da obuhvati uzroke i efekte provođenja izdatih uputstva.

(3) Bodovi po osnovu parametra iz stava (1) tačka b) ovog člana dodjeljuju se na osnovu evidencija iz člana 15. Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosne i Hercegovine

(4) Bodovi po osnovu parametara iz stava (1) tačka c) dodjeljuju se shodno odredbama člana 15. i 16. ovih Kriterija uz primjenu slijedećih bodovnih skala:

a) do - 60 % ostvarene kolektivne norme 0 boda
b) 61 - 70 % ostvarene kolektivne norme 1 bodova
c) 71 - 80 % ostvarene kolektivne norme 2 bodova
d) 81 - 90 % ostvarene kolektivne norme 3 bodova
e) 91 - 100 % ostvarene kolektivne norme 4 bodova
f) više od 100 % ostvarene kolektivne norme 5 bodova

(5) Bodovi po osnovu parametara iz stava (1) tačka d) dodjeljuju se shodno odredbama člana 17.-20. ovih Kriterija uz primjenu slijedećih bodovnih skala:

I. Ocjena ostvarenog kolektivnog kvaliteta optužnica

a) preko 50% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda - 0 bodova;
b) od 50 – 31% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda - 2 boda;
c) od 30 – 21% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda - 3 bodova;
d) od 20 – 11% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda - 4 bodova;
e) do 10% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda – 5 bodova.

II. Ocjena ostvarenog kolektivnog kvaliteta optužnica u predmetima privrednog kriminala, organiziranog kriminala i ratnih zločina

a) preko 60% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 0 bodova;
b) od 60 do 51% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 2 boda;
c) od 50 do 41% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 3 bodova;
d) od 40 do 26% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 4 bodova;
e) do 25% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 5 bodova.

III. Ocjena ostvarenog kolektivnog kvaliteta naredbi o neprovođenju i
obustavi istraga

a) preko 50% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 0 bodova;
b) od 50 do 31% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 2 boda;
c) od 30 do 21% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 3 bodova;
d) od 20 do 11% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 4 bodova;
e) do 10% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 5 bodova.

(6) Bodovi po osnovu parametra iz stava (1) tačka e) dodjeljuju se na osnovu evidencija iz člana 21. stav 1. tačka a) – e) ovih Kriterija.


POGLAVLJE V - UTVRĐIVANJE OCJENE RADA

Član 23.
(Utvrđivanje ocjene rada)
Ocjena rada glavnog tužioca formira se na osnovu zbira ocjena po pojedinačnim elementima ocjenjivanja, kako slijedi:

a) 0 - 35 bodova nezadovoljavajuće obavlja funkciju glavnog tužioca;
b) 36 – 47 bodova zadovoljavajuće obavlja funkciju glavnog tužioca;
c) 48 – 59 bodova dobro obavlja funkciju glavnog tužioca;
d) 60 – 69 bodova uspješno obavlja funkciju glavnog tužioca;
e) 70 bodova izuzetno uspješno obavlja funkciju glavnog tužioca.

Član 24.
(Postupak ocjenjivanja)
VSTV BiH će donijeti poseban Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca, šefova odjela/odsjeka i tužilaca



POGLAVLJE VI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.
(Obavezujuća uputstva i tumačenja)
VSTV BiH davat će uputstva i tumačenja u pogledu pitanja koja se odnose na primjenu ovih Kriterija.
Član 26.
(Prestanak važenja)
Kriteriji za ocjenjivanje rada glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Broj: 06-09-4001-3/2014 od 18. 12. 2014. godine će prestati važiti nakon što se okonča postupak ocjenjivanja rada za 2018. godinu.

Član 27.
(Stupanje na snagu)
Kriteriji stupaju na snagu 8 (osam) dana nakon njihovog objavljivanja u Službenom glasniku BiH a primjenjivati će se za ocjenjivanje rezultata rada počev od 01.01. 2019. godine.



Broj: Predsjednik

Sarajevo
Milan Tegeltija

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]