BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#2662
NACRT

Na osnovu člana 17. tačka 22. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi sa članom 41. Zakona o sudovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14), članom 67. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS”, br. 37/12 i 44/15) i članom 38. Zakona o sudovima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BDBiH”, br. 19/07, 20/07, 39/09, i 31/11), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je


K R I T E R I J E
za ocjenjivanje rada predsjednika sudova i
predsjednika sudskih odjeljenja u Bosni i Hercegovini

P O G L A V Lj E I – O P Ć E O D R E D B E O O C J E Nj I V A Nj U
Član 1.
(Predmet)
Kriterijima za ocjenjivanje rada predsjednika sudova i predsjednika sudskih odjeljenja u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Kriteriji) utvrđuje se način ocjenjivanja predsjednika sudova i predsjednika sudskih odjeljenja, vođenje evidencija o njihovim ostvarenim radnim rezultatima i odsustvima sa posla, kao i o ostvarenim radnim rezultatima sudova i sudskih odjeljenja kojima rukovode te druga pitanja od značaja za ocjenjivanje.

Član 2.
(Svrha ocjenjivanja)
(1) Ocjenjivanje rada predsjednika sudova i predsjednika sudskih odjeljenja provodi se u cilju unaprjeđenja upravljanja pravosudnim institucijama, postizanja njihovog efektivnijeg, efikasnijeg i odgovornijeg rada, te jačanje povjerenja građana u pravosudni sistem.

(2) Ocjenjivanje rada predsjednika sudova i predsjednika sudskih odjeljenja, u dijelu obavljanja sudijske funkcije, provodi se u cilju koji je određen članom 1. Kriterija za ocjenjivanje rada sudija u BIH.

(3) Statističke podatke u postupku ocjenjivanja rada predsjednika sudova i predsjednika sudskih odjeljenja potrebno je koristiti oprezno i uz odgovarajuće sadržajno obrazloženje.

(4) Podaci i informacije prikupljeni prilikom ocjenjivanja rada koristit će se za potrebe komisija, radnih grupa i drugih tijela Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: VSTV BIH).

(5) Pojedinačna ocjena rada predsjednika suda i predsjednika sudskih odjeljenja neće se objavljivati.

Član 3.
(Obim primjene Kriterija)
Kriteriji će se primjenjivati prilikom ocjenjivanja rada predsjednika sudova i predsjednika sudskih odjeljenja svih sudova u Bosni i Hercegovini.Član 4.
(Izuzeci od ocjenjivanja)
(1) Predsjednik suda i predsjednik sudskog odjeljenja koji je tokom perioda ocjenjivanja na obavljanju funkcije proveo manje od jedne polovine perioda ocjenjivanja ocjenjivati će se isključivo u pogledu obavljanja sudijske funkcije.

(2) Predsjednik suda i predsjednik sudskog odjeljenja koji u vrijeme ocjenjivanja više ne obavlja funkciju u pravosuđu neće se ocjenjivati osim ukoliko on to sam ne zatraži do trenutka prestanka obavljanja funkcije.


P O G L A V Lj E II – O C J E NJ I V A Č
Član 5.
(Ocjenjivač)
(1) Ocjenjivanje rada predsjednika suda vrši predsjednik neposredno višeg suda, ocjenjivanje rada predsjednika sudskog odjeljenja vrši predsjednik suda (u daljnjem tekstu: ocjenjivač).

(2) VSTV BiH ocjenjuje rad predsjednika Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u skladu sa Kriterijima.

(3) Ocjenjivač kontinuirano prati rad ocjenjivanog predsjednika suda i predsjednika sudskog odjeljenja u toku perioda ocjenjivanja, vrši konsultacije sa saradnicima i u lični spis ocjenjivanog nosioca pravosudne funkcije ulaže sve isprave ili pismena, za koje smatra da bi mogli biti bitni kod ocjenjivanja rada prema Kriterijima.

(4) Predsjedniku suda odnosno predsjednik sudskog odjeljenja se mora dostaviti isprava ili pismeno iz stava (3) prije unošenja u lični spis. Ocjenjivani nosilac pravosudne funkcije može se, u roku od 15 dana, pismeno izjasniti na okolnosti iz isprave ili pismena. Odgovor ocjenjivanog nosioca pravosudne funkcije ulaže se u njegov lični spis.

(5) Ukoliko je ocjenjivač obavljao funkciju predsjednika suda tokom kraćeg dijela perioda ocjenjivanja, on će ocjenjivanje rada predsjednika neposredno nižeg suda odnosno predsjednika sudskog odjeljenja vršiti nakon obavljenih konsultacija sa osobom koja je prethodno obavljala dužnost ocjenjivača u većem dijelu perioda ocjenjivanja, ukoliko je to moguće i svrsishodno.

(6) Ukoliko u vrijeme provođenja postupka ocjenjivanja nije imenovan predsjednik suda koji je nadležan za ocjenjivanje ili je predsjednik suda trajno odsutan sa funkcije, ocjenjivanje će vršiti sudija koji vrši dužnost predsjednika suda.

Član 6.
(Učešće ocjenjivanog predsjednika suda i
predsjednika sudskog odjeljenja u postupku ocjenjivanja)
(1) Ocjenjivani predsjednik suda, odnosno predsjednik sudskog odjeljanja, na propisanom obrascu, sačinjava izvještaj koji sadrži opis sa statističkim podacima, zapisnicima i drugim ispravama i ocjenu njegovog rada prema ovim Kriterijima. U ovom izvještaju ocjenjivani nosilac pravosudne funkcije može ukazati naročito na iskazanu inovativnost i kreativnost u toku ocjenjivanog perioda, kao i na slučajeve rukovođenja vlastitim primjerom.

(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana ocjenjivani predsjednik suda odnosno predsjednik sudskog odjeljenja dostavlja ocjenjivaču, najkasnije u roku od 15 dana nakon isteka perioda ocjenjivanja.

(3) Ocjenjivani predsjednik suda odnosno predsjednik sudskog odjeljenja nezavisno od izvještaja iz stava (1) ovog člana u svoj lični spis može bilo kada u toku perioda ocjenjivanja uložiti bilo kakvu ispravu ili pismeno, za koje ocjeni da bi mogli biti bitni kod ocjenjivanja njegovog rada prema ovim Kriterijima.

(4) Ocjenjivani predsjednik suda odnosno predsjednik sudskog odjeljenja mora biti upoznat sa relevantnim statističkim podacima koji će se koristiti za ocjenjivanje rada prema ovim Kriterijima. Ovi podaci se dostavljaju ocjenjivanom nosiocu pravosudne funkcije istovremeno kada i ocjenjivaču, što on potvrđuje sa svojim potpisom. Ocjenjivani predsjednik suda odnosno predsjednik sudskog odjeljenja može dostaviti ocjenjivaču svoje primjedbe na mišljenje i statističke podatke najkasnije u roku od 8 dana nakon prijema istih.

Član 7.
(Objektivnost i nepristrasnost)
Ocjenjivač je odgovoran za tačnost podataka i objektivnost ocjene.

Član 8.
(Statistički izvještaji i evidencije)
Ocjenjivač je dužan da u skladu sa uputstvima VSTV BIH u postupku ocjenjivanja koristi relevantne statističke izvještaje u CMS-u, vodi evidencije i priprema obračune radnih rezultata u skladu sa Kriterijima.


P O G L A V Lj E III – ELEMENTI OCJENE RADA PREDSJEDNIKA SUDA

Član 9.
(Elementi ocjene rada)
(1) Za rukovođenje radom suda predsjednici sudova ocjenjivaće se prema rezultatima koji budu ostvareni po slijedećim elementima ocjene:
a) Kolektivna ostvarena orijentacijska norma suda;
b) Realizacija plana rješavanja predmeta po starosti incijalnog akta u sudu;
c) Organizacija i rukovođenje radom suda.

(2) Na ocjenjivanje individualnih rezultata rada za rad na predmetima predsjednika suda primjenjivaće se Kriteriji za ocjenjivanje rada sudija u BIH, uključujući član 19. (Lične karakteristike), ukoliko drugačije nije propisano ovim Kriterijima.

(3) Ukupna ocjena rada predsjednika suda će se formirati u skladu sa članom 26. ovih Kriterija.
Član 10.
(Bodovanje elemenata ocjene rada)
(1) Rezultati rada u vezi sa kriterijima za rukovođenje se boduju sa slijedećim brojem bodova:
a) Kolektivna norma suda (od 0 do 30 bodova);
b) Realizacija plana rješavanja predmeta
po starosti incijalnog akta u sudu (od 0 do 30 bodova);
c) Organizacija i rukovođenje sudom (od 0 do 40 bodova).

(2) Rezultati rada u vezi sa individualnim radom na predmetima predsjednika suda, koji je obavezan da postupa po predmetima prema Pravilniku o orijentacionim normama za rad sudija i stručnih saradnika, se boduju sa slijedećim brojem bodova:

a) Kvantitet rada (od 0 do 15 bodova);
b) Statistički kvalitet odluka (od 0 do 10 bodova);
c) Analitički kvalitet rada i odluka (od 0 do 10 bodova).

Član 11.
(Ocjena ostvarene kolektivne orijentacijske norme suda)
(1) Ostvarena kolektivna orijentacijska norma računa se kao aritmetička sredina ostvarenih orijentacijskih normi svih nosilaca pravosudnih funkcija u sudu, koji su dužni ostvarivati orijentacijsku normu.

(2) Na osnovu ostvarene kolektivne orijentacijske norme suda, ocjenjivač će predsjedniku suda, dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a) do 50% ostvarene kolektivne norme 0 bodova
b) 51–70% ostvarene kolektivne norme 4 boda
c) 71–75% ostvarene kolektivne norme 8 bodova
d) 76–80% ostvarene kolektivne norme 12 bodova
e) 81–85% ostvarene kolektivne norme 16 bodova
f) 86–90% ostvarene kolektivne norme 20 bodova
g) 91–95% ostvarene kolektivne norme 24 bodova
h) 96–100% ostvarene kolektivne norme 28 bodova
i) više od 100% ostvarene kolektivne norme 30 bodova

(3) Ocjenjivač može odstupiti od bodovne skale iz stava (2) na način da se ocjenjivanom predsjedniku suda dodjeli bilo koji veći broj od predviđenog broja bodova za ostvareni procenat kolektivne orijentacijske norme, ukoliko utvrdi i obrazloži da sud u periodu ocjenjivanja nije ostvario godišnju kolektivnu orijentacionu normu od 100% iz slijedećih opravdanih razloga:
a) Nedovoljan broj predmeta u radu suda, ukoliko je sud u tom periodu riješio sve predmete sa kojima je bio zadužen, izuzimajući predmete koji nisu riješeni jer su u CMS-u označeni kao predmeti sa zakonskim i procesnim smetnjama u vrijeme izrade plana, shodno članu 3. stav (1) tačka f. Uputstva za izradu plana rješavanja predmeta u sudovima, i predmete koji nisu mogli biti riješeni obzirom na vrijeme zaprimanja u sud i zakonom propisane rokove za preduzimanje radnji u predmetu;
b) Rješavanje značajnog broja izuzetno starih i/ili složenih predmeta iz plana rješavanja predmeta prema starosti inicijalnog akta.

(4) Izvori informacija za utvrđivanje ocjene ostvarene kolektivne orijentacijske norme:
a) Izvještaj o ostvarenim pojedinačnim godišnjim normama sudija i ostvarenoj kolektivnoj normi u sudu;
b) Mišljenje ocjenjivača koje je zasnovano na njegovom kontinuranom praćenju i analizi rada predsjednika nižestepenog suda tokom perioda ocjenjivanja, pored ostalog, kroz izvršavanje njegovih nadležnosti iz člana 9. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju;
c) Zapisnici i izvještaji sudova čije je sačinjavanje i dostavljanje propisano Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju i drugim elementima pravnog okvira VSTV BIH;
d) Relevantni statistički izvještaji iz CMS-a i evidencija za predmete koji se vode izvan CMS o kretanju broja primljenih, riješenih, i neriješenih predmeta u sudu;
e) Ostale informacije koje su od značaja za ocjenu ostvarenog kvantiteta rada u sudu (službene zabilješke sa kojima je upoznat ocjenjivani predsjednik suda).

(5) Opravdani razlog iz stava (3) ocjenjivač utvrđuje po službenoj dužnosti odnosno na prijedlog ocjenjivanog predsjednika suda.


Član 12.
(Ocjena realizacije plana suda za rješavanje predmeta prema starosti inicijalnog akta)

Na osnovu pokazatelja iz statističkih izvještaja u CMS o stepenu realizacije plana rješavanja predmeta prema starosti inicijalnog akta predsjedniku suda će se dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a) po osnovu realizacije plana
- do 70% realizacije plana 0 bodova
- 71 –74% realizacije plana, 2 boda
- 75 –78% realizacije plana, 4 boda
- 79– 82% realizacije plana, 6 bodova
- 83– 86% realizacije plana, 8 bodova
- 87– 90% realizacije plana, 10 bodova
- 91– 94% realizacije plana, 12 bodova
- 95– 97% realizacije plana, 14 bodova
- 98– 100% realizacije plana, 15 bodova

b) po osnovu rješavanja najstarijih predmeta u sudu
- do 50% najstarijih predmeta u sudu 0 bodova
- 51 –60% najstarijih predmeta u sudu 2 boda
- 61 –66% najstarijih predmeta u sudu 4 boda
- 67– 72% najstarijih predmeta u sudu 6 bodova
- 73– 78% najstarijih predmeta u sudu 8 bodova
- 79– 84% najstarijih predmeta u sudu 10 bodova
- 85– 90% najstarijih predmeta u sudu 12 bodova
- 91– 96% najstarijih predmeta u sudu 14 bodova
- 97– 100% najstarijih predmeta u sudu 15 bodova

Član 13.
(Ocjena za organizaciju i rukovođenje radom suda)

(1) Predsjedniku suda će se za organizaciju i rukovođenje radom suda dodijeliti najviše 40 (četrdeset) bodova na osnovu procjene predsjednika suda neposredno više instance imajući u vidu kvalitet ispunjavanja slijedećih dužnosti:
a) osiguravanje da se poslovi i zadaci suda, uključujući poslove sudske uprave, obavljaju zakonito, uredno i blagovremeno i u tom smislu preduzimanje odgovarajućih mjera a posebno realizacija odluka VSTV BIH;

b) blagovremeno i proaktivno preduzimanje mjera za unapređenje organizacije rada suda i za punu iskorištenost radnog vremena sudija i svih zaposlenih u sudu, vodeći računa o ravnomjernoj opterećenosti zaposlenih u sudu te osiguranje uvjeta za rad sudija, stručnih saradnika i ostalog osoblja u sudu

c) realizovanje godišnjeg programa rada podnijetog prilikom izbora i narednih godišnjih programa rada;

d) objektivno, pravilno i blagovremeno provođenje postupka ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija;

e) redovno izvršavanje obaveze sazivanja sastanaka sa predsjednicima nižih sudova i sastanaka radnih tijela suda te pravilno rukovođenje radnim tijelima suda;

f) praćenje i kontrola rješavanja predmeta iz ranijih godina u skladu s programom rješavanja tih predmeta, predmeta koji imaju zakonski prioritet, pritvorskih predmeta i tipskih predmeta, te preduzimanje svih potrebnih mjera za njihovo efikasno rješavanje odnosno za osiguranje rada sudija po predmetima prema starosti inicijalnog akta i zakonski prioritetnim predmetima;

g) uspostavljanje saradnje s predsjednicima nižestepenih sudova, s ciljem razmjene iskustava i unapređenja efikasnosti obavljanja poslova sudske uprave, poštivanja zakonskih rokova, rada po starim predmetima, rada zemljišno-knjižnih ureda, izvršenja krivičnih sankcija, nadzora nad izvršenjem pritvora i o drugim pitanjima značajnim za zakonito i pravilno funkcioniranje sudova u okviru svoje nadležnosti.

h) iniciranje povremenih sastanka s predsjednikom neposredno višeg suda, članovima VSTV-a, nadležnim ministarstvom pravde, Pravosudnom komisijom, tužilaštvom, advokatskom komorom, notarskom komorom, centrima za edukaciju sudija i tužilaca, centrom za socijalni rad i drugim organima i organizacijama radi razmatranja pitanja značajnih za ostvarivanje nezavisnog, nepristrasnog, profesionalnog i zakonitog rada sudova;

i) organizovanje poslova u sudu u cilju blagovremenog i adekvatnog informisanja javnosti u vezi s radom i djelovanjem suda (naročito kroz ažurnu web-stranicu suda, konferencije za štampu, intervjue i druge komunikacione kanale);

j) pravilno organiziranje prijema stranaka u sudu;

k) organizovanje i izvršavanje poslova izvršenja krivičnih sankcija i nadzor nad izvršenjem pritvora;

l) dosljedno provođenje nadzora nad postupanjem korisnika u cilju osiguranja tačnosti i ažurnosti unosa podataka u CMS.

(2) Ocjena organizacije i rukovođenja radom sudskog odjeljenja mora biti posebno obrazložena pojedinačno za sve parametre iz stava (1) i uključiti analizu i pojašnjenja relevantnih statističkih podataka i eventualnih odstupanja u tim podacima od prosječnih rezultata drugih sudova i u sudskom odjeljenju.

(3) Prilikom ocjenjivanja organizacije i rukovođenja radom suda potrebno je imati u vidu da se najveći broj bodova može dodijeliti samo predsjedniku suda sa izuzetnim rezultatima koji prevazilaze prosječne rezultate drugih predsjednika sudova na području neposredno višeg suda čiji predsjednik vrši ocjenjivanje.

Član 14.
(Izvori informacija za ocjenu organizacije i rukovođenja radom suda)

Izvori informacija za utvrđivanje ocjene organizacije i rukovođenja radom suda:
a) Mišljenje ocjenjivača koje je zasnovano na njegovom kontinuranom praćenju i analizi rada predsjednika nižestepenog suda tokom perioda ocjenjivanja, pored ostalog, kroz izvršavanje njegovih nadležnosti iz člana 9. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju;
b) Zapisnici, narativni i statistički izvještaji sudova čije je sačinjavanje i dostavljanje propisano Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju i drugim elementima pravnog okvira VSTV BIH;
c) Relevantni statistički izvještaji iz CMS-a i evidencija za predmete koji se vode izvan CMS o kretanju broja primljenih, riješenih, i neriješenih predmeta u sudu;
d) Uvid u pritužbe na rad suda;
e) Relevantne informacije koje VSTV BIH dostavlja ocjenjivaču i ocjenjivanom predsjedniku suda;
f) Zapisnik o uočenom stanju u sudu na osnovu neposrednog uvida ocjenjivača u rad suda (periodične kontrole dva puta godišnje);
g) Zapisnici sa redovnih sastanaka koji se održavaju najmanje dva puta u toku godine i vanrednih sastanaka po potrebi;
h) Ostale informacije koje su od značaja za utvrđivanje ocjene organizacije i rukovođenja radom suda.


Član 15.
(Individualni kvantitet rada)
(1) Kvantitet rada će se ocijeniti prema rezultatima koje predsjednik postigne po osnovu ostvarene godišnje orijentacione norme i za individualni rad po predmetima prema starosti inicijalnog akta i zakonski prioritetnim predmetima.

(2) Na osnovu ostvarene orijentacijske norme, koja se obračunava prema Pravilniku o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika, sudiji će se dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:
a) do 60% ostvarene orijentacijske norme 0 bodova;
c) 61-70% ostvarene orijentacijske norme 1 bod;
e) 71-80% ostvarene orijentacijske norme 2 bodova;
f) 81-90% ostvarene orijentacijske norme 3 bodova;
g) 91-100% ostvarene orijentacijske norme 4 bodova;
h) Više od 100% ostvarene orijentacijske norme 5 bodova.

(3) Na osnovu procenta realizacije plana rješavanja predmeta prema starosti inicijalnog akta i po osnovu procenta rješenih najstarijih predmeta iz plana sudiji će se dodijeliti određeni broj bodova po obje tačke, kako slijedi:
a) po osnovu realizacije plana
- do 70% realizacije plana 0 bodova
- 71 –76% realizacije plana, 1 bodova
- 77 –82% realizacije plana, 2 bodova
- 83– 88% realizacije plana, 3 bodova
- 89–94% realizacije plana, 4 bodova
- 95–100% realizacije plana, 5 bodova

b) po osnovu rješavanja najstarijih predmeta iz plana
- do 50% najstarijih predmeta iz plana, 0 bodova
- 51 –60% najstarijih predmeta iz plana, 1 bodova
- 61 –70% najstarijih predmeta iz plana, 2 bodova
- 71– 80% najstarijih predmeta iz plana, 3 bodova
- 81– 90% najstarijih predmeta iz plana, 4 bodova
- 91–100% najstarijih predmeta iz plana, 5 bodova

Član 16.
(Individualni statistički kvalitet odluka)
(1) Bodovanje ostvarenog kvaliteta odluka sudije prema procentu ukinutih odluka u odnosu na ukupan broj potvrđenih, preinačenih i ukinutih odluka od strane suda više instance, vrši se kako slijedi:
a) preko 40% ukinutih odluka 0 bodova,
b) preko 30 do 40% ukinutih odluka 2 bodova,
c) preko 20 do 30% ukinutih odluka 3 bodova,
d) preko 10 do 20% ukinutih odluka 4 bodova
e) 0 do 10% ukinutih odluka 5 bodova

(2) Bodovanje ostvarenog kvaliteta odluka sudije prema procentu ukinutih odluka u odnosu na ukupan broj donesenih odluka na koje se može izjaviti pravni lijek, vrši se kako slijedi:
a) preko 20% ukinutih odluka 0 bodova
b) preko 15 do 20% ukinutih odluka 1 boda
c) preko 10 do 15% ukinutih odluka 2 boda
d) preko 6 do 10% ukinutih odluka 3 bodova
e) preko 3 do 6% ukinutih odluka 4 bodova
f) do 3% ukinutih odluka 5 bodova

Član 17.
(Analitički kvalitet rada i odluka)
(1) Predsjedniku suda će se za analitički kvalitet rada i odluka u periodu ocjenjivanja dodijeliti najviše 10 (deset) bodova na osnovu procjene ocjenjivača prema izvorima informacijama za utvrđivanje ocjene rada po ovom elementu.

(2) Izvori informacija za utvrđivanje ocjene analitičkog kvaliteta rada i odluka:

a) Mišljenje o analitičkom kvalitetu rada i odluka od odjeljenja neposredno višeg suda koje odlučuje o pravnim sredstvima protiv odluka ocjenjivanog sudije shodno elementima iz člana 18. stav 1. tačke a), b) i c, te tačka e) alineje 1 – 3 Kriterija za ocjenjivanje rada sudija u BIH.

b) Izvještaj o pregledu najmanje 4 (četiri) spisa od strane ocjenjivača kojima je postupak u periodu ocjenjivanja pravosnažno završen odlukom u meritumu koja nije ispitivana po pravnom lijeku, od čega najmanje 2 (dva) spisa, bira ocjenjivač, dok najmanje 2 (dva) spisa bira ocjenjivani predsjednik suda, na način da svi odabrani spisi omoguće sveobuhvatnu analizu aspekata rada ocjenjivanog predsjednika suda u predmetima iz njegovog osnovnog referata. Navedeni pregled će izvršiti ocjenjivač u saradnji sa predsjednikom odgovarajućeg sudskog odjeljenja svog suda i o tome sačiniti posebni izvještaj.


P O G L A V Lj E IV – ELEMENTI OCJENE RADA ZA PREDSJEDNIKA SUDSKOG ODJELJENJA

Član 18.
(Elementi ocjene rada)
(1) Za rukovođenje radom sudskog odjeljenja predsjednici sudskih odjeljenja ocjenjivaće se prema rezultatima koji budu ostvareni po slijedećim elementima ocjene:
a) Kolektivna ostvarena orijentacijska norma sudskog odjeljenja;
b) Realizacija plana rješavanja predmeta po starosti incijalnog akta u
sudskom odjeljenju;
c) Organizacija i rukovođenje radom sudskog odjeljenja.

(2) Na ocjenjivanje individualnih rezultata rada za rad na predmetima predsjednika sudskog odjeljenja primjenjivaće se Kriteriji za ocjenjivanje rada sudija u BIH, uključujući član 19. (Lične karakteristike), ukoliko drugačije nije propisano ovim Kriterijima.

(3) Za utvrđivanje ocjene analitičkog kvaliteta rada predsjednika sudskog odjeljenja koriste se izvori informacija koji su propisani članom 18. stav (2) tačke b-g Kriterija za ocjenjivanje rada sudija.

(4) Ukupna ocjena rada predsjednika sudskog odjeljenja će se formirati u skladu sa članom 27. Kriterija.

Član 19.
(Ocjenjivanje rukovođenja)
Rezultati rada u vezi sa kriterijiima za rukovođenje se boduju sa slijedećim brojem bodova:

a) Kolektivni statistički kvalitet odjeljenja (od 0 do 5 bodova);
b) Kolektivna norma odjeljenja (od 0 do 5 bodova);
c) Realizacija plana rješavanja predmeta
po starosti incijalnog akta u odjeljenju (od 0 do 10 bodova);
d) Organizacija i rukovođenje odjeljenjem (od 0 do 15 bodova).

Član 20.
(Ocjena ostvarenog statističkog kolektivnog kvaliteta)
(1) Ostvareni kolektivni statistički kvalitet računa u sudskom odjeljenju računa se na posebnom obrascu u skladu sa članom 17. Kriterija za ocjenjivanje rada sudija.

(2) Na osnovu ostvarenog kolektivnog statističkog kvaliteta sudskog odjeljenja, ocjenjivač će predsjedniku sudskog odjeljenja, dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a) do 60% ostvarenog kolektivnog kvaliteta 0 bodova;
c) 61-70% ostvarenog kolektivnog kvaliteta 1 bod;
e) 71-80% ostvarenog kolektivnog kvaliteta 2 boda;
f) 81-90% ostvarenog kolektivnog kvaliteta 3 boda;
g) 91-95% ostvarenog kolektivnog kvaliteta 4 boda;
h) 96-100% ostvarenog kolektivnog kvaliteta 5 bodova.

Član 21.
(Ocjena ostvarene kolektivne orijentacijske norme)
(1) Ostvarena kolektivna orijentacijska norma računa se kao aritmetička sredina ostvarenih orijentacijskih normi svih nosilaca pravosudnih funkcija u sudskom odjeljenju, koji su dužni ostvarivati orijentacijsku normu.

(2) Na osnovu ostvarene kolektivne orijentacijske norme sudskog odjeljenja, ocjenjivač će predsjedniku sudskog odjeljenja, dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:


a) do 60% ostvarene kolektivne norme 0 bodova
b) 61–70% ostvarene kolektivne norme 1 boda
c) 71–80% ostvarene kolektivne norme 2 boda
d) 81–90% ostvarene kolektivne norme 3 boda
e) 91–100% ostvarene kolektivne norme 4 boda
f) više od 100% ostvarene kolektivne norme 5 bodova

(3) Ocjenjivač može odstupiti od bodovne skale iz stava (2) na način da se ocjenjivanom nosiocu pravosudne funkcije dodjeli bilo koji veći broj od predviđenog broja bodova za ostvareni procenat kolektivne orijentacijske norme, ukoliko utvrdi da sud odnosno sudsko odjeljenje u periodu ocjenjivanja nije ostvarilo godišnju kolektivnu orijentacionu normu od 100% iz slijedećih opravdanih razloga:
a) Nedovoljan broj predmeta u radu suda odnosno sudskog odjeljenja, ukoliko je sud u tom periodu riješio sve predmete sa kojima je bio zadužen, izuzimajući predmete koji nisu riješeni jer su u CMS-u označeni kao predmeti sa zakonskim i procesnim smetnjama u vrijeme izrade plana, shodno članu 3. stav (1) tačka f. Uputstva za izradu plana rješavanja predmeta u sudovima, i predmete koji nisu mogli biti riješeni obzirom na vrijeme zaprimanja u sud i zakonom propisane rokove za preduzimanje radnji u predmetu;
b) Rješavanje značajnog broja izuzetno starih i/ili složenih predmeta iz plana rješavanja predmeta prema starosti inicijalnog akta.

(4) Izvori informacija za utvrđivanje ocjene ostvarene kolektivne orijentacijske norme:
a) Izvještaj o ostvarenim pojedinačnim godišnjim normama sudija i ostvarenoj kolektivnoj normi u sudskom odjeljenju;
b) Mišljenje ocjenjivača koje je zasnovano na njegovom kontinuranom praćenju i analizi rada predsjednika sudskog odjeljenja tokom perioda ocjenjivanja, pored ostalog, kroz izvršavanje njegovih nadležnosti iz člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju;
c) Zapisnici i izvještaji sudskog odjeljenja, suda i neposredno višeg suda čije je sačinjavanje i dostavljanje propisano Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju i drugim elementima pravnog okvira VSTV BIH;
d) Relevantni statistički izvještaji iz CMS-a i evidencija za predmete koji se vode izvan CMS o kretanju broja primljenih, riješenih, i neriješenih predmeta u sudskom odjeljenju;
e) Ostale informacije koje su od značaja za ocjenu ostvarenog kvantiteta rada u sudu.

(5) Opravdani razlog iz stava (3) ocjenjivač utvrđuje po službenoj dužnosti odnosno na prijedlog ocjenjivanog predsjednika suda ili predsjednika sudskog odjeljenja.


Član 22.
(Ocjena realizacije plana rješavanja predmeta prema starosti inicijalnog akta)

Na osnovu pokazatelja iz statističkih izvještaja u CMS o stepenu realizacije plana rješavanja predmeta prema starosti inicijalnog akta predsjedniku suda odnosno sudskog odjeljenja će se dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a) po osnovu realizacije plana
- do 70% realizacije plana 0 bodova
- 71 –76% realizacije plana, 1 bodova
- 77 –82% realizacije plana, 2 bodova
- 83– 88% realizacije plana, 3 bodova
- 89–94% realizacije plana, 4 bodova
- 95–100% realizacije plana, 5 bodova

b) po osnovu rješavanja najstarijih predmeta u sudu
- do 50% najstarijih predmeta u sudu 0 bodova
- 51 –60% najstarijih predmeta u sudu 1 bodova
- 61 –70% najstarijih predmeta u sudu 2 bodova
- 71– 80% najstarijih predmeta u sudu 3 bodova
- 81–90% najstarijih predmeta u sudu 4 bodova
- 91–100% najstarijih predmeta u sudu 5 bodovaČlan 23.
(Ocjena za organizaciju i rukovođenje radom sudskog odjeljenja)
(1) Predsjedniku sudskog odjeljenja će se za organizaciju i rukovođenje radom odjeljenja dodijeliti najviše 15 (petnaest) bodova na osnovu procjene predsjednika suda imajući u vidu kvalitet ispunjavanja slijedećih dužnosti:

a) osiguravanje da se poslovi iz djelokruga odjeljenja obavljaju zakonito i blagovremeno i u tom smislu preduzimanje odgovarajućih mjera za kvalitetniji, efikasniji i ažurniji rad odjeljenja a posebno realizacija odluka predsjednika suda i VSTV BIH;

b) praćenje i analiziranje stanja sudskih referata u okviru njegovog odjeljenja i sačinjavanje periodičnih izvještaja o broju i vrsti novoprimljenih predmeta, predmeta u radu, završenih i nezavršenih predmeta, kao i načinu završavanja predmeta,

c) praćenje realizacije programa rješavanja predmeta po starosti inicijalnog akta, te opšte praćenje ažurnosti rada sudija u odjeljenju, a naročito poštivanje utvrđenih rokova,

d) objektivno, pravilno i blagovremeno izvršenje obaveza u postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija;

e) praćenje statističkih pokazatelja o kvalitetu odluka i preduzimanje mjera za unaprijeđenje kvalite rada sudija u odjeljenju,

f) praćenje izmjena zakona i sudske prakse viših sudskih instanci i njihovo dostavljanje sudijama,

g) praćenje usaglašenosti sudske prakse između pojedinih sudija, odnosno sudskih vijeća,

h) praćenje primjene zakona i drugih propisa, te predlaganja predsjedniku suda pokretanje inicijative za njihovu izmjenu,

i) iniciranje nabavke stručne literature,

j) predlaganje izbora tema za edukaciju sudija, stručnih saradnika i sudskih pripravnika,

k) dosljedno provođenje nadzora nad postupanjem korisnika u cilju osiguranja tačnosti i ažurnosti unosa podataka u u Sistem za upravljanje predmetima, i

l) obavljanje i drugih poslove koje mu dodijeli predsjednik suda

(2) Ocjena organizacije i rukovođenja radom sudskog odjeljenja mora biti posebno obrazložena pojedinačno za sve parametre iz stava (1) i uključiti analizu i pojašnjenja relevantnih statističkih podataka i eventualnih odstupanja u tim podacima od prosječnih rezultata drugih sudova i u sudskom odjeljenju.

(3) Prilikom ocjenjivanja organizacije i rukovođenja radom sudskog odjeljenja potrebno je imati u vidu da se najveći broj bodova može dodijeliti samo predsjedniku sudskog odjeljenja sa izuzetnim rezultatima koji prevazilaze prosječne rezultate drugih predsjednika odjeljenja u sudu.

Član 24.
(Izvori informacija za ocjenu organizacije i rukovođenja radom sudskog odjeljenja)
Izvori informacija za utvrđivanje ocjene organizacije i rukovođenja radom sudskog odjeljenja:
a) Mišljenje ocjenjivača koje je zasnovano na njegovom kontinuranom praćenju i analizi rada predsjednika sudskog odjeljenja tokom perioda ocjenjivanja, pored ostalog, kroz izvršavanje njegovih nadležnosti iz člana 9. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju;
b) Zapisnici, narativni i statistički izvještaji suda koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju i drugim elementima pravnog okvira VSTV BIH;
c) Relevantni statistički izvještaji iz CMS i evidencija za predmete koji se vode izvan CMS o kretanju broja primljenih, riješenih, i neriješenih predmeta u sudskom odjeljenju;
d) Uvid u pritužbe na rad suda;
e) Relevantne informacije koje VSTV BIH dostavlja sudu i nadležnom neposredno višem sudu;
f) Zapisnik o uočenom stanju u sudu na osnovu neposrednog uvida predsjednika nadležnog višeg suda u rad suda (periodične kontrole dva puta godišnje);
g) Zapisnici sa sastanaka radnih tijela suda;
h) Ostale informacije koje su od značaja za utvrđivanje ocjene organizacije i rukovođenja radom sudskog odjeljenja.


P O G L A V Lj E IV – UTVRĐIVANjE OCJENE RADA

Član 25.
(Izrada izvještaja o ocjenjivanju)
(1) Ocjenjivač utvrđuje ocjenu rada u svom obrazloženom izvještaju o ocjenjivanju predsjednika suda odnosno predsjednika sudskog odjeljenja na osnovu analize svih izvora informacija i podataka iz ličnog spisa, koji su predviđeni Kriterijima, ocjenjivanog predsjednika suda i predsjednika sudskog odjeljenja.

(2) Obrazac i struktura izvještaja o ocjenjivanju će se bliže propisati u okviru posebnog uputstva o ocjenjivanju.

Član 26.
(Utvrđivanje ocjene rada za predsjednika suda)

(1) U izvještaju o ocjenjivanju utvrđuje se broj bodova koji je ostvaren za rukovođenje sudom i za individualni rad na predmetima predsjednika suda kako slijedi:

a) do 60 bodova nezadovoljavajuće obavlja funkciju;
b) 61–81 bodova zadovoljavajuće obavlja funkciju;
c) 82–102 bodova dobro obavlja funkciju;
d) 103–125 bodova uspješno obavlja funkciju;
e) 126 -135 bodova izuzetno uspješno obavlja funkciju.

(2) Ukupna ocjena rada će se utvrditi samo na osnovu ocjene za obavljanje poslova predsjednika suda u slučaju da on nije obavezan neposredno raditi na predmetima, prema bodovnoj skali kako slijedi:
a) do 55 bodova nezadovoljavajuće obavlja funkciju;
b) 56–70 bodova zadovoljavajuće obavlja funkciju;
c) 71–85 bodova dobro obavlja funkciju;
d) 86–96 bodova uspješno obavlja funkciju;
e) 97 -100 bodova izuzetno uspješno obavlja funkciju.


Član 27.
(Utvrđivanje ocjene rada za predsjednika sudskog odjeljenja)
(1) U izvještaju o ocjenjivanju utvrđuje se broj bodova koji je ostvaren za rukovođenje sudskim odjeljenjem i za individualni rad na predmetima predsjednika sudskog odjeljenja kako slijedi:
a) do 60 bodova nezadovoljavajuće obavlja funkciju;
b) 61–81 bodova zadovoljavajuće obavlja funkciju;
c) 82–102 bodova dobro obavlja funkciju;
d) 103–125 bodova uspješno obavlja funkciju;
e) 126 -135 bodova izuzetno uspješno obavlja funkciju.

(2) Ukupna ocjena rada će se utvrditi samo na osnovu ocjene za obavljanje poslova predsjednika sudskog odjeljenja u slučaju da on nije obavezan neposredno raditi na predmetima, prema bodovnoj skali kako slijedi:
a) do 15 bodova nezadovoljavajuće obavlja funkciju;
b) 16–21 bodova zadovoljavajuće obavlja funkciju;
c) 21–26 bodova dobro obavlja funkciju;
d) 27–32 bodova uspješno obavlja funkciju;
e) 33 -35 bodova izuzetno uspješno obavlja funkciju.


Član 28.
(Postupak ocjenjivanja rada)
Postupak ocjenjivanja rada uključujući i postupanje po prigovoru predsjednika i predsjednika sudskog odjeljenja na ocjenu rada, uredit će se posebnim propisima koji donosi VSTV.


P O G L A V Lj E V – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.
(Obavezujuća uputstva i tumačenja)
VSTV BiH donosi uputstva i tumačenja u pogledu pitanja koja se odnose na primjenu Kriterija.

Član 30.
(Prestanak važenja)
Kriteriji za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini usvojeni na sjednicama VSTV BiH održanim: 16, 17. i 18. decembra 2013. godine (broj: 06-08-4731/2013), 17. i 18. decembra 2014. godine (broj: 06-08-4000/2014) i 14. decembra 2016. godine (broj: 06-08-1-3494/2016) će prestati važiti nakon što se okonča postupak ocjenjivanja rada za 2018. godinu.

Član 31.
(Stupanje na snagu)
Kriteriji stupaju na snagu 8 (osam) dana nakon njihovog objavljivanja u Službenom glasniku BiH a primjenjivati će se za ocjenjivanje rezultata rada počev od 01.01. 2019. godine.Broj: XXXXX /2018 Predsjednik
Sarajevo, XXX. XXX 2018. godine
Milan Tegeltija

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]